งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลังก่อตั้งราชธานีใหม่ บ้านเมือง เริ่มกลับมารุ่งเรืองและสงบสุขอีกครั้ง กิจการด้านศิลปวัฒนธรรมก็ย่อม เจริญรุ่งเรืองตามด้วย ซึ่งครั้นถึงสมัย รัชกาลที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลังก่อตั้งราชธานีใหม่ บ้านเมือง เริ่มกลับมารุ่งเรืองและสงบสุขอีกครั้ง กิจการด้านศิลปวัฒนธรรมก็ย่อม เจริญรุ่งเรืองตามด้วย ซึ่งครั้นถึงสมัย รัชกาลที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 หลังก่อตั้งราชธานีใหม่ บ้านเมือง เริ่มกลับมารุ่งเรืองและสงบสุขอีกครั้ง กิจการด้านศิลปวัฒนธรรมก็ย่อม เจริญรุ่งเรืองตามด้วย ซึ่งครั้นถึงสมัย รัชกาลที่ ๑ พระองค์ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯให้ประชุมนักปราชญ์ราช บัณฑิต ทั้งพระสงฆ์และฆราวาสช่วยกัน สร้างสรรค์งานวรรณกรรมอย่างรีบด่วน ใครถนัดด้านใดก็ให้ขวนขวายทำทาง นั้น …

4 ที่มาของรูปแบบ เนื้อหา แนวคิด อุดมคติ และจุดมุ่งหมายของ วรรณกรรมและวรรณคดีไทยสมัยกรุง รัตนโกสินทร์มีส่วนสืบเนื่องและมีที่มา สำคัญจากวรรณกรรมและวรรณคดี สมัยกรุงศรีอยุธยา ผลงานจำนวนมาก ปรากฏแบบแผนและวิธีการทุกประเภท เด่นชัดตามแบบอย่างกรุงศรีอยุธยา ดัง จะได้กล่าวต่อไปนี้ …

5 วรรณคดีในสมัยนี้สามารถ จำแนกได้เป็น ๔ กลุ่มใหญ่ๆ คือ วรรณคดีพุทธศาสนา วรรณคดีคำ สอนหรือตำรา วรรณคดีนิทาน และ วรรณคดีพงศาวดารต่างชาติ …

6 วรรณคดีพุทธศาสนา วรรณคดีพุทธศาสนา วรรณคดีหมวดนี้ มีความสำคัญเพราะเป็นหลักยึดในด้าน ความศรัทธาเชื่อถือของประชาชน วรรณคดีคำสอน / ตำรา ได้แก่... ไตรภูมิโลกวินิจฉัย, ร่ายยาว มหาเวสสันดรชาดกกัณฑ์กุมารและ กัณฑ์มัทรี, ร่ายยาวมหาเวสสันดร ชาดก ๑๑ กัณฑ์ และพระปฐมโพธิกถา วรรณคดีคำสอน / ตำรา ได้แก่ … กฤษณาสอนน้องคำฉันท์ โคลงโลกนิติ, ฉันท์มาตราพฤติ และ วรรณพฤติ

7 วรรณคดีนิทาน วรรณคดีนิทาน ได้แก่... บทละคร เรื่องรามเกียรติ์, บทละครเรื่องอิเหนา, บทละครเรื่องดาหลัง, บทละครเรื่องอุณ รุท, ลิลิตเพชรมงกุฎ, กากีกลอนสุภาพ, สรรพสิทธิคำฉันท์, สมุทรโฆษคำฉันท์, พระอภัยมณี และนิทานอิหร่าน ราชธรรม วรรณคดีพงศาวดารต่างชาติ วรรณคดีพงศาวดารต่างชาติ ได้แก่ … สามก๊ก, ไซฮั่น และราชาธิราช

8 พระไตรปิฎก ฉบับสังคายนา ๑. พระไตรปิฎก ฉบับสังคายนา พระราชนิพนธ์ … ในรัชกาลที่ ๑ ไตรภูมิโลกวินิจฉัย ๒. ไตรภูมิโลกวินิจฉัย ประพันธ์โดย … พระยาธรรม ปรีชา ( แก้ว ) ใช้คำประพันธ์ … ร้อยแก้ว เพื่อ … แทนไตรภูมิพระร่วง ให้ความรู้ เกี่ยวกับโลกที่ ๓

9 กากีคำกลอน ๓. กากีคำกลอน ประพันธ์โดย … เจ้าพระยาพระคลัง ( หน ) ใช้คำประพันธ์ … ร้อยกรองประเภทเพลง ยาว เพื่อ … ขับร้องในการบรรเลงมโหรี ๔. เรื่องแปล ได้แก่ สามก๊ก ไซฮั่น และราชาธิราช ๔. เรื่องแปล ได้แก่ สามก๊ก ไซฮั่น และราชาธิราช สามก๊ก … เจ้าพระยาพระคลัง ( หน ) ไซฮั่น … กรมพระราชวังหลัง เจ้าฟ้ากรม หลวงอนุรักษ์เทเวศร์ ราชาธิราช … เจ้าพระยาพระคลัง ( หน ) และขุนนางอีก ๓ คน ใช้คำประพันธ์ … ร้อยแก้ว เพื่อ … เล่านิทาน

10 การติดต่อและการรับอิทธิพล ตะวันตก ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ทางด้านสังคมและวัฒนธรรมโดยที่ เห็นได้ชัดคือด้านวรรณกรรมซึ่งทำให้ วรรณกรรมมีลักษณะเป็นสากลมาก ขึ้นตามลำดับเวลาเห็นได้ชัดตั้งแต่ สมัยรัชกาลที่ ๕ และรัชกาลที่ ๖ เป็น ต้นมา …

11 วรรณคดีประเภทร้อยแก้ว ๑. วรรณคดีประเภทร้อยแก้ว วรรณคดีประเภทร้อยกรอง วรรณคดีร้อยแก้วที่เจตนาให้อ่าน เพื่อความบันเทิงใจและบำรุง สติปัญญา ๒. วรรณคดีประเภทร้อยกรอง มีวรรณคดีร้อยกรองขนาดยาวและ ขนาดสั้นเป็นจำนวนมาก มีฉันท ลักษณ์ต่าง ๆ กัน มีเนื้อหาสาระ กว้างขวางหลายแนว มีอรรถรส มี คุณค่า

12 วรรณคดีประเภทบทละครแบบ ตะวันตก วรรณกรรมประเภทสื่อมวลชน ๓. วรรณคดีประเภทบทละครแบบ ตะวันตก ละครตะวันตกมีเจตจำนงที่จะ ถ่ายทอดชีวิตจริงไปแสดงบนเวที ซึ่ง มุ่งความงามอย่างอุดมคติในการแสดง ท่าท่าทาง เนื้อเรื่อง หลีกหนีอารมณ์ รุนแรง และเรื่องร้ายต่าง ๆ ๔. วรรณกรรมประเภทสื่อมวลชน สื่อมวลชนเป็นวรรณกรรมประเภทที่ เจริญก้าวหน้า และมีอิทธิพลต่อสังคม เป็นอันมาก ในปัจจุบันมีทั้งภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ …

13 ... ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก … เว็บไซต์ learners.in.th และเว็บไซต์ baanjomyut.com โดย.. คุณรื่นฤทัย สัจจพันธ์

14

15


ดาวน์โหลด ppt หลังก่อตั้งราชธานีใหม่ บ้านเมือง เริ่มกลับมารุ่งเรืองและสงบสุขอีกครั้ง กิจการด้านศิลปวัฒนธรรมก็ย่อม เจริญรุ่งเรืองตามด้วย ซึ่งครั้นถึงสมัย รัชกาลที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google