งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพคณะกรรมการสารสนเทศ www.suanprung.go.th 14 ตุลาคม 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทิศทางการพัฒนาคุณภาพคณะกรรมการสารสนเทศ www.suanprung.go.th 14 ตุลาคม 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพคณะกรรมการสารสนเทศ www.suanprung.go.th 14 ตุลาคม 2554

2 ประเด็นการนำเสนอ 14 2 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพคณะกรรมการสารสนเทศ ในปีงบประมาณ 2555 แนวทางการสนับสนุนข้อมูลแก่บุคลากร การดำเนินการคณะกรรมการ IM ที่ผ่านมา 2 ผลการดำเนินการของคณะกรรมการ IM ปี 2554 การใช้งานฐานข้อมูลระบบ MIS 35

3 การดำเนินการในปีงบประมาณ 2554

4 4

5

6 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ป่วยนอก ร้อยละความ พึงพอใจของผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2551 – 2554 ปีงบประมาณ 2551 – 2554

7

8

9

10

11 เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้บริหารการเบิกผ้า Supply และ การส่งล้างอุปกรณ์ฆ่าเชื้อ โดยที่ผู้รับผิดชอบตามหน่วยงาน ( แม่บ้าน ประจำตึก ) สามารถส่งรายการที่ต้องการเบิกหรือส่งล้างอุปกรณ์ฆ่า เชื้อมาให้หน่วยงานซักฟอกผ่านระบบ intranet ภายในเวลา 10.00 น. ของทุกวัน

12

13 แนวทางการสนับสนุนข้อมูล 1. การสนับสนุนในรูปของฐานข้อมูล MIS/ รายงานประจำปี (Annual Report)

14

15 สามารถขอรับการสนับสนุนข้อมูล ซึ่งสามารถกรอกข้อมูลขอจาก website ขอข้อมูลออนไลน์ กรณีที่ต้องการข้อมูลอื่นๆ นอกเหนือจากข้างต้น

16 โปรแกรมขอรับบริการข้อมูลผ่าน Website  เพื่อบริหารจัดการระบบสารสนเทศ รวบรวม / วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ การจัดทำแผนงาน และวางแผนพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงพยาบาล  บุคลากรของโรงพยาบาลสามารถใช้ข้อมูลเพื่อบริหารการดูแล ผู้ป่วย และการพัฒนา คุณภาพโรงพยาบาลมากขึ้น  เพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการข้อมูล  ลดการใช้กระดาษในการพิมพ์ข้อมูล

17 มีการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมด้าน ICT

18

19 เข้าร่วมโครงการสัมมนาการพัฒนาระบบ Register และการเชื่อมโยง เครือข่ายการให้บริการผู้ป่วยจิตเวชผ่านระบบ Online ณ โรงแรมเชียงใหม่ ฮิลล์ จ. เชียงใหม่ ส่งผลงานเข้าประกวด ได้รับ 2 รางวัล 1. รางวัลรองชนะเลิศ ผลงานเรื่อง “ ผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการ โปรแกรมในส่วนของระบบอินทราเน็ตและ พัฒนาเว็บไซต์โรงพยาบาลสวนปรุงโดยเน้นการมีส่วนร่วม ” 2. รางวัลการพัฒนาโปรแกรม Popular Vote

20

21

22

23

24 Q & A www.suanprung.go.th

25


ดาวน์โหลด ppt ทิศทางการพัฒนาคุณภาพคณะกรรมการสารสนเทศ www.suanprung.go.th 14 ตุลาคม 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google