งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูศรีวรรณ ปานสง่า กฎหมายชุมชนและ ประเทศชาติ ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกล กังวล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูศรีวรรณ ปานสง่า กฎหมายชุมชนและ ประเทศชาติ ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกล กังวล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูศรีวรรณ ปานสง่า กฎหมายชุมชนและ ประเทศชาติ ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกล กังวล

2 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ผลการเรียนรู้ที่ คาดหวัง รู้และเข้าใจ ปฏิบัติตน ได้ถูกต้อง ตามกฎหมายที่เกี่ยวกับ ชุมชนและประเทศชาติ

3 ครูศรีวรรณ ปานสง่า กฎหมายการทะเบียน ราษฎร กฎหมายที่มีเนื้อหา เกี่ยวกับข้อมูล ทะเบียนประวัติ ราษฎร

4 ครูศรีวรรณ ปานสง่า การ แจ้งเกิด พระราชบัญญัติทะเบียน ราษฎร พ. ศ.2534 การแจ้ง ตาย การ ย้าย ที่ อยู่ - ย้ายเข้า - ย้าย ออก

5 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ต่อตัว บุคคล ประโยชน์ของกฎหมาย เกี่ยวกับ ทะเบียน ราษฎร ต่อ ราชการ - บ่งชี้ฐานะตัว บุคคล - ยืนยันตัว บุคคล - ทำนิติกรรม - ใช้ติดต่อกับ หน่วย ราชการ - การจัดการ ศึกษา - การ เลือกตั้ง - วางแผน พัฒนา เศรษฐกิจ สังคม การเมือง

6 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ภายใน 15 วัน การแจ้งเกิด ทันที เกิดในบ้าน เกิดนอก บ้าน พบเด็กเกิด ใหม่ ถูกทิ้ง ไว้

7 ครูศรีวรรณ ปานสง่า เขต เทศบ าล สถานที่แจ้งเกิด นอก เขต เทศบ าล กรุงเทพ ฯ - สำนักงาน เทศบาล - สำนักงาน ทะเบียน ตำบล - สำนักงาน เขต

8 ครูศรีวรรณ ปานสง่า หลักฐานการแจ้งเกิด สำเนาทะเบียนบ้าน ฉบับเจ้าบ้าน สูติบัตร

9 ครูศรีวรรณ ปานสง่า การแจ้งตาย ภายใน 24 ชั่วโมง ตาย ในบ้าน ตาย นอกบ้าน ตาย ในครรภ์ - เจ้าบ้าน - ผู้พบศพ - บุคคลที่ไป ด้วย - ผู้พบศพ - มารดา

10 ครูศรีวรรณ ปานสง่า มรณบัตร เป็นเอกสารสำคัญทางราชการ แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการ ตายของบุคคล

11 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ย้าย เข้า ภายใน 15 วัน ย้าย ออก การแจ้ง ย้ายที่อยู่ นำหลักฐานย้ายออกมาแสดงด้วย

12 ครูศรีวรรณ ปานสง่า พระราชบัญญัติยาเสพ ติดให้โทษ พ. ศ. 2522 เพื่อใช้ในการ ควบคุม เพื่อใช้ในการ ควบคุม ปราบปรามยาเสพติด ให้โทษ เพื่อใช้ในการ ควบคุม เพื่อใช้ในการ ควบคุม ปราบปรามยาเสพติด ให้โทษ

13 ครูศรีวรรณ ปานสง่า สารเคมีหรือวัตถุใด ๆ ซึ่ง เมื่อเสพ เข้าสู่ร่างกาย ไม่ว่าโดย รับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือด้วยประการใดๆ แล้ว ทำให้เกิดผล ต่อร่างกาย และจิตใจ ยาเสพติดให้โทษ

14 ครูศรีวรรณ ปานสง่า พระราชกำหนดการใช้สารระเหย พ. ศ. 2533 ป้องกันควบคุม การใช้สารระเหย ในทางที่ ไม่ถูกต้องเหมาะสม และเป็น อันตรายต่อ ร่างกาย

15 ครูศรีวรรณ ปานสง่า พระราชกำหนดการใช้ สารระเหย 1. ห้ามขายแก่ผู้มีอายุไม่เกิน 17 ปี 2. ขาย หรือจัดหา ให้สาร ระเหยแก่ผู้ที่ ตนรู้ว่าติดสารระเหย 3. ห้ามใช้บำบัดความ ต้องการของ ร่างกายหรือจิตใจ

16 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ประเภทของยาเสพ ติด ร้ายแรง เช่น เฮโรอีน ทั่วไป เช่น มอร์ฟีน ฝิ่น โคเคอีน เป็นตำรับยา เช่น ยาตก เบ็ด ยาแก้ไอน้ำเชื่อม สารเคมีที่ใช้ผลิตยาเสพ ติด อื่น ๆ เช่น กัญชา กระท่อม

17 ครูศรีวรรณ ปานสง่า อันตรายจากสิ่งเสพติด ให้โทษ 1. ทำลายสุขภาพ 2. เกิดโรคแทรกซ้อนได้ ง่าย 3. จิตใจไม่ปกติ 4. ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ ง่าย 5. อันตรายฉับพลันจาก การเสพ 6. เสียหายทั้งทาง เศรษฐกิจ สังคม

18 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ผลต่อร่างกายและจิตใจที่ สำคัญ ต้องเพิ่มขนาด มีความต้องการเสพ มากขึ้น สุขภาพโดยทั่วไป ทรุดโทรมลง


ดาวน์โหลด ppt ครูศรีวรรณ ปานสง่า กฎหมายชุมชนและ ประเทศชาติ ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกล กังวล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google