งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส 41102

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส 41102"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส 41102
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย(5) เรื่อง บุคคลตัวอย่างในประวัติศาสตร์ไทย สมัยรัตนโกสินทร์ จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย ครูจงกล กลางชล

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง วิเคราะห์ประวัติและผลงาน ของบุคคลสำคัญทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ที่มีส่วนสร้าง สรรค์และพัฒนาชาติไทย

3 ในสมัยรัตนโกสินทร์ สาระการเรียนรู้ ประวัติและ ผลงานของ
3 สาระการเรียนรู้ ประวัติและ ผลงานของ บุคคลสำคัญที่ทำคุณประโยชน์ ต่อประเทศชาติ ในสมัยรัตนโกสินทร์

4 1.พระราชกรณียกิจประการแรก ที่พระบาทสมเด็จพระพุทธ
4 1.พระราชกรณียกิจประการแรก ที่พระบาทสมเด็จพระพุทธ ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรง จัดทำเมื่อขึ้นครองราชย์ คือ ก. เตรียมกำลังรับศึกพม่า

5 ข. ทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา ค. ทำสงครามขยายอาณาเขต ง. ย้ายพระนครมายังฝั่ง
5 ข. ทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา ค. ทำสงครามขยายอาณาเขต ง. ย้ายพระนครมายังฝั่ง ตะวันออกสร้างกรุงเทพฯ เป็นราชธานี

6 2. การชำระกฎหมายที่เกิดขึ้น ในสมัยรัชกาลที่ 1 หมายถึงข้อใด
6 2. การชำระกฎหมายที่เกิดขึ้น ในสมัยรัชกาลที่ 1 หมายถึงข้อใด ก. กฎหมายตราสามดวง ข. กฎหมายมนูธรรมศาสตร์ ค. กฎหมายลักษณะเบ็ดเสร็จ ง. กฎหมายศักดินาสวามิภักดิ์

7 3. รัชกาลที่ 1ทรงดำเนินนโยบาย ปกครองเขมรด้วยวิธีใด
7 3. รัชกาลที่ 1ทรงดำเนินนโยบาย ปกครองเขมรด้วยวิธีใด ก. แบ่งแยกการปกครองเขมร ออกเป็น 3 ตำแหน่ง ข. ปกครองเหมือนกับเมือง ประเทศราชโดยทั่วๆไป

8 ค. ผูกน้ำใจชาวเขมรด้วยการ พระราชทานอุปการะ ง. เขมรต้องส่งเครื่องราช
8 ค. ผูกน้ำใจชาวเขมรด้วยการ พระราชทานอุปการะ ง. เขมรต้องส่งเครื่องราช บรรณาการเข้ามาถวายทุกปี

9 4. เพื่อขจัดความไม่ยุติธรรม ในสังคมและแสดงถึงความ
9 4. เพื่อขจัดความไม่ยุติธรรม ในสังคมและแสดงถึงความ เจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ รัชกาลที่ 5 ทรงดำเนินการ อย่างไร ก. ยกเลิกทาส

10 ง. การเข้าเป็นสมาชิกสันนิบาต สภากาชาด
10 ข. ตั้งโรงเรียนหลวง ค. การพัฒนาถนนหนทาง ง. การเข้าเป็นสมาชิกสันนิบาต สภากาชาด

11 5. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงมีพระปรีชาสามารถ
11 5. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงมีพระปรีชาสามารถ ด้านใดเป็นพิเศษ ก. นิติศาสตร์และวัฒนธรรม

12 ข. เศรษฐศาสตร์และโบราณคดี ค. ประวัติศาสตร์และการ ปกครอง
12 ข. เศรษฐศาสตร์และโบราณคดี ค. ประวัติศาสตร์และการ ปกครอง ง. มนุษยศาสตร์และการ ต่างประเทศ

13 ให้นักเรียนศึกษาประวัติและ ผลงานของบุคคลสำคัญใน
13 กิจกรรมตามใบงาน ให้นักเรียนศึกษาประวัติและ ผลงานของบุคคลสำคัญใน สมัยรัตนโกสินทร์ ตามหัวข้อ ที่กำหนดให้ดังนี้

14 1.วิเคราะห์ประวัติและผลงาน ของบุคคลสำคัญที่ทำคุณ ประโยชน์ต่อประเทศชาติ
14 1.วิเคราะห์ประวัติและผลงาน ของบุคคลสำคัญที่ทำคุณ ประโยชน์ต่อประเทศชาติ 2. นักเรียนได้ข้อคิดอะไรจาก การศึกษา

15 3. วิเคราะห์บทบาทหน้าที่ ที่จะนำมาเป็นตัวอย่าง
15 3. วิเคราะห์บทบาทหน้าที่ ที่จะนำมาเป็นตัวอย่าง

16 3. พระบาทสมเด็จพระจุลจอม
16 1. พระบาทสมเด็จพระพุทธ ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 2. พระบาทสมเด็จพระจอม เกล้าเจ้าอยู่หัว 3. พระบาทสมเด็จพระจุลจอม

17 4. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ เกล้าเจ้าอยู่หัว 5. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
17 4. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ เกล้าเจ้าอยู่หัว 5. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ 6. ศาตราจารย์ศิลป์ พีระศรี

18 7. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรา นุวัตติวงศ์
18 7. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรา นุวัตติวงศ์ 8.ดร.แดน บีช บรัดเลย์ 9.พระยากัลยาณไมตรี

19 เรื่อง แผนที่และเครื่องมือ ทางภูมิศาสตร์
15 พบกันใหม่ เรื่อง แผนที่และเครื่องมือ ทางภูมิศาสตร์


ดาวน์โหลด ppt สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส 41102

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google