งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อลดโรคและภัยสุขภาพ รอบ 5 เดือน ( ตุลาคม 2553- กุมภาพันธ์ 2554 )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อลดโรคและภัยสุขภาพ รอบ 5 เดือน ( ตุลาคม 2553- กุมภาพันธ์ 2554 )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อลดโรคและภัยสุขภาพ รอบ 5 เดือน ( ตุลาคม 2553- กุมภาพันธ์ 2554 )

2 เป้าประสงค์ที่ 1 โรคและภัยสุขภาพที่สำคัญลดลง  อำเภอผ่านคุณลักษณะอำเภอป้องกันและแก้ไข ปัญหาการฆ่าตัวตาย  การบรรลุตัวชี้วัดการดำเนินงานควบคุมและป้องกัน โรคขาดสารไอโอดีน  การบรรลุตัวชี้วัดการดำเนินงานสายใยรักแห่ง ครอบครัว  ร้อยละการบรรลุตัวชี้วัดการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคมะเร็งปากมดลูก/เต้านม  ร้อยละการบรรลุตัวชี้วัดการดำเนินงานทันต สาธารณสุข

3 ผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน

4 อำเภอผ่านคุณลักษณะอำเภอป้องกัน และแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย –มีเครือข่ายเฝ้าระวัง คัดกรอง ช่วยเหลือ และส่งต่อ –มีการคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยง –มีฐานข้อมูลครบถ้วน –มีการระดมทุนในการจัดทำแผนงาน/โครงการสร้างเสริม สุขภาพใจในชุมชน –มีผลสำเร็จของการดำเนินงาน ประกอบด้วย อัตราการ ฆ่าตัวตายสำเร็จไม่เกิน 6.5 ต่อแสนประชากร และการ ติดตามผู้ที่พยายามฆ่าตัวตาย ครอบคลุมร้อยละ 80

5 การบรรลุตัวชี้วัดการดำเนินงานควบคุมและ ป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน

6 การบรรลุตัวชี้วัดการดำเนินงาน สายใยรักแห่งครอบครัว

7

8

9 ร้อยละการบรรลุตัวชี้วัดการดำเนินงาน ป้องกันควบคุมโรคมะเร็งปากมดลูก/เต้านม อยู่ในระหว่างการดำเนินงาน การติดตาม กำกับงานไม่ ต่อเนื่อง ความเข้าใจในการดำเนินงาน ในพื้นที่ยังไม่มีความชัดเจน

10 ร้อยละการบรรลุตัวชี้วัดการ ดำเนินงานทันตสาธารณสุข

11

12

13

14

15 เป้าประสงค์ที่ 2 ระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค และคุ้มครองผู้บริโภคมีระสิทธิภาพ 1. อำเภอผ่านเกณฑ์คุณลักษณะป้องกัน ควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนในระดับดี ขึ้นไป 2. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน คุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขระดับ ตำบล อำเภอ

16 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน คุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข ระดับตำบล อำเภอ

17

18


ดาวน์โหลด ppt ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อลดโรคและภัยสุขภาพ รอบ 5 เดือน ( ตุลาคม 2553- กุมภาพันธ์ 2554 )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google