งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายชุมชนและประเทศชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายชุมชนและประเทศชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายชุมชนและประเทศชาติ
ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล 1 1 1 1 1 1 1

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
รู้และเข้าใจ ปฏิบัติตนได้ถูกต้อง ตามกฎหมายที่เกี่ยวกับชุมชนและประเทศชาติ 2 2 2 2 2 2 2

3 กฎหมายการทะเบียนราษฎร
กฎหมายที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูล ทะเบียนประวัติราษฎร 3 3 3 3 3 3 3

4 พระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534
การย้าย ที่อยู่ การแจ้งเกิด การแจ้งตาย - ย้ายเข้า - ย้ายออก 6 4 4

5 ประโยชน์ของกฎหมายเกี่ยวกับ ทะเบียนราษฎร
ประโยชน์ของกฎหมายเกี่ยวกับ ทะเบียนราษฎร ต่อตัวบุคคล ต่อราชการ - การจัดการศึกษา - การเลือกตั้ง - วางแผนพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม การเมือง - บ่งชี้ฐานะตัวบุคคล - ยืนยันตัวบุคคล - ทำนิติกรรม - ใช้ติดต่อกับหน่วย ราชการ 4 6 6

6 การแจ้งเกิด ภายใน 15 วัน พบเด็กเกิดใหม่ ทันที เกิดในบ้าน เกิดนอกบ้าน
ถูกทิ้งไว้ 6 7 7

7 สถานที่แจ้งเกิด นอกเขต เขต กรุงเทพฯ เทศบาล เทศบาล - สำนักงานเขต
ทะเบียน ตำบล - สำนักงาน เทศบาล 6 8 8

8 หลักฐานการแจ้งเกิด สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน สูติบัตร 4 4 4 9 9 5 5

9 การแจ้งตาย ภายใน 24 ชั่วโมง ตาย ในครรภ์ ตาย ในบ้าน ตาย นอกบ้าน
- เจ้าบ้าน - ผู้พบศพ - บุคคลที่ไปด้วย - ผู้พบศพ - มารดา 6 11 11

10 มรณบัตร เป็นเอกสารสำคัญทางราชการ แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการ
ตายของบุคคล 20 3 20 7 13 13 21

11 การแจ้งย้ายที่อยู่ ภายใน 15 วัน ย้ายเข้า ย้ายออก
ภายใน 15 วัน ย้ายเข้า ย้ายออก นำหลักฐานย้ายออกมาแสดงด้วย 11 14 14

12 พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
เพื่อใช้ในการควบคุม ปราบปรามยาเสพติดให้โทษ 3 3 3

13 สารเคมีหรือวัตถุใด ๆ ซึ่งเมื่อเสพ
ยาเสพติดให้โทษ สารเคมีหรือวัตถุใด ๆ ซึ่งเมื่อเสพ เข้าสู่ร่างกาย ไม่ว่าโดยรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือด้วยประการใดๆ แล้วทำให้เกิดผล ต่อร่างกายและจิตใจ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 9 9 12 6 3 3 2 2 2 2

14 พระราชกำหนดการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533
ป้องกันควบคุม การใช้สารระเหย ในทางที่ ไม่ถูกต้องเหมาะสมและเป็น อันตรายต่อร่างกาย 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 7 4 3 3 2 2 2 2

15 พระราชกำหนดการใช้สารระเหย
1. ห้ามขายแก่ผู้มีอายุไม่เกิน17 ปี 2. ขาย หรือจัดหา ให้สารระเหยแก่ผู้ที่ ตนรู้ว่าติดสารระเหย 3. ห้ามใช้บำบัดความต้องการของ ร่างกายหรือจิตใจ 11 4 5 4 4

16 ประเภทของยาเสพติด ร้ายแรง เช่น เฮโรอีน
ทั่วไป เช่น มอร์ฟีน ฝิ่น โคเคอีน เป็นตำรับยา เช่น ยาตกเบ็ด ยาแก้ไอน้ำเชื่อม สารเคมีที่ใช้ผลิตยาเสพติด อื่น ๆ เช่น กัญชา กระท่อม 11 4 4 4 10

17 อันตรายจากสิ่งเสพติดให้โทษ
1. ทำลายสุขภาพ 2. เกิดโรคแทรกซ้อนได้ง่าย 3. จิตใจไม่ปกติ 4. ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย 5. อันตรายฉับพลันจากการเสพ 6. เสียหายทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม 4 11 4 5 4

18 ผลต่อร่างกายและจิตใจที่สำคัญ
ต้องเพิ่มขนาด มีความต้องการเสพมากขึ้น สุขภาพโดยทั่วไปทรุดโทรมลง 10 11 13 7 10


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายชุมชนและประเทศชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google