งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

P&P expressed demand (Itemized 9 รายการ)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "P&P expressed demand (Itemized 9 รายการ)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 P&P expressed demand (Itemized 9 รายการ)
ANC, PNC, FP, EPI, TSH, คัดกรองความเสี่ยง, ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คัดกรองมะเร็งปากมดลูก, Depression การจัดสรรชดเชยค่าบริการ  หน่วยบริการประจำ จัดสรรตรง  สอ./สถานพยาบาล/หน่วยงานที่ให้บริการ จัดสรรผ่านสปสช.สาขาจังหวัด รอบ 1. จัดสรรล่วงหน้า ร้อยละ 70 ตามจำนวนกลุ่มเป้าหมาย อัตรา และผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในปี (ยกเว้น ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ บริหารเป็น Project based เหมือนปี 53 และค่าตรวจ TSH สปสช.จ่ายให้แก่กรมวิทย์ฯ แทนหน่วยบริการ ) รอบ2. จัดสรรจริงตามผลการดำเนินงานสิ้นปีงบประมาณ 1

2  สปสช.จัดสรรงบประมาณ( 8 รายการ)ให้หน่วยบริการ
Itemized ANC, PNC, FP, EPI, คัดกรองความเสี่ยง, ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม TSH, CA Cx, Depression  สปสช.จัดสรรงบประมาณ( 8 รายการ)ให้หน่วยบริการ  จ่ายตรง หน่วยบริการประจำ  จ่ายผ่านสปสช.สาขาจังหวัด  สอ./สถานพยาบาลที่สมัครเข้าร่วม/ หน่วยงานอื่นที่ให้บริการ  รายการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  จ่ายผ่านสปสช.สาขาจังหวัด ตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติจาก สปสช.เขต (จัดโอนงวดเดียว 100% )

3 รายการ Itemized กลุ่มเป้าหมาย การรายงานข้อมูล
Target pop การรายงาน/บันทึกข้อมูล 1 ANC - ANC ≤ 12 wk. ทุกสิทธิ รพ.บันทึกผ่านโปรแกรม e-claim มาตรฐานโครงสร้าง 18 แฟ้ม (โดยผ่าน OP-PP Individual record) - ANC สิทธิ SSS ส่งเงินสมทบไม่ครบ 7 เดือน 2 PNC - สิทธิ UC - สิทธิ SSS ส่งเงินสมทบไม่ครบ 7 เดือน 3 FP สิทธิสวัสดิการราชการ 4 EPI (ค่าฉีด Vaccine) 5 TSH Excel file 6 คัดกรองพฤติกรรมเสี่ยง โปรแกรม PPIS 7 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงาน  8 คัดกรองมะเร็งปากมดลูก - สิทธิ SSS โปรแกรม Cervical screening 9 ประเมินโรคซึมเศร้า โปรแกรมสารสนเทศ การดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า ** Unit cost แต่ละรายการเหมือนปี 2553

4 ข้อมูลเพื่อการจ่ายชดเชย
1. ANC เป้าหมาย : 1. หญิงตั้งครรภ์รายใหม่ ทุกสิทธิ ที่มีอายุครรภ์น้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ 2. หญิงตั้งครรภ์ที่เป็นผู้ประกันตน สิทธิประกันสังคม ที่ส่งเงินสมทบไม่ครบ 7 เดือน รายการ อัตราจ่าย แหล่งข้อมูล ข้อมูลเพื่อการจ่ายชดเชย - ANC ≤ 12 wk. ทุกสิทธิ 500 บาท/คน รพ.บันทึกผ่านโปรแกรม e-claim สอ. บันทึกในมาตรฐานโครงสร้าง 18 แฟ้ม (โดยผ่าน OP-PP Individual record) 1) รหัสหน่วยบริการ 2) เลขประจำตัวประชาชน 3) สิทธิการรักษาพยาบาล 4) วัน/เดือน/ปี ที่เข้ารับบริการ 5) วัน เดือน ปีของประจำเดือน ครั้งสุดท้าย (LMP) ANC สิทธิ SSS ส่งเงินสมทบไม่ครบ 7 เดือน - ANC ครั้งแรก รายละ 1,200 บาท - ANC ครั้งต่อไปรายละ 400 บาท 1) เลขรหัสหน่วยบริการ 3) วัน/เดือน/ปี ที่เข้ารับบริการ 4) วัน เดือน ปีของประจำเดือน ครั้งสุดท้าย (LMP)

5 2. บริการการตรวจเยี่ยมหลังคลอด (PNC) ข้อมูลเพื่อการจ่ายชดเชย
เป้าหมาย : หญิงหลังคลอด สิทธิ UC และสิทธิประกันสังคม ส่งเงินสมทบไม่ครบ 7 เดือน รายการ อัตราจ่าย แหล่งข้อมูล ข้อมูลเพื่อการจ่ายชดเชย PNC ไม่เกิน 150 บาท/ราย รพ.บันทึกผ่านโปรแกรม e-claim สอ. บันทึกในมาตรฐานโครงสร้าง 18 แฟ้ม (โดยผ่าน OP-PP Individual record) 1) เลขรหัสหน่วยบริการ 2) เลขประจำตัวประชาชน 3)วัน/เดือน/ปี ที่คลอดบุตร 4) วัน/เดือน/ปี ที่เข้ารับบริการ การตรวจสุขภาพหลังคลอด หมายถึง การเข้ารับการตรวจภายหลังการคลอดบุตร ในระยะเวลา 4-6 สัปดาห์หลังคลอด โดยสามารถเบิกค่าตรวจได้เพียงครั้งเดียว

6 3. บริการวางแผนครอบครัว (FP) ข้อมูลเพื่อการจ่ายชดเชย
เป้าหมาย : สิทธิข้าราชการและสิทธิประกันสังคม รายการ อัตราจ่าย แหล่งข้อมูล ข้อมูลเพื่อการจ่ายชดเชย ยาเม็ด ยาฉีด ใส่ห่วง ยาฝัง 40 บาท/คน/ครั้ง 60 บาท/คน/ครั้ง 500 บาท/คน/ครั้ง 2,200 บาท/คน/ครั้ง รพ.บันทึกผ่านโปรแกรม e-claim สอ. บันทึกในมาตรฐานโครงสร้าง 18 แฟ้ม (โดยผ่าน OP-PP Individual record) 1) เลขรหัสหน่วยบริการ 2) เลขประจำตัวประชาชน 3) วัน/เดือน/ปี ที่เข้ารับบริการ 4) รหัสวิธีการคุมกำเนิด

7 ข้อมูลเพื่อการจ่ายชดเชย
4. บริการวัคซีน EPI เป้าหมาย : ประชาชนทุกสิทธิ - กลุ่มเด็กอายุ ปี - กลุ่มเด็กนักเรียน ป.1, ป.6 - กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ ครอบคลุมทุกชนิดวัคซีนตามโปรแกรม EPI (ยกเว้น OPV) รายการ อัตราจ่าย แหล่งข้อมูล ข้อมูลเพื่อการจ่ายชดเชย Vac EPI 10 บาท/ครั้ง ชุดข้อมูลมาตรฐานโครงสร้าง 18 แฟ้ม (โดยผ่าน OP-PP Individual record)(รพ.และ สอ.) 1) รหัสหน่วยบริการ/สถานพยาบาล 2) เลขประจำตัวประชาชน 3) วัน เดือน ปี ที่รับบริการฉีดวัคซีน 4) รหัสวัคซีน (รหัสมาตรฐานสำนัก นโยบายและยุทธศาสตร์ กสธ.) 5) กรณีเด็กที่ไม่มีเลข 13 หลัก (เด็กแรกเกิดที่ยังไม่แจ้งเกิด) และต้องได้รับวัคซีนตาม โปรแกรม EPI ให้จัดส่งข้อมูล HN เพิ่มเติมด้วย จัดสรรเพื่อเป็นค่าชดเชยบริการ ค่าวัสดุ และอุปกรณ์การฉีด สำหรับบริการวัคซีนประเภทฉีดทุกชนิด

8 JE2 (ห่างจากเข็มแรก4สัปดาห์) dTANC1-3 (0,1,6 ด.ที่ตั้งครรภ์)
รายการวัคซีน รหัสวัคซีน จน.ครั้ง/คน/ปี อายุ (ด.) BCG 010 1 HB 041 DTP-HB1 091 2 DTP-HB2 092 4 DTP-HB3 093 6 MMR/Measles 061 9 JE1 051 18 JE2 (ห่างจากเข็มแรก4สัปดาห์) 052 19 DTP4 034 JE3 053 30 DTP5 035 48 dTs1 021 ป.1 BCGs1 (BCGs1) 011  MMRs1 (MMRs) 072 dTs6 (dTs4) 024 ป.6 dTANC1-3 (0,1,6 ด.ที่ตั้งครรภ์) 201,201,203 1-3 ญ.ตั้งครรภ์

9 ข้อมูลเพื่อการจ่ายชดเชย
5. การตรวจ TSH เป้าหมาย : เด็กทุกสิทธิ รายการ อัตราจ่าย แหล่งข้อมูล ข้อมูลเพื่อการจ่ายชดเชย ตรวจครั้งแรก ตรวจยืนยัน (โดยตรวจจากซีรั่ม) ไม่เกิน 140 บาท/คน* 250 บาท/คน ตามแบบรายงานของ สปสช. 1) เลขรหัสหน่วยบริการ/สถานพยาบาล 2) เลขประจำตัวประชาชนมารดา 3) เลขประจำตัวประชาชนทารก (ถ้ามี) 4) วัน/เดือน/ปี ที่เจาะเลือดตรวจ ) วัน/เดือน/ปี เกิดของทารก 6) ประเภทการตรวจ (คัดกรอง หรือตรวจยืนยัน ) 7) ผลการตรวจ (ปกติ/ผิดปกติ) * สปสช.จ่ายค่าตรวจ TSH แก่กรมวิทย์ฯ (แทนหน่วยบริการ) ในอัตราไม่เกิน 124 บาท/ราย โดยกรมวิทย์ฯ ต้องรายงานผลการตรวจตามแบบที่สปสช.กำหนด และจ่ายค่าชดเชยบริการตรวจแก่หน่วยบริการในอัตรา 16 บาท/คน * รวบรวมข้อมูลการตรวจคัดกรอง TSH จากกรมวิทย์ รายเดือน

10 6. การตรวจยืนยันความเสี่ยง ข้อมูลเพื่อการจ่ายชดเชย
เป้าหมาย : ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไปทุกสิทธิ ที่มีความเสี่ยงสูงต่อโรค DM, HT, Stroke, Obesity รายการ อัตราจ่าย แหล่งข้อมูล ข้อมูลเพื่อการจ่ายชดเชย ตรวจยืนยันความเสี่ยง 50 บาท/ราย โปรแกรม PPIS 1) รหัสหน่วยบริการ/สถานพยาบาล 2) เลขประจำตัวประชาชน 3) วัน เดือน ปี ที่คัดกรอง 4) ผลการตรวจร่างกาย และตรวจ ทางห้องปฏิบัติการ ตามรายการ ที่กำหนดไว้ในแบบบันทึกการ คัดกรอง ข้อที่ 8

11 7. การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ข้อมูลเพื่อการจ่ายชดเชย
7. การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก เป้าหมาย : หญิงไทยอายุ ปี สิทธิ UC และสิทธิ SSS เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยได้รับการตรวจคัดกรองฯ ในปีที่ผ่านมา) รายการ อัตราจ่าย แหล่งข้อมูล ข้อมูลเพื่อการจ่ายชดเชย ตรวจด้วยวิธี Pap smear ตรวจด้วยวิธี VIA การจี้ด้วยความเย็น 250 บาท/คน 70 บาท/คน 160 บาท/คน โปรแกรม Cervical screening 1) รหัสหน่วยบริการ/ สถานพยาบาล 2) ชื่อหน่วยบริการ/ สถานพยาบาล 3) เลขประจำตัวประชาชน 4) วัน เดือนปีที่รับบริการ 5) ผลการตรวจคัดกรอง (ทั้ง Pap smear หรือ VIA)

12 8. การดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรัง
เป้าหมาย : ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง (มะเร็ง เบาหวาน โรคหัวใจ หลอดเลือดสมอง และไตวายเรื้อรัง) รายการ อัตราจ่าย แหล่งข้อมูล ข้อมูลเพื่อการจ่ายชดเชย เฉพาะรายที่มีผลการประเมินด้วย 9 คำถาม  7 300 บาท/ราย/ปี - ประเมินครั้งแรก บาท/ราย - ติดตาม (Follow up) บาท/ราย โปรแกรมสารสนเทศ การดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าระดับจังหวัด 1) รหัสหน่วยบริการ (Hcode) 2) ชื่อหน่วยบริการ/สถานพยาบาล 3) รหัส ICD-10 โรคเรื้อรัง 4) เลขประจำตัวประชาชน 5) วันเดือนปีที่รับบริการตรวจประเมิน 6) ผลการประเมินด้วย 9 คำถาม และ คำถาม (ในการประเมินครั้งแรก) , ผลการประเมินด้วย 9 คำถาม ในการติดตามต่อเนื่องทุกเดือนอย่าง น้อย 2 ครั้ง

13 ขั้นตอนการ Payment กำหนดเงื่อนไขการจ่าย  กองทุน PP
การตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของข้อมูลเบื้องต้น  สำนักIT , สบจ. การจ่ายตามเงื่อนไขและการรายงาน  สำนักชดเชยฯ, สำนักบริหารกองทุน การเรียกเงินคืน/จากการ Audit  สำนักชดเชยฯ,สำนัก บริหารกองทุน กรณีอุทธรณ์  สำนักชดเชยฯ, สำนักบริหารกองทุน กำหนดวันปิดรับข้อมูลของปี 2554 ในวันที่ 30 ตค.54 ยกเว้น คัดกรองมะเร็งปากมดลูกปิดรับข้อมูล 15 พย.54 ขออุทธรณ์ได้ภายในวันที่ 30 ธค.54 (ยกเว้นข้อมูล OPPP ind. ไม่มีการอุทธรณ์ข้อมูล)

14 Itemized ทุกรายการต้องบันทึก ข้อมูลการให้บริการรายบุคคล ผ่านโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบ การจัดสรรงบในปีถัดไป สปสช. เขตสุขภาพ (เขต 13 กรุงเทพมหานคร เขต 9 นครราชสีมา) สามารถกำหนดแนวทางการจัดสรรที่แตกต่างจากนี้ได้โดย - ไม่ขัดแย้งกับหลักเกณฑ์ตามมติของคณะกรรมการหลักฯ - ภายใต้การพิจารณาของคณะอนุกรรมการอปสข. - มีการรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานตามที่สปสช.กำหนด


ดาวน์โหลด ppt P&P expressed demand (Itemized 9 รายการ)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google