งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูจงกล กลาง ชล 1. วิเคราะห์ประวัติและผลงาน ของบุคคลสำคัญทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ที่มีส่วนสร้าง สรรค์และพัฒนาชาติไทย 2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูจงกล กลาง ชล 1. วิเคราะห์ประวัติและผลงาน ของบุคคลสำคัญทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ที่มีส่วนสร้าง สรรค์และพัฒนาชาติไทย 2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูจงกล กลาง ชล 1

2 วิเคราะห์ประวัติและผลงาน ของบุคคลสำคัญทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ที่มีส่วนสร้าง สรรค์และพัฒนาชาติไทย 2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

3 ครูจงกล กลาง ชล ในสมัยรัตนโกสินทร์ ประวัติและ ผลงานของ บุคคลสำคัญที่ทำคุณประโยชน์ ต่อประเทศชาติ สาระการเรียนรู้ 3

4 ครูจงกล กลาง ชล 1. พระราชกรณียกิจประการแรก ที่พระบาทสมเด็จพระพุทธ ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรง จัดทำเมื่อขึ้นครองราชย์ คือ ก. เตรียมกำลังรับศึกพม่า 4

5 ครูจงกล กลาง ชล ข. ทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา ค. ทำสงครามขยายอาณาเขต ง. ย้ายพระนครมายังฝั่ง ตะวันออกสร้างกรุงเทพฯ เป็นราชธานี 5

6 ครูจงกล กลาง ชล 2. การชำระกฎหมายที่ เกิดขึ้น ในสมัยรัชกาลที่ 1 หมายถึงข้อใด ก. กฎหมายตราสาม ดวง ข. กฎหมายมนู ธรรมศาสตร์ ค. กฎหมายลักษณะ เบ็ดเสร็จ ง. กฎหมายศักดินา สวามิภักดิ์ 6

7 ครูจงกล กลาง ชล 3. รัชกาลที่ 1 ทรงดำเนินนโยบาย ปกครองเขมรด้วยวิธีใด ก. แบ่งแยกการปกครองเขมร ออกเป็น 3 ตำแหน่ง ข. ปกครองเหมือนกับเมือง ประเทศราชโดยทั่วๆไป 7

8 ครูจงกล กลาง ชล ค. ผูกน้ำใจชาวเขมรด้วยการ พระราชทานอุปการะ ง. เขมรต้องส่งเครื่องราช บรรณาการเข้ามาถวายทุกปี 8

9 ครูจงกล กลาง ชล 4. เพื่อขจัดความไม่ยุติธรรม ในสังคมและแสดงถึงความ เจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ รัชกาลที่ 5 ทรงดำเนินการ อย่างไร ก. ยกเลิกทาส 9

10 ครูจงกล กลาง ชล ข. ตั้งโรงเรียนหลวง ค. การพัฒนาถนน หนทาง ง. การเข้าเป็น สมาชิกสันนิบาต สภากาชาด 10

11 ครูจงกล กลาง ชล 5. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงมีพระปรีชาสามารถ ด้านใดเป็นพิเศษ ก. นิติศาสตร์และวัฒนธรรม 11

12 ครูจงกล กลาง ชล ข. เศรษฐศาสตร์และโบราณคดี ค. ประวัติศาสตร์และการ ปกครอง ง. มนุษยศาสตร์และการ ต่างประเทศ 12

13 ครูจงกล กลาง ชล กิจกรรมตามใบงาน ให้นักเรียนศึกษาประวัติและ ผลงานของบุคคลสำคัญใน สมัยรัตนโกสินทร์ ตามหัวข้อ ที่กำหนดให้ดังนี้ 13

14 ครูจงกล กลาง ชล 1. วิเคราะห์ประวัติและผลงาน ของบุคคลสำคัญที่ทำคุณ ประโยชน์ต่อประเทศชาติ 2. นักเรียนได้ข้อคิดอะไรจาก การศึกษา 14

15 ครูจงกล กลาง ชล 1515 3. วิเคราะห์บทบาทหน้าที่ ที่จะนำมาเป็นตัวอย่าง

16 ครูจงกล กลาง ชล 1. พระบาทสมเด็จพระพุทธ ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 2. พระบาทสมเด็จพระจอม เกล้าเจ้าอยู่หัว 3. พระบาทสมเด็จพระจุลจอม เกล้าเจ้าอยู่หัว 1616

17 ครูจงกล กลาง ชล 1717 4. พระบาทสมเด็จพระ มงกุฎ เกล้าเจ้าอยู่หัว 5. สมเด็จพระเจ้าบรม วงศ์เธอ กรมพระยาดำรงรา ชานุภาพ 6. ศาตราจารย์ศิลป์ พี ระศรี

18 ครูจงกล กลาง ชล 1818 7. สมเด็จพระเจ้าบรม วงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยา นริศรา นุวัตติวงศ์ 8. ดร. แดน บีช บรัดเลย์ 9. พระยากัลยาณ ไมตรี

19 ครูจงกล กลาง ชล 1515 พบกันใหม่ เรื่อง แผนที่และเครื่องมือ ทางภูมิศาสตร์


ดาวน์โหลด ppt ครูจงกล กลาง ชล 1. วิเคราะห์ประวัติและผลงาน ของบุคคลสำคัญทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ที่มีส่วนสร้าง สรรค์และพัฒนาชาติไทย 2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google