งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดหาอากาศยาน (Aircraft Acquisition) โดย...สิทธินัย จันทรานนท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดหาอากาศยาน (Aircraft Acquisition) โดย...สิทธินัย จันทรานนท์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดหาอากาศยาน (Aircraft Acquisition) โดย...สิทธินัย จันทรานนท์

2 ประเภทของการจัดหาอากาศยาน  การซื้อ ( ได้กรรมสิทธิ์ เป็นเจ้าของ )  การเช่า ( ไม่ได้กรรมสิทธิ์ เป็นเจ้าของได้แต่สิทธิ ครอบครอง )  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติการ เดินอากาศ พ. ศ. 2497 มาตรา 30 ผู้ขอจดทะเบียน จะต้องเป็น - เจ้าของ หรือ - ผู้มีสิทธิครอบครอง และรัฐมนตรีอนุญาตให้จดทะเบียนได้

3 การซื้อ (Purchase)  สัญญา Aircraft Purchase Agreement  เป็นสัญญาซื้อขาย ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของ – สัญญา ประธาน หลัก ใช้กับการซื้อขายหลาย ๆ ลำ (General Terms Agreement) ประกอบด้วยข้อสัญญาที่เป็นหลักของการซื้อขายโดย ทั่ว ๆ ไป เช่น ข้อตกลงซื้อขาย (Agreement to Purchase) แบบของอากาศยาน (Type of Aircraft) กำหนดการส่งมอบ (Delivery Schedule) การเปลี่ยนแปลง (Modification) ราคาเบื้องต้น (Basic Price) ราคา ณ วันที่ส่งมอบ (Final Price) กำหนดการจ่ายเงิน (Payment Schedule)

4 การคิดภาษี การตรวจ (Certification) การรับมอบ (Acceptance and Delivery) การส่งมอบล่าช้า (Excusable Delay, Inexcusable Delay) การรับประกัน (Warranties) การส่งมอบเอกสารสำคัญ (Technical Data and Documents) การอบรมและการให้ความช่วยเหลือ (Training and Aids) ใช้ได้กับการซื้อขายอากาศยานหลาย ๆ รุ่น

5 – สัญญาแก้ไขสัญญา ( Amendments, Side Letters, Letter Agreements) ประกอบด้วยข้อสัญญาต่าง ๆ ที่เป็นรายละเอียดของ การซื้อขายในแต่ละรุ่น เช่น แบบของอากาศยานที่เฉพาะเจาะจงในการซื้อจำนวนอากาศยานที่ซื้อ กำหนดการส่งมอบแต่ละลำ ( เดือน ไตรมาศ ) ราคาพื้นฐานของรุ่น (Basic Price) ราคา ณ วันส่งมอบ (Final Aircraft Price) สูตรการคิดราคา ณ วันส่งมอบ

6 กำหนดการจ่ายเงิน ( เช่น ล่วงหน้า 20 % ณ วันส่งมอบ 80%) การสนับสนุนด้านเทคนิคการส่งมอบเอกสารที่สำคัญส่วนลดที่จะให้ การรับประกันสมรรถนะ (Performance Guarantee) บริการสนับสนุนอื่น ๆ (Support Services)

7 การเช่า ( Lease)  เช่าเพื่อดำเนินงาน (Operating Lease) ระยะเวลา 5-10 ปี Dry Lease ( เช่าเฉพาะเครื่องบิน ) Wet Lease ( เช่าพร้อมลูกเรือ )  เช่าเพื่อการเงิน (Financial/ Capital Lease) ระยะเวลา 10-12 ปี  สัญญาเช่าทั้งสองประเภทเป็นความแตกต่างใน การบริหารทรัพย์สิน เชิงบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี

8 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๒๐๕ ง ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๐ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชี ระหว่างประเทศ ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า พ. ศ. 2549 (IAS N0. 17, Leases (2006)) สัญญาเช่าเพื่อการเงิน สัญญาเช่าเพื่อ ดำเนินงาน ความหมาย สัญญาเช่าที่ทำให้เกิดการโอนความเสี่ยงและ ผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดที่ผู้เป็น เจ้าของพึงได้รับจากสินทรัพย์ให้แก่ผู้เช่าไม่ ว่าในที่สุดการโอนกรรมสิทธิ์จะเกิดขึ้นหรือไม่ สัญญาเช่าที่มิใช่สัญญา เช่าการเงิน กิจการต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญา เช่าการเงินหากสัญญานั้นโอนความเสี่ยงและ ผลตอบแทน ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดที่ผู้ เป็นเจ้าของพึงได้รับจากสินทรัพย์ไปให้แก่ผู้ เช่า ไม่ได้โอนความเสี่ยงหรือ ผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบ ทั้งหมดที่ผู้เป็นเจ้าของพึง ได้รับจากสินทรัพย์ไปให้แก่ผู้ เช่า การรับรู้ทาง บัญชี ผู้เช่า เริ่มรับรู้เป็นสินทรัพย์และหนี้สินในงบ ดุลของผู้เช่าด้วยจำนวนเงินเท่ากับ มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ บันทึกค่าเสื่อมราคา รับรู้จำนวนเงินที่จ่ายเป็น ค่าใช้จ่าย การรับรู้ทาง บัญชี ผู้ให้ เช่า รับรู้สินทรัพย์เป็นลูกหนี้ในงบดุล เท่ากับเงินลงทุนสุทธิในสัญญา แสดงในลักษณะสินทรัพย์ รับรู้รายได้ค่าเช่า บันทึกค่าเสื่อมราคา สัญญาเช่า หมายถึง สัญญาหรือข้อตกลงที่ผู้ให้เช่าให้สิทธิแก่ผู้เช่า ในการใช้สินทรัพย์สำหรับช่วงเวลาที่ตกลงกันเพื่อแลกเปลี่ยนกับ ค่าตอบแทนซึ่ง ได้รับชำระในงวดเดียวหรือหลายงวด

9 ข้อสัญญาเช่า ที่สำคัญ  ข้อตกลงการเช่า  สภาพของเครื่องบิน การตรวจสอบก่อนส่งมอบ  ระยะเวลาการเช่า  ค่าเช่าและการจ่ายค่าเช่า ( รายไตรมาส รายปี )  การจดทะเบียน และการรักษาทะเบียนอากาศยาน  การปฏิบัติการบิน ผู้ดำเนินการบิน  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่สำคัญ  ความรับผิดชอบและ การทำประกันภัย  ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินการ  การแสดงเครื่องหมายกรรมสิทธิต่าง ๆ  สิทธิในการเลือกซื้อ  การผิดสัญญา  การคืนอากาศยาน ( เงื่อนไขการคืน สภาพของการคืน )

10 Structure of Aircraft Financing Documents Guaranto r (ECA) Special Purpose Vehicle Owner (Chao Praya Hire Purchase Ltd.) (Cayman Islands) Seller/ Manufact urer (Airbus) Lessee ( Airline Operator) Security Trustee (Barclays Bank)

11 Seller/ Manufacturer (Airbus) Security Trustee (Barclays Bank) Lessee (Airline Operator) Special Purpose Vehicle Purchase Ltd. (Cayman) Guarantor (ECA) 1.Purchase Agreement 2.Purchase Assignment Agreement 1. Deed of Amendment and Restatement 2. Supplemental Declaration of Trust 3. Administration Agreement and Restatement 4. Share Charge Deed of Amendment and Restatement Hire Purchase Agreement 1. Mortgage 2. Pledge 3. Security Assignment 4. Assignment of Insurance 5. Assignment of Reinsurance- BIPCL, Deves, Dhipaya 1.Airframe Warranty Agreement 2.Rolls Royce Warranty Agreement Rolls Royce


ดาวน์โหลด ppt การจัดหาอากาศยาน (Aircraft Acquisition) โดย...สิทธินัย จันทรานนท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google