งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Thanupong Srikalsin ทะนุพงศ์ ศรีกาฬสินธุ์.  การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสองอุปกรณ์ ผ่าน ตัวกลางในการสื่อสาร (Transmission Media) วิธีการสื่อสาร การสื่อสารบนพื้นที่เดียวกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Thanupong Srikalsin ทะนุพงศ์ ศรีกาฬสินธุ์.  การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสองอุปกรณ์ ผ่าน ตัวกลางในการสื่อสาร (Transmission Media) วิธีการสื่อสาร การสื่อสารบนพื้นที่เดียวกัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Thanupong Srikalsin ทะนุพงศ์ ศรีกาฬสินธุ์

2  การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสองอุปกรณ์ ผ่าน ตัวกลางในการสื่อสาร (Transmission Media) วิธีการสื่อสาร การสื่อสารบนพื้นที่เดียวกัน (Local) การสื่อสารระยะไกล (Remote)

3  โทรเลข (Telegraphy)  โทรพิมพ์ (Telex)  โทรสาร (Facsimile)  โทรศัพท์ (Telephone)  โทรทัศน์ (Television)  วิทยุกระจายเสียง (Radio)  ไมโครเวฟ (Microwave)  ดาวเทียม (Satellite)

4  การส่งมอบ (Delivery)  ความถูกต้องแน่นอน (Accuracy)  ระยะเวลา (Timeliness)

5  ข้อมูล/ข่าวสาร (massage)  ผู้ส่งข้อมูล (Sender/Source)  ผู้รับข้อมูล (Receiver/Destination)  ตัวกลางในการส่งข้อมูล (Transmission Medium)  โปรโตคอล (Protocol)

6  คือการนำกลุ่มของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ มาเชื่อมต่อกันเป็นเครื่อข่าย โดยจะมีตัวกลางใน การสื่อสาร

7  การใช้ทรัพยากรร่วมกัน  ช่วยลดต้นทุน  ความสะดวกในการสื่อสาร  ความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยของระบบ

8  สมรรถนะ (Performance)  จำนวนผู้ใช้งาน  ชนิดของตัวกลางที่ใช้ส่งผ่านข้อมูล  ฮาร์ดแวร์  ซอฟแวร์

9  ความน่าเชื่อถือ (Reliability)  ความถี่ของความล้มเหลว  ระยะเวลาในการกู้คืนในกรณีที่ระบบล้มเหลว  ความคงทนต่อความล้มเหลว

10  ความปลอดภัย (Security)  การป้องกันบุคคลที่ไม่มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล  ไวรัส (Virus)

11  คือข้อกำหนดเพื่อให้เกิดความแน่นอนของระบบการสื่อสาร ระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ ซึ่งในการสื่อสารข้อมูล อุปกรณ์ ที่สื่อสารกันจะต้องเข้าใจกันทั้งสองฝ่าย โดยฝ่ายรับและฝ่าย ส่งจะต้องใช้วิธีการส่ง การอินเตอร์เฟซ การเข้ารหัส รวมถึง วิธีการตรวจสอบข้อผิดพลาด สิ่งเหล่านี้จะต้องอยู่ในรูปแบบ เดียวกัน และการกำหนดให้เป็นมาตรฐานก็เพื่อกำหนด แนวทางให้ผู้ผลิตทำการผลิต หรือสร้างผลิตภัณฑ์ให้เป็นไป ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ทำให้เกิดระเบียบ ความแน่นอนของ การสื่อสารข้อมูล เพื่อให้ผู้ใช้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้ค้าต่างราย สามารถนำมาใช้ร่วมกันได้ ก็เนื่องมาจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้าง ขึ้นตามมาตรฐานเดียวกันนั่นเอง

12  มาตรฐานโดยพฤตินัย (De facto Standard: by fact)  มาตรฐานโดยนิตินัย (De jure Standard: by law)

13  ISO (International Standards Organization  ITU (International Telecommunication Union)  ANSI (American National Standards Institute)  IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)  EIA (Electronics Institute Association)

14  การเชื่อมต่อแบบจุดต่อจุด (Point-to-Point)  การเชื่อมต่อแบบหลายจุด (Multi-Point/Multi- Drop)

15  เครือข่ายท้องถิ่น (Local Area Network : LAN)  เครือข่ายระดับเมือง (Metropolitan Area Network : MAN)  เครือข่ายระดับประเทศ (Wide Area Network : WAN)  เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internetworks)


ดาวน์โหลด ppt Thanupong Srikalsin ทะนุพงศ์ ศรีกาฬสินธุ์.  การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสองอุปกรณ์ ผ่าน ตัวกลางในการสื่อสาร (Transmission Media) วิธีการสื่อสาร การสื่อสารบนพื้นที่เดียวกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google