งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความเป็นมาของ โครงการ เมื่อปี 2545 ได้มีการปฏิรูประบบ ของราชการ กรมชลประทาน ได้รับการถ่ายโอนภารกิจโครงการ โขง ชี มูล จากกรมพัฒนาและ ส่งเสริมพลังงาน โดยได้รับโอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความเป็นมาของ โครงการ เมื่อปี 2545 ได้มีการปฏิรูประบบ ของราชการ กรมชลประทาน ได้รับการถ่ายโอนภารกิจโครงการ โขง ชี มูล จากกรมพัฒนาและ ส่งเสริมพลังงาน โดยได้รับโอน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ความเป็นมาของ โครงการ เมื่อปี 2545 ได้มีการปฏิรูประบบ ของราชการ กรมชลประทาน ได้รับการถ่ายโอนภารกิจโครงการ โขง ชี มูล จากกรมพัฒนาและ ส่งเสริมพลังงาน โดยได้รับโอน ฝายในลุ่มน้ำมูล และลุ่มน้ำชี จำนวนทั้งหมด 16 โครงการ งานที่กรมชลประทานได้รับ โอนมามีลักษณะเป็นฝายปิดกั้น ลำน้ำ และมีสถานีสูบน้ำ สูบน้ำ จากด้านเหนือน้ำ เฉพาะสำนัก ชลประทานที่ 7 ได้รับโอนฝาย จำนวน 7 โครงการ จาก ทั้งหมด 16 โครงการ ในพื้นที่ จังหวัดยโสธร จังหวัด อำนาจเจริญ และจังหวัด อุบลราชธานี สถานีสูบน้ำ PL2 PL3 เป็นสถานีสูบน้ำบนฝั่ง ซ้ายของฝายลำเซบาย

3 ฝาย ยโสธร ฝายธาตุ น้อย ฝายลำ โดมใหญ่ ฝายลำ เซบก ฝายลำ เซบาย ฝาย อำนาจเจริ ญ อำนาจเจริ ญ

4 ฝายอำนาจเจริญ เป็นจำนวน 1 ใน จำนวน 6 โครงการ ที่ สำนักชลประทานที่ 7 ได้รับ โอนมา มีที่ตั้งอยู่ที่บ้านข่าโคม ตำบลปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ปิดกั้นลำ เซบาย ช่วงก่อนไหลลงแม่น้ำ มูล บ้านคูเดื่อ ( เหนือ 10 กม.) องค์ประกอบ 1. ตัวฝายเป็นประตูระบายน้ำ บานโค้ง 5 ช่อง กว้างช่องละ เมตร สูง 5.50 เมตร เก็บกัก น้ำได้ 13 ล้านลูกบาศก์ 2. สถานีสูบน้ำด้านเหนือน้ำ จำนวน 6 สถานี เป็นสถานีสูบน้ำฝั่งซ้าย (PL) จำนวน 3 สถานี และสถานีสูบน้ำฝั่งขวา (PR) จำนวน 3 สถานี ดู แผน ที่

5 งานที่ดำเนินการแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการ คือ 1. ตัวฝายอำนาจเจริญ ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อปี 2547 งบประมาณค่าก่อสร้าง 320 ล้านบาท 2. สถานีสูบน้ำ PR3 ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อ ปี 2545 งบประมาณค่าก่อสร้าง 167 ล้านบาท มี พื้นที่ส่งน้ำ 9,480 ไร่ 3. สถานีสูบน้ำ PR2 อยู่ระหว่างดำเนินการ งบประมาณค่าก่อสร้าง 143 ล้านบาท 4. PL2 และ PL3 รองบประมาณการจัดซื้อที่ดิน ความพร้อม รายงานศึกษา โครงการ สำรวจออกแบบปักเขตจัดซื้อที่ดิน แล้วเสร็จ รองบประมาณ

6 ระบบสถานีสูบ น้ำ PL2 1. คลองสาย MC กม. 2. คลองซอย สาย MC-1R กม. รวม 5.80 กม. ระบบสถานีสูบน้ำ PL3 1. คลองสาย MC กม. 2. คลองซอย สาย MC-1R กม. 3. คลองซอย สาย MC-2R กม. 4. คลองแยกซอย สาย MC-1R-2R กม. 5. คลองแยกซอย สาย MC-2R-2R กม. 6. คลองซอย สาย MC-3R กม. 7. คลองซอย สาย MC-4R กม. รวม กม. ลักษณะระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำ PL 2 PL3 ประกอบด้วยคลองสาย ต่าง ๆ ดังนี้ รวมความยาวคลองทั้งสิ้น กม.

7 663 ไร่ งานจัดซื้อที่ดิน ทั้งหมด 508 แปลง 663 ไร่ พื้นที่รับประโยชน์ 23,000 ไร่ ไม่มีเอกสารสิทธิ์ 106 แปลง 116 ไ ร่ มีเอกสารสิทธิ์ 402 แปลง 447 ไร่ รวม งบประมาณค่า ก่อสร้าง หมายเหตุ 1. เสนอ แผนงานแก้ไขปัญหาน้ำท่วม จ. อุบลราชธานี ต่อ นายกรัฐมนตรี เมื่อกันยายน 56 คราวตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัย น้ำท่วม จ. อุบลราชธานีและจังหวัดศรีสะเกษ 2. เสนอต่อ ผวจ. อุบลราชธานี แก้ไขปัญหาภัยแล้ง จ. อุบลราชธานีเมื่อกันยายน ส. ส. ในพื้นที่ ติดตามความก้าวหน้า


ดาวน์โหลด ppt ความเป็นมาของ โครงการ เมื่อปี 2545 ได้มีการปฏิรูประบบ ของราชการ กรมชลประทาน ได้รับการถ่ายโอนภารกิจโครงการ โขง ชี มูล จากกรมพัฒนาและ ส่งเสริมพลังงาน โดยได้รับโอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google