งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ของ. เดือน ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 ใช้ไฟฟ้าเพิ่ม / ลดเพิ่ม / ลด (%) ไฟฟ้า ( หน่วย ) เป็นเงิน ( บาท ) ไฟฟ้า ( หน่วย ) เป็นเงิน ( บาท ) ไฟฟ้า (

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ของ. เดือน ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 ใช้ไฟฟ้าเพิ่ม / ลดเพิ่ม / ลด (%) ไฟฟ้า ( หน่วย ) เป็นเงิน ( บาท ) ไฟฟ้า ( หน่วย ) เป็นเงิน ( บาท ) ไฟฟ้า ("— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ของ

2 เดือน ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 ใช้ไฟฟ้าเพิ่ม / ลดเพิ่ม / ลด (%) ไฟฟ้า ( หน่วย ) เป็นเงิน ( บาท ) ไฟฟ้า ( หน่วย ) เป็นเงิน ( บาท ) ไฟฟ้า ( หน่วย ) เป็นเงิน ( บาท ) ไฟฟ้า ( หน่วย ) เป็นเงิน ( บาท ) ตุลาคม 175,499585,693.61170,734660,125.55-4,76574,431.94-2.72%12.71% พฤศจิกาย น 203,593694,862.81219,076851,944.1915,483157,081.387.61%22.61% ธันวาคม 123,836408,807.07211,147794,335.0187,311385,527.9470.51%94.31% มกราคม 169,170577,614.63152,432588,189.09-16,73810,574.46-9.89%1.83% กุมภาพันธ์ 180,602625,497.07195,929763,416.6315,327137,919.558.49%22.05% มีนาคม 191,919653,369.69165,039635,797.59-26,880-17,572.10-14.01%-2.69% เมษายน 167,751588,085.84237,974929,004.3570,223340,918.5141.86%57.97% พฤษภาค ม 187,506643,725.48170,441650,845.39-17,0657,119.92-9.10%1.11% มิถุนายน 245,030895,240.66216,369827,373.69-28,661-67,866.97-11.70%-7.58% กรกฎาคม 263,607968,230.13241,199927,242.47-22,408-40,987.66-8.50%-4.23% สิงหาคม 210,379773,668.04220,353844,061.369,97470,393.334.74%9.10% กันยายน 234,587898,045.99259,534886,437.3224,947-11,608.6710.63%-1.29% รวมทั้งสิ้น 2,353,47 9 8,312,84 1.01 2,460,22 7 9,358,77 2.63106,748 1,045,93 1.624.54%12.58% ตารางเปรียบเทียบการใช้กระแสไฟฟ้าของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2556 คณะวิทยาศาสตร์

3

4

5 ชื่ออาคาร รวม ต. ค.55- ก. ย.56 รวม ต. ค.54- ก. ย.55 ใช้ไฟฟ้า เพิ่ม - ลด % การใช้ไฟฟ้า เพิ่ม - ลด เคมี 320,268294,46225,8068.76% ฟิสิกส์ 88,930119,380-30,450-25.51% ห้อง SC3201 9,75012,170-2,420-19.88% ชีววิทยา 320,450313,1607,2902.33% อาคารเรียน รวม 64,80067,228-2,428-3.61% สำนักงาน คณบดี 669,432581,02088,41215.22% อาคาร SC07 475,040453,40021,6404.77% อาคารเรือน ทดลอง 91,88853,64838,24071.28% อาคาร SC08 419,669459,011-39,342-8.57% คณะ วิทยาศาสตร์ 2,460,2272,353,479106,7484.54% สรุปการใช้ไฟฟ้า คณะวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2556 ( ต. ค.55 - ก. ย.56)

6

7

8 ปีงบประ มาณต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. รวม 2552 136,7 46 164,90 0 119,70 3 96,429 136,8 20 126,5 03 153,8 36 138,2 70 200,8 08 246,0 57 217,4 28 218,2 22 1,955,7 22 2553 185,9 69 144,74 2 125,26 0 128,587 160,5 36 170,4 34 162,4 09 188,3 61 220,7 57 246,1 68 234,7 35 193,3 16 2,161,2 73 2554 144,4 99 163,58 6 142,12 2 121,786 144,9 77 135,2 32 125,9 61 167,5 44 227,0 66 218,1 22 240,9 88 210,2 52 2,042,1 34 2555 175,4 99 203,59 3 123,83 6 169,170 180,6 02 191,9 19 167,7 51 187,5 06 245,0 30 263,6 07 210,3 79 234,5 87 2,353,4 79 2556 170,7 34 219,07 6 211,14 7 152,432 195,9 29 165,0 39 237,9 74 170,4 41 216,3 69 241,1 99 220,3 53 259,5 34 2,460,2 27

9

10 ที่ชื่อมิเตอร์สถานที่ใช้งาน 1 เคมี (1) ภาควิชาเคมี ด้านทิศใต้ 2 เคมี (2) ภาควิชาเคมี ด้านทิศเหนือ 3 เคมี (3) อาคาร SC01 4 ฟิสิกส์ (1) ภาควิชาฟิสิกส์ 5 ฟิสิกส์ (2) ภาควิชาฟิสิกส์ 6 ห้อง SC3201 ห้องบรรยาย SC3201 7 ชีววิทยาภาควิชาชีววิทยา 8 อาคารเรียน รวม อาคาร SC05 ใช้กับแสงสว่างห้อง SC5101,SC5102,SC5013 9 สำนักงาน คณบดี (1) อาคาร SC06, ตึกกลม, แอร์ห้อง SC5101,SC5102,SC5013 10 สำนักงาน คณบดี (2) อาคาร SC05 ห้อง Unit A, Unit B, Unit C 11 อาคาร SC07 12 อาคารเรือน ทดลอง 13 อาคาร SC08 มิเตอร์ที่ใช้วัดไฟฟ้าในคณะ วิทยาศาสตร์ ปี 2556


ดาวน์โหลด ppt ของ. เดือน ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 ใช้ไฟฟ้าเพิ่ม / ลดเพิ่ม / ลด (%) ไฟฟ้า ( หน่วย ) เป็นเงิน ( บาท ) ไฟฟ้า ( หน่วย ) เป็นเงิน ( บาท ) ไฟฟ้า (

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google