งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัตถุประสงค์ จากข้อมูลในตารางแสดงผลจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ และคะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศของการสอบ O-NET ในระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2552-2554 มีจุดประสงค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัตถุประสงค์ จากข้อมูลในตารางแสดงผลจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ และคะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศของการสอบ O-NET ในระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2552-2554 มีจุดประสงค์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 วัตถุประสงค์ จากข้อมูลในตารางแสดงผลจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ และคะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศของการสอบ O-NET ในระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2552-2554 มีจุดประสงค์ คือ 1. เพื่อให้ทราบถึงจำนวนผู้เข้าสอบของแต่ละวิชาในแต่ละปี 2. เพื่อให้ทราบถึงคะแนนเฉลี่ยของแต่ละวิชาในแต่ละปี 3. เพื่อให้ทราบถึงและเปรียบเทียบจำนวนผู้เข้าสอบ O-NET ของแต่ละวิชา ได้ 4. เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบจำนวนผู้เข้าสอบ O-NET ของแต่ละปีได้ใน รายวิชาหนึ่งๆ 5. เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของผู้เข้าสอบในรายวิชานั้นๆใน แต่ละปีได้ 6. เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบคะแนนนเฉลี่ยในวิชาต่างๆได้

3 วิชา ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 จำนวนผู้ เข้า สอบ คะแนน เฉลี่ ย จำนวนผู้เข้า สอบ คะแนน เฉลี่ ย จำนวนผู้ เข้า สอบ คะแนน เฉลี่ ย ภาษาไทย 35088946.4735163342.6136822841.88 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 3544023635705046.5137266233.39 ภาษาอังกฤษ 35280523.9835453119.2237056121.8 คณิตศาสตร์ 35368028.5635659114.9937209422..73 วิทยาศาสตร์ 34977829.0634921030.936674427.9 สุขศึกษา และพล ศึกษา 34863445.3734746262.8636504554.61 ศิลปะ 34863437.7534746232.6236504528.54 การงานอาชีพ และ เทคโนโลยี 34863432.9834746243.6936504548.72 จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ และคะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552-2554

4 วิชา ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 จำนวนผู้ เข้าสอบ คะแนน เฉลี่ย จำนวนผู้ เข้าสอบ คะแนน เฉลี่ย จำนวนผู้ เข้าสอบ คะแนน เฉลี่ย ภาษาไทย 35088946.4735163342.6136822841.88

5 วิชา ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 จำนวนผู้เข้า สอบ คะแนน เฉลี่ย จำนวนผู้เข้า สอบ คะแนน เฉลี่ย จำนวนผู้เข้า สอบ คะแนน เฉลี่ย สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม 3544023635705046.5137266233.39

6 วิชา ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 จำนวนผู้ เข้าสอบ คะแนน เฉลี่ย จำนวนผู้ เข้าสอบ คะแนน เฉลี่ย จำนวนผู้ เข้าสอบ คะแนน เฉลี่ย ภาษาอังกฤษ 35280523.9835453119.2237056121.8

7 วิชา ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 จำนวนผู้ เข้าสอบ คะแนน เฉลี่ย จำนวนผู้ เข้าสอบ คะแนน เฉลี่ย จำนวนผู้ เข้าสอบ คะแนน เฉลี่ย คณิตศาสตร์ 35368028.5635659114.9937209422..73

8 วิชา ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 จำนวนผู้ เข้าสอบ คะแนน เฉลี่ย จำนวนผู้ เข้าสอบ คะแนน เฉลี่ย จำนวนผู้ เข้าสอบ คะแนน เฉลี่ย วิทยาศาสตร์ 34977829.0634921030.936674427.9

9 วิชา ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 จำนวนผู้เข้า สอบ คะแนน เฉลี่ย จำนวนผู้เข้า สอบ คะแนน เฉลี่ย จำนวนผู้เข้า สอบ คะแนน เฉลี่ย สุขศึกษา และ พลศึกษา 34863445.3734746262.8636504554.61

10 วิชา ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 จำนวนผู้ เข้าสอบ คะแนน เฉลี่ย จำนวนผู้ เข้าสอบ คะแนน เฉลี่ย จำนวนผู้ เข้าสอบ คะแนน เฉลี่ย ศิลปะ 34863437.7534746232.6236504528.54

11 วิชา ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 จำนวนผู้ เข้าสอบ คะแนน เฉลี่ย จำนวนผู้ เข้าสอบ คะแนน เฉลี่ย จำนวนผู้ เข้าสอบ คะแนน เฉลี่ย การงานอาชีพ และ เทคโนโลยี 34863432.9834746243.6936504548.72

12 บทสรุป ในปีการศึกษา 2552 สรุปได้ว่าจำนวนผู้เข้าสอบใน วิชาคณิตศาสตร์มีผู้เข้าสอบเป็นจำนวนมากที่สุด และ คะแนนเฉลี่ยในวิชาภาษาไทยสูงที่สุด ในปีการศึกษา 2553 สรุปได้ว่าจำนวนผู้เข้าสอบในวิชา สังคมศึกษามีผู้เข้าสอบเป็นจำนวนมากที่สุด และคะแนน เฉลี่ยในวิชาสุขศึกษาสูงที่สุด ในปีการศึกษา 2554 สรุปได้ว่าจำนวนผู้เข้าสอบใน วิชาสังคมศึกษามีผู้เข้าสอบเป็นจำนวนมากที่สุด และ คะแนนเฉลี่ยในวิชาสุขศึกษาสูงที่สุด

13 นางสาวนุชจรินทร์ วิเชียรโชติ เลขที่ 14 นางสาวนนธิชา ทับทอง เลขที่ 37 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1


ดาวน์โหลด ppt วัตถุประสงค์ จากข้อมูลในตารางแสดงผลจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ และคะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศของการสอบ O-NET ในระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2552-2554 มีจุดประสงค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google