งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เป็นระบบที่ใช้ในการ รวบรวม จัดเก็บ แก้ไข ปรับปรุง วิเคราะห์ ตลอดจนเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ที่ สามารถนำไปใช้ประโยชน์โดยอาศัยการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลเชิงพื้นที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เป็นระบบที่ใช้ในการ รวบรวม จัดเก็บ แก้ไข ปรับปรุง วิเคราะห์ ตลอดจนเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ที่ สามารถนำไปใช้ประโยชน์โดยอาศัยการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลเชิงพื้นที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เป็นระบบที่ใช้ในการ รวบรวม จัดเก็บ แก้ไข ปรับปรุง วิเคราะห์ ตลอดจนเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ที่ สามารถนำไปใช้ประโยชน์โดยอาศัยการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) และ ข้อมูลเชิงบรรยาย (Attribute Data) ตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ ชัดเจน และความทันสมัยของข้อมูล แก้ไขข้อมูล และจัดการข้อมูล สำรวจภาคสนาม ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูลด้วย ภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่าย ดาวเทียม ได้แก่ ข้อมูลการใช้ที่ดิน และ ถนน ฯลฯ ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ประมวลผลเชื่อมโยง และ วิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับ ชั้นข้อมูลกายภาพ และข้อมูลเกษตรกร สร้างความสัมพันธ์ระหว่างแผนที่กับฐานข้อมูลเกษตรกร สืบค้นข้อมูลตามความต้องการใช้งาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการซ้อนทับข้อมูลต่างๆ การทำ Buffer โดยรอบตำแหน่งที่ต้องการ นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน เขตปฏิรูปที่ดิน / แปลงที่ดิน และฐานข้อมูลเกษตรกร ขอบเขตการปกครอง ถนน แหล่งน้ำ บ่อบาดาล พื้นที่ชลประทาน ดินและความเหมาะสมของดิน การใช้ประโยชน์ที่ดิน พื้นที่แล้ง พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก ภาพถ่ายทางอากาศ / ภาพถ่ายดาวเทียม ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ( แผนที่และรายละเอียดของ แผนที่ ) พื้นที่ปลูกมันสำปะหลังพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งแปลงที่ดินซ้อนทับภาพถ่ายฯแผนที่แปลงและข้อมูลเกษตรกร โครงการความร่วมมือไตรภาคี โครงการ JBIC การคุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ฯลฯ รวบรวม จัดเก็บข้อมูลแผนที่เชิงเลข และข้อมูลรายละเอียดของแผนที่ ตรวจสอบรูปแบบของข้อมูล นำเข้า / Convert ข้อมูล ระบบ สารสนเทศ ภูมิศาสตร์ (GIS)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41


ดาวน์โหลด ppt เป็นระบบที่ใช้ในการ รวบรวม จัดเก็บ แก้ไข ปรับปรุง วิเคราะห์ ตลอดจนเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ที่ สามารถนำไปใช้ประโยชน์โดยอาศัยการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลเชิงพื้นที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google