งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการลดปัญหาสุขภาพจากระบบสืบพันธุ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการลดปัญหาสุขภาพจากระบบสืบพันธุ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการลดปัญหาสุขภาพจากระบบสืบพันธุ์
วัตถุประสงค์: เพื่อลดโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม - โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี VIA และรักษาด้วยวิธีจี้เย็น

2 การดำเนินงานปี 2549 ภาคเหนือ - จ. เพชรบูรณ์ จ. ตาก ภาคใต้ - จ. กระบี่ ภาคกลาง - จ. ลพบุรี ปีงบประมาณ 2549 จัดสรรเงินงบประมาณให้กับหน่วยงานภาคีแล้ว เช่น สำนักส่งเสริมสุขภาพ และศูนย์อนามัย เป็นเงิน 1,882,100 บาท ดังต่อไปนี้.-

3 สำนักส่งเสริมสุขภาพ 250,000 บาท
ศูนย์อนามัยที่ ,000 บาท ศูนย์อนามัยที่ ,000 บาท ศูนย์อนามัยที่ ,000 บาท ศูนย์อนามัยที่ ,000 บาท ศูนย์อนามัยที่ ,500 บาท ศูนย์อนามัยที่ ,000 บาท

4 ศูนย์อนามัยที่ ,000 บาท ศูนย์อนามัยที่ ,000 บาท ศูนย์อนามัยที่ ,600 บาท ศูนย์อนามัยที่ ,000 บาท ศูนย์อนามัยที่ ,000 บาท

5 1. โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี VIA
และรักษาด้วยวิธีจี้เย็น งบประมาณ 2,100,000 บาท กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว - อบรมเป็นวิทยากร VIA จ.เชียงใหม่ จำนวน 30 คน - อบรมแพทย์/พยาบาลเรื่อง VIA ให้ จ.เพชรบูรณ์ ที่ ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ม.ค. 49 ชี้แจงโครงการ VIA จ.กระบี่ 16 มค 49

6 กิจกรรมที่จะดำเนินการ.- กระบี่
อบรมแพทย์/พยาบาล ที่ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีฯ ก.พ.49 - ติดตามระบบการรายงานผลการดำเนินงาน

7 2. โครงการเฝ้าระวังมะเร็งเต้านมในสตรีไทย
2. โครงการเฝ้าระวังมะเร็งเต้านมในสตรีไทย เป้าหมาย สตรีอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการถ่ายทอดความรู้และทักษะ ในการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ร้อยละ 80 ผลงาน ณ กันยายน ร้อยละ กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว - ประสานเพื่อบูรณาการโครงการป้องกันมะเร็งปาก มดลูกด้วยวิธี VIA และมะเร็งเต้านม - จัดสัปดาห์รณรงค์การตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง 17-21 ตค.48

8 กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว(ต่อ)
- ชี้แจงโครงการ แก่ศูนย์อนามัยฯ กิจกรรมที่จะดำเนินการ - สนับสนุนงบประมาณให้ศูนย์ 12 ศูนย์ ดำเนินงาน ในจังหวัดที่รับผิดชอบ ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ม.ค.49 ประชุมปฏิบัติการพัฒนาเครือข่าย (บริษัทเสื้อชั้นใน สตรี) ก.พ.49 จำนวน 40 คน

9 การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2549
งบได้รับ ,100,400 บาท ใช้ไป ,153,816 บาท เบิกจ่ายจากงบประมาณคิดเป็นร้อยละ

10 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt โครงการลดปัญหาสุขภาพจากระบบสืบพันธุ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google