งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์ประกอบ ของ เทคโนโลยี สารสนเทศ บุคคลา กร ซอฟต์ แวร์ ฮาร์ดแ วร์ ข้อมูล ระเบีย บ ปฏิบัติ การ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์ประกอบ ของ เทคโนโลยี สารสนเทศ บุคคลา กร ซอฟต์ แวร์ ฮาร์ดแ วร์ ข้อมูล ระเบีย บ ปฏิบัติ การ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 องค์ประกอบ ของ เทคโนโลยี สารสนเทศ บุคคลา กร ซอฟต์ แวร์ ฮาร์ดแ วร์ ข้อมูล ระเบีย บ ปฏิบัติ การ

3 เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการจัดการ สารสนเทศ คอมพิวเตอร์ช่วยประมวลผล คัดเลือก คำนวณ หรือพิมพ์รายงาน ผล ตามที่ต้องการ คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ ทำงานได้รวดเร็ว มีความแม่นยำในการ ทำงาน และทำงานได้ต่อเนื่อง คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ จึงเป็นองค์ประกอบหนึ่ง ของระบบสารสนเทศ

4 ลำดับขั้นตอนคำสั่งให้เครื่อง คอมพิวเตอร์ทำงานตาม วัตถุประสงค์ที่วางไว้ ซอฟต์แวร์ จึงหมายถึงชุดคำสั่งที่เรียง เป็น ลำดับขั้นตอนสั่งให้คอมพิวเตอร์ ทำงานตามต้องการและ ประมวลผลเพื่อให้ได้สารสนเทศที่ ต้องการ

5 ข้อมูล (Database) เป็นวัตถุดิบที่ทำให้เกิด สารสนเทศ ข้อมูลที่เป็น วัตถุดิบจะต่างกัน ขึ้นกับ สารสนเทศที่ต้องการ เช่น ใน สถานศึกษามักจะต้องการ สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลผลการ เรียน ข้อมูลอาจารย์ ข้อมูล การใช้จ่ายต่าง ๆ ข้อมูลเป็นสิ่ง ที่สำคัญประการหนึ่งที่มี บทบาทต่อการให้เกิด สารสนเทศ

6 ขั้นตอนการปฏิบัติ (Procedures) เป็นระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน ในการจัดเก็บรักษาข้อมูลให้อยู่ใน รูปแบบที่จะทำให้เป็นสารสนเทศ ได้ เช่น กำหนดให้มีการป้อน ข้อมูลทุกวัน ป้อนข้อมูลให้ทัน ตามกำหนดเวลา มีการแก้ไข ข้อมูลให้ถูกต้องอยู่เสมอ กำหนดเวลาในการประมวลผล การทำรายงาน การดำเนินการ ต่าง ๆ ต้องมีขั้นตอน หาก ขั้นตอนใดมีปัญหาระบบก็จะมี ปัญหาด้วย เพราะทุกขั้นตอนมีผล ต่อระบบสารสนเทศ

7 เป็นส่วนประกอบที่สำคัญ เพราะบุคลากร ที่มีความรู้ ความสามารถและเข้าใจวิธีการให้ ได้มาซึ่งสารสนเทศ จะเป็นผู้ดำเนินการใน การทำงานทั้งหมด บุคลากรจึงต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรภายในองค์กรเป็นส่วนประกอบที่จะ ทำให้เกิด ระบบสารสนเทศด้วยกันทุกคน เช่น ร้านขายสินค้าแห่งหนึ่ง บุคลากรที่ ดำเนินการในร้านค้าทุกคน ตั้งแต่ผู้จัดการถึง พนักงานขาย เป็นส่วนประกอบที่จะทำให้เกิด สารสนเทศได้

8 1. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ใช้ สำหรับการจัดการระบบสารสนเทศ เพื่อให้ได้สารสนเทศตามที่ผู้ใช้ ต้องการอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมี ประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นการคัดเลือก การจัดหา การวิเคราะห์เนื้อหา และ การค้นคืนสารสนเทศ กระบวนการ จัดทำสารสนเทศประกอบด้วย กรรมวิธี 3 ประการคือ การนำเข้า ข้อมูล การประมวลผลข้อมูล และการ แสดงผลข้อมูลกรรมวิธีทั้ง 3 ประการ นี้ต้องอาศัย

9 2. เทคโนโลยีโทรคมนาคม ช่วย ให้การสื่อสารหรือการเผยแพร่ สารสนเทศไปยังผู้ใช้ในแหล่ง ต่างๆ เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน ทันต่อเหตุการณ์ และสื่อได้ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะ เป็นข้อมูล (DATA) ที่เป็นตัวเลข หรือตัวอักษร ภาพ และเสียง โดย ใช้เทคโนโลยีโทรคมนาคมสำหรับ การสื่อสารหรือการเผยแพร่ สารสนเทศ ได้แก่ ระบบโทรทัศน์ โทรเลข วิทยุกระจายเสียง วิทยุ โทรทัศน์ รวมทั้งเทคโนโลยี เครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วย

10 http://txt.wikidot.com/ch1 http://www.bloggang.com/vi ewdiary.php

11 จัดทำ โดย นางสาวพานทอง มั่น มงคลเดช รหัสนักศึกษา 541121037 คณะครุศาสตร์ โปรแกรมวิชา คณิตศาสตร์

12


ดาวน์โหลด ppt องค์ประกอบ ของ เทคโนโลยี สารสนเทศ บุคคลา กร ซอฟต์ แวร์ ฮาร์ดแ วร์ ข้อมูล ระเบีย บ ปฏิบัติ การ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google