งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จากความหมายของคำว่า " วิทยาศาสตร์ " และความหมายของคำว่า " เทคโนโลยี " ที่ กล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่า วิทยาศาสตร์เป็น ความรู้ที่นำไปใช้อธิบายได้ว่า ทำไมจึงเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จากความหมายของคำว่า " วิทยาศาสตร์ " และความหมายของคำว่า " เทคโนโลยี " ที่ กล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่า วิทยาศาสตร์เป็น ความรู้ที่นำไปใช้อธิบายได้ว่า ทำไมจึงเป็น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จากความหมายของคำว่า " วิทยาศาสตร์ " และความหมายของคำว่า " เทคโนโลยี " ที่ กล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่า วิทยาศาสตร์เป็น ความรู้ที่นำไปใช้อธิบายได้ว่า ทำไมจึงเป็น อย่างนั้น เช่น นักชีววิทยาจะอธิบายได้ว่า ทำไมเมื่อขวั้นและขูดเปลือกของพืชยืนต้น ออกจะมีรากงอกออกมาได้ นักฟิสิกส์ก็จะ อธิบายได้ว่า ทำไมเมื่อขดลวดตัด สนามแม่เหล็ก จึงมีกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้น เป็นต้น ส่วนเทคโนโลยีนั้นจะเป็นความรู้ว่า จะทำอย่างไร ตัวอย่างเช่น จะขยายพันธุ์ พืชโดยการตอนได้อย่างไร จะผลิต กระแสไฟฟ้านำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไร จะผลิตอุปกรณ์เครื่องใช้ เครื่องอำนวย ความสะดวกในด้านต่าง ๆ โดยนำไฟฟ้า กระแสมาใช้ได้อย่างไร เหล่านี้ เป็นต้น

2 จะเห็นได้ว่าวิทยาศาสตร์เป็นตัวความรู้ ส่วน เทคโนโลยีนั้นเป็นการนำความรู้ไปใช้ในทาง ปฏิบัติให้เกิดสิ่งที่เป็นรูปธรรมได้ วัดได้ หรือจับ ต้องได้ โดยการนำทรัพยากรธรรมชาติ ต่าง ๆ มาใช้ในทางปฏิบัติ ความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี แสดงด้วยภาพดังต่อไปนี้ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ + ทรัพยากรธรรมชาติ --- -----------> เทคโนโลยี

3 ประกอบด้วย ตัวป้อน คือ ความต้องการของ มนุษย์ (Need,Want) หรือปัญหาที่ต้องการหา คำตอบเช่นความต้องการที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่มอาหารยารักษาโรค กระบวนการคือ ขั้นตอนการแก้ปัญหาหรือ ตอบสนองต่อความต้องการ ซึ่งจะก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง (Change) ทรัพยากร ให้เป็นผลผลิต

4 ผลลัพธ์ คือ สิ่งที่ออกมาจากกระบวนการได้ สิ่งของเครื่องใช้ หรือวิธีการ แก้ปัญหา หรือสนองความต้องการของมนุษย์ เช่น การค้นพบสิ่งใหม่ ความสะดวกสบายขึ้น เกิดความรู้ใหม่ ปัจจัยเอื้อเฟื้อ เป็นข้อจำกัดข้อพิจารณาหรือสิ่งที่ ต้องคำนึงถึงซึ่งจะทำให้ระบบทำงาน ได้มากน้อยต่างกัน ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับ ทรัพยากรทางเทคโนโลยี นั่นคือ ทรัพยากรจะเป็นทั้งตัวทรัพยากร และเป็นปัจจัย ที่เอื้อ หรือขัดขวางต่อ เทคโนโลยีด้วย เช่น ทุนทรัพย์น้อย เวลาจำกัด ข้อจำกัดของความรู้ ความคิด สร้างสรรค์ของแต่ละบุคคล นอกจากจะเป็น ข้อจำกัดแล้ว ยังอาจรวมไปถึง ความเคารพนับถือ ความเชื่อ ความ ศรัทธา ศาสนา และวัฒนธรรม ซึ่งจะมี ส่วนช่วยให้ระบบทำงานได้มากน้อยต่างกันด้วย

5 ทำให้ทราบเกี่ยวกับปัจจัยในด้านต่างๆที่มีผลต่อ การแก้ไขปัญหาหรือสนองความต้องการ การ สร้างสิ่งของหรือเครื่องใช้ ตามกระบวนการ เทคโนโลยีจะทำให้ผู้เขียนทำงานอย่างเป็น ระบบ สามารถย้อนกลับมาแก้ไขได้ง่าย

6 1. ลดการสิ้นเปลืองทรัพยากร 2. เพิ่มความสบาย 3. ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 4. ได้ประสิทธิภาพในการผลิตสูงขึ้น 5. ผลผลิตได้มาตรฐาน 6. เพิ่มกำไร 7. ประหยัดเวลาและต้นทุน

7 นางสาว รัตนาภรณ์ แซมกระโทก นางสาว ฉัตรฑริกา นะนักวัฒน์ นางสาว สุภาวดี แก้วสุวรรณ นางสาว มิริน อิ่นคำ


ดาวน์โหลด ppt จากความหมายของคำว่า " วิทยาศาสตร์ " และความหมายของคำว่า " เทคโนโลยี " ที่ กล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่า วิทยาศาสตร์เป็น ความรู้ที่นำไปใช้อธิบายได้ว่า ทำไมจึงเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google