งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนา องค์กร ประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ คุณภาพ การให้บริการ ประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์ เพิ่มประสิทธิภาพในการ ประหยัดพลังงาน ส่วนราชการมีกระบวนงานการบริหารจัดการทรัพยากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนา องค์กร ประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ คุณภาพ การให้บริการ ประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์ เพิ่มประสิทธิภาพในการ ประหยัดพลังงาน ส่วนราชการมีกระบวนงานการบริหารจัดการทรัพยากร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนา องค์กร ประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ คุณภาพ การให้บริการ ประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์ เพิ่มประสิทธิภาพในการ ประหยัดพลังงาน ส่วนราชการมีกระบวนงานการบริหารจัดการทรัพยากร บุคคลที่มีประสิทธิภาพ ระบบราชการมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ การได้รับโอกาสใช้สิทธิจ่ายตรง ค่ารักษาพยาบาล การพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากร จัดสวัสดิการเพื่อข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กองการเจ้าหน้าที่ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ 1. จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของ กรมเว้นแต่การอบรม 2. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการ ปฏิบัติงาน ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ ได้รับมอบหมาย

2 เป้าประสงค์และตัวชี้วัด กองการเจ้าหน้าที่ เป้าประสงค์ตัวชี้วัด เป้าหมา ย น้ำหนัก ( ร้อย ละ ) 1. ส่วนราชการมี กระบวนการงานการ บริหารจัดการทรัพยากร บุคคลที่มีประสิทธิภาพ 1.1 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติ การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย (Action Plan) ประจำปี งบประมาณ พ. ศ. 2551 1.2 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วง น้ำหนักในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ บริหารทรัพยากรบุคคลกรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ 2551 5 ระดับ 20 15 2. ระบบราชการมีความ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตาม มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (1) ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตาม มาตรการ / แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต การ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล (2) ระดับความสำเร็จของการจัดทำข้อมูลเรื่อง กล่าวหา / ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐและข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (3) ร้อยละของจำนวนสำนวนการสอบสวนที่ ดำเนินการได้ครบถ้วนสมบูรณ์ภายในระยะเวลา ที่กำหนด 5 ระดับ ร้อยละ 80 15

3 เป้าประสงค์ตัวชี้วัด เป้าหมา ย น้ำหนัก ( ร้อย ละ ) 3. การได้รับโอกาสการ ใช้สิทธิ จ่ายตรงค่า รักษาพยาบาล จำนวนช่องทางในการประชาสัมพันธ์เชิญชวน ข้าราชการ / ลูกจ้างประจำ เข้าร่วมโครงการจ่าย ตรงค่ารักษาพยาบาล 5 ช่องทา ง 10 4. เพิ่มประสิทธิภาพใน การประหยัดพลังงาน ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักใน การบรรลุเป้าหมายในการลดการใช้พลังงาน 5 ระดับ 10 1) ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตาม มาตรการประหยัดพลังงาน ปีงบประมาณ พ. ศ. 2551 ระดับ 5 2) ร้อยละของเครื่องปรับอากาศที่ได้ทำ ความสะอาดประจำปี (2 ครั้ง / ปี ) ร้อยละ 100 3) ใช้หลอดไฟฟ้าแสงสว่างแบบประหยัด พลังงาน ร้อยละ 100 5. การพัฒนาความรู้ ความสามารถของ บุคลากร จำนวนครั้งในการประชาสัมพันธ์การเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ. ศ. 2551 25 ครั้ง 20 เป้าประสงค์และตัวชี้วัด กองการเจ้าหน้าที่

4 เป้าประสงค์ตัวชี้วัด เป้าหมา ย น้ำหนัก ( ร้อย ละ ) 6. การจัดสวัสดิการ เพื่อข้าราชการ เจ้าหน้าที่ จำนวนสวัสดิการนอกเหนือจากที่กฎหมาย กำหนด 7 กิจกรรม 10 เป้าประสงค์และตัวชี้วัด กองการเจ้าหน้าที่


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนา องค์กร ประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ คุณภาพ การให้บริการ ประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์ เพิ่มประสิทธิภาพในการ ประหยัดพลังงาน ส่วนราชการมีกระบวนงานการบริหารจัดการทรัพยากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google