งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระราชบัญญัติการ ประกอบกิจการ กระจายเสียงและกิจการ โทรทัศน์ พ. ศ. ๒๕๕๑.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระราชบัญญัติการ ประกอบกิจการ กระจายเสียงและกิจการ โทรทัศน์ พ. ศ. ๒๕๕๑."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พระราชบัญญัติการ ประกอบกิจการ กระจายเสียงและกิจการ โทรทัศน์ พ. ศ. ๒๕๕๑

2 ความเป็นมา  พระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พ. ศ. ๒๔๙๘  กฎหมายก้าวไม่ทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการ สื่อสาร  กระแสปฏิรูปสื่อตั้งแต่หลังปี พ. ศ. ๒๕๓๕  เจตนารมณ์ตามมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญปี พ. ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งมีสาระสำคัญ คือ การปฏิรูประบบกรรมสิทธิ์ความเป็น เจ้าของสื่อวิทยุโทรทัศน์ ซึ่งเดิมถูกถือครองโดยรัฐและใช้ ประโยชน์โดยภาคธุรกิจ ด้วยการกำหนดให้คลื่นความถี่วิทยุ โทรทัศน์เป็นทรัพยากรสาธารณะ ซึ่งต้องถูกจัดสรรเพื่อ ประโยชน์สาธารณะในด้านต่างๆ ทั้งในระดับชาติและระดับ ท้องถิ่น และการกำหนดให้มีองค์กรอิสระเพื่อทำหน้าที่จัดสรร คลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุ โทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคม

3 ความเป็นมา ( ต่อ ) การปฏิรูปสื่อตามเจตนารมณ์ มาตรา ๔๐ รัฐธรรมนูญปี ๔๐ พ. ร. บ. องค์กรจัดสรรคลื่น ความถี่และกำกับกิจการ วิทยุกระจายเสียง กิจการ โทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคม พ. ร. บ. การประกอบกิจการ กระจายเสียงและกิจการ โทรทัศน์

4 ความเป็นมา ( ต่อ )  กระบวนการร่างกฎหมายการประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ เริ่มต้นในปี พ. ศ. ๒๕๔๑ ก่อนที่จะ ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาในปี พ. ศ. ๒๕๕๑ ( มีผล บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๕ มี. ค. ๒๕๕๑ )  กว่า ๑ ทศวรรษกับความพยายามและการปะทะกันของกลุ่มที่ ถือครองและได้ประโยชน์จากกฎหมายฉบับเก่า กับกลุ่มก้าว หน้าที่ต้องการผลักดันกฎหมายให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ ปฏิรูปสื่อของรัฐธรรมนูญปี พ. ศ. ๒๕๔๐  จนกระทั่งภายหลังการรัฐประหารโดยคณะรักษาความมั่นคง แห่งชาติ ( คมช.) ในปี พ. ศ. ๒๕๔๙ ร่างพระราชบัญญัติฯ ก็ สามารถเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาได้ด้วยแรงผลักดันจาก สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ( สนช.)

5 หลักการและเหตุผล  คือ การจัดระบบสื่อภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อชุมชน การใช้เครื่องมือสื่อสารของรัฐเพื่อให้บริการ สาธารณะและเกิดประโยชน์ต่อการศึกษาทาง การเมืองแก่ประชาชน โดยสาระสำคัญของกฎหมาย ของอยู่ที่การจัดแบ่งประเภทการประกอบกิจการเป็น ๒ ประเภท ได้แก่  กิจการที่ใช้คลื่นความถี่  กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ที่ต้องขอรับการจัดสรรตาม พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ

6 สาระสำคัญ  กำหนดให้มีบริการสาธารณะแทนบริการของรัฐ การ ปฏิรูประบบกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของคลื่นความถี่จาก เดิมที่ถือครองโดยหน่วยงานรัฐทั้งหมด ไปสู่การกระจาย ตามประเภทการประกอบกิจการที่เป็นอยู่จริงในสังคม ไม่ ว่าจะเป็นกิจการที่แสวงหากำไรในเชิงพาณิชย์ กิจการ ภาคชุมชนที่ต้องการใช้คลื่นความถี่เพื่อสร้างการมีส่วน ร่วมในชุมชน รวมถึงการเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคม รวมตัวกันเพื่อจัดทำบริการสาธารณะ  การกำหนดให้บริการสาธารณะส่วนใหญ่และบริการ ชุมชนไม่มีโฆษณา และการกำหนดประเภทการประกอบ กิจการในภาคธุรกิจเอกชนเป็นระดับชาติ ระดับภาค และ ระดับท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมมากขึ้น

7 สาระสำคัญ  ในส่วนของเนื้อหารายการ กิจการประเภทต่างๆ ที่ ประสงค์จะขอใบอนุญาตจะต้องนำเสนอประเภทรายการ ให้เป็นไปตามสัดส่วนที่กำหนด คือ ในประเภทกิจการ บริการสาธารณะและกิจการบริการชุมชนต้องมีรายการ ประเภทข่าวสาร และสารประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ขณะที่กิจการทางธุรกิจกำหนดประเภทรายการ ข่าวสารและสาระประโยชน์ร้อยละ ๒๕  มีบทบัญญัติป้องกันการผูกขาดหรือครอบงำกิจการ มาตรการส่งเสริมและควบคุมจริยธรรมแห่งวิชาชีพ การ ส่งเสริมและพัฒนากิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ โทรทัศน์ และการกำกับดูแลการประกอบกิจการให้ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย

8 สาระสำคัญ  การให้อำนาจ กทช. ในการสั่งระงับรายการโดยทันทีด้วย วาจาขณะกำลังออกอากาศอยู่ หรือการเปิดโอกาสให้ คณะกรรมการ กสทช. ใช้ดุลยพินิจประกาศกำหนด หลักเกณฑ์เงื่อนไขต่างๆ จำนวนมาก โดยขาดการ นำเสนอหลักการของกฎหมายไว้อย่างชัดเจน  บางหน่วยงานหรือกลุ่มบุคคลได้ประโยชน์จากการบังคับ ใช้กฎหมาย โดยเฉพาะในส่วนของบริการสาธารณะ ประเภทกิจการที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อความมั่นคงของ รัฐหรือความปลอดภัยสาธารณะ ซึ่งเป็นบริการสาธารณะ เพียงประเภทเดียวที่สามารถหารายได้โดยการโฆษณา ได้

9 สาระสำคัญ  การกำหนดอายุใบอนุญาตประกอบกิจการกระจาย เสียงมีอายุไม่เกิน ๗ ปี และใบอนุญาตประกอบ กิจการโทรทัศน์มีอายุไม่เกิน ๑๕ ปี อาจส่งผลเสีย ต่อการกำกับดูแลการประกอบกิจการมากกว่าผลดีที่ จะได้รับ ในการคำนึงถึงแนวทางการพัฒนากิจการ ความเสมอภาคในการแข่งขัน เนื่องจากจะไม่ ก่อให้เกิดความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ เงื่อนไขต่างๆ ในช่วงเวลาที่ใบอนุญาต ยังมีอายุอยู่


ดาวน์โหลด ppt พระราชบัญญัติการ ประกอบกิจการ กระจายเสียงและกิจการ โทรทัศน์ พ. ศ. ๒๕๕๑.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google