งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ จัดทำโดย ๑

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ จัดทำโดย ๑"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ จัดทำโดย ๑
บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ จัดทำโดย ๑. เด็กหญิง กรรณิกา บุญสร้าง เลขที่ ๑๙ ๒.เด็กหญิง ศุภาลักษณ์ จันทร์สกุล เลขที่ ๑๕ เสนอ คุณครู จันทร์ทิพย์ รักสม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ๒

2 บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

3 บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
(๑.)ด้านงานราชการ เป็นหน่วยงานที่นำคอมพิวเตอร์มาใช้งานในการให้บริการต่างๆ (๒.)ด้านงานงานธุรกิจ คอมพิวเตอร์ถูกนำมาใช้กับงานด้านธุรกิจทั้งการจัดทำเอกสาร บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ (๓.) ด้านการคมนาคมขนส่ง เช่น การเดินทาง (๔.) ด้านการศึกษา คอมพิวเตอร์ใช้ในการสอน (๕.) ด้านงานวิทยาศาสตร์และการแพทย์ แพทย์ได้นำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการศึกษา คำนวณ วิจัย (๖.) ด้านงานวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม คอมพิวเตอร์มาช่วยในการออกแบบ

4 ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
(๑.) ช่วยสร้างงาน เช่น เอกสาร รายงาน รูปภาพ (๒.) ช่วยสร้างความบันเทิง เช่น ดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกม ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ (๓.) ช่วยติดต่อสื่อสาร คอมพิวเตอร์สามารถรับส่งข่าวสารได้ (๔.) ช่วยสืบค้นข้อมูล ใช้ในการค้นหาข้อมูลต่างๆ (๕.) ช่วยแก้ไขปัญหาทางด้านสังคม ช่วยในการวางแผน ประเมิน

5 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ จัดทำโดย ๑

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google