งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ของ. เดือน ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 ใช้ไฟฟ้าเพิ่ม / ลดเพิ่ม / ลด (%) ไฟฟ้า ( หน่วย ) เป็นเงิน ( บาท ) ไฟฟ้า ( หน่วย ) เป็นเงิน ( บาท ) ไฟฟ้า (

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ของ. เดือน ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 ใช้ไฟฟ้าเพิ่ม / ลดเพิ่ม / ลด (%) ไฟฟ้า ( หน่วย ) เป็นเงิน ( บาท ) ไฟฟ้า ( หน่วย ) เป็นเงิน ( บาท ) ไฟฟ้า ("— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ของ

2 เดือน ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 ใช้ไฟฟ้าเพิ่ม / ลดเพิ่ม / ลด (%) ไฟฟ้า ( หน่วย ) เป็นเงิน ( บาท ) ไฟฟ้า ( หน่วย ) เป็นเงิน ( บาท ) ไฟฟ้า ( หน่วย ) เป็นเงิน ( บาท ) ไฟฟ้า ( หน่วย ) เป็นเงิน ( บาท ) ตุลาคม 175,499585, ,734660, ,76574, %12.71% พฤศจิกาย น 203,593694, ,076851, ,483157, %22.61% ธันวาคม 123,836408, ,147794, ,311385, %94.31% มกราคม 169,170577, ,432588, ,73810, %1.83% กุมภาพันธ์ 180,602625, ,929763, ,327137, %22.05% มีนาคม 191,919653, ,039635, ,880-17, %-2.69% เมษายน 167,751588, ,974929, ,223340, %57.97% พฤษภาค ม 187,506643, ,441650, ,0657, %1.11% มิถุนายน 245,030895, ,369827, ,661-67, %-7.58% กรกฎาคม 263,607968, ,199927, ,408-40, %-4.23% สิงหาคม 210,379773, ,353844, ,97470, %9.10% กันยายน 234,587898, ,534886, ,947-11, %-1.29% รวมทั้งสิ้น 2,353,47 9 8,312, ,460,22 7 9,358, ,748 1,045, %12.58% ตารางเปรียบเทียบการใช้กระแสไฟฟ้าของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2556 คณะวิทยาศาสตร์

3

4

5 ชื่ออาคาร รวม ต. ค.55- ก. ย.56 รวม ต. ค.54- ก. ย.55 ใช้ไฟฟ้า เพิ่ม - ลด % การใช้ไฟฟ้า เพิ่ม - ลด เคมี 320,268294,46225, % ฟิสิกส์ 88,930119,380-30, % ห้อง SC3201 9,75012,170-2, % ชีววิทยา 320,450313,1607, % อาคารเรียน รวม 64,80067,228-2, % สำนักงาน คณบดี 669,432581,02088, % อาคาร SC07 475,040453,40021, % อาคารเรือน ทดลอง 91,88853,64838, % อาคาร SC08 419,669459,011-39, % คณะ วิทยาศาสตร์ 2,460,2272,353,479106, % สรุปการใช้ไฟฟ้า คณะวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2556 ( ต. ค.55 - ก. ย.56)

6

7

8 ปีงบประ มาณต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. รวม , , , , , , , , , , , ,2 22 1,955, , , , , , , , , , , , ,3 16 2,161, , , , , , , , , , , , ,2 52 2,042, , , , , , , , , , , , ,5 87 2,353, , , , , , , , , , , , ,5 34 2,460,2 27

9

10 ที่ชื่อมิเตอร์สถานที่ใช้งาน 1 เคมี (1) ภาควิชาเคมี ด้านทิศใต้ 2 เคมี (2) ภาควิชาเคมี ด้านทิศเหนือ 3 เคมี (3) อาคาร SC01 4 ฟิสิกส์ (1) ภาควิชาฟิสิกส์ 5 ฟิสิกส์ (2) ภาควิชาฟิสิกส์ 6 ห้อง SC3201 ห้องบรรยาย SC ชีววิทยาภาควิชาชีววิทยา 8 อาคารเรียน รวม อาคาร SC05 ใช้กับแสงสว่างห้อง SC5101,SC5102,SC สำนักงาน คณบดี (1) อาคาร SC06, ตึกกลม, แอร์ห้อง SC5101,SC5102,SC สำนักงาน คณบดี (2) อาคาร SC05 ห้อง Unit A, Unit B, Unit C 11 อาคาร SC07 12 อาคารเรือน ทดลอง 13 อาคาร SC08 มิเตอร์ที่ใช้วัดไฟฟ้าในคณะ วิทยาศาสตร์ ปี 2556


ดาวน์โหลด ppt ของ. เดือน ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 ใช้ไฟฟ้าเพิ่ม / ลดเพิ่ม / ลด (%) ไฟฟ้า ( หน่วย ) เป็นเงิน ( บาท ) ไฟฟ้า ( หน่วย ) เป็นเงิน ( บาท ) ไฟฟ้า (

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google