งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย. ตัวชี้วัดที่ ส.2.1 ม.4-6/3 ปฏิบัติตนและมีส่วนสนับสนุนให้ผู้อื่นปฏิบัติ เพื่อเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและ สังคมโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย. ตัวชี้วัดที่ ส.2.1 ม.4-6/3 ปฏิบัติตนและมีส่วนสนับสนุนให้ผู้อื่นปฏิบัติ เพื่อเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและ สังคมโลก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

2

3

4 ตัวชี้วัดที่ ส.2.1 ม.4-6/3 ปฏิบัติตนและมีส่วนสนับสนุนให้ผู้อื่นปฏิบัติ เพื่อเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและ สังคมโลก

5 ประชาธิปไตย การปกครองที่ประชาชนเป็นเจ้าของ อำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศ

6 ลักษณะสำคัญของประชาธิปไตย อำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศเป็นของประชาชน ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศ ยึดหลักนิติธรรมและหลักกฎหมาย ประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคตามกฎหมาย ยอมรับการตัดสินใจของฝ่ายเสียงข้างมาก

7

8 อำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศเป็นของประชาชน อำนาจอธิปไตย บริหารนิติบัญญัติตุลาการ ออกกฎหมายบริหารประเทศตัดสินคดีความ รัฐสภารัฐบาลศาล

9 ประชาชนมีส่วนรวมในการปกครองประเทศ การมีส่วนร่วม ทางตรงทางอ้อม การแสดงความคิดเห็นการเลือกตั้ง การชุมนุมโดยสงบ จัดตั้งพรรคการเมือง / มูลนิธิ

10

11

12 ประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคกันตาม กฎหมาย สิทธิ อำนาจหรือความสามารถของคนที่จะทำสิ่งใดๆ ได้โดยชอบธรรม เสรีภาพ สภาวะที่บุคคลมีอิสระไม่อยู่ภายใต้การครอบงำของบุคคลอื่น สามารถคิดหรือทำในสิ่งที่ตนพอใจ ภายใต้ขอบเขตของ กฎหมาย และต้องไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น

13 ประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคกัน ตามกฎหมาย เสมอภาค สภาวะที่บุคคลมีความเท่าเทียมกันตามกฎหมาย หน้าที่ สิ่งที่บุคคลจะต้องปฏิบัติ ถ้าละเว้นไม่ปฏิบัติจะเกิดความเสียหาย ต่อตนเองหรือส่วนรวม หรืออาจมีความผิดตามกฎหมายได้

14 พิจารณาภาพต่อไปนี้ว่าภาพนี้เกี่ยวข้องกับสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ และความเสมอภาค

15 ภาพที่ 1

16 ภาพที่ 2

17 ภาพที่ 3

18

19


ดาวน์โหลด ppt พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย. ตัวชี้วัดที่ ส.2.1 ม.4-6/3 ปฏิบัติตนและมีส่วนสนับสนุนให้ผู้อื่นปฏิบัติ เพื่อเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและ สังคมโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google