งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการจัดการ สภาพแวดล้อม และการแก้ไขปัญหาความ ยากจนในชุมชน สำนักงานเขตตลิ่งชัน โครงการจัดการ สภาพแวดล้อม และการแก้ไขปัญหาความ ยากจนในชุมชน สำนักงานเขตตลิ่งชัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการจัดการ สภาพแวดล้อม และการแก้ไขปัญหาความ ยากจนในชุมชน สำนักงานเขตตลิ่งชัน โครงการจัดการ สภาพแวดล้อม และการแก้ไขปัญหาความ ยากจนในชุมชน สำนักงานเขตตลิ่งชัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการจัดการ สภาพแวดล้อม และการแก้ไขปัญหาความ ยากจนในชุมชน สำนักงานเขตตลิ่งชัน โครงการจัดการ สภาพแวดล้อม และการแก้ไขปัญหาความ ยากจนในชุมชน สำนักงานเขตตลิ่งชัน

2 คณะกรรมการชุมชนวัดสมรโกฏิ - บางระจัน สำนักงานเขตตลิ่งชัน 1. นางสาวสมบัติ แอบเนียมประธาน กรรมการ 2. เรือเอกศักดา แอบเนียมรอง ประธานกรรมการ 3. นางนิตยา บุญสิทธิเลิศ เลขานุการ 4. นางสาวลัทยา ศรีเวชดิษฐ์ เหรัญญิก 5. นายมาโนช สุวรรณวิศิษฎ์นาย ทะเบียน 6. นายสมเกียรติ ตรีวิเชียร ประชาสัมพันธ์ 7. นายเจริญ ยวงใยปฏิคม 8. นายวรวุฒิ พิลาคุณ กรรมการ

3 อาณาเขตและที่ตั้งของชุมชน ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 11 แขวงฉิมพลี เขต ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร มีอาณาเขต ทิศเหนือ ติดต่อกับพื้นที่ หมู่ 3 แขวงฉิมพลี ทิศใต้ ติดต่อกับ ชุมชนหมู่ 13 บางระมาด ทิศตะวันออก ติดต่อกับ คลอง บางระจัน และวัดมณฑป ทิศตะวันตกติดต่อกับพื้นที่หมู่ 10 แขวงฉิมพลี

4 วิสัยทัศน์ชุมชนวัดสมรโกฏิ - บางระจัน เขตตลิ่งชัน กลุ่มเขตมหาสวัสดิ์ **************** ร่วมห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ร่วมรักษาสภาพคูคลอง ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาว ชุมชน

5 แผนปฏิบัติการของชุมชนวัดสมร โกฏิ - บางระจัน ประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนในชุมชน ทราบ กำหนดวันจัดประชุม พร้อมสถานที่ ขออนุเคราะห์สถานที่จัดประชุมเวทีสาธารณะ จากเจ้าอาวาสวัด ขออนุเคราะห์วิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์วันจัดประชุม แจกแผ่นพับตาม บ้านของประชาชน จัดประชุมเวทีสาธารณะ พูดคุยแบบมีส่วนร่วม ให้ประชาชนตื่นตัว จัดทำแผนปฏิบัติการ แบบมีส่วนร่วมของผู้นำ และประชาชนในชุมชน

6 กำหนดการจัดการประชุมโครงการการจัดการสภาพแวดล้อม และการแก้ไขปัญหาความยากจนในชุมชน วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2548 ณ ศาลาการเปรียญวัดสมรโกฏิ - บางระจัน ------------------------------------------------------------------ เวลา 16.00 – 17.00 น.- ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม 17.00 – 17.30 น.- การบรรยาย เรื่อง ประโยชน์ จากการจัดทำบ่อดักไขมัน 17.30 – 18.00 น.- การบรรยายและสาธิตการทำปุ๋ย ชีวภาพ 18.00 – 18.30 น.- การบรรยาย เรื่อง การปลูก พืชผักสวนครัว และความรู้เรื่อง หลักการตลาด ตามหลักทฤษฎีเศรษฐกิจแบบ พอเพียง 18.30 – 20.00 น.- ร่วมประชุม และพูดคุยแบบมี ส่วนร่วม กำหนดวิสัยทัศน์ เพื่อจัดทำ แผนปฏิบัติการของชุมชนในการ จัดการสภาพแวดล้อม และการแก้ไขปัญหา ความ ยากจนของชุมชน 

7

8

9 สำนักงานเขตตลิ่งชันร่วมกับผู้นำ ชุมชน ร่วมประชาสัมพันธ์โครงการ เชิญชวนประชาชนเปิดเวทีสาธารณะ

10 ประชาชนที่สนใจเข้าร่วม กิจกรรมมาลงทะเบียน

11 หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม กล่าวความเป็นมาของ โครงการ

12 ชาวชุมชนวัดสมรโกฏิ - บางระจัน และชาวชุมชนหมู่ 13 บางระมาด ที่มารับฟังการ บรรยาย และเปิดเวที สาธารณะ

13 วิทยากรบรรยายให้ความรู้ ถึงประโยชน์ของ การจัดทำถังดักไขมันตาม ครัวเรือน

14 วิทยากรบรรยายและสาธิต การทำปุ๋ยชีวภาพ

15 วิทยากรบรรยายการปลูก พืชผักสวนครัว และหลักการ ตลาดตามทฤษฎีแบบ เศรษฐกิจพอเพียง

16 ชาวชุมชนร่วมกำหนด วิสัยทัศน์ และจัดทำแผนปฏิบัติการ ชุมชน


ดาวน์โหลด ppt โครงการจัดการ สภาพแวดล้อม และการแก้ไขปัญหาความ ยากจนในชุมชน สำนักงานเขตตลิ่งชัน โครงการจัดการ สภาพแวดล้อม และการแก้ไขปัญหาความ ยากจนในชุมชน สำนักงานเขตตลิ่งชัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google