งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ที่ผู้กู้ยืมจะต้องชำระเงินคืน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ....

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ที่ผู้กู้ยืมจะต้องชำระเงินคืน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ...."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ที่ผู้กู้ยืมจะต้องชำระเงินคืน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ....
เมื่อไหร่ .... ??? ที่ผู้กู้ยืมจะต้องชำระเงินคืน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ....

2 หลักเกณฑ์การชำระหนี้
1. เมื่อผู้กู้ยืมเงินสำเร็จการศึกษา เลิกการศึกษา หรือไม่ประสงค์ขอกู้ยืมเงินแล้ว เป็นเวลา 2 ปี ติดต่อกัน ถือว่า “เป็นผู้ครบกำหนดชำระเงินคืนกองทุนฯ”

3 2. ก่อนการชำระเงินคืนผู้กู้ยืมสามารถตรวจสอบยอดหนี้ ที่เป็นปัจจุบัน ได้ 5 ช่องทาง ดังนี้
1. ทาง INTERNET ที่ โดยพิมพ์ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน และวัน/เดือน/ปีเกิด ของตนเอง 2. ทาง CALL CENTER หมายเลข 1551 3. ทางตู้ ATM ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย 4. ทาง HELP DESK หมายเลข 5. สาขาของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

4 3. ผู้กู้ยืมต้องชำระเงินคืนกองทุนฯ ก่อนวันที่ 5 กรกฎาคม ของทุกปี โดยจะต้องชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นภายใน 15 ปี หากชำระหลังวันที่ 5 กรกฎาคม จะต้องเสียเบี้ยปรับ 4. ติดต่อชำระหนี้ได้ที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ทั่วประเทศโดย การชำระหนี้ ครั้งแรก ชำระเพียงเงินต้นและต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนด้วย (ชำระหนี้ครั้งแรกจะต้องกรอกแบบฟอร์ม กยศ.201) สำหรับงวดต่อไป ผู้กู้ยืมต้องชำระเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1 ต่อปี

5 * กองทุนเงินกู้ คู่การศึกษา จับจ่ายรู้ค่า ถึงเวลาใช้คืน *
กรณีไม่ชำระหนี้ตามระยะเวลาที่กำหนด ถือว่า “ผู้กู้ยืมผิดนัดชำระหนี้” จะต้องชำระเบี้ยปรับ ดังนี้ - ค้างชำระไม่เกิน 12 เดือน จะต้องเสียเบี้ยปรับ ร้อยละ 12 ต่อปี ของเงินงวดที่ค้างชำระ - ค้างชำระเกิน 12 เดือน จะต้องเสียเบี้ยปรับ ร้อยละ 18 ต่อปี ของเงินงวดที่ค้างชำระ * กองทุนเงินกู้ คู่การศึกษา จับจ่ายรู้ค่า ถึงเวลาใช้คืน *

6 หมายเหตุ : กรณีผู้ยืมอยู่ในระหว่างการศึกษาให้นำใบรับรองจากสถานศึกษา และแบบรายงานสถานภาพการศึกษา กยศ.204 ยื่นต่อ บมจ.ธนาคารกรุงไทย เพื่อขอชะลอการชำระหนี้ จนกว่าจะสำเร็จการศึกษา


ดาวน์โหลด ppt ที่ผู้กู้ยืมจะต้องชำระเงินคืน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ....

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google