งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการดำเนินงาน วัยเรียน กรมสุขภาพจิต 20 มกราคม 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการดำเนินงาน วัยเรียน กรมสุขภาพจิต 20 มกราคม 2558."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการดำเนินงาน วัยเรียน กรมสุขภาพจิต 20 มกราคม 2558

2 ประเด็นการชี้แจง การขับเคลื่อนงานเด็กวัยเรียน ผ่าน – แผนงานกลุ่มเด็กวัยเรียน – โครงการพัฒนาสติปัญญาเด็กไทยวัยเรียน – ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนา รพช. ให้มีระบบ การเฝ้าระวัง IQ/EQ ในเด็กวัยเรียนร่วมกับโรงเรียนส่งเสริม สุขภาพ

3

4 แผนพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียน แห่งชาติ/ วาระสุขภาพแห่งชาติ มีแผนการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัย เรียนแบบบูรณาการทุกระดับ นโยบายร่วม ระหว่าง หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง บริการสุขภาพอนามัยนักเรียน ช่วยเหลือ ติดตาม ส่งต่อ การจัดบริการ สุขภาพ ร่วมกับ โรงเรียน การพัฒนาสุขภาพเด็ก การจัดสภาพสิ่งแวดล้อมที่เอื้อ ต่อสุขภาพ ความรู้/ ความสามารถ และ ทักษะในการดูแลสุขภาพ การมีส่วนร่วม ของเครือข่าย สุขภาพระดับ อำเภอ มาตรการผลลัพธ์ เด็กไทยเติบโตสมวัย สมองดี คิดดี มีความสุข แผนพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียน แห่งชาติ/ วาระสุขภาพแห่งชาติ มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ตามแนวทางการบูรณาการ มีระบบการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัย เรียน การติดตาม และส่งต่อที่มี คุณภาพ ได้มาตรฐาน มีเครือข่ายความร่วมมือในการ พัฒนาสุขภาพเด็ก ครอบครัว/ ชุมชน/ อบท.

5 โรงเรียน เข้าร่วม โครงการ โรงเรียน เข้าร่วม โครงการ 33,172 แห่ง จากโรงเรียนทั้งหมด 36,257 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 92 สถานการณ์โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ การดำเนินงานผ่านโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ แบบบูรณาการ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 10 องค์ประกอบ นโยบาย / การบริหารจัดการ / โครงการร่วมโรงเรียนและชุมชน / การจัดสิ่งแวดล้อม / อนามัยโรงเรียน / สุขศึกษา / โภชนาการ / ออกกำลังกาย / การให้คำปรึกษา / ส่งเสริมสุขภาพ

6 แผนงานกลุ่มวัยเรียน KPI ระดับกระทรวง เด็กนักเรียนเริ่มอ้วนและอ้วนไม่เกินร้อยละ 10 อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ไม่เกิน 6.5 KPI ระดับเขตสุขภาพ จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพร้อยละ 95 จำนวนโรงเรียนที่ดำเนินการผ่านเกณฑ์ KPI ระดับจังหวัดทุกด้าน ร้อยละ 40 จำนวนการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็ก(อายุต่ำกว่า 15 ปี) ลดลงตามเกณฑ์ในแต่ละพื้นที่เสี่ยง KPI ระดับจังหวัด โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากและนักเรียนในโรงเรียนได้รับบริการ ทันตกรรมป้องกันและตามความจำเป็น ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน เด็ก ป. 1 ทุกคนได้รับการตรวจสายตาและการได้ยิน โดยร้อยละ 80 ของเด็กที่มีปัญหาได้รับการช่วยเหลือ แก้ไข จำนวนการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็ก KPI กรม สุขภาพจิต ร้อยละ 70 ของ เด็กวัยเรียนใน โรงเรียน ประถมศึกษาที่ เสี่ยงต่อปัญหา IQ/EQ ได้รับการ ดูแลช่วยเหลือ

7 การดำเนินงานตาม 5 บทบาทหลัก (งปม. รวม 102.4 ล้านบาท) 1) National Lead (งปม. 29.78 ล้าน) -การขับเคลื่อนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โดยความร่วมมือ ของ partnership ระหว่าง กระทรวง ศธ กับ สธ และ ภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง 2) Model Development (งปม. 30.95 ล้าน) -มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพตามแนวทางบูรณาการ -พัฒนาเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของเด็กวัยเรียน -พัฒนาต้นแบบ จากThe Best /แก้ปัญหาให้พื้นที่ -การพัฒนาและR&D 3) Technology Transfer (งปม. 34.29 ล้าน) -หลักสูตร/คู่มือการดำเนินงานสำหรับบุคลากร -วิทยากรในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร -การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ /ถอดบทเรียน 4) M&E, Problem Solving, Evaluation (งปม. 4.0 ล้าน) -นิเทศ ติดตาม -ประเมินผลเชิงคุณภาพ /QAโดย สมศ. 5) Surveillance (งปม. 3.38 ล้าน) - พัฒนาระบบเฝ้าระวังร่วมกับ เขตสุขภาพ

8

9 โครงการ พัฒนาสติปัญญาเด็กไทยวัยเรียน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ (PM) กรมเจ้าภาพ กรมอนามัย งบประมาณที่ได้รับ งบบูรณาการ 9.385 ล้านบาท วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เด็กวัยเรียนในพื้นที่เป้าหมายได้รับการส่งเสริมไอคิวและอีคิว 2. เด็กวัยเรียนกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาไอคิวและอีคิวได้รับการ ดูแลต่อเนื่องในชุมชน 3. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการส่งเสริมและพัฒนาไอคิวและอีคิว สำหรับเด็กวัยเรียน 4. เพื่อให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญและมีส่วนร่วมในการส่งเสริม และพัฒนาไอคิวและอีคิวของเด็กวัยเรียน

10 สถานการณ์ที่สำคัญ จากผลการสำรวจระดับสติปัญญาของกรมสุขภาพจิต พ.ศ. 2554 ในกลุ่มตัวอย่างเด็กไทย อายุ 6 -15 ปี ซึ่งเป็นตัวแทนในระดับจังหวัด 76 จังหวัดทั่วประเทศ ข้อมูลระดับสติปัญญาเด็ก รายจังหวัด พบว่า IQ เฉลี่ยของเด็กไทยทั่วประเทศเท่ากับ 98.59 จากผลการสำรวจระดับความฉลาดทางอารมณ์ของกรมสุขภาพจิต พ.ศ. 2554 จากกลุ่ม ตัวอย่าง ซึ่งเป็นนักเรียนไทยปีการศึกษา 2553 ทั้ง 76 จังหวัด อายุ 6-11 ปี หรือระดับชั้น ป.1-ป.6 พบว่า มีคะแนน T ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) เฉลี่ยระดับประเทศจัดอยู่ระดับต่ำ กว่าเกณฑ์ปกติ (45.12) Base Line ข้อมูลที่นำมากำหนดเป็นตัวชี้วัด ข้อมูลในปี 2557 มีการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 33,116 โรง (93.99%) โดย แบ่งเป็น ระดับเพชร 1.1% ระดับทอง 62.78% ระดับเงิน17.30% ระดับทองแดง 12.82% จากการรายงานผลตัวชี้วัด 6 เดือนแรก ปี 2557 พบว่ารพช.ร้อยละ 35.51 มีระบบเฝ้าระวัง ไอคิวอีคิวร่วมกับโรงเรียน ในการคัดกรอง IQ/EQ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 1ห้องเรียน/โรงเรียนต้นแบบรวมจำนวน6,735 คน พบเด็กกลุ่มเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 36.21 สถานการณ์ที่สำคัญและ Base Line ที่ นำมาวางแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558

11 LOGO กรอบการดำเนินงาน กลุ่ม เป้าหมาย Setting สื่อ เทคโนโลยี สนับสนุน 1.บุคลากร รพช. เป้าหมาย 2.ครูในโรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพ เป้าหมาย 3. เด็ก ป.1 ใน โรงเรียนส่งเสริม สุขภาพเป้าหมาย 1.รพช. 2. โรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพ 1. แบบประเมินจุดแข็ง และจุดอ่อน (SDQ) 2. แบบสังเกต 4 โรค 3. แบบประเมิน EQ เด็ก วัยเรียน 4. ร่างคู่มือ Psychososial Careเด็ก วัยเรียนสำหรับ รพช. และร่างคู่มือการดูแลเด็ก ที่มีปัญหาพฤติกรรม อารมณ์สำหรับครู

12 กิจกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต โครงการพัฒนาสติปัญญาเด็กไทยวัยเรียน มาตรการหลักของกรม เจ้าภาพ กิจกรรมหลักของโครงการ นโยบายร่วมระหว่างหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง การชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานแก่บุคลากร ในสังกัดกรมฯ การจัดบริการสุขภาพร่วมกับ โรงเรียน การถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสังกัดกรมฯ สนับสนุนวิทยากรหลักกรมฯ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ (โอนเงินลงพื้นที่) ผลิตสื่อเทคโนสนับสนุนการดำเนินงาน พัฒนาองค์ความรู้เพื่อการดำเนินงานสุขภาพจิตในพื้นที่ สำรวจติดตามการดำเนินงานในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ สัมมนาประเมินผลการดำเนินงานภาพรวม การมีส่วนร่วมของเครือข่าย สุขภาพระดับอำเภอ สื่อสารสร้างความตระหนักในสถานการณ์ไอคิวในส่วนกลาง สนับสนุนการสื่อสารสร้างความตระหนักในสถานการณ์ไอคิว ในระดับพื้นที่ (โอนเงินลงพื้นที่)

13 กิจกรรมการขับเคลื่อน & หน่วยงานดำเนินงาน Page  13 หน่วย ดำเนินงาน กิจกรรมวงเงิน ส่วนกลางการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการ ดำเนินงานแก่บุคลากรในสังกัดกรมฯ การชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการ ดำเนินงาน และตัวชี้วัดการดำเนินงาน (10 ต.ค. 57) การชี้แจงการดำเนินงานของ PM แก่ ผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กในสังกัดกรมฯที่ ทำงานในพื้นที่(ภายใน ต.ค.57) จากโครงการปฐมวัย + วัยรุ่น + พิการ จากโครงการกลุ่มปฐมภูมิ/ ตติยภูมิ

14 กิจกรรมการขับเคลื่อน & หน่วยงานดำเนินงาน Page  14 หน่วย ดำเนินงาน กิจกรรมวงเงิน PM (ส.ราชานุกูล, สพส.) การถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดกรมฯ อบรมและสร้างความพร้อมของ วิทยากรหลัก TOT (ดำเนินการร่วมกับปฐมวัย) (1ครั้ง/100 คน/3 วัน) (ต้นเดือน พ.ย. 57) การพัฒนา ผลิตองค์ความรู้ เครื่องมือ ที่ใช้ในการดำเนินงาน ผลิตสื่อเทคโนสนับสนุนการ ดำเนินงาน พัฒนาองค์ความรู้เพื่อการดำเนินงาน สุขภาพจิตในพื้นที่ จากโครงการวัยเรียน: 1.1 ลบ. จากโครงการวัยเรียน: 1 ลบ. จากโครงการวัยเรียน: 1.5 ลบ.

15 หน่วย ดำเนินงาน กิจกรรมวงเงิน PM (ส.ราชานุกูล, สพส.) การสร้างความตระหนักและสื่อสาร องค์ความรู้และสถานการณ์เกี่ยวกับ ไอคิวและอีคิว สื่อสารสร้างความตระหนักใน สถานการณ์ไอคิวในส่วนกลาง (ผลการ สำรวจสถานการณ์ปี 57 และการเตรียม ความพร้อมในการสำรวจ IQEQ ปี 59) (พ.ค. 58) การนิเทศ ติดตามผลการ ดำเนินงานสำรวจ / นิเทศการ ดำเนินงาน สำรวจติดตามการดำเนินงานใน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (มิ.ย. 58) สัมมนาประเมินผลการดำเนินงาน ภาพรวม (ร่วมกับปฐมวัย มิ.ย. 58) จากโครงการวัยเรียน: 1.64 ลบ. จากโครงการวัยเรียน: 0.285 ลบ. จากโครงการปฐมวัย กิจกรรมการขับเคลื่อน & หน่วยงานดำเนินงาน

16 หน่วย ดำเนินงาน กิจกรรมวงเงิน ศูนย์ สุขภาพจิต ที่ 1-12, รพ.จิตเวช, หน่วยเด็ก การถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงาน ในเครือข่ายเขตสุขภาพ สนับสนุนวิทยากรหลักกรมฯ ในการ ถ่ายทอดองค์ความรู้(พ.ย. 58) การสร้างความตระหนักและสื่อสาร องค์ความรู้และสถานการณ์เกี่ยวกับ ไอคิวและอีคิว สื่อสารสร้างความตระหนักใน สถานการณ์ไอคิวในพื้นที่ (กลุ่มเป้าหมาย ครู ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป) (ธ.ค. 57- มิ.ย. 58) จากโครงการวัยเรียน: 2.66 ลบ. (โอนเงินลงศูนย์สุขภาพจิต 35,000 บาท/ จังหวัด) จากโครงการวัยเรียน: 1.2 ลบ. (โอนเงินลงศูนย์สุขภาพจิต 100,000 บาท/ เขตสุขภาพ) กิจกรรมการขับเคลื่อน & หน่วยงานดำเนินงาน

17 กรอบติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ พัฒนาสติปัญญาเด็กไทยวัยเรียน ตัวชี้วัดความสำเร็จ ของโครงการใน 1 ปี ผู้ให้ข้อมูล ตามตัวชี้วัด เครื่องมือที่ใช้ การติดตาม ผลงานตาม ตัวชี้วัด ผู้จัดเก็บ ข้อมูล ผู้รายงานผล 1.) ร้อยละ 50 ของ โรงพยาบาลชุมชน มีระบบเฝ้าระวัง ปัญหาไอคิวและอีคิว เด็กในวัยเรียน เชื่อมโยง กับ โรงเรียนส่งเสริม สุขภาพ (สำรวจร่วมกับกรม อนามัย) บุคลากร สาธารณสุขที่ รับผิดชอบงาน อนามัย โรงเรียน แบบรายงานผล การดำเนินงาน การพัฒนา รพช. ให้มีระบบ การเฝ้าระวัง IQ/EQ ในเด็ก วัยเรียนร่วมกับ โรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์ สุขภาพจิต และ/หรือรพจ. ส. ราชานุกูล/ สพส.

18 กรอบติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ พัฒนาสติปัญญาเด็กไทยวัยเรียน ตัวชี้วัด ความสำเร็จของ โครงการใน 1 ปี ผู้ให้ข้อมูล ตามตัวชี้วัด เครื่องมือที่ใช้ การติดตาม ผลงานตาม ตัวชี้วัด ผู้จัดเก็บ ข้อมูล ผู้รายงานผล 2.) ร้อยละ 80 ของ เด็กวัยเรียนที่มี ความเสี่ยงต่อ ปัญหา IQ/EQ ได้รับการดูแล ต่อเนื่องตามเกณฑ์ ที่กำหนด 1.ครูประจำ ชั้นป.1 2.บุคลากร สาธารณสุขที่ รับผิดชอบงาน อนามัยโรงเรียน หรือบุคลากรใน หน่วยบริการดุ แลด้านสังคม และจิตใจ แบบรายงานผล การดำเนินงาน การพัฒนา รพช. ให้มีระบบ การเฝ้าระวัง IQ/EQ ในเด็ก วัยเรียนร่วมกับ โรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์ สุขภาพจิต และ/หรือรพจ. ส. ราชานุกูล/ สพส.

19

20 www.themegallery.com หน่วยงาน สถาบันราชานุกูล PM หลัก สำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิตPM ร่วม ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1-12 (ยกเว้นศูนย์สุขภาพจิตที่ 13) และหน่วยบริการจิตเวชทั้ง 13 แห่ง ร่วมกับ หน่วยบริการจิตเวชเด็ก 5 แห่ง หน่วยดำเนินการ/ รับการประเมิน

21 คำอธิบาย โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) หมายถึง สถานบริการตามกรอบการจัดระดับสถาน บริการ อ้างอิงตามแนวทาง การจัดระดับสถานบริการสุขภาพ (Service Plan) การพัฒนา รพช. หมายถึง การพัฒนางานอนามัยโรงเรียนหรืองานส่งเสริม สุขภาพของ รพช.ให้มีระบบเฝ้าระวังปัญหา IQ/EQ ร่วมกับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เด็กวัยเรียน หมายถึง เด็กนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ใน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ หมายถึงโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สาธิตและราชภัฎ) ทั้ง 76 จังหวัดทั่ว ประเทศที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระบบการเฝ้าระวัง IQ/EQ หมายถึง การพัฒนาระบบและวางระบบการดูแล ช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งหมายรวมถึง การมีแนวทางในการประเมินคัดกรองนักเรียน กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มที่มีปัญหาIQ/EQ การจัดกิจกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่ม เสี่ยงและกลุ่มที่มีปัญหาอย่างเหมาะสมที่ดำเนินการโดย โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ และรพช.

22 คำอธิบาย นักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มที่มีปัญหา IQ/EQ หมายถึง เด็ก ป. 1 ที่ได้รับการ ประเมินจากโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพว่ามีความเสี่ยงต่อปัญหาการเรียน พฤติกรรม อารมณ์ และ/ หรือ มีปัญหาการเรียน พฤติกรรมอารมณ์ และ/ หรือ ควรได้รับการ ส่งเสริม EQ การดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มที่มีปัญหา หมายถึง การที่ครู พูดคุยให้คำปรึกษาเบื้องต้นกับนักเรียนเป็นรายบุคคล/รายกลุ่ม การช่วยเหลือทาง สังคมและอื่นๆ ภายหลังที่คัดกรองแล้วพบว่ามีความเสี่ยงต่อปัญหาหรือมีปัญหา การเรียน ปัญหาพฤติกรรม ปัญหาอารมณ์ และส่งต่อโรงพยาบาลชุมชนกรณีที่ เกินความสามารถ เพื่อรับบริการดูแลต่อเนื่อง เช่น การประเมินคัดกรองเพิ่มเติม การให้คำปรึกษาเด็ก และ/หรือครอบครัว และ/หรือโรงเรียน การส่งพบ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือส่งต่อ โรงพยาบาลทั่วไป/ โรงพยาบาลศูนย์ ในกรณีที่ เกินความสามารถของโรงพยาบาลชุมชน หน่วยบริการจิตเวช 13 แห่ง ร่วมกับหน่วยบริการจิตเวชเด็ก 5 แห่งและ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1-12 (ยกเว้น ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13) หมายถึง สถาบัน/ รพ.จิตเวช หน่วยบริการจิตเวชเด็ก และศูนย์สุขภาพจิต (ยกเว้น ศูนย์สุขภาพจิต ที่ 13)ในสังกัดกรมสุขภาพจิต ดำเนินการร่วมกัน เพื่อสนับสนุนให้รพช.มีการพัฒนาระบบการเฝ้าระวัง IQ/EQ ในเด็กวัยเรียน

23 www.themegallery.com ขั้นตอนการดำเนินการรอบ 6 เดือนแรก ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 -ประชุม ชี้แจงหรือสื่อสาร นโยบาย ความสำคัญและ แนวทางการดำเนินงานแก่ พื้นที่ -กำหนดรพช. เป้าหมายที่ มีการดำเนินการร่วมกับ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ร้อยละ 50 ของ รพช. ใน จังหวัด -กำหนดโรงเรียนส่งเสริม สุขภาพเป้าหมาย โดย ร่วมกับศูนย์อนามัย (1.5 คะแนน) -สนับสนุนการ ดำเนินการตามแผนฯ โดยมีการคัดกรอง IQ/EQ กับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนส่งเสริม สุขภาพ (1 คะแนน) -จัดทำรายงานข้อมูล สรุปผลการคัดกรอง นักเรียน ตาม แบบฟอร์มที่กำหนด (0.5 คะแนน) -ถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับระบบการเฝ้า ระวังปัญหา IQ/EQ ในเด็กวัยเรียนแก่ เครือข่ายผู้เกี่ยวข้อง ในการดำเนินงาน) (1 คะแนน) -เป็นพี่เลี้ยงรพช. ใน การทำแผนเพื่อจัดให้ มีระบบการเฝ้าระวัง ปัญหา IQ/EQ.ในเด็ก วัยเรียน (1 คะแนน)

24 ขั้นตอนการดำเนินการรอบ 6 เดือนหลัง ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 -มีผลลัพธ์ที่ได้จาก การดำเนินงานร่วมกัน 5.1 ร้อยละ ของ รพช. ที่มีระบบการเฝ้า ระวังปัญหา IQ/EQ (1 คะแนน) 5.2 ร้อยละ ของ เด็กนักเรียนที่มีความ เสี่ยงต่อปัญหา IQ/EQ ในโรงเรียน เป้าหมายได้รับการ ดูแลช่วยเหลือ (1 คะแนน) -เป็นพี่เลี้ยง กำกับ ติดตามการดำเนินงาน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ร่วมกับศูนย์อนามัย และ เป็นพี่เลี้ยง กำกับ ติดตาม การดำเนินงาน รพช. (1.5 คะแนน) -รายงานสรุปผลการดูแล ช่วยเหลือนักเรียนกลุ่ม เสี่ยง/มีปัญหา IQ/EQ (1.5 คะแนน)

25 สูตรการคำนวณ www.themegallery.com พิจารณาการให้คะแนนตามผลการดำเนินงาน 5.1 ร้อยละ 50 ของ รพช. ที่มีระบบการเฝ้าระวังปัญหา IQ/EQ สูตรในการคำนวณ จำนวน รพช. ที่มีระบบการเฝ้าระวังปัญหา IQ/EQ X 100 จำนวน รพช.ทั้งหมด เกณฑ์การให้คะแนนตามผลการดำเนินงาน ดังนี้ 5.2 ร้อยละ 80 ของเด็กนักเรียนที่มีความเสี่ยงต่อปัญหา IQ/EQ ในโรงเรียนเป้าหมายได้รับการ ดูแลช่วยเหลือ สูตรในการคำนวณ จำนวนเด็กวัยเรียนที่มีปัญหา IQ/EQ ได้รับการดูแล x100 จำนวนเด็กทั้งหมดที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหา IQ/EQ เกณฑ์การให้คะแนนตามผลการดำเนินงาน ดังนี้ คะแนน0.20.40.60.81 ร้อยละ3035404550 คะแนน0.20.40.60.81 ร้อยละ60657070757580

26


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการดำเนินงาน วัยเรียน กรมสุขภาพจิต 20 มกราคม 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google