งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ ๑๘ บทที่ ๑๘ อ่านสะกดคำและแจกลูก คำมี ว สะกด อ่านสะกดคำและแจกลูก คำมี ว สะกด ทิว ผิวหิว เอว เลวเหว แจว แมวแถว เดียว เคียวเขียว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ ๑๘ บทที่ ๑๘ อ่านสะกดคำและแจกลูก คำมี ว สะกด อ่านสะกดคำและแจกลูก คำมี ว สะกด ทิว ผิวหิว เอว เลวเหว แจว แมวแถว เดียว เคียวเขียว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 บทที่ ๑๘ บทที่ ๑๘

3 อ่านสะกดคำและแจกลูก คำมี ว สะกด อ่านสะกดคำและแจกลูก คำมี ว สะกด ทิว ผิวหิว เอว เลวเหว แจว แมวแถว เดียว เคียวเขียว

4 อ่านเป็นคำ ดาว ขาวผิวหิว เอว เหวแจวแมว แถว เดียวเขียวเคียว

5 มะนาวชาวนา เข้าแถว แจวเรือถือเคียวเจียวไข่ ไม้ยาวชาวไร่ เขาแจวเรือชาวนาถือเคียว

6 อ่านผันวรรณยุกต์อักษรกลาง คำมี ว สะกด อ่านผันวรรณยุกต์อักษรกลาง คำมี ว สะกด กาวก่าวก้าวก๊าวก๋าว อาวอ่าวอ้าวอ๊าว อ๋าว แจวแจ่ว แจ้วแจ๊วแจ๋ว เดียวเดี่ยว เดี้ยว เดี๊ยว เดี๋ยว

7 อ่านเป็นคำ อ่านเป็นคำ อ่าว เกี๊ยว เดี๋ยว แก้ว แจ๋ว จิ๋ว เที่ยวอ่าว ก้าวเท้าใสแจ๋วแก้วน้ำ ในแก้วมีน้ำใสแจ๋ว เดี๋ยวฉันจะไปเที่ยวอ่าว

8 อ่านผันวรรณยุกต์อักษรสูง คำมี ว สะกด อ่านผันวรรณยุกต์อักษรสูง คำมี ว สะกด หาว ห่าว ห้าว แผว แผ่ว แผ้ว สิว สิ่ว สิ้ว เขียว เขี่ยว เขี้ยว

9 อ่านเป็นคำ อ่านเป็นคำ ข่าวผ่าวข้าวสิ่ว แห้ว เขี้ยวร้อนผ่าวข่าวดีมีสิ่ว หิ้วของ มีเขี้ยวเกี่ยวข้าว กินแห้วแผ่วเบา ชาวนาใช้เคียวเกี่ยวข้าว

10 อ่านผันวรรณยุกต์อักษรต่ำ คำมี ว สะกด อ่านผันวรรณยุกต์อักษรต่ำ คำมี ว สะกด วาว ว่าวว้าว คาว ค่าวค้าว นิว นิ่วนิ้ว แลว แล่วแล้ว เคียว เคี่ยวเคี้ยว

11 อ่านเป็นคำ นิ้ว งิ้ว เที่ยว เคี้ยว แล้วว่าวดูงิ้วนิ้วมือ เคี้ยวข้าว เล่นว่าวมาลิ่ว คิ้วดำทำแล้วแว่วมา

12 พ่อพาฉันไปดูงิ้ว เด็ก ๆ เล่นว่าวที่ทุ่งนา

13 เข้าแถว ลูกแกะเดินไป ลูกไก่เดินมา ลูกแมวเดินหน้า ลูกหมาเดินตาม ลูกหมาลูกแมว เข้าแถวงามงาม มีหนึ่งสองสาม เดินตามเป็นแถว


ดาวน์โหลด ppt บทที่ ๑๘ บทที่ ๑๘ อ่านสะกดคำและแจกลูก คำมี ว สะกด อ่านสะกดคำและแจกลูก คำมี ว สะกด ทิว ผิวหิว เอว เลวเหว แจว แมวแถว เดียว เคียวเขียว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google