งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Green Courts and Environmental Protection in Thailand : Perspectives on the Map Ta Phut Case SRISUWAN JANYA ( ทษ. บ., ศศ. บ., นบ., ศศ. ม., วท. ม., พปป.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Green Courts and Environmental Protection in Thailand : Perspectives on the Map Ta Phut Case SRISUWAN JANYA ( ทษ. บ., ศศ. บ., นบ., ศศ. ม., วท. ม., พปป.)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Green Courts and Environmental Protection in Thailand : Perspectives on the Map Ta Phut Case SRISUWAN JANYA ( ทษ. บ., ศศ. บ., นบ., ศศ. ม., วท. ม., พปป.) President, Stop Global Warming Association Secretary, Napamit Foundation (Global Warming Acadamic Institute) Environmental Board, Lawyer Council of Thailand

2 Thailand – Rayong – Map Ta Phut

3 ระยอง : แชมป์ด้านความเจ็บป่วยจากโรค ประกอบอาชีพปี 2549 เหมืองหลวงแห่ง อุตสาหกรรมเคมี - มลพิษ มีผู้จดทะเบียนใน ระบบประกัน สุขภาพ 409,909 คน ป่วยด้วยโรค ประกอบอาชีพปี 49 305 คน (74.4 per 100,000) แต่เป็นที่สองใน เรื่องของสารกำจัด ศัตรูพืช ประมาณ 43.6 ต่อแสน

4 ปัญหาสารพัดในมาบตาพุด

5 ผลกระทบรุนแรงเกิดขึ้นกับ ชุมชน - คนงาน

6 รัฐบาลมีแต่นโยบายสวยหรู - แต่ ขาดการบังคับใช้

7 อะไรที่ต้องถอดบทเรียนความ ผิดพลาด - จัดการความรู้ การหย่อนยานการ บังคับใช้กฎหมาย แผนพัฒนาที่ขาด การมีส่วนร่วมของ ชาวบ้าน ขาดความต่อเนื่อง ในรับผิดชอบเชิง สังคม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ ที่สุดแห่งธรรมาภิ บาล - เป็นแค่กล ลวง กฎหมายรัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 66 “ สิทธิชุมชน ” มาตรา 67 “ โครงการฯ รุนแรง ” พรบ. สุขภาพแห่งชาติ 2550 ม.11 พรบ. ข้อมูลข่าวสาร 2540 ม.9 ระเบียบสำนักนายกฯ ว่า ด้วยการรับฟังความคิดเห็น ประชาชน 2548 พรฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี 2546 ระเบียบสำนักนายกฯ การ สร้างระบบการบริหาร กิจการบ้านเมืองและสังคม ที่ดี 2542

8 ชุมชนไร้ที่พึ่ง - ต้องสู้ด้วยตนเอง ชาวบ้าน 27 คน ฟ้องศาลปกครองระยอง เมื่อ 1 ตุลาคม 2550 ศาลมีคำพิพากษา 3 มีนาคม 2552 ให้ประกาศ เขตควบคุมมลพิษภายใน 60 วัน นายกฯ ลงนามประกาศเขตควบคุมมลพิษ 30 เมษายน 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 1 พฤษภาคม 2552 ภายใน 120 วัน ท้องถิ่นต้องเร่งจัดทำ “ แผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษ ” โดย การมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ยังด้านที่จะอุทธรณ์ คำสั่งศาลว่า “ มิได้ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ” และ “ เห็นควรยกฟ้อง ”

9 มาบตาพุด – บ้านฉาง เขต ควบคุมมลพิษ

10 การเชื่อมต่อสิทธิชุมชน ตาม เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญ พ. ศ.2552 มาตรา 67 วรรค 2 การ ดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิด ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะ กระทำมิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบ ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนใน ชุมชน และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของ ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน รวมทั้งได้ให้ องค์การอิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชน ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทน สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม หรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ ให้ความเห็น ประกอบก่อนมีการดำเนินการดังกล่าว

11 รัฐธรรมนูญ พ. ศ.2550 ประกาศใช้ 24 สิงหาคม 2550 ตั้งแต่วันที่รัฐธรรมนูญประกาศใช้เป็นต้นมา มีโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ ชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ ที่ สผ. โดย คชก. เห็นชอบให้ผ่าน EIA ไปแล้วกว่า 76 โครงการใน พื้นที่มาบตาพุดและใกล้เคียง ส่วนใหญ่เป็นโครงการ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี โรงเหล็ก โรงไฟฟ้า ฯลฯ รัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 67 วรรค 3 ระบุว่า “ สิทธิ ชุมชน ” ที่จะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอื่นของรัฐ ที่เป็นนิติบุคคล เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัตินี้ ย่อมได้รับการคุ้มครอง 19 มิถุนา 2552 เวลา 13.00 น. ฟ้องเป็นคดีที่ศาล ปกครองกลาง 29 กันยา 2552 ศาลปกครองกลางมีคำสั่ง คุ้มครองชั่วคราว

12 เมื่อรัฐไม่คุ้มครอง - ประชาชน ต้องพึ่งศาล

13 ประเด็นหลักในคำสั่งคุ้มครอง ชั่วคราว สั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง 8 สั่งระงับโครงการหรือ กิจกรรม 76 โครงการ ไว้เป็นการชั่วคราว จนกว่า ศาลจะมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ยกเว้น 1) โครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับใบอนุญาต ก่อนวันประกาศใช้บังคับรัฐธรรมนูญ 2550 (24 สิงหาคม 2550) 2) โครงการหรือกิจกรรมที่ไม่ได้กำหนดให้เป็น ประเภทโครงการหรือกิจกรรมที่ต้องจัดทำ EIA ตาม ประกาศกระทรวงทรัพยากรฯ ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 ไม่รวมถึงการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตาม บทบัญญัติมาตรา 67 วรรคสอง ของ รัฐธรรมนูญ 2550

14 ภาคประชาชนยังสู้ต่อไปตาม กระบวนการยุติธรรม


ดาวน์โหลด ppt Green Courts and Environmental Protection in Thailand : Perspectives on the Map Ta Phut Case SRISUWAN JANYA ( ทษ. บ., ศศ. บ., นบ., ศศ. ม., วท. ม., พปป.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google