งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

P&P expressed demand (Itemized 9 รายการ) ANC, PNC, FP, EPI, TSH, คัดกรองความเสี่ยง, ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คัดกรองมะเร็งปากมดลูก, Depression รอบ 1. จัดสรรล่วงหน้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "P&P expressed demand (Itemized 9 รายการ) ANC, PNC, FP, EPI, TSH, คัดกรองความเสี่ยง, ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คัดกรองมะเร็งปากมดลูก, Depression รอบ 1. จัดสรรล่วงหน้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 P&P expressed demand (Itemized 9 รายการ) ANC, PNC, FP, EPI, TSH, คัดกรองความเสี่ยง, ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คัดกรองมะเร็งปากมดลูก, Depression รอบ 1. จัดสรรล่วงหน้า ร้อยละ 70 ตามจำนวนกลุ่มเป้าหมาย อัตรา และผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในปี 2553 (ยกเว้น ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ บริหารเป็น Project based เหมือนปี 53 และค่า ตรวจ TSH สปสช.จ่ายให้แก่กรมวิทย์ฯ แทนหน่วยบริการ ) รอบ2. จัดสรรจริงตามผลการดำเนินงานสิ้นปีงบประมาณ การจัดสรรชดเชยค่าบริการ  หน่วยบริการประจำ จัดสรรตรง  สอ./สถานพยาบาล/หน่วยงานที่ให้บริการ จัดสรรผ่านสปสช.สาขาจังหวัด

2 Itemized ANC, PNC, FP, EPI, คัดกรองความเสี่ยง, ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม TSH, CA Cx, Depression  สปสช.จัดสรรงบประมาณ( 8 รายการ)ให้หน่วยบริการ  จ่ายตรง หน่วยบริการประจำ  จ่ายผ่านสปสช.สาขาจังหวัด  สอ./สถานพยาบาลที่สมัครเข้าร่วม/ หน่วยงานอื่นที่ให้บริการ  รายการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  จ่ายผ่านสปสช.สาขาจังหวัด ตามโครงการที่ได้รับ การอนุมัติจาก สปสช.เขต (จัดโอนงวดเดียว 100% )

3 รายการ Itemized กลุ่มเป้าหมาย การรายงานข้อมูล รายการ Target pop การรายงาน/บันทึกข้อมูล 1ANC - ANC ≤ 12 wk. ทุกสิทธิ -รพ.บันทึกผ่านโปรแกรม e-claim - มาตรฐานโครงสร้าง 18 แฟ้ม (โดยผ่าน OP-PP Individual record) - ANC สิทธิ SSS ส่งเงินสมทบไม่ครบ 7 เดือน 2PNC - สิทธิ UC - สิทธิ SSS ส่งเงินสมทบไม่ครบ 7 เดือน 3FP - สิทธิ SSS ส่งเงินสมทบไม่ครบ 7 เดือน - สิทธิสวัสดิการราชการ 4EPI ( ค่าฉีด Vaccine) ทุกสิทธิ มาตรฐานโครงสร้าง 18 แฟ้ม (โดย ผ่าน OP-PP Individual record) 5TSH ทุกสิทธิExcel file 6คัดกรองพฤติกรรมเสี่ยง ทุกสิทธิโปรแกรม PPIS 7การปรับเปลี่ยน พฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง ทุกสิทธิ แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงาน 8คัดกรองมะเร็งปาก มดลูก - สิทธิ UC - สิทธิ SSS โปรแกรม Cervical screening 9ประเมินโรคซึมเศร้า ทุกสิทธิ โปรแกรมสารสนเทศ การดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า ** Unit cost แต่ละรายการเหมือนปี 2553

4 1. ANC เป้าหมาย : รายการอัตราจ่ายแหล่งข้อมูลข้อมูลเพื่อการจ่ายชดเชย - ANC ≤ 12 wk. ทุกสิทธิ 500 บาท/คน-รพ.บันทึกผ่าน โปรแกรม e-claim - สอ. บันทึกใน มาตรฐานโครงสร้าง 18 แฟ้ม (โดยผ่าน OP-PP Individual record) 1) รหัสหน่วยบริการ 2) เลขประจำตัวประชาชน 3) สิทธิการรักษาพยาบาล 4) วัน/เดือน/ปี ที่เข้ารับบริการ 5) วัน เดือน ปีของประจำเดือน ครั้งสุดท้าย (LMP) ANC สิทธิ SSS ส่ง เงินสมทบไม่ครบ 7 เดือน - ANC ครั้งแรก รายละ 1,200 บาท - ANC ครั้ง ต่อไปรายละ 400 บาท -รพ.บันทึกผ่าน โปรแกรม e-claim - สอ. บันทึกใน มาตรฐานโครงสร้าง 18 แฟ้ม (โดยผ่าน OP-PP Individual record) 1) เลขรหัสหน่วยบริการ 2) เลขประจำตัวประชาชน 3) วัน/เดือน/ปี ที่เข้ารับบริการ 4) วัน เดือน ปีของประจำเดือน ครั้งสุดท้าย (LMP) 1. หญิงตั้งครรภ์รายใหม่ ทุกสิทธิ ที่มีอายุครรภ์น้อยกว่าหรือ เท่ากับ 12 สัปดาห์ 2. หญิงตั้งครรภ์ที่เป็นผู้ประกันตน สิทธิประกันสังคม ที่ส่งเงิน สมทบไม่ครบ 7 เดือน

5 รายการอัตราจ่ายแหล่งข้อมู ล ข้อมูลเพื่อการจ่าย ชดเชย PNC ไม่เกิน 150 บาท / ราย - รพ. บันทึก ผ่าน โปรแกรม e- claim - สอ. บันทึกใน มาตรฐานโครงสร้าง 18 แฟ้ม (โดยผ่าน OP-PP Individual record) 1) เลขรหัสหน่วย บริการ 2) เลขประจำตัว ประชาชน 3) วัน / เดือน / ปี ที่ คลอดบุตร 4) วัน / เดือน / ปี ที่ เข้ารับบริการ 2. บริการการตรวจเยี่ยมหลังคลอด (PNC) เป้าหมาย : หญิงหลังคลอด สิทธิ UC และสิทธิ ประกันสังคม ส่งเงินสมทบไม่ครบ 7 เดือน การตรวจสุขภาพหลังคลอด หมายถึง การเข้ารับการตรวจภายหลังการคลอดบุตร ในระยะเวลา 4-6 สัปดาห์หลังคลอด โดยสามารถเบิกค่าตรวจได้เพียงครั้งเดียว

6 3. บริการวางแผนครอบครัว (FP) รายการอัตราจ่ายแหล่งข้อมูลข้อมูลเพื่อการจ่ายชดเชย ยาเม็ด ยาฉีด ใส่ห่วง ยาฝัง 40 บาท / คน / ครั้ง 60 บาท / คน / ครั้ง 500 บาท / คน / ครั้ง 2,200 บาท / คน / ครั้ง - รพ. บันทึก ผ่าน โปรแกรม e-claim - สอ. บันทึกใน มาตรฐานโครงสร้าง 18 แฟ้ม (โดยผ่าน OP-PP Individual record) 1) เลขรหัสหน่วย บริการ 2) เลขประจำตัว ประชาชน 3) วัน / เดือน / ปี ที่ เข้ารับบริการ 4) รหัสวิธีการ คุมกำเนิด เป้าหมาย : สิทธิข้าราชการและสิทธิ ประกันสังคม

7 4. บริการวัคซีน EPI รายการอัตราจ่ายแหล่งข้อมูลข้อมูลเพื่อการจ่ายชดเชย Vac EPI 10 บาท / ครั้ง - ชุดข้อมูล มาตรฐานโครงสร้าง 18 แฟ้ม (โดยผ่าน OP-PP Individual record) ( รพ. และ สอ.) 1) รหัสหน่วยบริการ / สถานพยาบาล 2) เลขประจำตัว ประชาชน 3) วัน เดือน ปี ที่รับบริการ ฉีดวัคซีน 4) รหัสวัคซีน ( รหัสมาตรฐานสำนัก นโยบายและ ยุทธศาสตร์ กสธ.) 5) กรณีเด็กที่ไม่มีเลข 13 หลัก ( เด็กแรกเกิดที่ยังไม่ แจ้งเกิด ) และต้องได้รับ วัคซีนตาม โปรแกรม EPI ให้จัดส่งข้อมูล HN เพิ่มเติมด้วย เป้าหมาย : ประชาชนทุกสิทธิ - กลุ่มเด็กอายุ 0 -5 ปี - กลุ่มเด็กนักเรียน ป.1, ป.6 - กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ ครอบคลุมทุกชนิดวัคซีนตามโปรแกรม EPI (ยกเว้น OPV) จัดสรรเพื่อเป็นค่าชดเชยบริการ ค่าวัสดุ และอุปกรณ์การฉีด สำหรับบริการวัคซีนประเภทฉีดทุกชนิด

8 8 รายการวัคซีนรหัสวัคซีนจน.ครั้ง/คน/ปี อายุ (ด.) BCG01010 HB04110 DTP-HB109112 DTP-HB209214 DTP-HB309316 MMR/Measles06119 JE1051118 JE2 (ห่างจากเข็มแรก4สัปดาห์)052119 DTP4034118 JE3053130 DTP5035148 dTs10211ป.1 BCGs1 (BCGs1)011 1ป.1 MMRs1 (MMRs)0721ป.1 dTs6 (dTs4)0241ป.6 dTANC1-3 (0,1,6 ด.ที่ตั้งครรภ์)201,201,203 1-3ญ.ตั้งครรภ์

9 5. การตรวจ TSH เป้าหมาย : เด็กทุกสิทธิ รายการอัตราจ่ายแหล่งข้อมูลข้อมูลเพื่อการจ่ายชดเชย ตรวจครั้ง แรก ตรวจ ยืนยัน ( โดย ตรวจจาก ซีรั่ม ) ไม่เกิน 140 บาท / คน * 250 บาท / คน - ตามแบบ รายงานของ สปสช. 1) เลขรหัสหน่วยบริการ / สถานพยาบาล 2) เลขประจำตัวประชาชน มารดา 3) เลขประจำตัวประชาชน ทารก ( ถ้ามี ) 4) วัน / เดือน / ปี ที่เจาะ เลือดตรวจ 5) วัน / เดือน / ปี เกิดของ ทารก 6) ประเภทการตรวจ ( คัด กรอง หรือตรวจยืนยัน ) 7) ผลการตรวจ ( ปกติ / ผิดปกติ ) * สปสช.จ่ายค่าตรวจ TSH แก่กรมวิทย์ฯ (แทนหน่วยบริการ) ในอัตราไม่เกิน 124 บาท/ราย โดยกรมวิทย์ฯ ต้องรายงานผลการตรวจตามแบบที่สปสช.กำหนด และจ่ายค่าชดเชยบริการตรวจแก่หน่วยบริการในอัตรา 16 บาท/คน * รวบรวมข้อมูลการตรวจคัดกรอง TSH จากกรมวิทย์ รายเดือน

10 6. การตรวจยืนยันความเสี่ยง รายกา ร อัตรา จ่าย แหล่งข้อ มูล ข้อมูลเพื่อการจ่าย ชดเชย ตรวจ ยืนยัน ความ เสี่ยง 50 บาท / ราย โปรแกรม PPIS 1) รหัสหน่วยบริการ / สถานพยาบาล 2) เลขประจำตัว ประชาชน 3) วัน เดือน ปี ที่คัด กรอง 4) ผลการตรวจ ร่างกาย และตรวจ ทางห้องปฏิบัติการ ตามรายการ ที่กำหนดไว้ในแบบ บันทึกการ คัดกรอง ข้อที่ 8 เป้าหมาย : ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไปทุกสิทธิ ที่มีความเสี่ยงสูงต่อโรค DM, HT, Stroke, Obesity

11 7. การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก เป้าหมาย : หญิงไทยอายุ 30-60 ปี สิทธิ UC และสิทธิ SSS เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยได้รับการ ตรวจคัดกรองฯ ในปีที่ผ่านมา ) รายการอัตราจ่ายแหล่งข้อมูลข้อมูลเพื่อการจ่ายชดเชย ตรวจด้วยวิธี Pap smear ตรวจด้วยวิธี VIA การจี้ด้วยความเย็น 250 บาท / คน 70 บาท / คน 160 บาท / คน โปรแกรม Cervical screening 1) รหัสหน่วยบริการ / สถานพยาบาล 2) ชื่อหน่วยบริการ / สถานพยาบาล 3) เลขประจำตัวประชาชน 4) วัน เดือนปีที่รับบริการ 5) ผลการตรวจคัดกรอง ( ทั้ง Pap smear หรือ VIA)

12 8. การดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ ที่มีโรคเรื้อรัง เป้าหมาย : ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ( มะเร็ง เบาหวาน โรคหัวใจ หลอดเลือดสมอง และไตวายเรื้อรัง ) รายการอัตราจ่ายแหล่งข้อมูลข้อมูลเพื่อการจ่ายชดเชย เฉพาะรายที่มีผลการ ประเมินด้วย 9 คำถาม  7 300 บาท / ราย / ปี - ประเมินครั้งแรก 200 บาท / ราย - ติดตาม (Follow up) 100 บาท / ราย โปรแกรมสารสนเทศ การ ดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า ระดับจังหวัด 1) รหัสหน่วยบริการ (Hcode) 2) ชื่อหน่วยบริการ / สถานพยาบาล 3) รหัส ICD-10 โรคเรื้อรัง 4) เลขประจำตัวประชาชน 5) วันเดือนปีที่รับบริการตรวจประเมิน 6) ผลการประเมินด้วย 9 คำถาม และ 8 คำถาม ( ในการประเมินครั้งแรก ), ผลการประเมินด้วย 9 คำถาม ในการติดตามต่อเนื่องทุกเดือนอย่าง น้อย 2 ครั้ง

13  กองทุน PP กำหนดเงื่อนไขการจ่าย  กองทุน PP การตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของข้อมูลเบื้องต้น  สำนักIT, สบจ.  สำนักIT, สบจ.  สำนักชดเชยฯ, สำนักบริหารกองทุน การจ่ายตามเงื่อนไขและการรายงาน  สำนักชดเชยฯ, สำนักบริหารกองทุน  สำนักชดเชยฯ,สำนัก บริหารกองทุน การเรียกเงินคืน/จากการ Audit  สำนักชดเชยฯ,สำนัก บริหารกองทุน  สำนักชดเชยฯ, สำนักบริหารกองทุน กรณีอุทธรณ์  สำนักชดเชยฯ, สำนักบริหารกองทุน ขั้นตอนการ Payment  กำหนดวันปิดรับข้อมูลของปี 2554 ในวันที่ 30 ตค.54 ยกเว้น คัดกรอง มะเร็งปากมดลูกปิดรับข้อมูล 15 พย.54  ขออุทธรณ์ได้ภายในวันที่ 30 ธค.54 (ยกเว้นข้อมูล OPPP ind. ไม่มี การอุทธรณ์ข้อมูล)

14 Itemized ทุกรายการต้องบันทึก ข้อมูลการให้บริการรายบุคคล ผ่านโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบ การจัดสรรงบในปีถัดไป สปสช. เขตสุขภาพ (เขต 13 กรุงเทพมหานคร เขต 9 นครราชสีมา) สามารถกำหนดแนวทางการจัดสรรที่แตกต่างจากนี้ได้โดย - ไม่ขัดแย้งกับหลักเกณฑ์ตามมติของคณะกรรมการหลักฯ - ภายใต้การพิจารณาของคณะอนุกรรมการอปสข. - มีการรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานตามที่สปสช.กำหนด


ดาวน์โหลด ppt P&P expressed demand (Itemized 9 รายการ) ANC, PNC, FP, EPI, TSH, คัดกรองความเสี่ยง, ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คัดกรองมะเร็งปากมดลูก, Depression รอบ 1. จัดสรรล่วงหน้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google