งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ ๑๒ บทที่ ๑๒ บทที่ ๑๒ บทที่ ๑๒ แตะแตะ เตอะ แตแต อ่านสระ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ ๑๒ บทที่ ๑๒ บทที่ ๑๒ บทที่ ๑๒ แตะแตะ เตอะ แตแต อ่านสระ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 บทที่ ๑๒ บทที่ ๑๒ บทที่ ๑๒ บทที่ ๑๒

3 แตะแตะ เตอะ แตแต อ่านสระ

4 อ่านพยัญชนะ กจดตบป อ ข ฉถส ห ช น พ ฟม ร ล ว ย ง ท ญค ฝ ศ ธ

5 อ่านสะกดคำและแจกรูป แกแบแปแอแอ แคแค แงแง แพแพ แลแล แฉแฉ แหแห เจ อะ เฉ อะ เถ อะ เค อะ เท อะ เย อะ เล อะ

6 อ่านเป็นคำ แฉะแคะแทะแนะแพะ แยะแยะ แ ละ แ กะ แกแก แบแบ แคแค แพแพ แลแล แหแห เจ อะ เถ อะ เฉ อะ เล อะ เท อะ แ กะ

7 แตะแฉะ แพะ แนะ ถือแหกาแฟแลดู ถูฝาศาลาหาแกะ แวะดูถูแพเอาเถอะ เลอะเทอะเยอะแยะ

8 เฉอะแฉะแนะนำทำเลอะ ไปเจอะ เขาทำฝาเลอะเทอะ ป้ามาเจอะเขา ป้าว่าเอาเถอะเขาทำเลอะ

9 ก็ทำให้ดีได้ ป้าว่าเราจะทำอะไรก็ทำดีดี มีคนเยอะแยะที่ทำอะไร เลอะเทอะ

10 อ่านผันวรรณยุกต์อักษรต่ำ คาค่าค้า ทาท่าท้า คี คี่ คี้ นี นี่ นี้ คัวคั่วคั้วรัวรั่วรั้ว แคแค่แค้แพแพ่แพ้

11 ไคไค่ไค้ เคาเค่าเค้า คำค่ำค้ำ ไมไม่ไม้ ใคใค่ใค้ใชใช่ใช้ เลาเล่าเล้า นำน่ำน้ำ

12 อ่านเป็นคำ ค่าท่าย่าช้าฟ้าม้า คี่ที่พี่ชี้นี้คู่ รู้ค่ำช้ำน้ำใช่ไล่ ไม้ไว้เช่าเท่าเล่าเช้า

13 เล้าทั่วยั่วรั่วรั้วแม่ แพ้แย่มีค่าล่าช้าท่าน้ำ ค่ำนี้ที่นี่พี่จ๋าย่าเราเล้าไก่ ไฟฟ้าน่าดูรู้ดีชี้มือถือไว้

14 ไข่เน่าเช้าค่ำจำทั่วรั้วไม้ ใช่ว่านาไร่ใช้ดีสีฟ้า ค่าเช่าเขาแพ้แม่พ่อ

15 ย่าเล่าว่าที่บ้านย่ามีเล้าไก่ มีศาลาที่ท่าน้ำ แม่ว่าทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว ค่ำนี้ที่นี่ไม่มีไฟฟ้าใช้

16 ทำดีมีเพื่อน ลูกไก่ลูกแกะลูกแพะเพื่อนกัน ลูกหมาเพื่อนฉันเพื่อนกันมาเจอะ เราทำดีดีจะมีเพื่อนเยอะ ไม่ทำเลอะเทอะพอเถอะไม่ดี


ดาวน์โหลด ppt บทที่ ๑๒ บทที่ ๑๒ บทที่ ๑๒ บทที่ ๑๒ แตะแตะ เตอะ แตแต อ่านสระ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google