งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หมอครอบครัวประจำตัว ทุกครัวเรือน ปฏิบัติการเร่งรัด ๒๕๕๕ ปฏิ นักสุขภาพครอบครัว ดูแลดุจญาติมิตร นพ.นิทัศน์ รายยวา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หมอครอบครัวประจำตัว ทุกครัวเรือน ปฏิบัติการเร่งรัด ๒๕๕๕ ปฏิ นักสุขภาพครอบครัว ดูแลดุจญาติมิตร นพ.นิทัศน์ รายยวา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หมอครอบครัวประจำตัว ทุกครัวเรือน ปฏิบัติการเร่งรัด ๒๕๕๕ ปฏิ นักสุขภาพครอบครัว ดูแลดุจญาติมิตร นพ.นิทัศน์ รายยวา

2  ประชาชนเข้าถึงบริการ (“มีหมอใกล้บ้าน ใกล้ใจ”) (“มีหมอใกล้บ้าน ใกล้ใจ”)  ประชาชนพึ่งได้ตลอด ๒๔ ช.ม. (“มีหมอเป็นญาติประชาชน”) (“มีหมอเป็นญาติประชาชน”)  ลดความแออัด ใน รพ.ใหญ่ (“รพ.สต.จัดการโรคเรื้อรังได้”) (“รพ.สต.จัดการโรคเรื้อรังได้”) 2

3 3 จัดตั้ง ๔ ศูนย์สุขภาพใน รพ. สต. เด็ก.. สตรี.. ผู้สูงอายุ.. ผู้พิการ จัดตั้ง ๔ ศูนย์สุขภาพใน รพ. สต. เด็ก.. สตรี.. ผู้สูงอายุ.. ผู้พิการ นักสุขภาพครอบครัวรับผิดชอบประชาชนชัดเจน 1 : 1250 นักสุขภาพครอบครัวรับผิดชอบประชาชนชัดเจน ๑ แพทย์ ๑ รพ.สต. ๑ แพทย์ ๑ รพ.สต. หรือ ๑ ที่ปรึกษา ๑ รพ.สต. หรือ ๑ ที่ปรึกษา ๑ รพ.สต. “ประชาชน มีญาติเป็นหมอ” “ประชาชน มีญาติเป็นหมอ” ๑ แพทย์ ๑ รพ.สต. ๑ แพทย์ ๑ รพ.สต. หรือ ๑ ที่ปรึกษา ๑ รพ.สต. หรือ ๑ ที่ปรึกษา ๑ รพ.สต. “ประชาชน มีญาติเป็นหมอ” “ประชาชน มีญาติเป็นหมอ”

4 ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๑. IT ใช้งานทันสมัย ๒.คู่มือที่มีประสิทธิภาพ ๓.ค่าตอบแทนที่เหมาะสม เปิดตัว หมอ ครอบครัว ๔.สวัสดิการที่เพียงพอ ๓๐ เม.ษ.๕๕ ทำอะไร?ต่อไป

5 รูปธรรมงานเน้นหนัก สร้างฐานมูล “ Data center ” ไอที ใน รพ. สต. เชื่อมโยงเป็นระบบ ไอที ใน รพ. สต. เชื่อมโยงเป็นระบบ สร้างฐานมูล “ Data center ” ไอที ใน รพ. สต. เชื่อมโยงเป็นระบบ ไอที ใน รพ. สต. เชื่อมโยงเป็นระบบ “รพ. สต. เดินได้” (Booth Mobile) สู่ชุมชน คนไทยทุกคน ได้รับบริการทุกครัวเรือน คนไทยทุกคน ได้รับบริการทุกครัวเรือน “รพ. สต. เดินได้” (Booth Mobile) สู่ชุมชน คนไทยทุกคน ได้รับบริการทุกครัวเรือน คนไทยทุกคน ได้รับบริการทุกครัวเรือน สร้างมูลค่าเพิ่ม (Value-added) หมอที่ปรึกษาเห็นหน้า นสค / ผู้ป่วย ด้วยอุปกรณ์ทันสมัย ที่มีอยู่แล้ว สร้างมูลค่าเพิ่ม (Value-added) หมอที่ปรึกษาเห็นหน้า นสค / ผู้ป่วย ด้วยอุปกรณ์ทันสมัย ที่มีอยู่แล้ว

6 2 นักสุขภาพครอบครัวดูแลถึงบ้าน (ต่อยอด 30 บาท) มีนักสุขภาพครอบครัวประจำตัว ประชาชนช่วยกันดูแลสุขภาพกันเอง เจ็บป่วยดูแลรักษาส่งต่อดุจญาติมิตร กลไกความสำเร็จ

7 เห็นชอบในหลักการ ๑.สนับสนุน IT หมอที่ปรึกษา ที่มี ระบบการสื่อสารที่ทันสมัย ๒.สนับสนุนรถ Booth mobile “รพ.สต.เดินได้” สู่ชุมชน

8 ๑.เพิ่มการเข้าถึงบริการปฐมภูมิ..ใกล้บ้าน ๑.เพิ่มการเข้าถึงบริการปฐมภูมิ..ใกล้บ้าน - ลดผู้ป่วยนอก รพท/ศ ครึ่งหนึ่ง - ลดผู้ป่วยนอก รพท/ศ ครึ่งหนึ่ง ลดเงินค่าใช้จ่ายปีละ แสนล้านบาท ลดเงินค่าใช้จ่ายปีละ แสนล้านบาท ๒.ประชาชนมีอายุคาดเฉลี่ย ๘๐ ปี ( ข้อมูล : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ )

9 เสนอที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ ๑.ประชุมใหญ่เปิดตัว “เมษายน ๒๕๕๕” “๑๐๐๐ แรก ๑๐๐๐ โอกาส ๑๐๐๐ สำเร็จ” ๒.สร้างเครือข่าย“หมอครอบครัว” ๓.พิจารณา“ แพทย์ที่จบเดือนเมษายน (CPERD) ๓๐ %ปฏิบัติงานเป็นที่ปรึกษา ในรพ.สตเพื่อลดภาระงาน รพ.”

10 10 “ ผลิตทันตาภิบาล (3,154 คน ) ให้บริการ รพ. สต. ” “ รพ. สต. ดี้ดี ไอที เชื่อมโยงทุกครัวเรือน ” “ ศสม. ลดแออัด ชัดเจน ” “ รพ. สต. ปรับระบบ บริการครบทุกครัวเรือน” “ รพ. สต. มาตรฐานมั่นคง ปูพรม ๑๐๐ % ” “ หมอครอบครัว ประจำตัวทุกครัวเรือน ” ม.ค.ม.ค.ม.ค.ม.ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค.พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ส.ค.ส.ค.ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย.ก.ย.ก.ย. ก.ค.ก.ค.ก.ค.ก.ค. แผน ๕๕ มี. ค. 10 “ พยาบาลเวชปฎิบัติ ที่พึ่งของครัวเรือน”

11 ระบบบริการ “ครบคน ครบถ้วน ครบเวลา”.. รพ.สต./ หน่วยปฐมภูมิ  1:4,000-12,000  ร่วมงาน อปท. แข็งขัน  ทีมงานเข้มแข็ง 9740 แห่ง (5700 เครือข่าย) นสค  1:1,250  ดูแลดุจญาติมิตร  ดูแลองค์รวม 50,000 คน (NP 25,000 + อื่นๆ 25,000) อสม.  1:50  อสม. : นสค. = 25:1 1,000,000 คน ประชาชน  ดูแลสุขภาพตนเอง  ช่วยกันเป็นกลุ่ม/ชมรม 65 ล้าน 834 แห่ง (80 Node ใหญ่) รพช.  1:20,000-40,000  หนุน สสอ. (PM)  ที่ปรึกษา นสค. (1:12)

12 14 พยาบาล เวชฯ พยาบาล เวชฯ พ. เทคนิค พ. เทคนิค จพสช / จบส จพสช / จบส นวก. สธ. นวก. สธ. ทันตาฯ ทันตาฯ แผนไทย แผนไทย นสคนสค FHpFHp

13 นส ค มิตร อสม. เจ้าภาพร่วมปัญหาสุขภาพ สร้างสุขภาพ 5 ทักษะ 3 ตัวช่วย แพทย์ เป็นที่ปรึกษา 12:1 ญาติ ประชาชน 1:1,250 แนะนำ ดูแล รักษา ส่งต่อ กำลังใจ ที่พัก ตำแหน่ง ค่าตอบแทน ภาวะผู้นำ กล้าตัดสินใจ กล้ารับผิดชอบ กล้าเปลี่ยนแปลง หุ้นส่วน อปท. กองทุนสุขภาพ พัฒนา พท. ครบวงจร มอ. ไซด์ N.Book โทรศัพท์ ประสานงาน รักษาเบื้องต้น (NP) Counsellor เปลี่ยนพฤติกรรม ระบาดวิทยา (SRRT)

14 www.themegallery.com นับญาติกับประชาชน อดทนประสานงาน หาญกล้าเป็นเจ้าภาพ กำหลาบภัยอุปสรรค พิทักษ์ชุมชนเข้มแข็ง คุณลักษณะนักสุขภาพครอบครัว

15 อสม ครอบครัว / ประชาชน... 1 20 1 1 แพทย์ นสค. 12... 1 1 15 2 1 2 1 2... 1,25 0... 1,25 0 9 การทำงาน ๑ หมอ ๑ ตำบล : ตามนโยบายรัฐมนตรีฯ “ ประชาชน มีญาติเป็นหมอ ”

16 หัวห น้า ม ยุรี พี่ อิ๋ว วรร ณ ตุ้ ม 0812630223 0895717284 0850113898 08725065780847433211 081 5485541 เครือข่าย ๑ แพทย์ ๑ ตำบล. หรือ. ๑ แพทย์ ๑ ที่ปรึกษา ไ ก่ แน นก่ อ้ อ เครือข่ายแพทย์เฉพาะทางสนับสนุน ปิยะพงษ์ ENT วรพงษ์ ort ho วันเพ็ญ EYE วรจิต ME D 1010

17 บัญญัติ ๑๐ ประการ “หมอครอบครัว ประจำตัวทุกครัวเรือน” ๑.ดูแลประชาชน “ดุจญาติมิตร” เหมือนครอบครัวเดียวกัน ๒. “ส่งเสริม ป้องกัน” ไม่ให้ ประชาชนเจ็บป่วย ๓.เมื่อเจ็บป่วยดูแลครบวงจร “เสมือนญาติ” ๔.ทีมงานมี “หลากหลายทักษะ” ๕.สื่อสารเชื่อมต่อ “อยู่ไกลเหมือนอยู่ใกล้” ภายในทีมงาน และครัวเรือน

18 ๖.แก้ปัญหาสุขภาพครัวเรือน “เป็นระบบและต่อเนื่อง” บัญญัติ ๑๐ ประการ “หมอครอบครัว ประจำตัวทุกครัวเรือน” ๗.ทำงานร่วมกันทุกกลุ่ม “อย่างเป็นเครือข่าย” ๘.“ใช้ชุมชนเป็นฐาน” พัฒนาคน พัฒนางาน ๑๐. “ยกย่องเชิดชู” ผู้ทำความดี ๙.สืบสาน สร้างสรรค์ สิ่งแวดล้อม “ให้ชุมชน น่าอยู่”

19

20 การดูแลสุขภาพประชาชน (1: 1250 คน ) C: เด็ก A: ตั้งครรภ์ N: โรคเรื้อรัง D: พิการ O: ผู้สูงอายุ นักสุขภาพครอบครัว 3

21 พื้นที่รับผิดชอบของ นสค. DM HT ผู้สูงอายุ เด็ก 0-5 ปี หญิงตั้งครรภ์ พิการ 5

22 “ร่วมด้วย ช่วยกัน พลิกผันข้อจำกัด” มีส่วนร่วม พึ่งตนเอง ประชาชน ครบคน ครบเรื่องป่วย ครบเวลา นับญาติ ประสาน นสค. กล้าคิด / ตัดสินใจ / รับผิดชอบ ทีมงานเข้มแข็ง ประสาน อปท. จริงใจ รพ.สต. เวชศาสตร์ ชุมชน รพ. ที่พักพิงอบอุ่น องค์กรมีศักดิ์ศรี เติมคน (1 : 1,250) เติมสมอง (5 ทักษะ ) เติมใจ ( มั่นคง ) เติม 3 ตัวช่วย ( สะดวก ) เติมงบประมาณ ฐานปฏิบัติเข้มแข็ง บรรยากาศน่าอยู่ ( กาย, ใจ ) IT ผู้กำกับ (Coach) สสอ.( รวมคน รวม เงิน รวมงาน ) ผู้อุ้ม (เจ้าภาพ) รพช./ท./ศ. ทุ่มเทสุด ๆ กองหนุนใจใหญ่ ผู้สนับสนุน อย่างเป็น ทางการ นพ. สสจ. รพท./ ศ. กรม / สป. สปสช. อปท. ทักษะ รางวัล เวทีเรียนรู้ เจ้าภาพ

23 www.themegallery.com คณะกรรมการพัฒนารพสต./ ศสม. ระดับจังหวัด ผู้นิเทศงานระบบริการปฐม ภูมิ แพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว ฯลฯ ใครคือผู้ขับเคลื่อน

24 www.themegallery.com คนเพียงพอ มีทักษะ ข้อมูล เพียงพอ ครบถ้วน เชื่อมโยง วิชาการ เพียงพอ เหมาะสม ตรง สิ่งสนับสนุน เงิน อุปกรณ์ ยานพาหนะ มีขวัญกำลังใจ เป้าหมายการขับเคลื่อน

25 www.themegallery.com พัฒนาฐานข้อมูล ( DATA CENTER ) จัดทำข้อเสนอเชิงการ จัดการ สนับสนุนวิชาการ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ สร้างขวัญกำลังใจ สนับสนุน/ขับเคลื่อนอย่างไร

26 ๑) มีระบบข้อมูลผู้ป่วยเชื่อมโยง รพ.สต./ศสม และโรงพยาบาลแม่ข่ายได้ และโรงพยาบาลแม่ข่ายได้ ตัวชี้วัด รพ.สต.คุณภาพ/ศสม. ตัวชี้วัด รพ.สต.คุณภาพ/ศสม. 1 ๒) อัตราส่วนการใช้บริการผู้ป่วยนอก เทียบกับ รพ.สต./ศสม.กับแม่ข่าย มากกว่า 60:40 รพ.สต./ศสม.กับแม่ข่าย มากกว่า 60:40 ๓) บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค พื้นฐานตามเกณฑ์มาตรฐาน เช่น การให้ ภูมิคุ้มกันโรค, ดูแลหญิงตั้งครรภ์, การตรวจมะเร็งปากมดลูก, คัดกรองโรคเรื้อรัง

27 ๔) ร้อยละของประชากรในทะเบียนกลุ่มที่ต้อง ดูแลพิเศษ เช่น ผู้ป่วยต้องดูแลพิเศษ มะเร็ง โรค เอดส์ จิตเวช วัณโรค ผู้พิการ ผู้สูงอายุ โรคเรื้อรัง ได้รับการเยี่ยมบ้านตามมาตรฐานบริการ (ร้อยละ 80) (ร้อยละ 80) ตัวชี้วัด รพ.สต.คุณภาพ/ศสม.(ต่อ) 1 ๕) บริการตรวจวินิจฉัยห้องปฏิบัติการสำหรับโรค เบื้องต้น/โรคเรื้อรังและมีระบบส่งต่อสิ่งส่งตรวจ ไปยังโรงพยาบาลแม่ข่าย

28 ตัวชี้วัด รพ.สต.คุณภาพ/ศสม.(ต่อ) ตัวชี้วัด รพ.สต.คุณภาพ/ศสม.(ต่อ)1 ๖) ผู้ป่วยเบาหวาน/ความดัน/กลุ่มเสี่ยง ได้รับการดูแล ได้รับการดูแล ๖.๑ ผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงมี ๖.๑ ผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงมี การลงทะเบียนที่รพ.สต./ศสม.เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 10) การลงทะเบียนที่รพ.สต./ศสม.เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 10) ๖.๒ จำนวนผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิต ๖.๒ จำนวนผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิต สูงในรพ.แม่ข่าย ส่งกลับดูแลที่รพ.สต./ศสม.เพิ่มขึ้น สูงในรพ.แม่ข่าย ส่งกลับดูแลที่รพ.สต./ศสม.เพิ่มขึ้น ๖.๓ ประชากรกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน/ความดัน ๖.๓ ประชากรกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน/ความดัน โลหิตสูงได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โลหิตสูงได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดยใช้แบบเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ เป็นเครื่องมือ โดยใช้แบบเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ เป็นเครื่องมือ และมีอสม.เป็นพี่เลี้ยง (ร้อยละ 60) และมีอสม.เป็นพี่เลี้ยง (ร้อยละ 60)

29


ดาวน์โหลด ppt หมอครอบครัวประจำตัว ทุกครัวเรือน ปฏิบัติการเร่งรัด ๒๕๕๕ ปฏิ นักสุขภาพครอบครัว ดูแลดุจญาติมิตร นพ.นิทัศน์ รายยวา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google