งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักอำนวยความปลอดภัย. สรุปข้อมูล ณ วันที่ 19 มีนาคม 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักอำนวยความปลอดภัย. สรุปข้อมูล ณ วันที่ 19 มีนาคม 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักอำนวยความปลอดภัย

2 สรุปข้อมูล ณ วันที่ 19 มีนาคม 2557

3 สถิติอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 สายทาง ที่เกิด อุบัติเหตุ จำนวน ครั้ง เสียชีวิตบาดเจ็บ

4 สรุปความคืบหน้ารายสำนัก สำนักจำนวนสายทางที่เกิดเหตุส่งแล้วคิดเป็นงบประมาณระยะสั้นงบประมาณระยะยาว % % % % % % % % % % % % % % % % % % รวม %23,382,4317,850,000

5 รหัส / ชื่อสายทาง วงเงินงบประมาณ ( บาท ) พจ.3031 แยกทางหลวงหมายเลข บ้านเนินสมอ 134,560 นศ.3013 แยกทางหลวงหมายเลข 403 – บ้านลานสกา 53,640 นศ.4048 แยกทางหลวงหมายเลข 4105 – บ้านปลักปลา 108,580 ชพ.1001 แยกทางหลวงหมายเลข 4 – เทศบาลเมือง 431,420 ชพ.2063 แยกทางหลวงหมายเลข 41 – เทศบาลปากตะโก 117,950 สก.4033 แยกทางหลวงหมายเลข 3198 – บ้านคลองทราย 39,104 สก.2004 แยกทางหลวงหมายเลข 33 – คลองหาด 69,174 พย.4023 แยกทางหลวงหมายลเข บ้านน้ำจุน 31,460 ค่าอำนวยความปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยง อันตราย ระยะสั้นเร่งด่วน ( เทศกาลปีใหม่ 2556)

6 รหัส / ชื่อสายทาง วงเงินงบประมาณ ( บาท ) นน.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 1080 – บ้านนาหนุน 80,580 พช.2031 แยกทางหลวงหมายเลข 111 – บ้านวังซอง 25,000 พช.4045 แยกทางหลวงหมายลเข บ้านท่าด้วง 16,000 พบ.1031 แยกทางหลวงหมายเลข 4 – บ้านอู่ตะเภา 61,200 รบ.4025 แยกทางหลวงหมายเลข 3087 – บ้านลำทรายใหญ่ 100,000 สพ.3024 แยกทางหลวงหมายเลข 333 – บ้านหนองหลอด 15,900 อย.1043 แยกทางหลวงหมายเลข 1 – บ้านข้าวงาม 90,000 มส.4001 แยกทางหลวงหมายเลข บ้านรักไทย 160,000 รวม1,534,568 ค่าอำนวยความปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยง อันตราย ระยะสั้นเร่งด่วน ( เทศกาลปีใหม่ 2556)

7 รหัส / ชื่อสายทาง วงเงินงบประมาณ ( บาท ) อย.3027 แยกทางหลวงหมายเลข 329 – บ้านดอนข่อย 162,000 ชน.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 3009 – แยกทางหลวงชนบท ชน ,000 ปข.2052 แยกทางหลวงหมายเลข 37 – บ้านไทรงาม 43,000 สค.2004 แยกทางหลวงหมายเลข 35 – พันท้ายนรสิงห์ 81,000 สค.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 3097 – บ้านหนองกระทุ่มแบน 99,000 ยส.3012 แยกทางหลวงหมายเลข บ้านทรายมูล 95,000 พท.4004 แยกทางหลวงหมายเลข บ้านฝาละมี 112,000 รวม738,000 ค่าอำนวยความปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยง อันตราย ระยะสั้นเร่งด่วน ( เทศกาลสงกรานต์ 2556 )

8 ระบบสารสนเทศการรายงานอุบัติเหตุบนทาง หลวงชนบท Accident Report Management System 8

9 พัฒนาระบบสารสนเทศด้านอุบัติเหตุที่สามารถ วิเคราะห์ และรายงานผลตามความต้องการของผู้ใช้งาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบสารสนเทศการรายงานอุบัติเหตุ บนทางหลวงชนบท ให้สามารถแสดงผลบนระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ (GIS) ออกแบบและพัฒนารูปแบบการรายงานข้อมูลด้านความปลอดภัยและ ข้อมูลอุบัติเหตุบนสายทางของกรมทางหลวงชนบท โดยใช้แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ (Tablet Computer) และโทรศัพท์มือถือสมาร์ตโฟน (Smart Phone) เพื่อให้สามารถรองรับกิจกรรมด้านอำนวยความ ปลอดภัยของกรมทางหลวงชนบทได้อย่างมีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์

10 ระบบสารสนเทศ ประโยชน์ของระบบ ARMS 1. เป็นฐานข้อมูลอุบัติเหตุ รายละเอียดของ อุบัติเหตุ 2. ยกเลิกการบันทึกข้อมูลลงในแบบ อบ.1 แบบ กระดาษ 3. ยกเลิกการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ TRAMS ของ กระทรวงคมนาคม 4. วิเคราะห์จุด / บริเวณอันตราย 5. ใช้จัดลำดับความสำคัญของจุดอันตราย เพื่อ วางแผนจัดสรรงบประมาณ คู่มือการใช้งานของโปรแกรม สามารถ Download ได้ในระบบ

11 หัวข้อการ รณรงค์ ช่วงเวลาการ รณรงค์ ระหว่างวันที่ 15 – 28 กุมภาพันธ์ 2557 ระหว่างวันที่ 1 – 10 เมษายน 2557 ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2557 ช่วงเตรียม ความพร้อม ช่วงการ รณรงค์ ช่วงควบคุม เข้มข้น

12 เป้าหมาย 1. บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกและปลอดภัย ตลอดการเดินทางบนทางหลวงชนบท 2. จำนวนอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิต และจำนวนผู้บาดเจ็บ (Admit) ลดลง เมื่อเทียบกับช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2556 ( ระหว่างวันที่ เมษายน 2556)

13

14 1. การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ผ่านวิทยุชุมชน, หมอทาง หรือ อท. ทช. ให้ผู้ใช้รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัยใน การขับขี่ และโดยสารรถจักรยานยนต์ หรือคาดเข็มขัด นิรภัยในขณะขับรถและโดนสารรถยนต์หรือรถ สาธารณะทุกครั้ง ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนปฏิบัติ ตามกฏหมายจราจรรวมทั้งงดดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับขี่ ยานพาหนะ 2. การรายงานข้อมูลอุบัติเหตุ ขอให้ สทช. ที่ 1-18 แจ้ง สนง. ทชจ. ในสังกัดตรวจสอบข้อมูลการรายงาน อุบัติเหตุ โดยประสานด้านข้อมูลกับ ศูนย์ปฏิบัติการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ระดับจังหวัด หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ชัดเจน ของ ข้อมูล 2. การรายงานข้อมูลอุบัติเหตุ ขอให้ สทช. ที่ 1-18 แจ้ง สนง. ทชจ. ในสังกัดตรวจสอบข้อมูลการรายงาน อุบัติเหตุ โดยประสานด้านข้อมูลกับ ศูนย์ปฏิบัติการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ระดับจังหวัด หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ชัดเจน ของ ข้อมูล 3. ดำเนินการสำรวจปริมาณจราจร ( ช่วงวันที่ เมษายน 2557) ในเส้นทางสำคัญต่างๆ เช่น ทางลัด ทาง เลี่ยง ทางท่องเที่ยว โดยเฉพาะในเส้นทางที่ตั้งหน่วย บริการประชาชน เพื่อประกอบการพิจารณาปรับปรุงใน อนาคต เน้นย้ำ บันทึก ข้อควา ม ที่ คค / ว 347 ลง วันที่ 17 มีนาคม 2557


ดาวน์โหลด ppt สำนักอำนวยความปลอดภัย. สรุปข้อมูล ณ วันที่ 19 มีนาคม 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google