งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการลดปัญหาสุขภาพจากระบบสืบพันธุ์ วัตถุประสงค์ : เพื่อลดโรคมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านม - โครงการคัดกรองมะเร็งปาก มดลูกด้วยวิธี VIA และรักษาด้วยวิธีจี้เย็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการลดปัญหาสุขภาพจากระบบสืบพันธุ์ วัตถุประสงค์ : เพื่อลดโรคมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านม - โครงการคัดกรองมะเร็งปาก มดลูกด้วยวิธี VIA และรักษาด้วยวิธีจี้เย็น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการลดปัญหาสุขภาพจากระบบสืบพันธุ์ วัตถุประสงค์ : เพื่อลดโรคมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านม - โครงการคัดกรองมะเร็งปาก มดลูกด้วยวิธี VIA และรักษาด้วยวิธีจี้เย็น

2 การดำเนินงานปี 2549 ภาคเหนือ - จ. เพชรบูรณ์ - จ. ตาก ภาคใต้ - จ. กระบี่ ภาคกลาง - จ. ลพบุรี ปีงบประมาณ 2549 จัดสรรเงินงบประมาณให้กับ หน่วยงานภาคีแล้ว เช่น สำนักส่งเสริมสุขภาพ และศูนย์อนามัย เป็นเงิน 1,882,100 บาท ดังต่อไปนี้.-

3 สำนักส่งเสริมสุขภาพ 250,000 บาท ศูนย์อนามัยที่ 1 40,000 บาท ศูนย์อนามัยที่ 2 102,000 บาท ศูนย์อนามัยที่ 3 90,000 บาท ศูนย์อนามัยที่ 4 280,000 บาท ศูนย์อนามัยที่ 6 72,500 บาท ศูนย์อนามัยที่ 7 80,000 บาท สำนักส่งเสริมสุขภาพ 250,000 บาท ศูนย์อนามัยที่ 1 40,000 บาท ศูนย์อนามัยที่ 2 102,000 บาท ศูนย์อนามัยที่ 3 90,000 บาท ศูนย์อนามัยที่ 4 280,000 บาท ศูนย์อนามัยที่ 6 72,500 บาท ศูนย์อนามัยที่ 7 80,000 บาท

4 ศูนย์อนามัยที่ 8165,000 บาท ศูนย์อนามัยที่ 9173,000 บาท ศูนย์อนามัยที่ 10131,600 บาท ศูนย์อนามัยที่ 11370,000 บาท ศูนย์อนามัยที่ 12 88,000 บาท

5 1. โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี VIA และรักษาด้วยวิธีจี้เย็น งบประมาณ 2,100,000 บาท กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว - อบรมเป็นวิทยากร VIA จ. เชียงใหม่ จำนวน 30 คน - อบรมแพทย์ / พยาบาลเรื่อง VIA ให้ จ. เพชรบูรณ์ ที่ ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก 9-20 ม. ค. 49 - ชี้แจงโครงการ VIA จ. กระบี่ 16 มค 49

6 กิจกรรมที่จะดำเนินการ.- กระบี่ - อบรมแพทย์ / พยาบาล ที่ ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีฯ 13-24 ก. พ.49 - ติดตามระบบการรายงานผล การดำเนินงาน

7 2. โครงการเฝ้าระวังมะเร็ง เต้านมในสตรีไทย เป้าหมาย สตรีอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับ การถ่ายทอดความรู้และทักษะ ในการตรวจเต้านมด้วย ตนเอง ร้อยละ 80 ผลงาน ณ กันยายน 2548 ร้อยละ 75.56 กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว - ประสานเพื่อบูรณาการโครงการ ป้องกันมะเร็งปาก มดลูกด้วยวิธี VIA และมะเร็งเต้านม - จัดสัปดาห์รณรงค์การตรวจมะเร็ง เต้านมด้วยตนเอง 17-21 ตค.48

8 กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว ( ต่อ ) - ชี้แจงโครงการ แก่ศูนย์อนามัย ฯ กิจกรรมที่จะดำเนินการ - สนับสนุนงบประมาณให้ศูนย์ 12 ศูนย์ ดำเนินงาน ในจังหวัดที่รับผิดชอบ - ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ม. ค.49 - ประชุมปฏิบัติการพัฒนา เครือข่าย ( บริษัทเสื้อชั้นใน สตรี ) ก. พ.49 จำนวน 40 คน

9 การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2549 งบได้รับ 5,100,400 บาท ใช้ไป 1,153,816 บาท เบิกจ่ายจากงบประมาณคิดเป็น ร้อยละ 22.60 การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2549 งบได้รับ 5,100,400 บาท ใช้ไป 1,153,816 บาท เบิกจ่ายจากงบประมาณคิดเป็น ร้อยละ 22.60

10


ดาวน์โหลด ppt โครงการลดปัญหาสุขภาพจากระบบสืบพันธุ์ วัตถุประสงค์ : เพื่อลดโรคมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านม - โครงการคัดกรองมะเร็งปาก มดลูกด้วยวิธี VIA และรักษาด้วยวิธีจี้เย็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google