งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
โรงเรียนบ้านคำอ้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

2 ข้อมูลพื้นฐาน ที่ตั้ง ๑๔๗ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง เป็นที่ราชพัสดุ / ที่สาธารณะประโยชน์ รวม ๙ ไร่ อาคารเรียนถาวร ๑ อาคารเรียนชั่วคราว ๑ ห้องสมุด ๑

3 ข้อมูลนักเรียน ห้องเรียน
ข้อมูลนักเรียน ห้องเรียน ข้อมูลนักเรียน ห้องเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา ชาย ๙ คน หญิง ๖ คน รวม ๑๕ คน จำนวนห้องเรียน ๒ ห้องเรียน ระดับประถมศึกษา ชาย ๔๘ คน หญิง ๓๑ คน รวม ๗๙ คน จำนวนห้องเรียน ๖ ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น ชาย ๕๗ คน หญิง ๓๗ คน รวม ๙๔ คน จำนวนห้องเรียน ๘ ห้องเรียน

4 ข้อมูลบุคลากร บุคลากรรวมทั้งสิ้น ๗ คน แยกเป็นข้าราชการครูประจำการ จำนวน ๕ คน ลูกจ้าง ชั่วคราว จำนวน ๒ คน ดังนี้ ๑. นางสาววัชรินทร์ พร้อมใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน ๒. นางอมรรัตน์ โคตรน้ำเนาว์ ครู ๓. นายธีรศักดิ์ เชิญชม ครู ๔. นางประภาพรรณ เบญจกุล ครู ๕. นางสาวณัฐกฤตยา สำคัญควร ครู ๖. นายเลอสันติ ช่างแคน ครูอัตราจ้าง (SP๒) ๗. นายชุมพล ภูมิศรีแก้วนักการฯ (ลูกจ้างชั่วคราว)

5 เน้นความรู้ คู่คุณธรรม
การจัดการศึกษา อนุบาล ๑ - ป.๖ ปรัชญาโรงเรียน ปญฺญา นรานํ รตนํ คำขวัญของโรงเรียน เน้นความรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย สีประจำโรงเรียน สีฟ้า - ชมพู

6 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.นายวิเชียร ละโป้ ประธานกรรมการ 2. นายจรวจ ละโป้ กรรมการ 3. นายประจักร์ บุญเนตร์ กรรมการ 4. พระอธิการมิตรชัย อินทะสาโร กรรมการ 5. นางอมรรัตน์ โคตรน้ำเนาว์ กรรมการ 6.นางวงเดือน ชมพู กรรมการ 7. นางอุไรวรรณ ปัญจะการ กรรมการ 8. นางดุษฎี ภูมิศรีแก้ว กรรมการ 9. นางสาววัชรินทร์ พร้อมใจ กรรมการ/เลขานุการ

7 วิสัยทัศน์ ภายในปีการศึกษา จัดการศึกษาให้ผู้เรียน มีความรู้ ความสามารถตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรของ สถานศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอื่น ได้อย่างมีความสุข สามารถเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างเต็มตาม ศักยภาพและมีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ

8 พันธกิจ 1. จัดการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปการศึกษาที่ยึดผู้เรียนเป็น สำคัญ การบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3. สร้างสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู้แบบ บูรณาการ 4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพ

9 เป้าหมาย 1. นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้น พื้นฐาน 2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ 3. ผู้เรียนสำนึกในความเป็นชาติไทยมีความตระหนักและเห็นคุณค่าในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานและสามารถพัฒนาตนเอง ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานวิชาชีพครูและการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5. โรงเรียนมีมาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6. ผู้เรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น

10 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ปีการศึกษา ๒๕๕๐ มีผลสัมฤทธิ์ทุกช่วงชั้นเฉลี่ย ๘๐.๒๙ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ มีผลสัมฤทธิ์ทุกช่วงชั้นเฉลี่ย ๘๑.๑๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ มีผลสัมฤทธิ์ทุกช่วงชั้นเฉลี่ย ๘๑.๒๐ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ มีผลสัมฤทธิ์ทุกช่วงชั้นเฉลี่ย ๘๑.๒๗

11 การดำเนินงานด้านวิชาการ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖เข้าร่วมการแข่งขันการเขียนเรียงความ พระผู้ ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน ได้รับรางวัลชนะเลิศกลุ่มหนองหาน ๔ นักเรียนร่วมแข่งขันโครงงานธุรกิจคุณธรรม (CSR) ชนะเลิศเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ นักเรียนร่วมแข่งขันโครงงานเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ ของกลุ่มโรงเรียนหนองหาน ๔

12 การแข่งขันโครงงานคุณธรรม

13 ชนะเลิศ

14 การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของชุมชน

15 การจัดนิทรรศการการขับเคลื่อน เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
การจัดนิทรรศการการขับเคลื่อน เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

16 โรงเรียนนานกหงส์เสรีมีชัย มาศึกษาดูงาน


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google