งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักอำนวยความปลอดภัย. สรุปข้อมูล ณ วันที่ 19 มีนาคม 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักอำนวยความปลอดภัย. สรุปข้อมูล ณ วันที่ 19 มีนาคม 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักอำนวยความปลอดภัย

2 สรุปข้อมูล ณ วันที่ 19 มีนาคม 2557

3 สถิติอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 สายทาง ที่เกิด อุบัติเหตุ จำนวน ครั้ง เสียชีวิตบาดเจ็บ 13915529151

4 สรุปความคืบหน้ารายสำนัก สำนักจำนวนสายทางที่เกิดเหตุส่งแล้วคิดเป็นงบประมาณระยะสั้นงบประมาณระยะยาว 112325.0%6143000 210440.0%6500000 322100.0%5130001320000 414428.6%14300000 566100.0%11200000 699100.0%67400000 74250.0%150000 813969.2%6000000 93266.7%1455000 1013 100.0%5900002530000 1110550.0%2520000 1277100.0%69536310 1333100.0%2680000 1410330.0%14000000 1544100.0%11800004000000 166350.0%4010000 176116.7%1200000 187457.1%3900000 รวม 1398460.4%23,382,4317,850,000

5 รหัส / ชื่อสายทาง วงเงินงบประมาณ ( บาท ) พจ.3031 แยกทางหลวงหมายเลข 111 - บ้านเนินสมอ 134,560 นศ.3013 แยกทางหลวงหมายเลข 403 – บ้านลานสกา 53,640 นศ.4048 แยกทางหลวงหมายเลข 4105 – บ้านปลักปลา 108,580 ชพ.1001 แยกทางหลวงหมายเลข 4 – เทศบาลเมือง 431,420 ชพ.2063 แยกทางหลวงหมายเลข 41 – เทศบาลปากตะโก 117,950 สก.4033 แยกทางหลวงหมายเลข 3198 – บ้านคลองทราย 39,104 สก.2004 แยกทางหลวงหมายเลข 33 – คลองหาด 69,174 พย.4023 แยกทางหลวงหมายลเข 1021 - บ้านน้ำจุน 31,460 ค่าอำนวยความปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยง อันตราย ระยะสั้นเร่งด่วน ( เทศกาลปีใหม่ 2556)

6 รหัส / ชื่อสายทาง วงเงินงบประมาณ ( บาท ) นน.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 1080 – บ้านนาหนุน 80,580 พช.2031 แยกทางหลวงหมายเลข 111 – บ้านวังซอง 25,000 พช.4045 แยกทางหลวงหมายลเข 2275 - บ้านท่าด้วง 16,000 พบ.1031 แยกทางหลวงหมายเลข 4 – บ้านอู่ตะเภา 61,200 รบ.4025 แยกทางหลวงหมายเลข 3087 – บ้านลำทรายใหญ่ 100,000 สพ.3024 แยกทางหลวงหมายเลข 333 – บ้านหนองหลอด 15,900 อย.1043 แยกทางหลวงหมายเลข 1 – บ้านข้าวงาม 90,000 มส.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 1095 - บ้านรักไทย 160,000 รวม1,534,568 ค่าอำนวยความปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยง อันตราย ระยะสั้นเร่งด่วน ( เทศกาลปีใหม่ 2556)

7 รหัส / ชื่อสายทาง วงเงินงบประมาณ ( บาท ) อย.3027 แยกทางหลวงหมายเลข 329 – บ้านดอนข่อย 162,000 ชน.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 3009 – แยกทางหลวงชนบท ชน.5016 146,000 ปข.2052 แยกทางหลวงหมายเลข 37 – บ้านไทรงาม 43,000 สค.2004 แยกทางหลวงหมายเลข 35 – พันท้ายนรสิงห์ 81,000 สค.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 3097 – บ้านหนองกระทุ่มแบน 99,000 ยส.3012 แยกทางหลวงหมายเลข 202 - บ้านทรายมูล 95,000 พท.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 4081 - บ้านฝาละมี 112,000 รวม738,000 ค่าอำนวยความปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยง อันตราย ระยะสั้นเร่งด่วน ( เทศกาลสงกรานต์ 2556 )

8 ระบบสารสนเทศการรายงานอุบัติเหตุบนทาง หลวงชนบท Accident Report Management System 8

9 พัฒนาระบบสารสนเทศด้านอุบัติเหตุที่สามารถ วิเคราะห์ และรายงานผลตามความต้องการของผู้ใช้งาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบสารสนเทศการรายงานอุบัติเหตุ บนทางหลวงชนบท ให้สามารถแสดงผลบนระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ (GIS) ออกแบบและพัฒนารูปแบบการรายงานข้อมูลด้านความปลอดภัยและ ข้อมูลอุบัติเหตุบนสายทางของกรมทางหลวงชนบท โดยใช้แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ (Tablet Computer) และโทรศัพท์มือถือสมาร์ตโฟน (Smart Phone) เพื่อให้สามารถรองรับกิจกรรมด้านอำนวยความ ปลอดภัยของกรมทางหลวงชนบทได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1 2 2 3 3 วัตถุประสงค์

10 ระบบสารสนเทศ ประโยชน์ของระบบ ARMS 1. เป็นฐานข้อมูลอุบัติเหตุ รายละเอียดของ อุบัติเหตุ 2. ยกเลิกการบันทึกข้อมูลลงในแบบ อบ.1 แบบ กระดาษ 3. ยกเลิกการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ TRAMS ของ กระทรวงคมนาคม 4. วิเคราะห์จุด / บริเวณอันตราย 5. ใช้จัดลำดับความสำคัญของจุดอันตราย เพื่อ วางแผนจัดสรรงบประมาณ คู่มือการใช้งานของโปรแกรม สามารถ Download ได้ในระบบ http://arms.drr.go.th http://arms.drr.go.th

11 หัวข้อการ รณรงค์ ช่วงเวลาการ รณรงค์ ระหว่างวันที่ 15 – 28 กุมภาพันธ์ 2557 ระหว่างวันที่ 1 – 10 เมษายน 2557 ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2557 ช่วงเตรียม ความพร้อม ช่วงการ รณรงค์ ช่วงควบคุม เข้มข้น

12 เป้าหมาย 1. บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกและปลอดภัย ตลอดการเดินทางบนทางหลวงชนบท 2. จำนวนอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิต และจำนวนผู้บาดเจ็บ (Admit) ลดลง เมื่อเทียบกับช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2556 ( ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2556)

13

14 1. การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ผ่านวิทยุชุมชน, หมอทาง หรือ อท. ทช. ให้ผู้ใช้รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัยใน การขับขี่ และโดยสารรถจักรยานยนต์ หรือคาดเข็มขัด นิรภัยในขณะขับรถและโดนสารรถยนต์หรือรถ สาธารณะทุกครั้ง ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนปฏิบัติ ตามกฏหมายจราจรรวมทั้งงดดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับขี่ ยานพาหนะ 2. การรายงานข้อมูลอุบัติเหตุ ขอให้ สทช. ที่ 1-18 แจ้ง สนง. ทชจ. ในสังกัดตรวจสอบข้อมูลการรายงาน อุบัติเหตุ โดยประสานด้านข้อมูลกับ ศูนย์ปฏิบัติการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ระดับจังหวัด หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ชัดเจน ของ ข้อมูล 2. การรายงานข้อมูลอุบัติเหตุ ขอให้ สทช. ที่ 1-18 แจ้ง สนง. ทชจ. ในสังกัดตรวจสอบข้อมูลการรายงาน อุบัติเหตุ โดยประสานด้านข้อมูลกับ ศูนย์ปฏิบัติการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ระดับจังหวัด หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ชัดเจน ของ ข้อมูล 3. ดำเนินการสำรวจปริมาณจราจร ( ช่วงวันที่ 11-17 เมษายน 2557) ในเส้นทางสำคัญต่างๆ เช่น ทางลัด ทาง เลี่ยง ทางท่องเที่ยว โดยเฉพาะในเส้นทางที่ตั้งหน่วย บริการประชาชน เพื่อประกอบการพิจารณาปรับปรุงใน อนาคต เน้นย้ำ บันทึก ข้อควา ม ที่ คค 0724.4/ ว 347 ลง วันที่ 17 มีนาคม 2557


ดาวน์โหลด ppt สำนักอำนวยความปลอดภัย. สรุปข้อมูล ณ วันที่ 19 มีนาคม 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google