งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ได้รับจัดสรรวงเงิน 3,218,091. เกณฑ์การจัดสรรสัดส่วน (%) วงเงิน ( 3,218,091 ) 1. ประชากร30 965,427 2. ผลงาน70 2,252,664 แนวทางการจัดสรร งบ P4P จ.กระบี่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ได้รับจัดสรรวงเงิน 3,218,091. เกณฑ์การจัดสรรสัดส่วน (%) วงเงิน ( 3,218,091 ) 1. ประชากร30 965,427 2. ผลงาน70 2,252,664 แนวทางการจัดสรร งบ P4P จ.กระบี่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ได้รับจัดสรรวงเงิน 3,218,091

2 เกณฑ์การจัดสรรสัดส่วน (%) วงเงิน ( 3,218,091 ) 1. ประชากร30 965,427 2. ผลงาน70 2,252,664 แนวทางการจัดสรร งบ P4P จ.กระบี่ ปี 2555 ได้รับจัดสรรเพิ่ม 296,405 (เหลือจากกองทุนตำบล) ประเด็นเพื่อ พิจารณา 2,549,069

3 ตัวชี้วัด ปี2555เกณฑ์ 1. ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการดูแลบริการฝากครรภ์ครบตาม เกณฑ์ ร้อยละ 80 2. ร้อยละของเด็กอายุ 1 ปี ที่ได้รับวัคซีน หัด หรือ MMRร้อยละ 95 3. ร้อยละ ของ สตรีอายุ 30-60 ปีได้รับการตรวจคัดกรอง มะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี Pap smearหรือ VIA ร้อยละ 60 4. ร้อยละของประชากรในทะเบียนกลุ่มที่ต้องดูแลพิเศษ เช่น ผู้ป่วยPallitive care, ผู้ป่วยมะเร็ง,เอดส์, จิตเวช วัณโรค, ผู้พิการ, ผู้สูงอายุ และโรคเรื้อรัง ได้รับการ เยี่ยมบ้านตามมาตรฐานบริการ ร้อยละ 80 5. ร้อยละของผู้ป่วย DM/HT มีการลงทะเบียนที่ รพ.สต./ ศสม.เพิ่มขึ้น ร้อยละ10 6. ความครอบคลุมการตรวจสุขภาพเชิงรุก 6.1 ร้อยละของปชก.อายุ15ปีขึ้นไปได้รับการตรวจ สุขภาพคัดกรองDM/HT ตามมาตรฐานที่กำหนด 6.2 ร้อยละของ ปชก.อายุ15ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรอง ความเสี่ยงด้านพฤติกรรม ร้อยละ 30 ประเมินโดยใช้ ผลงาน 9 เดือน ตค.54 – มิย.55 ผ่านเกณฑ์ ได้ = 1,ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้ = 0 จัดสรรให้ รพ.สต.ทุกแห่ง

4 ตัวชี้วัดน้ำหนักวงเงินจัดสรร 1. MCH20492,029.40 2. EPI5123,007.35 3. VIA + PAP30738,044.10 4. Home Visit20492,029.40 5. DM/HT15369,022.05 6. SCREEN10246,014.70 รวม1002,460,147.00 แนวทางการจัดสรร งบ P4P จ.กระบี่ ปี 2555

5 งบ PP ปี 2555 (1) NPP& Central procurement (2) P&P Express Demand (3 ) P&P Area based (4) สนับสนุน และส่งเสริม การจัดบริการ (5) ทันตกรรม ส่งเสริม กองทุน อปท. (40.00) Area problem ระดับเขต/จังหวัด & คุณภาพ (17.42+ส่วนที่ เหลือจากกองทุน ตำบล) CUP กลุ่มเป้าหมาย Capitation หักเงินเดือน P&P Capitation จัดบริการ (10.00 ) P4P (7.42) 3,218,091 ได้รับจัดสรรเพิ่ม 296,405 3,514,496


ดาวน์โหลด ppt ได้รับจัดสรรวงเงิน 3,218,091. เกณฑ์การจัดสรรสัดส่วน (%) วงเงิน ( 3,218,091 ) 1. ประชากร30 965,427 2. ผลงาน70 2,252,664 แนวทางการจัดสรร งบ P4P จ.กระบี่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google