งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

2

3

4 ตัวชี้วัดที่ ส.2.1 ม.4-6/3 ปฏิบัติตนและมีส่วนสนับสนุนให้ผู้อื่นปฏิบัติ เพื่อเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก

5 ประชาธิปไตย การปกครองที่ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศ

6 ลักษณะสำคัญของประชาธิปไตย
อำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศเป็นของประชาชน ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศ ยึดหลักนิติธรรมและหลักกฎหมาย ประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคตามกฎหมาย ยอมรับการตัดสินใจของฝ่ายเสียงข้างมาก

7

8 อำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศเป็นของประชาชน
อำนาจอธิปไตย นิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ ออกกฎหมาย บริหารประเทศ ตัดสินคดีความ รัฐสภา รัฐบาล ศาล

9 ประชาชนมีส่วนรวมในการปกครองประเทศ
การมีส่วนร่วม ทางตรง ทางอ้อม การแสดงความคิดเห็น การเลือกตั้ง การชุมนุมโดยสงบ จัดตั้งพรรคการเมือง/ มูลนิธิ

10

11

12 ประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคกันตามกฎหมาย
อำนาจหรือความสามารถของคนที่จะทำสิ่งใดๆ ได้โดยชอบธรรม เสรีภาพ สภาวะที่บุคคลมีอิสระไม่อยู่ภายใต้การครอบงำของบุคคลอื่น สามารถคิดหรือทำในสิ่งที่ตนพอใจ ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย และต้องไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น

13 ประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคกันตามกฎหมาย
สภาวะที่บุคคลมีความเท่าเทียมกันตามกฎหมาย หน้าที่ สิ่งที่บุคคลจะต้องปฏิบัติ ถ้าละเว้นไม่ปฏิบัติจะเกิดความเสียหายต่อตนเองหรือส่วนรวม หรืออาจมีความผิดตามกฎหมายได้

14 พิจารณาภาพต่อไปนี้ว่าภาพนี้เกี่ยวข้องกับสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ และความเสมอภาค

15 ภาพที่ 1

16 ภาพที่ 2

17 ภาพที่ 3

18

19


ดาวน์โหลด ppt พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google