งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนพัฒนา ปี 2558  เพิ่มการเข้าถึงบริการของ โรคซึมเศร้า 37 % โรคจิต 60 %  อัตราการฆ่าตัวตายลดลง ร้อยละ 5 อัตราการผู้ป่วยพยายามฆ่าตัวตายได้รับการติดตามอย่างน้อย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนพัฒนา ปี 2558  เพิ่มการเข้าถึงบริการของ โรคซึมเศร้า 37 % โรคจิต 60 %  อัตราการฆ่าตัวตายลดลง ร้อยละ 5 อัตราการผู้ป่วยพยายามฆ่าตัวตายได้รับการติดตามอย่างน้อย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 แผนพัฒนา ปี 2558  เพิ่มการเข้าถึงบริการของ โรคซึมเศร้า 37 % โรคจิต 60 %  อัตราการฆ่าตัวตายลดลง ร้อยละ 5 อัตราการผู้ป่วยพยายามฆ่าตัวตายได้รับการติดตามอย่างน้อย 2 ครั้ง ร้อยละ 80  อัตราการไม่กลับไปเสพย์ซ้ำ ร้อยละ 80

3 ขอสนับสนุน  ๑. ทุนในการจัดอบรมวิชาการและดำเนินโครงการ ร่วมกัน ทั้งเขต เนืองจากใช้ตัวชี้วัดเดียวกัน ควรมีเวที ที่ มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกัน ทุก ๓ เดือน  ๒. จัดตั้ง ศูนย์ข้อมูล ที่โรงพยาบาลสวนปรุง ให้ทุก โรงพยาบาล นำส่งข้อมูลผ่านทาง ระบบไอที

4 ขอสนับสนุน  ๓. จัดตั้งคณะกรรมการระดับเขต โดยมี จิตแพทย์จากทั้ง รพ. สวน ปรุง รพ. ศูนย์ รพ. ทั่วไป นพ. สสจ ประธาน servive plan เป็นประธานกรรมการ และเลขา เป็นเลขาของกรรมการชุดนี้ หน้าที่ของกรรมการ -. ติดตามการทำงาน ให้เป็นไปตามแผน -. เยี่ยมสำรวจ -. วิเคราะห์ และวางแผนช่วยเหลือ โรงพยาบาลที่ควรมีศักยภาพ เช่นมีจิตแพทย์ อยู่ สี่ท่าน แต่ ไม่สามารถดูแลคนไข้ใน จังหวัดตนเอง ได้

5 ขอสนับสนุน  ๔. ขอเพิ่มพยาบาลยาเสพย์ติด และ พยาบาลจิตเวชเด็ก เป็น การเฉพาะ ทุกรพ. แยกจากพยาบาลจิตเวชทั่วไป เนื่องจาก ภาระงานยาเสพย์ติด มีจำนวนมาก และ เด็ก ต้องอาศัยความรู้ ความชำนาญเป็นการเฉพาะ  ๕. พิจารณาเปิด วอร์ดจิตเวช ที่โรงพยาบาลเชียงราย เนื่องจากเป็นโรงเรียนแพทย์ และ มีพื้นที่ห่างไกล  ๖. พิจารณาให้ทุน เรียนต่อของแพทย์และพยาบาลจิตเวช ใน รพ. ที่ขาดแคลน ตามที่กำหนดไว้ใน แผนพัฒนา เช่น รพ. ฝาง จอมทอง เชียงคำ พะเยา


ดาวน์โหลด ppt แผนพัฒนา ปี 2558  เพิ่มการเข้าถึงบริการของ โรคซึมเศร้า 37 % โรคจิต 60 %  อัตราการฆ่าตัวตายลดลง ร้อยละ 5 อัตราการผู้ป่วยพยายามฆ่าตัวตายได้รับการติดตามอย่างน้อย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google