งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการ พลังงาน เรื่อง บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ พลังงาน พ. ศ. 2550 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการ พลังงาน เรื่อง บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ พลังงาน พ. ศ. 2550 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการ พลังงาน เรื่อง บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ พลังงาน พ. ศ. 2550 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 25 พฤศจิกายน 2552

2 2 สรุปสาระสำคัญ  ประกาศนี้เรียกว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับ กิจการพลังงาน เรื่อง บัตรประจำตัว พนักงาน เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการประกอบ กิจการพลังงาน พ. ศ. 2550 ประกาศนี้ให้ใช้ บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา นุเบกษาเป็นต้นไป

3 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 1. กำหนดวิธีการจัดทำบัตร ขนาดและลักษณะ ของบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ที่จะได้รับบัตร 2. กำหนดประเภทและอายุของบัตรประจำตัว พนักงานเจ้าหน้าที่ มี 2 ประเภท ได้แก่ บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ของ สำนักงาน บัตรประจำตัวพนักงาน เจ้าหน้าที่ที่มิใช่พนักงานของสำนักงาน บัตรมีอายุการใช้งาน 5 ปี

4 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 3. กำหนดการใช้บัตรประจำตัวของเจ้าหน้าที่ 4. กำหนดค่าใช้จ่ายในการทำบัตรประจำตัว พนักงานเจ้าหน้าที่ 5. กำหนดค่าใช้จ่ายในการทำบัตรประจำตัว พนักงานเจ้าหน้าที่ 6. บทกำหนดโทษสำหรับผู้ละเมิดละเว้นตาม ประกาศในฉบับนี้ 7. แนบท้ายเอกสารประกอบบัตรประจำตัว พนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ. ศ. 2550

5 5 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt 1 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการ พลังงาน เรื่อง บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ พลังงาน พ. ศ. 2550 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google