งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO 1 Chapter 1 : Introduction to Database System 4121203A ระบบฐานข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO 1 Chapter 1 : Introduction to Database System 4121203A ระบบฐานข้อมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO 1 Chapter 1 : Introduction to Database System 4121203A ระบบฐานข้อมูล

2 2 วัตถุประสงค์  ทราบถึงวิวัฒนาการในการจัดการข้อมูล  สามารถบอกโครงสร้างแฟ้มข้อมูล ชนิดของ ข้อมูลประเภทต่าง ๆได้  สามารถบอกประเภทของแฟ้มข้อมูล และวิธีการ จัดโครงสร้างแฟ้มข้อมูลได้  เข้าใจหลักการทำงานของระบบแฟ้มข้อมูล และ บอกข้อดี / ข้อเสียได้  เข้าใจหลักการทำงานของระบบฐานข้อมูล และ บอกข้อดี / ข้อเสียได้  ทราบถึงความสำคัญและหน้าที่การทำงานของ DBMS  บอกส่วนประกอบของสภาพแวดล้อมของ DBMS ได้  หนังสือวิชาคอมพิวเตอร์และนำมาดัดแปลงเพื่อ ใช้ในการทำรายงานครั้งนี้

3 3 บทบาทฐานข้อมูล  การใช้ชีวิตประจำวัน  เราสัมพันธ์กับ Database อะไรบ้าง ?

4 4 บทบาทฐานข้อมูล ฐานข้อมูล (Database) มีบทบาท สำคัญมากต่องานด้านต่างๆ โดยเฉพาะงาน ที่ใช้คอมพิวเตอร์ เช่น - งานด้านธุรกิจ - งานด้าน วิศวกรรม - ด้านการแพทย์ - การศึกษา - วิทยาศาสตร์ฯลฯ เพื่อทำการจัดการข้อมูลอย่างมีระบบ

5 5 บทบาทฐานข้อมูล หากหน่วยงานใดได้มีการนำเทคโนโลยี ฐานข้อมูลมาใช้งาน ภายในองค์กร ย่อมได้เปรียบในเชิง แข่งขันด้านการค้า พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อใช้ในองค์กรด้วยการ นำข้อมูลมารวบรวมไว้อย่างเป็นระบบและ จัดเก็บลงในฐานข้อมูล สามารถนำไปใช้ให้ เกิดประโยชน์ หมา ยถึง การเข้าถึงฐานข้อมูลเพื่อเรียกดูข้อมูล การ นำเสนอรายงานได้ทันท่วงที การจัดการกับ ระบบความปลอดภัยในฐานข้อมูล การนำ ข้อมูลมาวิเคราะห์ ประโยช น์

6 6 ข้อมูลและสารสนเทศ (Data Versus Information)  ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริง วัตถุ หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น กล่าวคือ เป็นข้อมูลดิบ (Row Data) ที่ยังไม่ได้ ผ่านการประมวลผล  สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้ว และ สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์

7 7 ข้อมูล (Data)

8 8 สารสนเทศ (Information)

9 9

10 10 ฐานข้อมูลกับการดำเนิน ชีวิตประจำวัน (Database and Day-to-Day Life)  การซื้อสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ต 8 7 แซมพู 65 7 6 แซมพู 65 นมจืด 39 รวม 104 เดิม เหลือ

11 11 การจัดการข้อมูล (Data Management)

12 12 โครงสร้างแฟ้มข้อมูล (File Structure) File Record Field Byte Bit

13 13 โครงสร้างแฟ้มข้อมูล  บิต (bit) : ประกอบไปด้วยเลขฐานสอง ใช้แทนค่าหน่วยที่เล็กที่สุดของ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ โดยหน่วยที่ใช้จะมีค่า 0 และ 1 เท่านั้น  ไบต์ (byte) : คือการนำเอาบิตหลาย ๆ บิตมาเรียงต่อกัน ตัวอย่างเช่น 1 ไบต์มี 8 บิต ก็คือการนำเอาเลข 0 กับ 1 มาเรียงต่อ กัน 8 ตัวจนครบ 1 ไบต์ เพื่อให้ได้อักขระ หนึ่งตัว เช่น 01000001 คือ เลขฐานสอง ที่มี 8 บิตเป็นรหัสแทนตัว A ดังนั้น 1 ไบต์ แทนข้อมูลได้ 2 8 หรือ 256 อักขระ

14 14  ฟิลด์ (field) : คือการนำเอาอักขระตั้งแต่หนึ่ง ตัวขึ้นไปมารวมกันเพื่อให้เกิดความหมาย เช่น ฟิลด์ std_name ใช้เก็บข้อมูลนักศึกษา ฟิลด์ salary ใช้เก็บข้อมูลเงินเดือน เป็นต้น  เรคอร์ด (record) : คือกลุ่มของฟิลด์ที่สัมพันธ์ กัน เช่น ในหนึ่งเรคคอร์ดประกอบด้วยฟิลด์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นชุด เช่น เรคคอร์ดประวัติ นักศึกษา ประกอบด้วย - ฟิลด์ - รหัสนักศึกษา - ชื่อ - สกุล - ที่อยู่, จังหวัด, เบอร์โทรศัพท์ โครงสร้างแฟ้มข้อมูล

15 15  ไฟล์ (file) : คือกลุ่มของเรคคอร์ดที่ สัมพันธ์กันเช่น แฟ้มประวัตินักศึกษา จะ ประกอบด้วยเรคคอร์ดของนักศึกษา ทั้งหมดในมหาวิทยาลัย ดังนั้นหนึ่งไฟล์ จะต้องมีอย่างน้อยหนึ่งเรคคอร์ด เพื่อใช้ การใช้งานข้อมูล เป็นต้น โครงสร้างแฟ้มข้อมูล

16 16 สรุปโครงสร้าง แฟ้มข้อมูล หน่วยในการเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์ field หน่วยเก็บข้อมูลที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้เก็บค่าที่ต้องการ record กลุ่มของ fields ที่เกี่ยวข้องกัน file กลุ่มของ records bit หน่วยที่เล็กที่สุดในการเก็บข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ byte กลุ่มของ bit ซึ่ง 8 bits = 1 byte

17 17 สรุป ในบทนี้ได้กล่าวถึงวิวัฒนาการการจัดการ ข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างแฟ้มข้อมูล ชนิดข้อมูล ประเภทของแฟ้มข้อมูล การจัด โครงสร้างแฟ้มข้อมูล (File Organization) ระบบแฟ้มข้อมูล (File Based System) ระบบ ฐานข้อมูล (Database System) ระบบการ จัดการฐานข้อมูล (Database Management System : DBMS) ส่วนประกอบของ สภาพแวดล้อมใน DBMS ซึ่งประกอบไปด้วย ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล และบุคลากร

18 บรรณานุกรม  www.google.com/wikipedia ฐานข้อมูล www.google.com/wikipedia


ดาวน์โหลด ppt LOGO 1 Chapter 1 : Introduction to Database System 4121203A ระบบฐานข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google