งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chapter 1 : Introduction to Database System

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chapter 1 : Introduction to Database System"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chapter 1 : Introduction to Database System

2 วัตถุประสงค์ ทราบถึงวิวัฒนาการในการจัดการข้อมูล
สามารถบอกโครงสร้างแฟ้มข้อมูล ชนิดของข้อมูลประเภทต่าง ๆได้ สามารถบอกประเภทของแฟ้มข้อมูล และวิธีการจัดโครงสร้างแฟ้มข้อมูลได้ เข้าใจหลักการทำงานของระบบแฟ้มข้อมูล และบอกข้อดี/ข้อเสียได้ เข้าใจหลักการทำงานของระบบฐานข้อมูล และบอกข้อดี/ข้อเสียได้ ทราบถึงความสำคัญและหน้าที่การทำงานของ DBMS บอกส่วนประกอบของสภาพแวดล้อมของ DBMS ได้ หนังสือวิชาคอมพิวเตอร์และนำมาดัดแปลงเพื่อใช้ในการทำรายงานครั้งนี้

3 บทบาทฐานข้อมูล การใช้ชีวิตประจำวัน เราสัมพันธ์กับ Database อะไรบ้าง?

4 บทบาทฐานข้อมูล ฐานข้อมูล (Database) มีบทบาทสำคัญมากต่องานด้านต่างๆ โดยเฉพาะงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ เช่น - งานด้านธุรกิจ - งานด้านวิศวกรรม - ด้านการแพทย์ - การศึกษา วิทยาศาสตร์ ฯลฯ เพื่อทำการจัดการข้อมูลอย่างมีระบบ

5 ภายในองค์กร ย่อมได้เปรียบในเชิงแข่งขันด้านการค้า
บทบาทฐานข้อมูล หากหน่วยงานใดได้มีการนำเทคโนโลยีฐานข้อมูลมาใช้งาน ภายในองค์กร ย่อมได้เปรียบในเชิงแข่งขันด้านการค้า หมายถึง พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อใช้ในองค์กรด้วยการนำข้อมูลมารวบรวมไว้อย่างเป็นระบบและจัดเก็บลงในฐานข้อมูล สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ประโยชน์ การเข้าถึงฐานข้อมูลเพื่อเรียกดูข้อมูล การนำเสนอรายงานได้ทันท่วงที การจัดการกับระบบความปลอดภัยในฐานข้อมูล การนำข้อมูลมาวิเคราะห์

6 ข้อมูลและสารสนเทศ (Data Versus Information)
ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริง วัตถุ หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น กล่าวคือ เป็นข้อมูลดิบ (Row Data) ที่ยังไม่ได้ผ่านการประมวลผล สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้ว และสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์

7 ข้อมูล (Data)

8 สารสนเทศ (Information)

9 สารสนเทศ (Information)

10 ฐานข้อมูลกับการดำเนินชีวิตประจำวัน (Database and Day-to-Day Life)
การซื้อสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ต เดิม เหลือ 8 7 7 6 แซมพู 65 นมจืด 39 รวม 104 แซมพู 65

11 การจัดการข้อมูล (Data Management)

12 โครงสร้างแฟ้มข้อมูล (File Structure)
Record Record Record Field Field Field Byte Byte Bit Bit

13 โครงสร้างแฟ้มข้อมูล บิต(bit) : ประกอบไปด้วยเลขฐานสอง ใช้แทนค่าหน่วยที่เล็กที่สุดของข้อมูลคอมพิวเตอร์ โดยหน่วยที่ใช้จะมีค่า 0 และ 1 เท่านั้น ไบต์(byte) : คือการนำเอาบิตหลาย ๆ บิตมาเรียงต่อกัน ตัวอย่างเช่น 1 ไบต์มี 8 บิต ก็คือการนำเอาเลข 0 กับ 1 มาเรียงต่อกัน 8 ตัวจนครบ 1 ไบต์ เพื่อให้ได้อักขระหนึ่งตัว เช่น คือ เลขฐานสองที่มี 8บิตเป็นรหัสแทนตัว A ดังนั้น 1 ไบต์ แทนข้อมูลได้ 28 หรือ 256 อักขระ

14 โครงสร้างแฟ้มข้อมูล ฟิลด์(field) : คือการนำเอาอักขระตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไปมารวมกันเพื่อให้เกิดความหมาย เช่น ฟิลด์ std_name ใช้เก็บข้อมูลนักศึกษา ฟิลด์ salary ใช้เก็บข้อมูลเงินเดือน เป็นต้น เรคอร์ด(record) : คือกลุ่มของฟิลด์ที่สัมพันธ์กัน เช่น ในหนึ่งเรคคอร์ดประกอบด้วยฟิลด์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นชุด เช่น เรคคอร์ดประวัตินักศึกษา ประกอบด้วย - ฟิลด์ - รหัสนักศึกษา - ชื่อ-สกุล - ที่อยู่ , จังหวัด ,เบอร์โทรศัพท์

15 โครงสร้างแฟ้มข้อมูล ไฟล์(file) : คือกลุ่มของเรคคอร์ดที่สัมพันธ์กันเช่น แฟ้มประวัตินักศึกษา จะประกอบด้วยเรคคอร์ดของนักศึกษาทั้งหมดในมหาวิทยาลัย ดังนั้นหนึ่งไฟล์จะต้องมีอย่างน้อยหนึ่งเรคคอร์ด เพื่อใช้การใช้งานข้อมูล เป็นต้น

16 สรุปโครงสร้างแฟ้มข้อมูล
bit หน่วยที่เล็กที่สุดในการเก็บข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ byte กลุ่มของ bit ซึ่ง 8 bits = 1 byte field หน่วยเก็บข้อมูลที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้เก็บค่าที่ต้องการ record กลุ่มของ fields ที่เกี่ยวข้องกัน file กลุ่มของ records หน่วยในการเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์

17 สรุป ในบทนี้ได้กล่าวถึงวิวัฒนาการการจัดการข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างแฟ้มข้อมูล ชนิดข้อมูล ประเภทของแฟ้มข้อมูล การจัดโครงสร้างแฟ้มข้อมูล (File Organization) ระบบแฟ้มข้อมูล (File Based System) ระบบฐานข้อมูล (Database System) ระบบการจัดการฐานข้อมูล (Database Management System : DBMS) ส่วนประกอบของสภาพแวดล้อมใน DBMS ซึ่งประกอบไปด้วยฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล และบุคลากร

18 บรรณานุกรม ฐานข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt Chapter 1 : Introduction to Database System

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google