งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย. นายประสงค์ แสนใจกล้า เจ้าหน้าที่บริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย Tel. :0-8187-7920-2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย. นายประสงค์ แสนใจกล้า เจ้าหน้าที่บริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย Tel. :0-8187-7920-2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

2 นายประสงค์ แสนใจกล้า เจ้าหน้าที่บริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย Email:pra_07@hotmail.com Tel. :0-8187-7920-2

3 หัวข้อนำเสนอหัวข้อนำเสนอ ๑. การบริหารจัดการสาธารณภัยของไทย ๒. ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๓. แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในระดับต่างๆ ๔. ระบบการบัญชาการสั่งการ ของประเทศไทย

4 สถานการณ์ปัจจุบัน/ความเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ปัจจุบัน/ความเปลี่ยนแปลง ๑. ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ๒. การบัญชาการสั่งการ ๓. ระดับความรุนแรงของสาธารณภัย ๔. สถานการณ์ภัยพิบัติ รุนแรงมาก ยิ่งขึ้น และเกิดบ่อยครั้ง ๕. สภาวะเศรษฐกิจ สังคม

5 ความจำเป็นเร่งด่วนเขตพื้นที่จังหวัดระยอง สารเคมีรั่วไหล ที่บ.อดิตยาเบอร์ล่า เมื่อ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๓

6 รถบรรทุกสารเคมีพลิกคว่ำ ที่ อบต.หนองบัว อ.บ้านค่าย

7 รถบรรทุกสารเคมีพลิกคว่ำ ที่ สวนภูมิรักษ์ มาบตาพุด

8 พายุงวงช้าง ตลาดลาว มาบตาพุด ปี ๕๑

9 ความจำเป็นเร่งด่วน น้ำท่วมดินถล่ม ที่ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ เมื่อ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๓

10 ความจำเป็นเร่งด่วน น้ำท่วมที่ถนนสุขุมวิท อ.เมือง เมื่อ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓

11 บ.บีเอสที อีลาสโตเมอร์ส จำกัด (๕/๕/๕๕)

12 สารเคมีรั่วไหล ที่ บ.อดิตยาเบอร์ล่า เมื่อ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕

13 น้ำมันดิบรั่วไหล ที่ บ. PTT GC เมื่อ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

14 ๘ นิคม จมน้ำ มหาอุทกภัย ปี ๕๔

15 โครงการรถยนต์คันแรก.....ครับโครงการรถยนต์คันแรก.....ครับ

16 มหันตภัย..คลื่นยักษ์สึนามิ สึนามิ ทะเลอันดามัน เมื่อ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๗

17 ความสูญเสีย สึนามิ ทะเลอันดามัน เมื่อ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๗

18 อัคคีภัย

19 ความเชื่อมโยงของภัย แผ่นดินไหว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔

20 ความเชื่อมโยงของภัย แผ่นดินไหว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔

21 ความเชื่อมโยงของภัย แผ่นดินไหว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔

22 ที่พึ่ง...ของพวกเรา

23 ที่พึ่งของพวกเรา.....???

24 ที่พึ่งทางใจ..ของเราที่พึ่งทางใจ..ของเรา

25 คุณพระ/คุณเจ้า..ช่วยลูกด้วย

26 ผู้มาเยือนผู้มาเยือน

27 การบริหารจัดการสาธารณภัยของไทย

28 วัฏจักรของภัยพิบัติ (Disaster cycle) เกิดภัยพิบัติ (Disaster impact) การจัดการในภาวะ ฉุกเฉิน (Emergency Response) การฟื้นฟูบูรณะ (Rehabilitation and Reconstruction) การป้องกันและลด ผลกระทบ (Prevention and Mitigation) ก่อนเกิดภัย หลังเกิดภัย ระหว่าง เกิดภัย การเตรียมความ พร้อม (Preparedness)

29 ๑) อุทกภัยและดินโคลสนถล่ม ๒) พายุหมุนเขตร้อน ๓) อัคคีภัย ๔) สารเคมีและวัตถุอันตราย ๕) คมนาคมและขนส่ง ๖) ภัยแล้ง ๗) ภัยจากอากาศหนาว ๘) ภัยจากไฟป่าและหมอกควัน ๙) ภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม ๑๐) ภัยจากคลื่นสึนามิ ๑๑)ภัยจากโรคระบาดในมนุษย์ ๑๒) ภัยจากโรค แมลง สัตว์ ศัตรูพืชระบาด ๑๓) ภัยจากโรคระบาดสัตว์ และสัตว์น้ำ ๑๔) ภัยจากเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑. ด้านสาธารณภัย ๑๔ ด้าน

30 ๑)การป้องกันและระงับการก่อวินาศกรรม ๒) การป้องกันและบรรเทาภัยจากทุ่นระเบิดและ กับระเบิด ๓) การป้องกันและบรรเทาภัยทางอากาศ ๔) การป้องกันและระงับการชุมนุมการ ประท้วงและก่อการาจนราจล ๒. ด้านความมั่นคง ๔ ด้าน

31 พระราชบัญญัติ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ. ศ. ๒๕๕๐ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DEPARTMENT OF DISASTER PREVENTION AND MITIGATION MINISTRY OR INTERIOR ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

32 มีผลใช้บังคับ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐  ยกเลิก พ. ร. บ. ป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน พ. ศ. ๒๕๒๒ ( ม. ๓ )  ยกเลิก พ. ร. บ. ป้องกันและระงับ อัคคีภัย พ. ศ. ๒๕๔๒ ( ม. ๓ ) พระราชบัญญัติ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย พ. ศ. ๒๕๕๐ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DEPARTMENT OF DISASTER PREVENTION AND MITIGATION MINISTRY OR INTERIOR พระราชบัญญัติป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย พ. ศ. ๒๕๕๐

33 มาตรา ๑๑ - ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็น หน่วยงานกลางของรัฐ ในการดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ มีหน้าที่ “จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ” แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗ ประกาศใช้เมื่อ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ -ให้มีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เพื่อกำกับดูแลและสนับสนุนการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยในจังหวัด หรือตามผู้อำนวยการจังหวัดสั่ง “จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด”

34 มาตรา ๑๒ “แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ” ต้องมีสาระสำคัญ ดังนี้ ๑) แนวทาง มาตรการ และงบประมาณ ที่จำเป็นต้องใช้ใน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ๒) แนวทางและวิธีการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความ เดือดร้อน การสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ฯลฯ ๓) หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ รับผิดชอบ ในการดำเนินการตาม (๑) และ (๒) และวิธีการให้ ได้มาซึ่งงบประมาณ ๔) แนวทางในการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ และจัดระบบการปฏิบัติการ รวมถึงการ ฝึกบุคลากรและประชาชน ๕) แนวทางในการซ่อมแซม บูรณะ ฟื้นฟู และให้การ ช่วยเหลือ

35 ผู้บัญชาการ/สั่งการผู้บัญชาการ/สั่งการ มาตรา ๑๓รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้บัญชาการ ปลัดกระทรวงมหาดไทยรองผู้บัญชาการ มาตรา ๑๔อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผู้อำนวยการกลาง มาตรา ๑๕ผู้ว่าราชการจังหวัดผู้อำนวยการจังหวัด มาตรา ๑๘นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองผู้อำนวยการจังหวัด มาตรา ๑๙นายอำเภอผู้อำนวยการอำเภอ มาตรา ๒๐ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้อำนวยการท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ช่วยอำนวยการท้องถิ่น

36 เจ้าพนักงานและอาสาสมัครเจ้าพนักงานและอาสาสมัคร

37 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่มี หน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน เขตท้องถิ่นของตนเอง - ผู้บริหารท้องถิ่น ของ อปท.แห่งนั้น เป็น “ผอ.ท้องถิ่น” - ปลัด อปท.เป็น “ผู้ช่วย ผอ.ท้องถิ่น” มีอำนาจสั่งการ ควบคุมและกำกับดูแลการ ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานและอาสาสมัคร ประเด็นกฎหมาย และบทลงโทษ มาตรา ๒๐

38 เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย ขึ้นในเขตฯให้ผู้อำนวยการท้องถิ่นมีอำนาจ หน้าที่ดังนี้ ๑)สั่งข้าราชการฝ่ายพลเรือน พนักงานส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ เจ้าพนักงาน อาสาสมัคร บุคคลใด ให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามความ จำเป็น ๒) ใช้อาคาร สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และยานพาหนะ ของหน่วยงานของรัฐ และเอกชน ๓) ใช้เครื่องมือสื่อสารของหน่วยงานของรัฐและ เอกชน ทุกระบบ มาตรา ๒๑

39 เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตฯ ให้ผู้อำนวยการท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ดังนี้ ๔) ขอความช่วยเหลือจาก อปท. อื่น ๕) สั่งห้ามเข้าหรือให้ออกจากพื้นที่ อาคาร หรือ สถานที่ที่กำหนด ๖) จัดให้มีการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยโดยทั่วถึง และ รวดเร็ว มาตรา ๒๑ บทลงโทษ (ม.๔๙) จำคุกไม่เกิน ๖ เดือน ปรับไม่เกิน ๖,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

40 มาตรา ๒๔ เมื่อเกิดสาธารณภัย ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ประสบเหตุต้อง เข้าดำเนินการเบื้องต้น เพื่อเข้าระงับภัยนั้น แล้วรีบ รายงานให้ผู้อำนวยการท้องถิ่นทราบ ในกรณีจำเป็นอันไม่อาจหลีกเลียงได้ ให้เจ้า พนักงานมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ เพื่อ คุ้มครองชีวิตและป้องกันภยันตรายที่จะเกิดแก่ บุคคลได้ บทลงโทษ (ม.๕๐) จำคุกไม่เกิน ๑ ปี ปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

41 มาตรา ๒๕ เมื่อเกิดสาธารณภัยใกล้จะถึง ให้ผู้อำนวยการ สั่งให้เจ้าพนักงาน ดัดแปลง ทำลายหรือโยกย้ายสิ่งก่อสร้าง วัสดุหรือทรัพย์สิน บุคคลใดที่เป็นอุปสรรคแก่การบำบัดปัดป้องอันตราย เฉพาะเท่าที่จำเป็น ในกรณีที่ทำตามวรรคหนึ่งแล้ว จะมีผลทำให้เกิด สาธารณภัยขึ้นในพื้นที่อื่น ก่อให้เกิดความเสียหาย เพิ่มขึ้น จะทำตามวรรคหนึ่งไม่ได้ต้อง เว้นแต่จะได้รับ ความเห็นชอบจากผู้อำนวยการจังหวัด บทลงโทษ (ม.๕๐) จำคุกไม่เกิน ๑ ปี ปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

42 มาตรา ๒๖ เมื่อเกิดสาธารณภัยเจ้าพนักงานจำเป็นต้องเข้าไป ในอาคารหรือสถานที่ที่อยู่ใกล้เคียง ๑) ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าของอาคารหรือสถานที่ ก่อน (เว้นแต่ไม่มีเจ้าของ/ขณะนั้นอยู่ภายใต้การควบคุมของ ผู้อำนวยการ) ๒) ในกรณีทรัพย์สินในอาคารเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดสาธารณ ภัยได้ง่าย สั่งให้เจ้าของอาคารขนย้ายสิ่งของดังกล่าวได้ ๓) ถ้าเจ้าของไม่ปฏิบัติตามวรรค ๒ ให้เจ้าพนักงานมีอำนาจ ในการขนย้าย ได้ตามความจำเป็นแก่การป้องกัน โดยเจ้า พนักงานไม่ต้องรับผิดชอบความเสียหายอันเกิดจากการ กระทำ บทลงโทษ (ม.๕๐) จำคุกไม่เกิน ๑ ปี ปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

43 มาตรา ๒๗ ในการบรรเทาสาธารณภัย ผู้อำนวยการ และ เจ้าพนักงาน มีหน้าที่ดำเนินการดังนี้ ๑) จัดให้มีสถานที่ชั่วคราว เพื่อให้ผู้ประสบภัยอยู่อาศัย หรือ รับการปฐมพยาบาล การรักษาทรัพย์สินผู้ประสบภัย ๒) จัดระเบียบการจราจรชั่วคราว ๓) ปิดกั้นมิให้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่เกิดภัย บทลงโทษ(ม.๕๑) จำคุกไม่เกิน ๑ ปี ปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ๔) จัดให้มีการรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันเหตุโจร ผู้ร้าย ๕) การช่วยเหลือผู้ประสบภัย และช่วยขนย้ายสิ่งของ พร้อมทั้งจัดให้มีเครื่องหมายหรืออาณัติสัญญาณในการกำหนด สถานที่ (๑)

44 มาตรา ๔๓ ให้ ๑) ผู้บัญชาการ ๒) รองผู้บัญชาการ ๓) ผู้อำนวยการ ๔) รองผู้อำนวยการ ๕) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ๖) เจ้าพนักงาน ซึ่งปฏิบัติการตามหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัยตาม พรบ.นี้ เป็นเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมาย อาญา หากดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่ และได้กระทำ ไปพอสมควรแก่เหตุ และมิได้ประมาทเลินเล่ออย่าง ร้ายแรง ให้ผู้กระทำนั้นพ้นจากความผิดและความรับผิด ทั้งปวง

45 แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

46 ยุทธศาสตร์ ๔ ด้าน ตามแผน ปภ. ชาติ ๑. การป้องกันและลดผลกระทบ ๒. การเตรียมความพร้อม ๓. การจัดการในภาวะฉุกเฉิน ๔. การฟื้นฟูบูรณะ

47 แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑. แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗ ๒. แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดระยอง พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๔ ๓. แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อำเภอ/ท้องถิ่น ๔. แผนการนิคมอุตสาหกรรม ๕. แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสถาน ประกอบการ ๖. แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชุมชน

48 ระดับความรุนแรงการจัดการ 1 สาธารณภัยที่เกิดขึ้นทั่วไป / ขนาดเล็ก ผอ. ท้องถิ่น / ผอ. อำเภอ สามารถควบคุม สถานการณ์และจัดการภัยได้โดยลำพัง 2 สาธารณภัยขนาดกลางผอ. ในระดับ 1 ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ ได้ ผอ. จังหวัด เข้าควบคุมสถานการณ์ 3 สาธารณภัยขนาดใหญ่ ที่มีผล กระทบรุนแรงกว้างขวางหรือ สา ธารณภัยที่จำเป็นต้องอาศัย ผู้เชี่ยวชาญหรืออุปกรณ์พิเศษ ผอ. ในระดับ 2 ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ ได้ ผู้อำนวยการกลาง / ผู้บัญชาการแห่งชาติ เข้าควบคุมสถานการณ์ 4 สาธารณภัยขนาดใหญ่ที่มี ผลกระทบร้ายแรงอย่างยิ่ง นายกรัฐมนตรี หรือ รอง นรม. เข้าควบคุม สถานการณ์ระดับความรุนแรงของภัย/การจัดการระดับความรุนแรงของภัย/การจัดการ

49 ศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (กอ.ปภ.) 2 1 1 กอ.ปภ.อบต./ทต. (นายกอบต./ทต.) จังหวัด อำเภอ อบต./ทต. กอ.ปภ.อ./นายอำเภอ กอ.ปภ.จว./ผู้ว่าราชการ โรงงาน ภาวะปกติภาวะปกติ กอ.ปภ.โรงงาน/ ผู้จัดการ ผู้ประกอบการ/โรงงาน

50 ศูนย์อำนวยการเฉเพาะกิจ (ศฉก.) 2 1 1 ศฉก./ผู้อำนวยการท้องถิ่น จังหวัด อำเภอ อบต./ทต. ศฉก./ผู้อำนวยการอำเภอ ศอร./ผู้อำนวยการจังหวัด(IC) ภาวะฉุกเฉินภาวะฉุกเฉิน ศูนย์บัญชาการภาวะฉุกเฉิน (ECC) /ED ผู้ประกอบการ/โรงงาน

51 การติดต่อและประสานการปฏิบัติการติดต่อและประสานการปฏิบัติ 3 2 3 1 2 1 1 2 4 จังหวัด ท้องถิ่น /อำเภอ โรงงาน นิคมฯ เพื่อทราบ เพื่อทราบ/เตรียมพร้อม เตรียมพร้อม ร้องขอ/ สนับสนุน ร้องขอ /สนับสนุน ช่วยเหลือ /สนับสนุน ในเขตนิคมอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรม

52 การพิจารณาเลื่อนระดับความรุนแรงการพิจารณาเลื่อนระดับความรุนแรง เวลา (Time) ข้อขัดข้อง ภาวะฉุกเฉิน (Emergency) ภาวะวิกฤต (Crisis) เกิดเหตุ ผลกระทบ ระบบบัญชาการ (ICS) ชีวิต ทรัพย์สิน สิ่งแวดล้อม ส่วนปฏิบัติการ (Operation) ส่วนวางแผน ส่วนส่งกำลังบำรุง ส่วนการเงิน อุบัติเหตุ (Accident) 1 2 3 ความรุนแรง 4 นาที

53 องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นแห่ง พื้นที่ โรงงาน / สถาน ประกอบการ ที่เกิดเหตุ ------------------ ------------------ - ED รพ. ท้องที่ / รพ. เอกชน ที่ มีข้อตกลงกับ โรงงาน ( กรณีมี ผู้บาดเจ็บ ) โรงงาน / สถาน ประกอบการ ข้างเคียง นิคม / เขต ประกอบการ อุตสาหกรรม ท้องที่เกิดเหตุ จุดเกิดเหตุ MCMC OC FC FL FT แจ้งเพื่อ ทราบ / เตรียมพร้ อม อำเภอ / จังหวัด ประธานชุมชน / ชุมชน ( แจ้งเพื่อทราบ ) ประธานชุมชน / ชุมชน แจ้งเพื่อ ทราบ / เตรียมพร้ อม แผนผังการปฏิบัติในภาวะฉุกเฉินสถานประกอบการแผนผังการปฏิบัติในภาวะฉุกเฉินสถานประกอบการ

54 เตรียมการ อพยพ ชุมชน / ประชาชน กอ. ปภ. ( ผอ. อำเภอ ) IC / ผู้อำนวยการ อำเภอ - รพ. ท้องที่เกิดเหตุ / ใกล้เคียง - ตำรวจ. ท้องที่เกิด เหตุ / ใกล้เคียง - ชุมชน / ประชาชน งานป้องกัน / หน. ป้องกัน แจ้ง จนท. ทราบ / ช่วยเหลือ จุดเกิดเหตุ MCMC OC FC FL 1 FL FL 3 FL 5 FL 2 FL 4 FL 6 FL เทศบาล / อบต. แห่ง พื้นที่ IC / ผู้อำนวยการ ท้องถิ่น รายง าน กอ. ปภ. จว. รย. แจ้งเพื่อทราบ และขอความ ช่วยเหลือ ประเมิน สถานกา รณ์ ทุก หน่ว ย FC - ประสาน อปท. ในพื้นที่ - ประกาศ ภาวะฉุกเฉิน ระดับ 1 ( ตั้ง ศฉก.) แจ้งเพื่อทราบ และขอ ความช่วยเหลือ EDED แผนผังการปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน ระดับ ๑ แผนผังการปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน

55 นิยามศัพท์นิยามศัพท์ - กอ.ปภ. - ผู้อำนวยการ/ผู้บัญชาการ - ศอร./ศฉก. - ผู้อำนวยการในถาวะฉุกเฉิน (ED: Emergency Director) - ผู้สั่งการ ณจุดเกิดเหตุ( OC:On-scene Commander) - ผู้ประสานงาน (MC: Mutual Aid Coordinator) - หัวหน้าทีมดับเพลิง( FC: Fire Chief) - หัวหน้าชุดดับเพลิง (FL: Fire Leader)

56 ระบบการบัญชาการสั่งการระบบการบัญชาการสั่งการ

57 ผู้บัญชาการเหตุการณ์จะรับผิดชอบต่อการบัญชาการเหตุการณ์ และการ ทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในทีมจนกว่าภารกิจจะถูกมอบหมาย หรือมอบ อำนาจต่อ Command Staff ความปลอดภัย ประสานงาน ประชาสัมพันธ์ ผู้บัญชาการเหตุการณ์ ส่วนปฏิบัติการ (Operation) ส่วนปฏิบัติการ (Operation) ส่วนวางแผน (Planning) ส่วนวางแผน (Planning) ส่วนบำรุงกำลัง (Logistics) ส่วนบำรุงกำลัง (Logistics) ส่วนการเงิน และธุรการ (Finance/Admin) ส่วนการเงิน และธุรการ (Finance/Admin) General Staff ICS Organization ICS Organization - ระงับภัยและ ช่วยเหลือ ( FT / ERT / SAR ) - การแพทย์ สาธารณสุข - อพยพ - รักษาความ สงบ / จราจร

58 ระบบบัญชาการเหตุการณ์ (ICS) (Incident Command System) (Incident Command System) วัตถุประสงค์ของระบบ ICS วัตถุประสงค์ของระบบ ICS - ความปลอดภัย - แผนปฏิบัติการ (IAP)/ วัตถุประสงค์ -คุ้มค่า/มีประสิทธิภาพ

59 ระบบบัญชาการเหตุการณ์ (ICS) (Incident Command System) ลำดับความสำคัญในการกำหนดวัตถุประสงค์ ลำดับความสำคัญในการกำหนดวัตถุประสงค์ 1. ความปลอดภัยต่อชีวิต 1. ความปลอดภัยต่อชีวิต 2. เหตุการณ์ไม่ขยายตัวมากขึ้น 2. เหตุการณ์ไม่ขยายตัวมากขึ้น 3. ความปลอดภัยต่อทรัพย์สิน 3. ความปลอดภัยต่อทรัพย์สิน

60

61

62

63 ความสำเร็จ ของการบริหารจัดการสาธารณภัยของไทย ประชาชนต้องมีความรู้ / การเรียนรู้ ๑.การเรียนรู้เรื่อง “ ลักษณะภูมิประเทศ ” จุดปลอดภัย / จุดเสียงภัย ๒. การเรียนรู้เรื่อง “ สาธารณภัย / ภัยพิบัติ ” รู้เท่า รู้ทัน รู้กัน รู้แก้ ๓. การเรียนรู้เรื่อง “ ลักษณะภูมิอากาศโลก ” มองธรรมชาติเป็นครู จึงจะอยู่กับธรรมชาติได้อย่างปลอดภัย

64 การป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย ( ในอดีต ) ภาคประชาชน ภาคเอกชนภาครัฐ ๑.ร่วมคิด ๔.ร่วมประเมินผล ๒.ร่วมทำ ๕.ร่วมแก้ไข ๓.ร่วมปฏิบัติ ๖.ร่วมทรัพยากร ฯลฯ

65 เป้าหมาย/ความสำเร็จ ภาค ประชาชน ภาคเอกชนภาครัฐ ความสำเร็จ = ความปลอดภัย

66 การมีส่วนร่วม รวมศูนย์ ประสาน เน้นการ ป้องกัน ฝากไว้ให้คิด

67 Questions

68 ด้วยความขอบคุณ Email: pra_07@hotmail.c om Tel. :0-8187- 7920-2


ดาวน์โหลด ppt การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย. นายประสงค์ แสนใจกล้า เจ้าหน้าที่บริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย Tel. :0-8187-7920-2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google