งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ได้ทรงพระราชทาน คำอธิบายหลักการ ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงไว้ว่า “ หลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การมีปัญญา รู้จักคิด วิเคราะห์ด้วยเหตุด้วยผล อย่าง ถูกต้องได้ว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ได้ทรงพระราชทาน คำอธิบายหลักการ ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงไว้ว่า “ หลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การมีปัญญา รู้จักคิด วิเคราะห์ด้วยเหตุด้วยผล อย่าง ถูกต้องได้ว่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ได้ทรงพระราชทาน คำอธิบายหลักการ ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงไว้ว่า “ หลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การมีปัญญา รู้จักคิด วิเคราะห์ด้วยเหตุด้วยผล อย่าง ถูกต้องได้ว่า อะไรคือ ความพอเหมาะ พอดี และพอประมาณ สำหรับชีวิตของแต่ ละคน ที่พื้นฐานต่างกัน และประพฤติปฎิบัติ ให้ได้ตามความพอเหมาะพอดีนั้นๆ การจะ สามารถวิเคราะห์อย่างมีเหตุมีผลได้ว่า ความพอเหมาะพอดีคืออะไร เราจะต้องมี ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับ วิเคราะห์ก่อน ”

3 แต่ที่พูดทางเศรษฐกิจ เป็น การคำนวณดูว่ารายได้ รายจ่าย เป็นยังไง รายได้จะมาก ทุกคนก็ บอกว่าเรามีผลผลิตมาก ๆ เราก็ รวยสิ จริงก็รวย เราขายได้ มาก แต่ว่าก็ต้องจ่ายมากเหมือนกัน ถ้าเราทำปุ๋ยเองไม่ได้ รถเรา สร้างเองไม่ได้ น้ำมัน เราขุด มาไม่ได้ ต้องซื้อทั้งนั้น ซื้อก็ต้อง เป็นรายจ่าย ฉะนั้น ทุกคนก็ต้องรู้ดีเกี่ยวกับการทำบัญชี รายจ่ายรับให้ดี ก็ต้องรู้เศรษฐกิจ รู้บัญชีมากขึ้น แต่ถ้าเราคำนวณดูแล้ว รายได้มัน มาก เรารวยเศรษฐกิจดี แต่ว่าเราจ่ายมาก เราก็จน เศรษฐกิจก็ไม่ดี อันนี้แต่ละคนจะต้องไปคิด... ทุกคนก็ต้องรู้ดีเกี่ยวกับการทำบัญชี รายจ่ายรับให้ดี ก็ต้องรู้เศรษฐกิจ รู้บัญชีมากขึ้น แต่ถ้าเราคำนวณดูแล้ว รายได้มัน มาก เรารวยเศรษฐกิจดี แต่ว่าเราจ่ายมาก เราก็จน เศรษฐกิจก็ไม่ดี อันนี้แต่ละคนจะต้องไปคิด... พระราชดำรัส : พระราชทานแก่คณะสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม กรรมการสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม กรรมการสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคม และสหกรณ์ประมงทั่วราชอาณาจักร วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๒๙ ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต

4 ทางสายกลาง พอประมาณ มีภูมิคุ้มกัน ในตัวที่ดี มีเหตุผล เงื่อนไขความรู้ ( รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง ) เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม ( ซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน แบ่งปัน ) เงื่อนไขคุณธรรม นำสู่ ก้าวหน้าอย่างสมดุล / มั่นคง / ยั่งยืน / ชีวิต / เศรษฐกิจ / สังคม / สิ่งแวดล้อม ไม่มากไปไม่น้อยไป ไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่น ตัดสินใจอย่างมีเหตุมีผล พิจารณาจากปัจจัย อย่างรอบครอบ เตรียมตัวรับผลกระทบ การเปลี่ยนแปลง

5 พัฒนาคุณภาพ ชีวิตที่ดี รู้รายรับ รู้รายจ่าย รู้ต้นทุนกำไร รู้หนี้สิน รู้จักประหยัด

6 เป็นพื้นฐานของการใช้จ่าย ในชีวิตประจำวัน และการประกอบอาชีพให้ เพียงพอในชีวิต เป็นพื้นฐานสู่ การพัฒนาที่ยังยืน การทำบัญชี เศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียง

7 การทำบัญชี คือ การ จดบันทึก ข้อมูลเกี่ยวกับ เงื่อนไขปัจจัยการดำรงชีวิต ของเรา ในครอบครัวเรา ชุมชน ของเรา และประเทศของเราจะ เป็นตัวบ่งชี้ อดีต ปัจจุบัน และ อนาคตของชีวิตเรา เรา สามารถนำข้อมูลอดีตมาบอก ปัจจุบันและอนาคตของเรา

8

9 การบันทึกบัญชี ต้นทุนอาชีพ

10 สูตร สูตร รายรับ – ต้นทุน / ค่าใช้จ่าย – สินค้า คงเหลือ = กำไร ( ขาดทุน )

11 ต้นทุนประกอบอาชีพ วดป. (1) รายการ (2) อาชีพ ทำน้ำผลไม้สมุนไพร ลงทุนใน ส / ท ถาวร (11) รายได้ (3) ต้นทุน / คชจ. (4) ซื้อผลไม้ 3,000 ซื้อขวดบรรจุ 1,000 ซื้อวัตถุดิบ 1,000 ค่าไฟฟ้า 500 5 ก. ย.53 ซื้อเครื่องแยกกาก 2,000

12 ต้นทุนประกอบอาชีพ วดป. (1) รายการ (2) อาชีพทำน้ำผลไม้สมุนไพร ลงทุนใน ส / ท ถาวร (11) รายได้ (3) ต้นทุน / คชจ. (4) 6 ก. ย. 53 ขายน้ำผลไม้ 6,500 รวม 6,5005,9002,000 5 ก. ย.53 คิดค่าแรงตนเอง 400

13

14 การคิดรายจ่ายสินทรัพย์ถาวร เฉลี่ยต่อรอบการผลิต (1) ค่าเครื่องแยกกากเฉลี่ย สูตร = อุปกรณ์ / สิ่งปลูกสร้าง อายุการใช้งาน = 2,000 = 500 x 1 = 1.36 บาท ปัดเป็น 2 4 365

15 การคิดต้นทุนประกอบอาชีพ ทำน้ำผลไม้สมุนไพรขาย ระหว่างวันที่ 5 ก. ย.2553 ถึงวันที่ 5 ก. ย.2553 รายได้ - ขายน้ำผลไม้ 6,500 บาท 6,500 บาท หัก ต้นทุน / ค่าใช้จ่าย - ซื้อผลไม้ต่างๆ 3,000 บาท - ซื้อวัตถุดิบ 1,000 บาท - ซื้อขวดบรรจุ 1,000 บาท - ค่าไฟฟ้าใช้ในการผลิต 500 บาท - คิดค่าแรงตนเอง / วัน 400 บาท - คิดรายจ่ายสินทรัพย์ถาวรเฉลี่ย ต่อรอบการผลิต 2 บาท 5,902 บาท หัก ขวดบรรจุคงเหลือ 206 บาท 5,696 บาท กำไร 804 บาท

16

17 สรุป รู้จักออม : รู้จักประหยัด ทำให้เกิดการออม รู้หนี้สิน : วางแผนชำระหนี้ให้ทันตามกำหนด รู้ต้นทุน กำไร ( ขาดทุน ): ลงทุนเท่าไร ขายได้เท่าไร มีกำไรหรือไม่ รู้รายจ่าย : ใช้จ่ายค่าอะไรบ้าง เท่าไร ลดรายจ่าย ลดค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือย รู้รายรับ : ได้เงินมาจากไหน เท่าไร

18 สวัสดี

19 ให้ทำ 1. ตั้งชื่อกลุ่ม 2. เขียนคำขวัญ 1 คำขวัญเกี่ยวกับหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง เช่น “ ทำบัญชีมีพอใช้มีเงิน ออม ” 3. คิดอาชีพเอง บันทึกบัญชีต้นทุกอาชีพ ลงในกระดาษที่แจกให้ อย่างน้อย 1 วัน 5 รายการ 4. คิดต้นทุนอาชีพที่เลือกบันทึกบัญชี สรุปผลกำไรขาดทุน ** ใครเสร็จก่อนมีรางวัลให้ **


ดาวน์โหลด ppt ได้ทรงพระราชทาน คำอธิบายหลักการ ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงไว้ว่า “ หลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การมีปัญญา รู้จักคิด วิเคราะห์ด้วยเหตุด้วยผล อย่าง ถูกต้องได้ว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google