งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคนิคการบริหารและการเตรียมความพร้อมสำหรับ ผู้บริหารระดับกลางมือใหม่ ( Management Technique and Mindset ) ในช่วง 4 – 5 ปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้มีการพยายามมุ่งเน้นการปฏิรูปการบริหารจัดการอย่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคนิคการบริหารและการเตรียมความพร้อมสำหรับ ผู้บริหารระดับกลางมือใหม่ ( Management Technique and Mindset ) ในช่วง 4 – 5 ปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้มีการพยายามมุ่งเน้นการปฏิรูปการบริหารจัดการอย่าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคนิคการบริหารและการเตรียมความพร้อมสำหรับ ผู้บริหารระดับกลางมือใหม่ ( Management Technique and Mindset ) ในช่วง 4 – 5 ปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้มีการพยายามมุ่งเน้นการปฏิรูปการบริหารจัดการอย่าง กว้างขวางเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กรบนพื้นฐานต้นทุน ที่ต่ำที่สุด วัฒนธรรมการบริหารงานขององค์กรต่าง ๆในประเทศไทยเริ่มเปลี่ยนไป ผู้บริหารรุ่น ใหม่เริ่มให้ความสำคัญกับคน (Human Resource Management) องค์ความรู้ (Knowledge Management) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ซึ่งจะเป็นเครื่องมือใน การที่จะเก็บรวบรวมและสร้างฐานข้อมูลสำหรับผู้บริหารนำไปใช้เพื่อให้เกิดความได้เปรียบใน การแข่งขันมากขึ้น องค์กรต่างๆ ในประเทศไทย และทั่วโลกล้วนพยายามปรับตัวเข้าสู่สภาวะ การบริหารงานที่มีความกระชับ ต้นทุนต่ำ และคล่องตัวมากขึ้น (Lean Organization) องค์กร มากมายพยายามสร้างกลไกในการดึงอรรถประโยชน์สูงสุดของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ออกมา ใช้ให้มากที่สุด องค์กรส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะพยายามลดการจ้างคน แต่พยายามมุ่งเน้นใน การนำทรัพยากรด้านบุคลากรที่มีอยู่แล้วภายในมาพัฒนา หรือส่งเสริมในด้านการฝึกอบรมให้มี ทักษะในการทำงานมากขึ้น แต่บางครั้งการเลื่อนตำแหน่งจากพนักงานระดับปฏิบัติการ เข้าสู่ ผู้บริหารระดับต้น หรือ กลางนั้น กลับกลายเป็นปัญหาและความอึดอัดใจของผู้บริหาร ระดับกลางมือใหม่ว่าตนเองจะทำได้หรือไม่ และอะไรคือข้อแตกต่างระดับปฏิบัติการ และระดับ บังคับบัญชา ? อะไรเป็นสิ่งใหม่ที่ผู้บริหารระดับกลางมือใหม่ต้องทำบ้าง ? แล้วจะเริ่มต้นอย่างไร ? คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม 1. ผู้ที่กำลังจะเลื่อนตำแหน่งจากระดับปฏิบัติการขึ้นสู่ระดับบังคับบัญชา 2. ผู้ที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งแล้วแต่ยังติดขัดกับบทบาทและหน้าที่ของตนเอง 3. ผู้ที่ไม่มีความรู้ ไม่เคยเรียนและไม่เคยทำงานด้านบริหารมาก่อน วิทยากร ผศ. ดร. วรุฒน์ สีบุญเรือง Chief Executive Officer บริษัท Varada Trade and Management จำกัด วิทยากรด้านการบริหารและการจัดการ บริษัท แพสคอนส์ จำกัด

2 เนื้อหาหลักสูตร การสร้างกรอบความคิดสำหรับการบริหารระดับ ต่าง ๆ - กรอบความคิดของพนักงานระดับปฏิบัติงานทั่วไป - กรอบความคิดของพนักงานระดับหัวหน้างาน - กรอบความคิดของพนักงานกลุ่มเทคนิค – ทักษะ พิเศษ - กรอบความคิดสำหรับผู้บริหารระดับกลาง – ผู้จัดการ - กรอบความคิดสำหรับผู้บริหารระดับสูง บทบาทที่เปลี่ยนไปสำหรับผู้บังคับบัญชา มือใหม่ - บทบาทและความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชา ระดับต้น (Operation Level) - บทบาทและความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชา ระดับกลาง (Middle Management) - บทบาทและความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชา ระดับสูง (Top Management) ภาวะผู้นำและเครื่องมือในการบริหาร ผู้ใต้บังคับบัญชา - ทฤษฏีและแนวความคิดพื้นฐานที่จำเป็น ในการสร้างภาวะผู้นำ - กรอบการอ่าน และ วิเคราะห์ ผู้ใต้บังคับบัญชา - การวางแผน การดำเนินงาน และการ ควบคุม การนำเทคนิคด้านตัวเลขมาใช้ในการ ทำงานเชิงบริหาร - เอกสารแจก - วิธีการนำตัวเลขมาใช้เป็นเครื่องมือใน การบริหาร - กรณีศึกษา ถาม / ตอบ / สรุป วันที่ฝึกอบรม : วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2549 เวลา 9.00 – 16.00 น. ราคา 3,350 บาท ( ยังไม่รวม vat 7% ) สถานที่จัดอบรม : โรงแรม Fortune Town สี่แยกพระราม 9 ( รถไฟใต้ดิน สถานี พระราม 9 ) จัดโดย บริษัท แพสคอนส์ จำกัด 88 ถ. กรุงเทพกรีฑา หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Tax ID: 3380041618 ติดต่อจอง / สอบถาม Tel: 02 – 710 -3111, 02 -710 -3110 หรือ ทาง อีเมล์ training@pascons.com จะได้รับการตอบกลับยืนยันทุกครั้ง training@pascons.com การจองสัมมนาโดยโอนเงินผ่านบัญชี ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา ถนน ศรีนครินทร์ ( กรุงเทพกรีฑา ) บัญชี ออมทรัพย์ 080 -2 -40260-2 สั่งจ่าย ในนาม บริษัท แพสคอนส์ จำกัด โปรดแฟกซ์ใบ Pay –in Slip และแจ้งชื่อผู้ที่ติดต่อ ที่อยู่บริษัท เบอร์โทรติดต่อ ชื่อผู้เข้าสัมมนามาที่ 02 - 710-3112


ดาวน์โหลด ppt เทคนิคการบริหารและการเตรียมความพร้อมสำหรับ ผู้บริหารระดับกลางมือใหม่ ( Management Technique and Mindset ) ในช่วง 4 – 5 ปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้มีการพยายามมุ่งเน้นการปฏิรูปการบริหารจัดการอย่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google