งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

National Statistical Office 9 กรกฎาคม 2556 สำนักบริหารจัดการระบบสถิติ 1 แนวทางในการพัฒนาคุณภาพสถิติ และความร่วมมือระหว่าง สสช และหน่วยสถิติ ณัฏฐนันท์ วิสุชาติพงศ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "National Statistical Office 9 กรกฎาคม 2556 สำนักบริหารจัดการระบบสถิติ 1 แนวทางในการพัฒนาคุณภาพสถิติ และความร่วมมือระหว่าง สสช และหน่วยสถิติ ณัฏฐนันท์ วิสุชาติพงศ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 National Statistical Office 9 กรกฎาคม 2556 สำนักบริหารจัดการระบบสถิติ 1 แนวทางในการพัฒนาคุณภาพสถิติ และความร่วมมือระหว่าง สสช และหน่วยสถิติ ณัฏฐนันท์ วิสุชาติพงศ์ สำนักบริหารจัดการระบบสถิติ กรกฎาคม 2556

2 National Statistical Office 9 กรกฎาคม 2556 สำนักบริหารจัดการระบบสถิติ 2

3 National Statistical Office 9 กรกฎาคม 2556 สำนักบริหารจัดการระบบสถิติ 3

4 National Statistical Office 9 กรกฎาคม 2556 สำนักบริหารจัดการระบบสถิติ 4 การจัดการคุณภาพ การประเมิน คุณภาพ การรับรอง คุณภาพ การประกัน คุณภาพ

5 National Statistical Office 9 กรกฎาคม 2556 สำนักบริหารจัดการระบบสถิติ 5

6 National Statistical Office 9 กรกฎาคม 2556 สำนักบริหารจัดการระบบสถิติ 6

7 National Statistical Office 9 กรกฎาคม 2556 สำนักบริหารจัดการระบบสถิติ 7 Survey/Census Administrative/Register Processed/Derived

8 National Statistical Office 9 กรกฎาคม 2556 สำนักบริหารจัดการระบบสถิติ 8 แบบจำลองกระบวนงานทางสถิติ (Generic Statistical Business Process Model: GSBPM) ขั้นตอน1.กำหนดความ ต้องการ 2.ออกแบบ 3.พัฒนาระบบ 5.ประมวลผล 6.วิเคราะห์7.เผยแพร่ข้อมูล 8.เก็บรักษาข้อมูล เป็นหลักฐาน 9.ประเมิน กระบวนการย่อย 1.1 ระบุ ข้อมูลที่ ต้องการ 1.2 หารือ และยืนยัน ข้อมูลที่ ต้องการ 1.3 กำหนด วัตถุประสงค์ การผลิตสถิติ 1.4 กำหนด กรอบแนวคิด เกี่ยวกับสถิติ ที่ต้องการ 1.5 ตรวจสอบ ข้อมูลที่มีอยู่ 1.6 จัดทำ แผนการผลิต สถิติ 2.1 ออกแบบ ผลผลิตสถิติ 2.2 ออกแบบ รายละเอียด ตัวแปร 2.3 ออกแบบ วิธีการและ เครื่องมือเก็บ รวบรวม ข้อมูล 2.4 ออกแบบ กรอบ ตัวอย่างและ วิธีการเลือก หน่วย ตัวอย่าง 2.5 ออกแบบ วิธีการ ประมวลผล ทางสถิติ 2.6 ออกแบบ ระบบและผัง กระบวนการ ผลิตสถิติ 3.1 จัดเตรียม เครื่องมือเก็บ รวบรวม ข้อมูล 3.2 พัฒนา ซอฟต์แวร์ เพื่อ สนับสนุนกระ กระบวนการ ผลิต 3.3 กำหนด ผัง กระบวนการ ทำงาน 3.4 ทดลอง ระบบที่ใช้ใน กระบวนการ ผลิตสถิติ 3.6 จัดทำ ระบบการ ผลิตสถิติให้ เสร็จสมบูรณ์ พร้อม ดำเนินงาน 3.5 ทดสอบ กระบวนการ ผลิตสถิติ 4.1 เลือกหน่วย ตัวอย่าง 5.1 บูรณา การข้อมูล 5.2 จำแนก ข้อมูลและลง รหัส 5.3 กำหนด ผัง กระบวนการ ทำงาน 5.4 แทนค่า สูญหาย 5.5 ปรับเพื่อ ทำให้เป็นตัว แปรและ หน่วยสถิติ ใหม่ 5.6 คำนวณ ค่าถ่วง น้ำหนัก 5.7 จัดทำ ไฟล์ข้อมูล ขั้นสุดท้าย 5.8 คำนวณ ผลรวม 6.1 จัดทำ ร่างผลผลิต สถิติ 6.2 ตรวจสอบ ความถูกต้อง ของผลผลิต สถิติ 6.3 วิเคราะห์ และอธิบาย ผล 6.5 จัดทำ ผลผลิตสถิติ ขั้นสุดท้าย 7.1 ปรับปรุง ระบบเพื่อ เผยแพร่ ผลผลิตสถิติ 7.2 จัดทำ ผลผลิตสถิติ ลงสื่อเพื่อ เผยแพร่ 7.3 บริหาร จัดการ เผยแพร่ ผลผลิตสถิติ 7.4 ประชาสัมพัน ธ์ผลผลิต สถิติ 7.5 บริหาร จัดการงาน สนับสนุน ผู้ใช้สถิติ 8.1 กำหนด หลักเกณฑ์ การเก็บ รักษาข้อมูล เป็นหลักฐาน 8.2 บริหาร จัดการ คลังข้อมูลที่ ใช้เก็บรักษา เป็นหลักฐาน 8.3 เก็บ รักษาข้อมูล และเมตะ ดาต้าที่ เกี่ยวข้อง 8.4 ทำลาย ข้อมูลและเม ตะดาต้าที่ เกี่ยวข้อง 9.1 รวบรวม ข้อมูลเพื่อ ใช้ประเมิน 9.2 ทำ การ ประเมิน 9.3 ทำ ข้อตกลง แผน ปรับปรุง การผลิต สถิติ 6.4 ควบคุม การเปิดเผย ข้อมูล 4.เก็บรวบรวมข้อมูล 4.2 เตรียมการ เก็บรวบรวม ข้อมูล 4.3 ดำเนินการ เก็บรวบรวม ข้อมูล 4.4 เตรียม ข้อมูลที่ได้จาก การเก็บรวบรวม ให้สมบูรณ์

9 National Statistical Office 9 กรกฎาคม 2556 สำนักบริหารจัดการระบบสถิติ 9 สถิติทางการเป็นอย่างไร? สถิติที่ได้รับการรับรองว่าเป็นสถิติทางการ ควรมีคุณสมบัติ  เป็นสถิติที่ใช้ในการกำหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ  เป็นสถิติที่มีการผลิตอย่างต่อเนื่อง  เป็นสถิติที่มาจากระบบการผลิตที่ถูกต้องตามมาตรฐาน การจัด หมวดหมู่ และมาตรฐานคุณภาพที่กำหนด  สถิติที่รับรองให้ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับประเทศไทย

10 National Statistical Office 9 กรกฎาคม 2556 สำนักบริหารจัดการระบบสถิติ 10 ต้องมีขั้นตอนอย่างไรเพื่อให้สถิติทางการมีคุณภาพ?  หน่วยงานต้องปฏิบัติตามกรอบหลักการพื้นฐานของสถิติ ทางการ ( Fundamental Principle of Official Statistics)Fundamental Principle of Official Statistics)  มีการปฏิบัติงานตามกรอบการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ มาตรฐานคุณภาพข้อมูลตามหลักการสากล  หน่วยสถิติทำการประเมินคุณภาพข้อมูลด้วยตนเอง และ ปรับปรุง  มีการประเมินโดย สสช/ผู้เชี่ยวชาญภายนอก เพื่อให้การ รับรองว่าเป็นสถิติทางการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ กำหนด

11 National Statistical Office 9 กรกฎาคม 2556 สำนักบริหารจัดการระบบสถิติ 11 หลักการพื้นฐานสถิติทางการมีความเป็นมาอย่างไร?  เป็นหลักการมาตรฐานของระบบสถิติในประเทศแถบยุโรปกลาง  ได้รับการรับรองจาก UN Economic Commission of Europe ในปี 2537  มีการนำไปประยุกต์ปฏิบัติในกลุ่มประเทศต่าง ๆ ผ่านระบบมาตรฐานการ รายงานข้อมูลของ IMF (SDDS และ GDDS) UROSTAT (EU Code of Practice)  เป็นพื้นฐานของการประเมินคุณภาพข้อมูล  ใช้เป็นกรอบในการดำเนินการของผู้ผลิตสถิติเพื่อให้ได้มาตรฐาน และมี คุณภาพ

12 National Statistical Office 9 กรกฎาคม 2556 สำนักบริหารจัดการระบบสถิติ 12 หลักการพื้นฐานสถิติทางการมีอะไรบ้าง? หลักการพื้นฐานสถิติ ทางการ ➀ ความสอดคล้อง เป็น ธรรม และเท่าเทียมความสอดคล้อง เป็น ธรรม และเท่าเทียม ➁ ความเป็นมืออาชีพ ➂ มีความรับผิดชอบ และโปร่งใส ➃ การเปิดเผยและ ป้องกันการใช้ที่ ผิดพลาดการเปิดเผยและ ป้องกันการใช้ที่ ผิดพลาด ➄ ใช้แหล่งข้อมูล อย่างคุ้มค่า ➅ การรักษา ความลับ ข้อมูลการรักษา ความลับ ข้อมูล ➆ มีกฏหมายและ ข้อบังคับ มีกฏหมายและ ข้อบังคับ ➇ การประสานงานการประสานงาน ➈ มีมาตรฐานสากลมีมาตรฐานสากล ➉ ความร่วมมือ ระหว่างประเทศความร่วมมือ ระหว่างประเทศ

13 National Statistical Office 9 กรกฎาคม 2556 สำนักบริหารจัดการระบบสถิติ 13  เหตุผลที่สำคัญในการประเมินคุณภาพสถิติ  เพื่อพัฒนาคุณภาพสถิติที่ สสช และหน่วยสถิติของภาครัฐ ผลิต  เพื่อให้มีการรับรองคุณภาพสถิติทางการที่ผลิตโดย สสช และหน่วยสถิติของรัฐ  วัตถุประสงค์  เพื่อนำกรอบการประเมินคุณภาพสถิติ ซึ่งประกอบด้วยมิติ องค์ประกอบ และตัวชี้วัด มากำหนดเป็นกรอบการปฏิบัติของ ประเทศ ทำไมต้องประเมิน คุณภาพ ?

14 National Statistical Office 9 กรกฎาคม 2556 สำนักบริหารจัดการระบบสถิติ 14  เป็นการประกันว่าสถิติทางการที่ได้มีคุณภาพเป็นไปตาม มาตรฐานที่กำหนด  ให้ผู้ใช้ข้อมูลทราบเกี่ยวกับคุณภาพของสถิติที่ผลิต เพื่อเกิดความ มั่นใจ และใช้ได้อย่างถูกต้อง  เป็นการประกันว่าสถิติทางการดังกล่าวจะมีการรายงานในเรื่อง คุณภาพทุกครั้งที่มีการเผยแพร่ มีประโยชน์อย่างไร ?

15 National Statistical Office 9 กรกฎาคม 2556 สำนักบริหารจัดการระบบสถิติ 15 วิธีการดำเนินการ  ทบทวนสถิติทางการที่ผลิตโดย สสช และหน่วยสถิติของรัฐ  ให้มีการประเมินด้วยตนเองเกี่ยวกับคุณภาพสถิติทางการใน กระบวนการผลิตสถิติ ตามกรอบการประเมินคุณภาพในมิติต่าง ๆ  รับรองคุณภาพ/ให้คำปรึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพ  กรอบการประเมินคุณภาพสถิติ  ใช้แนวทางการปฏิบัติตามกรอบการประเมินคุณภาพตาม มาตรฐานสากล จะดำเนินการอย่างไร ?

16 National Statistical Office 9 กรกฎาคม 2556 สำนักบริหารจัดการระบบสถิติ 16 Quality Dimension KoreaCanadaNether-landsEuro-statIMFOECDSwedenIntegrity  MethodologicalSoundness  Relevance  Accuracy  Accessibility  Timeliness  Serviceability  Coherence  Comparability  Interpretability  Efficiency  Reliability  Without too Much burden 

17 National Statistical Office 9 กรกฎาคม 2556 สำนักบริหารจัดการระบบสถิติ 17 มีมาตรฐานใดบ้าง ? IMF EUROSTAT OECD ข้อกำหนดเบื้องต้นด้านคุณภาพ - กฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงาน - ทรัพยากรที่ใช้ในการปฏิบัติ - ความสำคัญ/ประโยชน์ - การจัดการด้านอื่นๆเกี่ยวกับคุณภาพ ความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน - ความเป็นมืออาชีพ - ความโปร่งใส - จริยธรรมในการปฏิบัติงาน สถาบัน และการ จัดการ ประโยชน์ (Relevance) ประโยชน์/ ความสำคัญ (Relevance) Reliability) ความน่าเชื่อถือ ( Reliability)

18 National Statistical Office 9 กรกฎาคม 2556 สำนักบริหารจัดการระบบสถิติ 18 มีมาตรฐานใดบ้าง ? IMF EUROSTAT OECD ความถูกต้องของวิธีการจัดทำสถิติ - คำนิยาม/แนวคิด - ขอบเขตข้อมูล - การจัดประเภท/แบ่งภาคเศรษฐกิจ - หลักเกณฑ์การบันทึกข้อมูล ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือ - ข้อมูลที่นำมาจัดทำสถิติ - เทคนิคทางสถิติ - การประเมิน/ตรวจทานข้อมูลขั้นกลาง และข้อมูลขั้นสุดท้าย - การศึกษาปรับปรุง การ ประมวล ผล ข้อมูล สถิติ การเปรียบเทียบ (Comparability) การอธิบาย / ชี้แจง (Interpretability) ความถูกต้อง (Accuracy) ความถูกต้อง (Accuracy)

19 National Statistical Office 9 กรกฎาคม 2556 สำนักบริหารจัดการระบบสถิติ 19 มีมาตรฐานใดบ้าง ? IMF EUROSTAT OECD การให้บริการข้อมูล - ความสม่ำเสมอ/ความเหมาะสมกับเวลา - ความสอดคล้องของข้อมูล - การแก้ไข/ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันที่ พึงปฏิบัติ การเผยแพร่ข้อมูล - การเข้าถึงข้อมูลและคำอธิบายข้อมูล ได้ง่าย (Meta data) - การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ใช้ข้อมูล ผลผลิต ข้อมูล สถิติ ตรงต่อเวลา/ ทันเวลา (Timeliness) ตรงต่อเวลา ( Timeliness ) ความสอดคล้อง (Coherence) ความ สอดคล้อง (Coherence) การเข้าถึง ข้อมูลและความ ชัดเจน (Accessibility & clarity) การเข้าถึงข้อมูล (Accessibility

20 National Statistical Office 9 กรกฎาคม 2556 สำนักบริหารจัดการระบบสถิติ 20  ในแต่ละมิติประกอบด้วยตัวชี้วัด  ในแต่ละตัวชี้วัด กำหนดเกณฑ์คะแนนไว้ ดังนี้ เป็นสถิติทางการ (3)  เป็นสถิติที่ยอมรับได้ (2)  เป็นสถิติที่ยังมีข้อสงสัย (1)  เป็นสถิติที่ยังไม่มีคุณภาพ (0) จะประเมินตนเองด้านคุณภาพสถิติอย่างไร???

21 National Statistical Office 9 กรกฎาคม 2556 สำนักบริหารจัดการระบบสถิติ 21 มิติและรายการคุณภาพสถิติมีอะไรบ้าง ???? มีการหารือกับผู้ใช้ อธิบายวัตถุประสงค์ และประโยชน์ มีการประเมินความพอใจผู้ใช้ การปรับเปลี่ยนแผนงานตามที่ผู้ใช้ร้องขอ  Relevance มีรูปแบบการให้บริการที่หลากหลาย ผู้ใช้ทุกกลุ่มเข้าถึงข้อมูลในเวลาเดียวกัน มีการประชาสัมพันธ์การให้บริการ มีนโยบายเรื่องราคา และสิทธิการเข้าถึง ข้อมูล  Accessibility

22 National Statistical Office 9 กรกฎาคม 2556 สำนักบริหารจัดการระบบสถิติ 22 มิติและรายการคุณภาพสถิติมีอะไรบ้าง ????  Timeliness มีการกำหนดวันเผยแพร่ข้อมูล การเผยแพร่เป็นไปตามกำหนดเวลา การปรับปรุงฐานข้อมูลให้มีความ ทันสมัยอยู่เสมอ

23 National Statistical Office 9 กรกฎาคม 2556 สำนักบริหารจัดการระบบสถิติ 23 มิติและรายการคุณภาพสถิติมีอะไรบ้าง ????  Accuracy อธิบายค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดได้ มีเอกสารอ้างอิงเกี่ยวกับแหล่งข้อมูล กรอบตัวอย่าง พนักงานเก็บข้อมูลได้รับการอบรมก่อนการสำรวจ มีการปรับเปรียบเทียบผลการสำรวจทั้งปัจจุบันและอดีต มีการรวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้น อธิบายความสัมพันธ์เรื่องความถี่กับความจำเป็นในการ สำรวจ การจัดประเภทข้อมูลเป็นไปตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบวิธีทางสถิติ วิธีการรวบรวมข้อมูล การประมวลผล เป็นไปตามมาตรฐาน

24 National Statistical Office 9 กรกฎาคม 2556 สำนักบริหารจัดการระบบสถิติ 24 มิติและรายการคุณภาพสถิติมีอะไรบ้าง ????  Interpretability มีการประกาศใช้หลักเกณฑ์การจัดการคุณภาพ ข้อมูลต่อบุคคลภายนอกและภายในองค์กร มีการวัดคุณภาพของสารสนเทศสถิติจากผู้ใช้ ภายในและนอกองค์กร  Coherence อธิบายถึงความแตกต่างของคำนิยาม มาตรฐาน กระบวนการผลิตที่มาจากแหล่งข้อมูลที่ต่างกัน อธิบายมิติความเชื่อมโยงข้อมูลที่มาจากแหล่งที่ ต่างกัน มีการแจ้งทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงหลัก ๆ เช่น ระเบียบวิธี เทคนิค แหล่งข้อมูล

25 National Statistical Office 9 กรกฎาคม 2556 สำนักบริหารจัดการระบบสถิติ 25 การรายงานเรื่องคุณภาพสถิติต้องมี รายละเอียดอย่างไร???

26 National Statistical Office 9 กรกฎาคม 2556 สำนักบริหารจัดการระบบสถิติ 26 การประกาศเรื่องคุณภาพสถิติ ต้องมีรายละเอียดอะไรบ้าง?????  เหตุผลที่ทำการสำรวจ  วัตถุประสงค์  ผลผลิตที่ได้จากการสำรวจ  การใช้มาตรฐานในการสำรวจ  กลุ่มประชากรเป้าหมาย  วิธีที่ได้กรอบที่ใช้ในการสำรวจ และเหตุผลที่ใช้วิธีการ ดังกล่าว  หน่วยบนกรอบที่ใช้  วิธีการที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และเหตุผลที่ใช้ วิธีการดังกล่าว  การสำรวจข้อมูลอ้างอิงคาบเวลาใด  มีการสำรวจครั้งเดียว หรือเป็นการสำรวจซ้ำ  กรณีสำรวจซ้ำ ความถี่ที่สำรวจเป็นอย่างไร Relevance

27 National Statistical Office 9 กรกฎาคม 2556 สำนักบริหารจัดการระบบสถิติ 27  ผลการสำรวจส่งถึงผู้ใช้ข้อมูลหลักอย่างไร  หน่วยงานที่รับผิดชอบการสำรวจ  ชื่อผู้รับผิดชอบ  ข้อผูกมัดในการประกันเรื่องการรักษาความลับข้อมูล รายบุคคล และวิธีที่ดำเนินการ Accessibility Timeliness  ปีที่ข้อมูลอ้างอิงถึง  คาบการสำรวจ วันเริ่มต้นและสิ้นสุด  การปรับปรุงกรอบสำรวจ  คาบการแจงนับ วันเริ่มต้นและสิ้นสุด  คาบการประมวลผล  คาบการเดินตารางประมวลผล  วันที่เผยแพร่ข้อมูล  วันที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่นการให้ข้อมูลดิบ การประกาศเรื่องคุณภาพสถิติ ต้องมีรายละเอียดอะไรบ้าง?????

28 National Statistical Office 9 กรกฎาคม 2556 สำนักบริหารจัดการระบบสถิติ 28  ขนาดตัวอย่าง (ถ้ามี)  แหล่งที่มาของความคลาดเคลื่อนที่มีผลต่อข้อมูล และวิธีที่ ดำเนินการเกี่ยวกับความคลาดเคลื่อนดังกล่าว  จากจำนวนตัวอย่างที่กำหนด มีจำนวนหน่วยที่คาดว่าจะ ตอบกลับ หรือปฏิเสธ หรือนอกคุ้มรวมเท่าใด  วิธีการที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพในขั้นการลงรหัส การ บันทึกข้อมูล Accuracy  ข้อมูลถึงผู้ใช้อย่างไร  การวางแผนการสำรวจเป็นแบบใด  มีการจัดกลุ่มประชากรอย่างไร  มีวิธีการประมาณค่า และมีความคลาดเคลื่อนอะไรบ้าง Interpretabilit y การประกาศเรื่องคุณภาพสถิติ ต้องมีรายละเอียดอะไรบ้าง?????

29 National Statistical Office 9 กรกฎาคม 2556 สำนักบริหารจัดการระบบสถิติ 29  เป็นการสำรวจครั้งเดียว หรือการสำรวจซ้ำ  เป็นการสำรวจใหม่ หรือเป็นรอบในการสำรวจเดิม  ความถี่ของการสำรวจ  การปรับปรุงกรณีที่ทำสำรวจรอบใหม่  สิ่งที่นำมาพิจาณาในรายการข้อมูลของการสำรวจระหว่าง รอบ หรือระหว่างการสำรวจอื่น  การพิจารณาหาทางเลือกแหล่งข้อมูลอื่น รวมทั้งข้อจำกัด ของแหล่งข้อมูลที่เป็นทางเลือก  การพิจารณาการใช้มาตรฐาน Coherence การประกาศเรื่องคุณภาพสถิติ ต้องมีรายละเอียดอะไรบ้าง?????

30 National Statistical Office 9 กรกฎาคม 2556 สำนักบริหารจัดการระบบสถิติ 30 ตัวอย่างการรายงานตามมาตรฐาน SDDS สถิติแรงงาน

31 National Statistical Office 9 กรกฎาคม 2556 สำนักบริหารจัดการระบบสถิติ 31

32 National Statistical Office 9 กรกฎาคม 2556 สำนักบริหารจัดการระบบสถิติ 32

33 National Statistical Office 9 กรกฎาคม 2556 สำนักบริหารจัดการระบบสถิติ 33

34 National Statistical Office 9 กรกฎาคม 2556 สำนักบริหารจัดการระบบสถิติ 34

35 National Statistical Office 9 กรกฎาคม 2556 สำนักบริหารจัดการระบบสถิติ 35

36 National Statistical Office 9 กรกฎาคม 2556 สำนักบริหารจัดการระบบสถิติ 36

37 National Statistical Office 9 กรกฎาคม 2556 สำนักบริหารจัดการระบบสถิติ 37

38 National Statistical Office 9 กรกฎาคม 2556 สำนักบริหารจัดการระบบสถิติ 38

39 National Statistical Office 9 กรกฎาคม 2556 สำนักบริหารจัดการระบบสถิติ 39

40 National Statistical Office 9 กรกฎาคม 2556 สำนักบริหารจัดการระบบสถิติ 40 บทสรุป สสช จะดำเนินการ ให้มีการยอมรับในมาตรฐาน และวิธีการดำเนินงานเพื่อให้มีการ ปรับปรุงด้านคุณภาพสถิติ ให้การรับรองสถิติที่เป็นสถิติทางการ ให้การรับรองว่าจะให้มีประกาศในเรื่องคุณภาพสถิติทางการแก่ผู้ใช้ ข้อมูล ช่วยให้ผู้ผลิตข้อมูลสามารถประเมินคุณภาพสถิติ ให้การรับรองว่า สสช จะเป็นผู้นำด้านการผลิตสถิติที่มีคุณภาพ

41 National Statistical Office 9 กรกฎาคม 2556 สำนักบริหารจัดการระบบสถิติ 41

42 National Statistical Office 9 กรกฎาคม 2556 สำนักบริหารจัดการระบบสถิติ 42 THANK YOU


ดาวน์โหลด ppt National Statistical Office 9 กรกฎาคม 2556 สำนักบริหารจัดการระบบสถิติ 1 แนวทางในการพัฒนาคุณภาพสถิติ และความร่วมมือระหว่าง สสช และหน่วยสถิติ ณัฏฐนันท์ วิสุชาติพงศ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google