งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนบ้านคำอ้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนบ้านคำอ้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงเรียนบ้านคำอ้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

2 ข้อมูลพื้นฐาน ที่ตั้ง ๑๔๗ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง เป็นที่ราชพัสดุ / ที่ สาธารณะประโยชน์ รวม ๙ ไร่ อาคาร เรียนถาวร ๑ อาคารเรียนชั่วคราว ๑ ห้องสมุด ๑

3 ข้อมูลนักเรียน ห้องเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา ชาย ๙ คน หญิง ๖ คน รวม ๑๕ คน จำนวนห้องเรียน ๒ ห้องเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา ชาย ๙ คน หญิง ๖ คน รวม ๑๕ คน จำนวนห้องเรียน ๒ ห้องเรียน ระดับประถมศึกษา ชาย ๔๘ คน หญิง ๓๑ คน รวม ๗๙ คน จำนวนห้องเรียน ๖ ห้องเรียน ระดับประถมศึกษา ชาย ๔๘ คน หญิง ๓๑ คน รวม ๗๙ คน จำนวนห้องเรียน ๖ ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น ชาย ๕๗ คน หญิง ๓๗ คน รวม ๙๔ คน จำนวนห้องเรียน ๘ ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น ชาย ๕๗ คน หญิง ๓๗ คน รวม ๙๔ คน จำนวนห้องเรียน ๘ ห้องเรียน

4 ข้อมูลบุคลากร บุคลากรรวมทั้งสิ้น ๗ คน แยกเป็นข้าราชการครู ประจำการ จำนวน ๕ คน ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๒ คน ดังนี้ ๑. นางสาววัชรินทร์ พร้อมใจ ผู้อำนวยการ โรงเรียน ๒. นางอมรรัตน์ โคตรน้ำเนาว์ ครู ๓. นายธีรศักดิ์ เชิญชม ครู ๔. นางประภาพรรณ เบญจกุล ครู ๕. นางสาวณัฐกฤตยา สำคัญควร ครู ๖. นายเลอสันติ ช่างแคน ครูอัตราจ้าง (SP๒) ๗. นายชุมพล ภูมิศรีแก้วนักการฯ (ลูกจ้าง ชั่วคราว)

5 การจัดการศึกษา อนุบาล ๑ - ป. ๖ ปรัชญาโรงเรียน ปญฺญา นรานํ รตนํ คำขวัญของโรงเรียน เน้นความรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย เน้นความรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย สีประจำโรงเรียน สีฟ้า - ชมพู

6 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.นายวิเชียร ละโป้ ประธานกรรมการ 2. นายจรวจ ละโป้ กรรมการ 3. นายประจักร์ บุญเนตร์ กรรมการ 4. พระอธิการมิตรชัย อินทะสาโร กรรมการ 5. นางอมรรัตน์ โคตรน้ำเนาว์ กรรมการ 6.นางวงเดือน ชมพู กรรมการ 7. นางอุไรวรรณ ปัญจะการ กรรมการ 8. นางดุษฎี ภูมิศรีแก้ว กรรมการ 9. นางสาววัชรินทร์ พร้อมใจ กรรมการ/ เลขานุการ

7 วิสัยทัศน์ ภายในปีการศึกษา 2558 จัดการศึกษาให้ ผู้เรียน มีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรของ สถานศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรมและ วัฒนธรรมในการดำรงชีวิตตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถอยู่ ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุข สามารถเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างเต็มตาม ศักยภาพและมีทักษะพื้นฐานในการ ประกอบอาชีพ

8 1. จัดการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษาและระดับ ประถมศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 2. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนว ปฏิรูปการศึกษาที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ การบูรณาการตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3. สร้างสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ วิจัยและพัฒนา นวัตกรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู้แบบบูรณาการ 4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพ พันธกิจ

9 เป้าหมาย 1. นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มี ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ และมีคุณภาพตาม มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการ เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ 3. ผู้เรียนสำนึกในความเป็นชาติไทยมีความตระหนักและเห็น คุณค่าในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถใน การปฏิบัติงานและสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานวิชาชีพครูและ การศึกษาขั้นพื้นฐาน 5. โรงเรียนมีมาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 6. ผู้เรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น

10 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๒ มีผลสัมฤทธิ์ทุกช่วง ชั้นเฉลี่ย ๘๑. ๒๐ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ มีผลสัมฤทธิ์ทุกช่วง ชั้นเฉลี่ย ๘๑. ๑๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ มีผลสัมฤทธิ์ทุกช่วง ชั้นเฉลี่ย ๘๑. ๒๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๐ มีผลสัมฤทธิ์ทุกช่วง ชั้นเฉลี่ย ๘๐. ๒๙

11 การดำเนินงานด้านวิชาการ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖เข้าร่วมการ แข่งขันการเขียนเรียงความ พระผู้ทรงเป็นครูแห่ง แผ่นดิน ได้รับรางวัลชนะเลิศกลุ่มหนองหาน ๔ นักเรียนร่วมแข่งขันโครงงานธุรกิจคุณธรรม (CSR) ชนะเลิศเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต ๓ นักเรียนร่วมแข่งขันโครงงานเยาวชนไทยทำดี ถวายในหลวงรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ของกลุ่มโรงเรียนหนองหาน ๔

12 การแข่งขันโครงงานคุณธรรม

13 ชนะเลิศ

14 การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ของชุมชน

15 การจัดนิทรรศการการขับเคลื่อน เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

16 โรงเรียนนานกหงส์เสรีมีชัย มาศึกษาดูงาน


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนบ้านคำอ้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google