งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายเจษฎา ครร ชิตานุรักษ์ โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด นายวีระยุทธ เมฆินท รางกูร หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นางพิมพ์มาศ ศุภผล หัวหน้าฝ่าย บริหารงานทั่วไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายเจษฎา ครร ชิตานุรักษ์ โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด นายวีระยุทธ เมฆินท รางกูร หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นางพิมพ์มาศ ศุภผล หัวหน้าฝ่าย บริหารงานทั่วไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายเจษฎา ครร ชิตานุรักษ์ โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด นายวีระยุทธ เมฆินท รางกูร หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นางพิมพ์มาศ ศุภผล หัวหน้าฝ่าย บริหารงานทั่วไป - ว่าง - หัวหน้ากลุ่มงาน วิชาการผังเมือง นายวิบูลย์ นพนิช หัวหน้าฝ่าย ปฏิบัติการ

2 อัตราบรรจุ ข้าราชการ 1312 พนักงาน ราชการ 66 ลูกจ้าง 66 รวม 2524 อัตราว่าง - นักผังเมืองชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักวิเคราะห์ผังเมืองชำนาญการ พิเศษ จ. ปราจีนบุรี มาช่วย ราชการ - ถูกยืมตัว - ลาเรียน - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 44 พนักงานราชการ -- ลูกจ้างประจำ 22 กลุ่มงานวิชาการโยธาธิ การ ข้าราชการ 22 พนักงานราชการ 22 ลูกจ้างประจำ -- กลุ่มงานวิชาการผังเมือง ข้าราชการ 21 พนักงานราชการ 33 ลูกจ้างประจำ 44 ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 44 พนักงานราชการ 11 ลูกจ้างประจำ -- โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (1/1)

3 ที่กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป 6,900 เรื่อง 5751,150 1,725 2,3002,8753,4504,0254,6005,1755,7506,3256,900 8051,818 1.1 งานสารบรรณ 7761,737 (1) รับหนังสือ ( เรื่อง / เล่ม ) 281 602 (2) ส่งหนังสือ ( เรื่อง ) 99247 (3) พิมพ์หนังสือ ( เรื่อง ) 99 247 (4) จัดเก็บ ( เรื่อง ) 281602 (5) ส่ง E-mail ( เรื่อง ) 1639 1.2 การเงิน & บัญชี 1250 (1) ฎีกาเบิก ( เรื่อง ) 637 (2) เงินส่งคลัง ( ครั้ง ) 24 (3) งบประมาณ ( ครั้ง ) 49 1.3 พัสดุ 1731 (1) จัดซื้อ ( ครั้ง ) 913 (2) จัดจ้าง ( ครั้ง ) 410 (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ ( ครั้ง ) 4 8

4 ที่ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรมเป้าหมายต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 2 ผังเมืองรวม ( ดำเนินการเพื่อประกาศเป็นกฎกระทรวง ) 1 ผัง 2.1 จังหวัดพัทลุงข.18 3 ผังเมืองรวม ( ร่วมกับท้องถิ่น ) 1 ผัง ( ดำเนินการถึงขั้นตอนที่ 6 ตามแผนปฏิบัติการที่ร่วมหารือกับท้องถิ่น ) 3.1 เมืองพัทลุง ( เตรียมประชุมที่ปรึกษา ผังเมืองรวมเมืองพัทลุง ) ข.2 ข.3 ข.4 ข.5 ข.6 ข.2 4 ผังเมืองชุมชนเทศบาล 5 ผังข.1 ข.2 ข.3 ข.4 ข.5 4.1 เทศบาลตำบลเขาเจียกข.1 4.2 เทศบาลตำบลพญาขันข.1 4.3 เทศบาลตำบลปรางหมู่ข.1 4.4 เทศบาลตำบลสมหวังข.1 4.5 เทศบาลตำบลชะรัดข.1 5 ผังพื้นที่เฉพาะ

5 ที่ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมา ย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 6 งานด้านช่างที่ให้บริการ 500 ครั้ง 408080120 160 200240280320360400450500 124249 6.1 กรรมการ ( คณะ ) 80801419 6.2 ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) 90901129 6.3 สำรวจ ( งาน ) 101011 6.4 ออกแบบเขียน / ตรวจแบบ ( งาน ) 1012 6.5 ประมาณราคา ( งาน ) 202024 6.6 ทดสอบวัสดุ ( ตัวอย่าง ) 23085169 6.7 ควบคุมงานก่อสร้าง ( งาน ) 3030714 6.8 ตรวจการจ้าง ( งาน ) 2022 6.9 งานกำกับตามกฎหมาย ( งาน ) 101019 7 งานบริการด้านผังเมือง 3535369121518212427303335 45 7.1 กรรมการ ( คณะ ) --- 7.2 ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) 202023 7.3 ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ ที่ดิน ( เรื่อง ) 151522

6 ที่ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมา ย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 8 ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อการพัฒนา 8.1 สนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพื่อ พัฒนาพื้นที่ชุมชนนางลาด ( การจัดทำผังร่างแปลงที่ดิน ใหม่ ) 1 โครงการ 5%10%15% 20% 30%40%50%60%70%80%90%100% 5%10% 9 การตรวจสอบอาคารราชการ 70 อาคาร 3540455055606570 10 ตรวจและออกใบอนุญาตโรงมหรสพ 2 แห่ง 2 11 ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์ (28 พ. ย.55) 1 ครั้ง 1 1 12 บำรุงรักษาและปรับปรุงเขื่อน ป้องกันตลิ่ง - บำรุงปกติ 2 แห่ง 13 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ริมคลองลำปำบริเวณวัดยางงาม ม.9 ต. ลำปำ อ. เมือง จ. พัทลุง 1 แห่ง 14 ก่อสร้างอาคารหน่วยทดสอบวัสดุ 1 หลัง

7 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมายต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 1. 1 ก่อสร้างอาคารแสดง นิทรรศการ, อาคารโรงจอดรถยนต์, เสาธง ฯ ( ลงนามสัญญา เมื่อวันที่ 27 ส. ค.55) 1 โครงการ 3%7%12%17%22%29%36%43%50%58%66%74% 11.000 ลบ. 1. 2 ก่อสร้างถนน คสล. สายตลาด ยูเทิร์น - สามหนอง ม.1 ต. ชะมวง อ. ควนขนุน ระยะทาง 1,700 ม. ( ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 9 ส. ค.55) 1 โครงการ 20%50%80%100% 4.676 ลบ.

8 ที่กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 นวัตกรรมหน่วยงาน 1.1 การบริการสืบค้นข้อมูลแผนที่ สำคัญในเว็บไซต์สำนักงาน 2 ตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท 5 แห่ง 23 3 ตรวจสอบสถานบริการ 7 แห่ง 7 4 การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 11 ครั้ง 123456789 1011 12 5 หน่วยเคลื่อนที่ “ บำบัดทุกข์ บำรุง สุข ” 11 ครั้ง 123456789 1011 12 6 โครงการเสริมสร้างความรู้ความ เข้าใจ เรื่องงานผังเมือง ครั้ง Agenda

9 ที่งบประมาณเป้าหมายต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น ( ไม่รวมงบ บุคลากรและงบอุดหนุน ) 8.8309 ลบ. 3%8%8%15%15%18%23%30%38%46%60%73%73%86%100% 1.96%4.70% 1.1 งบดำเนินงาน 2.5709 ลบ. 3%3%8%8%15%15%18%23%30%38%46%60%73%73%86%100% 1.96%16.14% 1.2 งบลงทุน - บำรุงรักษาและปรับปรุง เขื่อนป้องกันตลิ่ง - บำรุงปกติ 6.2600 ลบ. 0.0600 ลบ. - โครงการก่อสร้างเขื่อน ป้องกันตลิ่งริมคลองลำปำ บริเวณวัดยางงาม ม.9 ต. ลำปำ อ. เมือง จ. พัทลุง 3.2000 ลบ. - ก่อสร้างอาคารหน่วย ทดสอบวัสดุ 3.0000 ลบ. 1.3 งบรายจ่ายอื่น

10 ผังเมืองวันหมดอายุป 123456789101112131415161718 ผังเมืองรวมจังหวัดจังหวัดพัทลุง ผังเมืองรวมเมืองพัทลุง 23 ส. ค. 56 ผังพื้นที่เฉพาะ ผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบลเขาเจียก ผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบลพญาขัน ผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบลปรางหมู่ ผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบลสมหวัง ผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบลชะรัด 56


ดาวน์โหลด ppt นายเจษฎา ครร ชิตานุรักษ์ โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด นายวีระยุทธ เมฆินท รางกูร หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นางพิมพ์มาศ ศุภผล หัวหน้าฝ่าย บริหารงานทั่วไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google