งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดูแลหญิงตั้งครรภ์ ระยะคลอด พญ. นงเยาว์ สุวรรณกันทา โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดูแลหญิงตั้งครรภ์ ระยะคลอด พญ. นงเยาว์ สุวรรณกันทา โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดูแลหญิงตั้งครรภ์ ระยะคลอด พญ. นงเยาว์ สุวรรณกันทา โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่

2 ห้องคลอด คุณภาพ ???

3 ห้องคลอดคุณภาพ 1. การประเมินภาวะเสี่ยงในห้องคลอด 2. การใช้กราฟดูแลการคลอด 3. มีชุดเครื่องมือกู้ชีพของมารดาที่พร้อมใช้ 4. มีทีมบุคลากรสามารถช่วยกู้ชีพมารดาและ ทารกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5. สามารถทำการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องหรือ ทำการส่งต่อได้ทันที 6. การป้องกันและรักษาภาวการณ์ตกเลือดหลัง คลอด

4 ห้องคลอดคุณภาพ 7. มีคลังเลือดที่มีประสิทธิภาพหรือมีระบบ เครือข่ายในการหาเลือด 8. มีอัตราส่วนแพทย์และพยาบาลต่อผู้คลอดไม่ น้อยกว่า 1:3 9. มีการนำลูกให้แม่มาโอบกอดเนื้อแนบเนื้อและ ช่วยเหลือให้ลูกได้ดูดนมแม่ โดยดูดทันที ภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 นาทีและ ดูดนาน 1 ชั่วโมง

5 ห้องคลอดคุณภาพ 10. การส่งต่อมารดาที่เกิดภาวะแทรกซ้อนได้ อย่างปลอดภัย 11. เก็บข้อมูล / วิเคราะห์ 12. มีการนำข้อมูลหรือตัวชี้วัดของหน่วยงานมา ใช้เฝ้าระวังหรือวิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงพัฒนา 13. มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในห้อง คลอด เพื่อให้การคลอดปลอดภัย

6 การดูแลตาม ระยะ คณะอนุกรรมการ มาตรฐานวิชาชีพ 2551-2552

7 การดูแลสตรีตั้งครรภ์ขณะแรกรับ แพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ แจ้งให้สตรี ตั้งครรภ์ทราบถึงการดำเนินการคลอด ภาวะแทรกซ้อนและแนวทางการดูแลรักษา สตรีตั้งครรภ์หรือผู้มีอำนาจ ลงนามยอมรับการ รักษาต่อหน้าพยาน ทบทวนการฝากครรภ์ ซักประวัติ ตรวจร่างกาย ตรวจครรภ์ ตรวจภายใน ตลอดจนวินิจฉัยอื่น เพิ่มเติม

8 ระยะ Latent V/S, PV ทุก 4 ชม. UC, FHS ทุก 30 นาที หากพบภาวะแทรกซ้อนหรือ จำเป็นต้องผ่าตัด คลอดบุตร แจ้งสตรี สามีและญาติทราบ ลง นามยินยอม แจ้งความก้าวหน้าของการคลอด สภาวะของ บุตร ให้สตรี สามีและญาติเป็นระยะ

9 ระยะ Active V/S ทุก 30 นาที UC, FHS ทุก 15 นาที PV ทุก 1 ชม. แจ้งความก้าวหน้าของการคลอด สภาวะของ บุตร ให้สตรี สามีและญาติเป็นระยะ

10 ระยะที่ 2 ดูแลทำคลอดตามมาตรฐาน

11 ระยะที่ 3 V/S ทุก 15 นาที บันทึกการหดรัดตัวของมดลูก ปริมาณเลือดที่ ออก เวลาที่รกคลอด ตลอดจนการรักษาอื่น

12 ระยะที่ 4 1 ชม. หลังคลอด V/S การหดตัวของมดลูก ปริมาณเลือดที่ออก ทุก 1 นาที จนกว่าจะปกติ ถ้าปกติดี ตรวจทุก 30 นาที

13 WHO PARTOGRAPH

14 PARTOGRAPH การคลอดที่ยาวนานเป็นสาเหตุหนึ่งของ การเกิดภาวะแทรกซ้อน ตกเลือดหลังคลอด ภาวะติดเชื้อ การดูแลการคลอดที่เหมาะสมจะช่วยลด อัตราการตายของมารดาและทารก และ ลดการผ่าตัดคลอดที่ไม่จำเป็นได้ 2

15 PARTOGRAPH Friedman’s curve Latent phase Active phase First Stage of Labor 3

16 Friedman’s Curve 4 Cervix Dilate

17 WHO PARTOGRAPH กราฟแสดงบันทึกความก้าวหน้า ของการคลอดที่สัมพันธ์กับเวลา มีส่วนประกอบสำคัญคือ 1. Fetal conditions 2. Progression of labor 3. Drug &Treatment 4. Maternal conditions 5

18 Fetal conditions Progression of labor Drug &Treatment Maternal condition 6

19 เริ่มบันทึก True Labor SRM Induction “ เหมาะกับประเทศกำลังพัฒนา ”

20 Fetal Conditions PART I

21 Fetal Conditions 1. FHR : “. ” Latent phase: 30-60min Active phase: 30min, 15min(risk) 7

22 Fetal Conditions 2. Membrane I : Mb intact SRM ARM C : clear M : meconium stained A : absent B : bloody 8

23 Fetal Conditions 3. Molding 0 : sagittal suture +1 : คลำๆได้ไม่ชัด +2 : Overlapping +3 : Severe overlapping >0.5cm 9

24 SRM,C o,LOA 10

25 Progression of Labor PART II

26 Progression of Labor Cervical dilatation : “ x ” Latent phase Active phase Alert line Action line Referal zone/Warning zone 11

27 Progression of Labor Descent of fetal head : “ o ” Ischial spine 12

28 x x x 6.0010.00 12 x 14 x o -2 +1 +2 +3 13 75% 100%

29 Progression of Labor Uterine contractions Frequency : จำนวนครั้งใน 10 นาที Duration : < 20sec 20-40sec >40sec Intensity : mild, moderate, strong 14

30 15

31 DRUG& TREATMENT PARTIII PART III

32 DRUG &TREATMENT Oxytocin : …..U/1000ml …..d/min ยาและการรักษาอื่น เช่น IV, Pethidine, MgSO 4 16

33 10 3 MgSO4 Pethidine 17 6

34 Maternal Conditions PARTIV PART IV

35 Maternal Conditions BP “ ˆ ” : systolic “ ˇ ” : diastolic PR : “. ” Temperature : ºC Urine : albumin, sugar, volume 18

36 19

37 Labor Pattern Nulli parous Mullti parous Preferred Treatment Exceptional Treatment Prolongation disorder Prolonged latent phase>20hr>14hrRestOxytocin, C/S Protraction disorder 1.Protracted active phase dilatation 2.Protracted descent <1.2 cm/hr <1cm/ hr <1.5 cm/hr <2cm/ hr Expectant or Support C/S (CPD) Arrest disorder 1.Prolong deceleration 2.2 nd arrest of dilatation 3.Arrest of descent 4.Failure of descent >3hr >2hr >1hr >2hr >1hr Oxytocin or C/S Rest C/S

38 Power Passage Passenger Psychi

39 ข้อ ซักถาม ค่ะ ?

40 THANK YOU


ดาวน์โหลด ppt การดูแลหญิงตั้งครรภ์ ระยะคลอด พญ. นงเยาว์ สุวรรณกันทา โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google