งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายธนโชติ เกษตร สิงห์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นางสาวรัญชนา สี ละพัฒน์ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้า ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป นายวิเชียร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายธนโชติ เกษตร สิงห์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นางสาวรัญชนา สี ละพัฒน์ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้า ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป นายวิเชียร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายธนโชติ เกษตร สิงห์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นางสาวรัญชนา สี ละพัฒน์ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้า ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป นายวิเชียร สุขตนเอง หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ นายชูชีพ ยินดีฉัตร โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด นายธนโชติ เกษตร สิงห์ รักษาราชการแทนหัวหน้า กลุ่มงานวิชาการผังเมือง

2 อัตร า บรร จุ ข้าราชการ พนักงาน ราชการ 6 6 ลูกจ้างประ จำ 8 7 รวม อัตราว่างหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป มาช่วย ราชการ 1 ราย 1. นางสาวรัญชนา ลีละพัฒน์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน ถูกยืมตัว - ลาเรียน - ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป ข้าราชการ 32 พนักงาน ราชการ 00 ลูกจ้างประ จำ 54 กลุ่มงานวิชาการโยธาธิ การ ข้าราชการ 22 พนักงานราชการ 22 ลูกจ้างประจำ -- กลุ่มงานวิชาการ ผังเมือง ข้าราชการ 22 พนักงาน ราชการ 33 ลูกจ้างประ จำ 33 ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 44 พนักงาน ราชการ 11 ลูกจ้างประ จำ -- โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (1/1) ผู้ช่วยโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (0/0)

3 ที่กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป ( สะสม ) ,20 0 1,80 0 2,2002,50 0 2,8003,00 0 3,20 0 3,50 0 3,7004, งานสารบรรณ (1) รับหนังสือ ( เรื่อง / เล่ม ) 173 (2) ส่งหนังสือ ( เรื่อง ) 86 (3) พิมพ์หนังสือ ( เรื่อง ) 86 (4) จัดเก็บ ( เรื่อง ) 71 (5) ส่ง ( เรื่อง ) 2 รวม การเงิน & บัญชี (1) ฎีกาเบิก ( เรื่อง ) 6 (2) เงินส่งคลัง ( ครั้ง ) - (3) งบประมาณ ( ครั้ง ) พัสดุ (1) จัดซื้อ ( ครั้ง ) 1 (2) จัดจ้าง ( ครั้ง ) 3 (3) จัดทำทะเบียน พัสดุ ( ครั้ง )

4 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 2 ผังเมืองรวม ( ดำเนินการเพื่อประกาศเป็นกฎกระทรวง ) 1 ผัง 2.1 จังหวัดสุรินทร์ข.18 3 ผังเมืองชุมชนเทศบาล 1 ผัง ข.1-5 ข. 1 ข. 2 ข. 3 ข. 4 ข ผังชุมชน ทต. นิคม ปราสาท ข. 1 ข. 2 ข.3ข.3 ข.5ข.5 4 ผังชุมชนโดยการมีส่วนร่วม 4 ผัง ข.1-5 ข. 1 ข. 2 ข. 3 ข. 4 ข อบต....

5 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้า หม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 5 งานด้านช่างที่ให้บริการ ( สะสม ) ,30 0 1,50 0 1,80 0 2,10 0 2,3002,50 0 2,70 0 2,90 0 3,10 0 3, กรรมการ ( คณะ ) ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) สำรวจ ( งาน ) ออกแบบเขียน / ตรวจ แบบ ( งาน ) ประมาณราคา ( งาน ) ทดสอบวัสดุ ( ตัวอย่าง ) ควบคุมงานก่อสร้าง ( งาน ) ตรวจการจ้าง ( งาน ) งานกำกับตาม กฎหมาย ( งาน ) 1 รวม งานบริการด้านผังเมือง ( สะสม ) กรรมการ ( คณะ ) ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) ตรวจสอบการใช้ ประโยชน์ที่ดิน ( เรื่อง ) ให้บริการแผนที่ / แผนผัง ( ครั้ง ) 6

6 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 7 ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อการพัฒนา 7.1 สนับสนุนการจัดรูป ที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ของจังหวัด 50%70%90%100 % 50% 8 การตรวจสอบอาคาร ราชการ 120 อาคา ร ตรวจและออก ใบอนุญาตโรงมหรสพ ประชุมคณะกรรมการ อุทธรณ์ 3 ครั้ง บำรุงรักษาและปรับปรุง เขื่อน ป้องกันตลิ่ง - บำรุงปกติ 100 % 10%20%20%30%30%70%70%90%90%100 %

7 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 2 สนง. เป็นหน่วยงานสนับสนุน โครงการ งบประมาณรวม ล้านบาท

8 ที่กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 นวัตกรรมหน่วยงาน 1.1 ผังเมืองพบประชาชน ( ต้นกล้าผังเมือง ) 12 ครั้ง ตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท 4 แห่ง ตรวจสอบสถานบริการ การประชาสัมพันธ์ หน่วยงาน หน่วยเคลื่อนที่ “ บำบัด ทุกข์ บำรุงสุข ” Agenda

9 ที่งบประมาณ เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น ( ไม่รวมงบบุคลากร และงบอุดหนุน ) 1,566, งบดำเนินงาน 1,566, งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น -

10 ผังเมือง วัน หมดอา ยุ ป ผังเมืองรวมจังหวัด สุรินทร์ ผังเมืองรวมเมือง สุรินทร์ ขยายอายุ 1 ปี 2 ครั้ง 28 เม. ย เม. ย.56 ผังชุมชน ทต. นิคม ปราสาท 18 (1) แก้ไขตามกฤษฎีกาแล้ว


ดาวน์โหลด ppt นายธนโชติ เกษตร สิงห์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นางสาวรัญชนา สี ละพัฒน์ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้า ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป นายวิเชียร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google