งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ผลการดำเนินงานและการใช้จ่าย งบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สำนักโรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม โดย ดร. นพ. สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักโรคจากการประกอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ผลการดำเนินงานและการใช้จ่าย งบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สำนักโรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม โดย ดร. นพ. สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักโรคจากการประกอบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ผลการดำเนินงานและการใช้จ่าย งบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สำนักโรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม โดย ดร. นพ. สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักโรคจากการประกอบ อาชีพและสิ่งแวดล้อม เอกสารประกอบการประชุมติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 1 ภายใต้โครงการติดตามประเมินผลกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2553 วันที่ 20 – 21 มกราคม 2553 ณ ฮิลล์ไซด์คันทรีโฮมกอล์ฟแอนด์รีสอร์ท จังหวัดปราจีนบุรี

2 2 งบประมาณโครงการที่ได้รับ ปี 2553 รวมทั้งสิ้น 17.98 ล้านบาท P1 เสริมสร้างมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ 9.64 ล้านบาท P2 พัฒนาระบบบริหารจัดการและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทาง สธ. (PHER) 0.54 ล้านบาท P3 ศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาวิชาการฯ 1.50 ล้านบาท P5 พัฒนาประสิทธิภาพระบบเฝ้าระวังข่าวกรองฯ 0.42 ล้านบาท P7 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร 3.01 ล้านบาท P8 แก้ไขปัญหามลพิษและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต จ. ระยอง 3.15 ล้านบาท

3 3 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2553

4 4 สรุปการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 1 ประเภทงบ งบประมาณ ได้รับ เบิกจ่าย คิดเป็นร้อย ละ 1. งบ บุคลากร 30.927.3923.90 2. งบ ดำเนินงาน 18.981.829.59 3. งบ รายจ่ายอื่น ( วิจัย ) 0.7200 รวม 50.629.2118.19 *** หน่วยนับ เป็นล้านบาท

5 5 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามประเภทงบประมาณ

6 6 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต

7 7 ผลการใช้จ่ายงบดำเนินงาน

8 8 ผลการใช้จ่ายงบดำเนินงานโครงการ จำแนกตามโครงการหลัก (P)

9 9 ผลการใช้จ่ายงบบุคลากรจำแนกตามผลผลิต

10 10 ผลการใช้จ่ายงบดำเนินงานจำแนกตามผลผลิต

11 11 ผลการดำเนินงาน โครงการสำคัญ ในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2553

12 12 โครงการพัฒนาการเฝ้าระวังความเสี่ยงในการทำงานของ กลุ่มแรงงานนอกระบบ ปี 2553 1. จัดทำร่างคู่มือการให้บริการฯ ของ PCU 2. จัดทำร่างแบบประเมินความเสี่ยงฯ แบบรายงานสถานการณ์ฯ 3. จัดทำแผนการนิเทศติดตามงาน สคร. 4. จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงาน และใช้เครื่องมือประเมินความเสี่ยงฯ

13 13 โครงการพัฒนาการจัดบริการอาชีวอนามัยและประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพเพื่อเฝ้าระวังโรคจากการทำงานในกลุ่มบุคลากรในโรงพยาบาล 1. สรุปผลตรวจประเมินฯ รพ. ของปี 2552 (ผ่านเกณฑ์ฯ ระดับ 1 ขึ้นไป 84.17%) 2. ประสานการบูรณาการเกณฑ์ประเมินผลฯ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปรับเข้า กระบวนการ HA 3. คัดเลือก รพ.เป้าหมายเพื่อพัฒนาการ จัดบริการอาชีวอนามัย

14 14 โครงการพัฒนาการดำเนินงาน เฝ้าระวังและจัดการปัญหาผลกระทบ ต่อสุขภาพจากสิ่งแวดล้อม 1.จัดประชุมการจัดทำแนวทางการจัดการ ข้อมูลผลกระทบต่อสุขภาพจาสิ่งแวดล้อม 2. ร่างแนวทางการจัดการข้อมูลผลกระทบ ต่อสุขภาพจากสิ่งแวดล้อม 3. สรุปสถานการณ์และข้อมูลเพื่อคืนข้อมูล ให้ชุมชน

15 15 โครงการแก้ไขปัญหามลพิษและ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตจังหวัดระยอง 1.จัดทำแผนยุทธศาสตร์ชุมชน (SLM) แก้ไข ปัญหามลพิษกรณีมาบตาพุด 2. ประสานแผนบูรณาการงานกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ จ.ระยอง

16 16 ผลงานที่สำคัญอื่นๆ 1.จัดประชุมคณะกรรมการอาชีวอนามัยและ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (24 ธ.ค. 52) 2.จัดประชุม The Second Asian Asbestos Initiative International Seminar, Thailand 2009 (21 – 23 ธ.ค. 52) 3. จัดตั้งทีม PHER/SRRT Env.-Occ. 4. คณะทำงานเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาสุขภาพ กรณีบ่อขยะ จ.สระบุรี 5. สอบสวนโรค : สารเคมีรั่ว ท่าเรือแหลมฉบัง

17 17 แผนการดำเนินงาน ในไตรมาสต่อไป

18 18 แรงงาน นอกระบบ สนับสนุนติดตามการดำเนินงาน, เทคนิควิชาการ จัดทำแนวทางสนับสนุนเครือข่าย จัดพิมพ์และสนับสนุนแบบประเมิน ความเสี่ยงฯ, คู่มือแนวทางเฝ้าระวังฯ วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน, สถานการณ์ อาชีว- อนามัย ใน รพ. บูรณาการเกณฑ์ตรวจประเมินฯ เข้ากับ HPH+ และปรับเข้า HA จัดทำคู่มือ/เอกสารวิชาการ สอบทวน รพ. ที่ผ่านเกณฑ์ฯ ระดับ 5 จัดทำแนวทางการดูแลสุขภาพ บุคลากร รพ. จัดทำแนวทางการจัดบริการอาชีวอนามัย ใน รพ., สนับสนุนการดำเนินงาน

19 19 สิ่งแวดล้อม - จัดทำแนวทางเฝ้าระวังผลกระทบต่อ สุขภาพจากสิ่งแวดล้อม (สารหนู, สารอินทรีย์ระเหยง่าย) -จัดประชุมวิชาการเฝ้าระวังผลกระทบ ต่อสุขภาพจากสิ่งแวดล้อม - ประเมินองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพ ของบุคลากร สธ. - จัดการข้อมูล, จัดทำสถานการณ์, Website

20 20 มาบตาพุด - จัดทำแนวทางการเฝ้าระวังเชิงรุก - จัดทำสถานการณ์, พัฒนาซอฟท์แวร์ เพื่อการเฝ้าระวังในพื้นที่ จ.ระยอง - ตรวจสุขภาพ และตรวจ Lab -พัฒนาเกณฑ์มาตรฐาน/ดัชนีชี้วัด สุขภาพ - พัฒนาการตรวจ Biomarkers -พัฒนาศักยภาพแก่ทีม SRRT และบุคลากร สธ. - พัฒนาสื่อสาธารณะและรณรงค์เผยแพร่ - ประเมินผลการดำเนินงาน ปี 2550 - 2552

21 21 ภาค อุตสาหกรรม -พัฒนาแนวทางป้องกันควบคุมและ แก้ไขปัญหาโรคซิลิโคสิส (การใช้ หน้ากากกันฝุ่น), พัฒนา รพ.ต้นแบบ, สนับสนุนการขึ้นทะเบียนกลุ่มเสี่ยง - พัฒนาแนวทางป้องกันควบคุมและ แก้ไขปัญหาโรคพิษตะกั่ว -ศึกษาสถานการณ์การปนเปื้อนแร่ใยหิน ในแป้งฝุ่นโรยตัว -พัฒนามาตรฐานดัชนีสุขภาพเพื่อ เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคพิษสารเคมี

22 22 PHER/SRRT -จัดทำแผนเตรียมความพร้อม 3 ระยะ -จัดทำคู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน ของทีม PHER/SRRT Env.-Occ. -จัดตั้งเครือข่าย -ซ้อมแผนฯ, สรุปบทเรียน ระบบ เฝ้าระวังฯ -จัดทำรายงานสถานการณ์โรคใน พื้นที่เป้าหมาย -จัดทำรายงานสถานการณ์ โรค Env.-Occ. -พัฒนาแนวทางการสอบสวนโรค - สอบสวนโรคภาคสนาม

23 23 แผนการดำเนินงานอื่นๆ 1.เฝ้าระวังสุขภาพเชิงรุกแก่ประชาชนผู้ได้รับ ผลกระทบกรณีสารเคมีคลองเตย 2.ให้บริการตรวจสภาพแวดล้อมการทำงาน ตรวจ สุขภาพผู้ประกอบอาชีพ และตรวจวิเคราะห์ทาง ห้องปฏิบัติการ ระดับตติยภูมิ 3.แลกเปลี่ยนบุคลากรศึกษางานด้านสารเคมีกับ ประเทศจีน 4.นิเทศติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ สคร. 5.พัฒนาสื่อสาธารณะและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 6.พัฒนาแผนกลยุทธ์และประเมินผล 7.PMS, ประเมินและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 8.เสริมสร้างค่านิยมองค์กร, ความผาสุก, KM, PMQA

24 24 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน 1.ได้รับอนุมัติโครงการล่าช้า ทำให้ไม่สามารถ เบิกจ่ายงบประมาณได้ 2. การขาดแคลนบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะทางฯ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 3. การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านโรคและ ภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและ สิ่งแวดล้อมยังไม่ครอบคลุม 4. ความล่าช้าในการประสานการดำเนินงาน ระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในพื้นที่ เมื่อมีเหตุฉุกเฉิน

25 25


ดาวน์โหลด ppt 1 ผลการดำเนินงานและการใช้จ่าย งบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สำนักโรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม โดย ดร. นพ. สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักโรคจากการประกอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google