งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายธนโชติ เกษตร สิงห์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นางสาวรัญชนา สี ละพัฒน์ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้า ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป นายวิเชียร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายธนโชติ เกษตร สิงห์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นางสาวรัญชนา สี ละพัฒน์ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้า ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป นายวิเชียร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายธนโชติ เกษตร สิงห์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นางสาวรัญชนา สี ละพัฒน์ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้า ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป นายวิเชียร สุขตนเอง หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ นายชูชีพ ยินดีฉัตร โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด นายธนโชติ เกษตร สิงห์ รักษาราชการแทนหัวหน้า กลุ่มงานวิชาการผังเมือง

2 อัตร า บรร จุ ข้าราชการ 11 11 10 พนักงาน ราชการ 6 6 ลูกจ้างประ จำ 8 7 รวม 24 23 อัตราว่างหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป มาช่วย ราชการ 1 ราย 1. นางสาวรัญชนา ลีละพัฒน์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน ถูกยืมตัว - ลาเรียน - ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป ข้าราชการ 32 พนักงาน ราชการ 00 ลูกจ้างประ จำ 54 กลุ่มงานวิชาการโยธาธิ การ ข้าราชการ 22 พนักงานราชการ 22 ลูกจ้างประจำ -- กลุ่มงานวิชาการ ผังเมือง ข้าราชการ 22 พนักงาน ราชการ 33 ลูกจ้างประ จำ 33 ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 44 พนักงาน ราชการ 11 ลูกจ้างประ จำ -- โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (1/1) ผู้ช่วยโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (0/0)

3 ที่กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป ( สะสม ) 5007001,20 0 1,80 0 2,2002,50 0 2,8003,00 0 3,20 0 3,50 0 3,7004,00 0 418 1.1 งานสารบรรณ (1) รับหนังสือ ( เรื่อง / เล่ม ) 173 (2) ส่งหนังสือ ( เรื่อง ) 86 (3) พิมพ์หนังสือ ( เรื่อง ) 86 (4) จัดเก็บ ( เรื่อง ) 71 (5) ส่ง E-mail ( เรื่อง ) 2 รวม 418 1.2 การเงิน & บัญชี (1) ฎีกาเบิก ( เรื่อง ) 6 (2) เงินส่งคลัง ( ครั้ง ) - (3) งบประมาณ ( ครั้ง ) 5 1.3 พัสดุ (1) จัดซื้อ ( ครั้ง ) 1 (2) จัดจ้าง ( ครั้ง ) 3 (3) จัดทำทะเบียน พัสดุ ( ครั้ง )

4 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 2 ผังเมืองรวม ( ดำเนินการเพื่อประกาศเป็นกฎกระทรวง ) 1 ผัง 2.1 จังหวัดสุรินทร์ข.18 3 ผังเมืองชุมชนเทศบาล 1 ผัง ข.1-5 ข. 1 ข. 2 ข. 3 ข. 4 ข.5 3.1 ผังชุมชน ทต. นิคม ปราสาท ข. 1 ข. 2 ข.3ข.3 ข.5ข.5 4 ผังชุมชนโดยการมีส่วนร่วม 4 ผัง ข.1-5 ข. 1 ข. 2 ข. 3 ข. 4 ข.5 4.1 อบต....

5 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้า หม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 5 งานด้านช่างที่ให้บริการ ( สะสม ) 16 50 5007001,30 0 1,50 0 1,80 0 2,10 0 2,3002,50 0 2,70 0 2,90 0 3,10 0 3,30 0 510 5.1 กรรมการ ( คณะ ) 80 5.2 ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) 330 5.3 สำรวจ ( งาน ) 27 5.4 ออกแบบเขียน / ตรวจ แบบ ( งาน ) 15 5.5 ประมาณราคา ( งาน ) 15 5.6 ทดสอบวัสดุ ( ตัวอย่าง ) 22 5.7 ควบคุมงานก่อสร้าง ( งาน ) 10 5.8 ตรวจการจ้าง ( งาน ) 10 5.9 งานกำกับตาม กฎหมาย ( งาน ) 1 รวม 510 6 งานบริการด้านผังเมือง ( สะสม ) 20406080100120140160180200220240 14 6.1 กรรมการ ( คณะ ) - 6.2 ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) 4 6.3 ตรวจสอบการใช้ ประโยชน์ที่ดิน ( เรื่อง ) 4 6.4 ให้บริการแผนที่ / แผนผัง ( ครั้ง ) 6

6 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 7 ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อการพัฒนา 7.1 สนับสนุนการจัดรูป ที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ของจังหวัด 50%70%90%100 % 50% 8 การตรวจสอบอาคาร ราชการ 120 อาคา ร 2040606080100120 - 9 ตรวจและออก ใบอนุญาตโรงมหรสพ ----------- ---------- 1010 ประชุมคณะกรรมการ อุทธรณ์ 3 ครั้ง 123-- - 1 บำรุงรักษาและปรับปรุง เขื่อน ป้องกันตลิ่ง - บำรุงปกติ 100 % 10%20%20%30%30%70%70%90%90%100 % ---------

7 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 2 สนง. เป็นหน่วยงานสนับสนุน................... โครงการ งบประมาณรวม............ ล้านบาท

8 ที่กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 นวัตกรรมหน่วยงาน 1.1 ผังเมืองพบประชาชน ( ต้นกล้าผังเมือง ) 12 ครั้ง 123456789101112 2 ตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท 4 แห่ง -12345678999 3 ตรวจสอบสถานบริการ -246810111214161820 4 การประชาสัมพันธ์ หน่วยงาน -123456789101112 5 หน่วยเคลื่อนที่ “ บำบัด ทุกข์ บำรุงสุข ” 123456789101112 Agenda

9 ที่งบประมาณ เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น ( ไม่รวมงบบุคลากร และงบอุดหนุน ) 1,566, 800 8.3316.6 6 24.9933.3 2 41.6 5 49.9 8 58.3 1 66.6474.9783.3091.6 3 99.9 6 1.1 งบดำเนินงาน 1,566, 800 8.3316.6 6 24.9933.3 2 41.6 5 49.9 8 58.3 1 66.6474.9783.3091.6 3 99.9 6 3.56 1.2 งบลงทุน --- -- 1.3 งบรายจ่ายอื่น -

10 ผังเมือง วัน หมดอา ยุ ป 123456789101112131415161718 ผังเมืองรวมจังหวัด สุรินทร์ ผังเมืองรวมเมือง สุรินทร์ ขยายอายุ 1 ปี 2 ครั้ง 28 เม. ย. 54 28 เม. ย.56 ผังชุมชน ทต. นิคม ปราสาท 18 (1) แก้ไขตามกฤษฎีกาแล้ว


ดาวน์โหลด ppt นายธนโชติ เกษตร สิงห์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นางสาวรัญชนา สี ละพัฒน์ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้า ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป นายวิเชียร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google