งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เมื่อไหร่.... ??? ที่ผู้กู้ยืมจะต้องชำระเงิน คืน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ การศึกษา....

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เมื่อไหร่.... ??? ที่ผู้กู้ยืมจะต้องชำระเงิน คืน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ การศึกษา...."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เมื่อไหร่.... ??? ที่ผู้กู้ยืมจะต้องชำระเงิน คืน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ การศึกษา....

2 หลักเกณฑ์การ ชำระหนี้ 1. เมื่อผู้กู้ยืมเงินสำเร็จ การศึกษา เลิกการศึกษา หรือไม่ประสงค์ขอกู้ยืมเงิน แล้ว เป็นเวลา 2 ปี ติดต่อกัน ถือ ว่า “ เป็นผู้ครบกำหนดชำระ เงินคืนกองทุนฯ ”

3 1. ทาง INTERNET ที่ http://www.studentloan.ktb.co.th โดยพิมพ์ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน และวัน / เดือน / ปีเกิด ของตนเอง http://www.studentloan.ktb.co.th 2. ทาง CALL CENTER หมายเลข 1551 3. ทางตู้ ATM ของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย 4. ทาง HELP DESK หมายเลข 02 - 208 - 8699 5. สาขาของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา 2. ก่อนการชำระเงินคืนผู้ กู้ยืมสามารถตรวจสอบยอด หนี้ ที่เป็นปัจจุบัน ได้ 5 ช่องทาง ดังนี้

4 3. ผู้กู้ยืมต้องชำระเงินคืนกองทุนฯ ก่อนวันที่ 5 กรกฎาคม ของทุกปี โดยจะต้องชำระหนี้ให้เสร็จ สิ้นภายใน 15 ปี หากชำระหลังวันที่ 5 กรกฎาคม จะต้องเสียเบี้ยปรับ 4. ติดต่อชำระหนี้ได้ที่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ทั่วประเทศโดย การชำระหนี้ ครั้งแรก ชำระเพียงเงินต้นและต้อง แสดงบัตรประจำตัวประชาชนด้วย ( ชำระหนี้ครั้ง แรกจะต้องกรอกแบบฟอร์ม กยศ.201) สำหรับงวดต่อไป ผู้กู้ยืมต้องชำระเงินต้นคืน พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1 ต่อปี

5 5. กรณีไม่ชำระหนี้ตามระยะเวลาที่ กำหนด ถือว่า “ ผู้กู้ยืมผิดนัดชำระหนี้ ” จะต้องชำระเบี้ยปรับ ดังนี้ - ค้างชำระไม่เกิน 12 เดือน จะต้องเสียเบี้ยปรับ ร้อยละ 12 ต่อปี ของ เงินงวดที่ค้างชำระ - ค้างชำระเกิน 12 เดือน จะต้องเสียเบี้ยปรับ ร้อยละ 18 ต่อปี ของ เงินงวดที่ค้างชำระ * กองทุนเงินกู้ คู่การศึกษา จับจ่ายรู้ค่า ถึงเวลาใช้คืน *

6 หมายเหตุ : กรณีผู้ยืมอยู่ในระหว่างการศึกษาให้นำ ใบรับรองจากสถานศึกษา และแบบรายงานสถานภาพการศึกษา กยศ.204 ยื่นต่อ บมจ. ธนาคารกรุงไทย เพื่อขอ ชะลอการชำระหนี้ จนกว่าจะสำเร็จการศึกษา


ดาวน์โหลด ppt เมื่อไหร่.... ??? ที่ผู้กู้ยืมจะต้องชำระเงิน คืน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ การศึกษา....

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google