งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สาขาอุบัติเหตุ 27 กย 57.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สาขาอุบัติเหตุ 27 กย 57."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สาขาอุบัติเหตุ 27 กย 57

2 การดำเนินงานในปี 57 มีระบบการส่งต่อในผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะตามเขตล้านนา 1 2 และ 3 มีระบบ Fast track ใน ผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะ ประสาทศัลยแพทย์ร่วมให้บริการในรพ ระดับ S ระบบลำเลียงทางอากาศยาน อบรมการใช้ระบบข้อมูล Injury surveillance เพิ่มความครอบคลุมของระบบ EMS Trauma audit, trauma round นิเทศติดตามภายในจังหวัด และในเขตบริการย่อย

3 ตัวชี้วัดรายจังหวัด

4

5 อุปสรรค/ปัญหาที่พบในปี 57
อัตราตายอุบัติเหตุทางถนนยังไม่ลดในส่วนใหญ่ ยกเว้น เชียงใหม่ ที่ผู้ว่าราชการจังหวัด ประชุมบูรณาการติดตามทุกเดือน ด้านระบบข้อมูล การบริหารข้อมูล IS ไม่มีผู้รับผิดชอบนำมาวิเคราะห์ใช้ประโยชน์ การดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะ การผ่าตัดใน รพ ระดับ S การฟื้นฟูสภาพหลังระยะ acute รพช และ รพสต ยังรองรับได้น้อย ผู้ป่วยบาดเจ็บหลายระบบ ศัลยแพทย์ทั่วไปยังไม่เพียงพอในรพระดับ M1 M2 S ไม่มีหอผู้ป่วยเฉพาะใน รพ ระดับ S

6 อุปสรรค/ปัญหาที่พบในปี 57 (ต่อ)
การดูแลผู้ป่วย Burn, Maxillo-facial injury ขาดศัลยแพทย์ตกแต่งในรพ ระดับ A Pre-hospital care ความครอบคลุมและคุณภาพการให้บริการ EMS

7 แผนการให้บริการปี 58 ใช้ระบบข้อมูลเพื่อการดูแลผู้ป่วย (IS, Trauma registry) พัฒนาการดูแลต่อเนื่องของผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะในระยะฟื้นฟูที่รพ ชุมชน / รพสต ขยายบริการผ่าตัดผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะไปยัง รพ ระดับ S แพร่ น่าน ลำพูน เน้นการป้องกันอุบัติเหตุโดยเฉพาะอุบัติเหตุทางถนน พัฒนาระบบ EMS ทั้งในแง่ความครอบคลุม และคุณภาพ พัฒนาคุณภาพห้องฉุกเฉิน

8 การลงทุน พัฒนาพยาบาลเฉพาะทาง อบรม ATLS แพทย์
Trauma nurse coordinator Emergency nurse practitioner พยาบาลเฉพาะทางด้านประสาทวิทยา อบรม ATLS แพทย์ พัฒนา advance burn unit, microvascular surgery ที่ เชียงราย ขยาย telemedicine ในการส่งต่อผู้ป่วย ครุภัณฑ์ ICU และ Burn unit ตึกอุบัติเหตุ รพ เชียงราย ครุภัณฑ์ห้องผ่าตัด และ ICU trauma รพ นครพิงค์ ครุภัณฑ์สำหรับห้องฉุกเฉิน (portable x-ray, Ultrasound, blood warmer)

9 ความต้องการสนับสนุนจากเขต
Leadership เพื่อลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุอย่างบูรณาการ สนับสนุนงบประมาณการลงทุน ด้านพัฒนาบุคลากร หลักสูตร trauma nurse coordinator, emergency nurse practioner, พยาบาลผู้ป่วยวิกฤต และ พยาบาลประสาทวิทยา, ATLS แพทย์ ระบบ Telemedicine ในการส่งต่อผู้ป่วย ด้านครุภัณฑ์อาคารอุบัติเหตุ รพ เชียงราย ICU trauma and Burn unit ครุภัณฑ์อาคารผ่าตัด รพ นครพิงค์ ICU trauma และครุภัณฑ์ห้องผ่าตัด


ดาวน์โหลด ppt สาขาอุบัติเหตุ 27 กย 57.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google