งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 25 พฤศจิกายน 2552

2 สรุปสาระสำคัญ  ประกาศนี้เรียกว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง บัตรประจำตัว พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
กำหนดวิธีการจัดทำบัตร ขนาดและลักษณะของบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ที่จะได้รับบัตร กำหนดประเภทและอายุของบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ มี 2 ประเภท ได้แก่ บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มิใช่พนักงานของสำนักงาน บัตรมีอายุการใช้งาน 5 ปี

4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
กำหนดการใช้บัตรประจำตัวของเจ้าหน้าที่ กำหนดค่าใช้จ่ายในการทำบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ 6. บทกำหนดโทษสำหรับผู้ละเมิดละเว้นตามประกาศในฉบับนี้ 7. แนบท้ายเอกสารประกอบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550

5 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google