งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
เป็นระบบที่ใช้ในการ รวบรวม จัดเก็บ แก้ไข ปรับปรุง วิเคราะห์ ตลอดจนเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์โดยอาศัยการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) และข้อมูลเชิงบรรยาย (Attribute Data) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เขตปฏิรูปที่ดิน/แปลงที่ดิน และฐานข้อมูลเกษตรกร ขอบเขตการปกครอง ถนน แหล่งน้ำ บ่อบาดาล พื้นที่ชลประทาน ดินและความเหมาะสมของดิน การใช้ประโยชน์ที่ดิน พื้นที่แล้ง พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก ภาพถ่ายทางอากาศ/ภาพถ่ายดาวเทียม ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (แผนที่และรายละเอียดของแผนที่) รวบรวม จัดเก็บข้อมูลแผนที่เชิงเลขและข้อมูลรายละเอียดของแผนที่ สำรวจภาคสนาม ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียม ได้แก่ ข้อมูลการใช้ที่ดิน และ ถนน ฯลฯ ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบรูปแบบของข้อมูล นำเข้า/ Convert ข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ ชัดเจน และความทันสมัยของข้อมูล แก้ไขข้อมูล และจัดการข้อมูล พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน ประมวลผลเชื่อมโยง และ วิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับ ชั้นข้อมูลกายภาพ และข้อมูลเกษตรกร สร้างความสัมพันธ์ระหว่างแผนที่กับฐานข้อมูลเกษตรกร สืบค้นข้อมูลตามความต้องการใช้งาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการซ้อนทับข้อมูลต่างๆ การทำ Buffer โดยรอบตำแหน่งที่ต้องการ นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล การนำไปใช้ประโยชน์ โครงการความร่วมมือไตรภาคี โครงการ JBIC การคุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ฯลฯ พื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง แปลงที่ดินซ้อนทับภาพถ่ายฯ แผนที่แปลงและข้อมูลเกษตรกร

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41


ดาวน์โหลด ppt ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google