งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฟังก์ชันเกี่ยวกับ คณิตศาสตร์. เนื้อหา คำสั่งรับข้อมูลเข้าจากผู้ใช้ คำสั่งรับข้อมูลเข้าจากผู้ใช้ การเปลี่ยนชนิดข้อมูล การเปลี่ยนชนิดข้อมูล การเรียกใช้งานเมท็อดทาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฟังก์ชันเกี่ยวกับ คณิตศาสตร์. เนื้อหา คำสั่งรับข้อมูลเข้าจากผู้ใช้ คำสั่งรับข้อมูลเข้าจากผู้ใช้ การเปลี่ยนชนิดข้อมูล การเปลี่ยนชนิดข้อมูล การเรียกใช้งานเมท็อดทาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฟังก์ชันเกี่ยวกับ คณิตศาสตร์

2 เนื้อหา คำสั่งรับข้อมูลเข้าจากผู้ใช้ คำสั่งรับข้อมูลเข้าจากผู้ใช้ การเปลี่ยนชนิดข้อมูล การเปลี่ยนชนิดข้อมูล การเรียกใช้งานเมท็อดทาง คณิตศาสตร์ การเรียกใช้งานเมท็อดทาง คณิตศาสตร์ เมท็อดทางคณิตศาสตร์ เมท็อดทางคณิตศาสตร์

3 เมท็อด Math.Pow เมท็อด Math.Pow(x,y) ใช้สำหรับหาค่า x ยก กำลัง y เมท็อด Math.Pow(x,y) ใช้สำหรับหาค่า x ยก กำลัง y double result = 0, x=0, y=0; // กำหนดตัว แปร result เป็นตัวแปร double กำหนดตัวแปร x เป็นตัวแปร double กำหนดตัวแปร x เป็นตัวแปร double กำหนดตัวแปร y เป็นตัวแปร double กำหนดตัวแปร y เป็นตัวแปร double x = textBox1.Text; // รับข้อมูลจาก textBox1 เก็บในตัวแปร x y = textBox2.Text; // รับข้อมูลจาก textBox2 เก็บในตัวแปร y result = Math.Pow(x,y); // ใช้เมท็อด Math.Pow คำนวณค่า x ยกกำลัง y เก็บผลลัพธ์ไว้ในตัวแปร result เก็บผลลัพธ์ไว้ในตัวแปร result textBox3.Text = result.ToString(); // เปลี่ยนผลลัพธ์ result ให้เป็นข้อมูล ชนิด string แล้ว แสดงผลทาง textBox3 ชนิด string แล้ว แสดงผลทาง textBox3 ตัวอย่างโปรแกรมคำนวณ พื้นที่วงกลม

4 เมท็อด Math.PI เมท็อด Math.PI ใช้สำหรับหาค่า เมท็อด Math.PI ใช้สำหรับหาค่า  double radius = 0, Area = 0; // กำหนดตัวแปร radius เป็น double สำหรับเก็บค่า รัศมี, Area เป็น double สำหรับเก็บพื้นที่วงกลม รัศมี, Area เป็น double สำหรับเก็บพื้นที่วงกลม โดยกำหนดให้มีค่า เท่ากับ 0 โดยกำหนดให้มีค่า เท่ากับ 0 radius = double.Parse(textBox1.Text); // รับค่ารัศมีจาก textBox1 เปลี่ยนชนิด ข้อมูลเป็น double เก็บไว้ในตัวแปร radius ข้อมูลเป็น double เก็บไว้ในตัวแปร radius Area = Math.PI*(Math.Pow(radius,2)); // คำนวณพื้นที่วงกลมโดยนำค่า ของ ที่ได้จากเมท็อด Math.PI มาคูณกับ รัศมีกำลังสอง ของ  ที่ได้จากเมท็อด Math.PI มาคูณกับ รัศมีกำลังสอง textBox2.Text = Area.ToString("#,###.##"); // เปลี่ยน ผลลัพธ์จากตัวแปร Area ชนิด double ให้เป็นข้อมูล Area ชนิด double ให้เป็นข้อมูล ชนิด string แล้วแสดงผลใน ชนิด string แล้วแสดงผลใน textBox2 ตามรูปแบบที่กำหนด textBox2 ตามรูปแบบที่กำหนด ตัวอย่างโปรแกรม คำนวณพื้นที่ วงกลม

5 เมท็อด Math.Pow เมท็อด Math.Max(x,y) ใช้สำหรับหา เมท็อด Math.Max(x,y) ใช้สำหรับหาค่าที่ มากกว่าระหว่าง x และ y double result = 0, x=0, y=0; // กำหนดตัว แปร result เป็นตัวแปร double กำหนดตัวแปร x เป็นตัวแปร double กำหนดตัวแปร x เป็นตัวแปร double กำหนดตัวแปร y เป็นตัวแปร double กำหนดตัวแปร y เป็นตัวแปร double x = textBox1.Text; // รับข้อมูลจาก textBox1 เก็บในตัวแปร x y = textBox2.Text; // รับข้อมูลจาก textBox2 เก็บในตัวแปร y result = Math.Max(x,y); // ใช้เมท็อด Math.Max คำนวณค่าที่มากกว่า ระหว่าง x และ y เก็บ ผลลัพธ์ไว้ในตัวแปร result ระหว่าง x และ y เก็บ ผลลัพธ์ไว้ในตัวแปร result textBox3.Text = result.ToString(); // เปลี่ยนผลลัพธ์ result ให้เป็นข้อมูล ชนิด string แล้ว แสดงผลทาง textBox3 ชนิด string แล้ว แสดงผลทาง textBox3 ตัวอย่างโปรแกรมคำนวณ พื้นที่วงกลม

6 เมท็อด / ค่าคงที่ ค่าที่คืนกลับมา ตัวอย่างการใช้ งาน ผลลัพธ์ PI ค่า Math.PI 3.1415 927 Max(x, y) ค่าที่มากกว่า ระหว่าง x และ yMath.Max(1,2)2 Abs(x) ค่าสัมบูรณ์ของ xMath.Abs(-1.3)1.3 Sqrt(x) รากที่สองของ xMath.Sqrt(4.0)2.0 Round( x) ค่า x ที่ปัดเป็น จำนวนเต็ม Math.Round(0. 8) 1 Pow(x, y) ค่า x ยกกำลัง yMath.Pow(3,2)9.0 Log(x) ล็อกฐาน ธรรมชาติของ xMath.Log(10) 2.3025 85 Ceiling( x) ค่า x ที่ปัดเศษ ขึ้น Math.Ceiling(4. 1) 5 Cos(x) โคซายน์ของ x เรเดียน Math.Cos(Math. PI) รวมเมท็อดทางคณิตศาสตร์


ดาวน์โหลด ppt ฟังก์ชันเกี่ยวกับ คณิตศาสตร์. เนื้อหา คำสั่งรับข้อมูลเข้าจากผู้ใช้ คำสั่งรับข้อมูลเข้าจากผู้ใช้ การเปลี่ยนชนิดข้อมูล การเปลี่ยนชนิดข้อมูล การเรียกใช้งานเมท็อดทาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google