งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียน ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ พัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมี ความสำคัญที่สุด ดังนั้นในการจัดการ เรียนรู้และการดูแลช่วยเหลือพัฒนาผู้เรียนที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียน ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ พัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมี ความสำคัญที่สุด ดังนั้นในการจัดการ เรียนรู้และการดูแลช่วยเหลือพัฒนาผู้เรียนที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียน ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ พัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมี ความสำคัญที่สุด ดังนั้นในการจัดการ เรียนรู้และการดูแลช่วยเหลือพัฒนาผู้เรียนที่ เหมาะสมกับสภาพปัญหา ความต้องการ ความถนัดและความสนใจของ ผู้เรียน จำเป็นที่ครูต้องมี เทคนิควิธีการในการรวบรวมข้อมูล และ สามารถเลือกใช้เครื่องมือได้ เหมาะสมเพื่อการรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นครูที่ปรึกษาประจำชั้น และเป็นครูผู้สอนจึง ทำการศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ผู้เรียนที่ รับผิดชอบเพื่อนำข้อมูลที่ได้ไป วางแผนการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน ให้เหมาะสมสอดคล้องกับ ความแตกต่างระหว่างบุคคล

3 เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพส่วนตัวด้าน ต่าง ๆ ของนักเรียนวิทยาลัย เทคโนโลยีภูเก็ตระดับปวช.3 ห้องชคธ.302 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

4

5

6

7 จากการศึกษาข้อมูลสถานภาพส่วนตัว ของนักเรียนด้านการพักอาศัยอยู่ หอพักกับพ่อแม่และ พี่น้อง ความสัมพันธ์ ของนักเรียนกับบุคคลในบ้านอยู่ กันอย่างมีความอบอุ่น พูดคุยกันเสมอ เวลา ในการดูแลเอาใจใส่นักเรียน ของผู้ปกครองมีเวลามาก การให้คำแนะนำ คำปรึกษาในการใช้ชีวิต การ ปรับตัว การแก้ปัญหาต่าง ๆ หรือมีส่วนร่วม รับฟังความทุกข์จากนักเรียน ส่วนใหญ่ให้คำแนะนำเสมอ ๆ ผู้ให้คำปรึกษา ในการทำการบ้าน / ภาระงาน ต่างๆของนักเรียนที่บ้านส่วนใหญ่พ่อแม่และ ญาติ ๆ ใช้เวลาในการศึกษา ค้นคว้าทบทวนการเรียน การทำภาระงาน การบ้านต่าง ๆ ใช้เวลา 2-3 ชั่วโมง ใช้เวลาดูโทรทัศน์ ฟังเพลง อ่าน หนังสือการ์ตูน นิยาย หรือหนังสือ อื่นเพื่อความบันเทิงผ่อนคลายใช้เวลา 1-2 ชั่วโมง

8 ใช้เวลาสืบค้นข้อมูล พูดคุยทางอินเตอร์เน็ต และ / หรือคุยโทรศัพท์ใช้เวลา 2-3 ชั่วโมง ช่วงเวลาที่นักเรียนเข้านอนอยู่ที่ ช่วงเวลา 4-5 ทุ่มความพอเพียง ของค่าใช้จ่ายประจำวันในโรงเรียนของ นักเรียนส่วนใหญ่เพียงพอ การเก็บ ออมของนักเรียนส่วนใหญ่เก็บออมบ้าง การ อ่านหนังสือของบุคคลในบ้าน ของนักเรียนส่วนใหญ่อ่านหนังสือค่อนข้าง บ่อย การทำกิจกรรมทาง ศาสนาร่วมกันของบุคคลในบ้านส่วนใหญ่ไป ในวันสำคัญทางศาสนา อุปกรณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่บ้านของ นักเรียนมีคอมพิวเตอร์พร้อม เครื่องพิมพ์แต่ไม่สามารถสืบค้นอินเตอร์เน็ต ได้

9 บุคคลในครอบครัว / ในบ้านที่นักเรียนอาศัย อยู่มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ในการสอน / ช่วยเหลือ / ให้ คำแนะนำในการทำการบ้าน / ภาระ งานวิชาภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนส่วนใหญ่ มีความรู้พอช่วยเหลือได้ ด้านวิทยาศาสตร์ และการทำอาหาร งานฝีมือ งานเกษตร งานช่าง งาน คอมพิวเตอร์ มีความรู้มากและช่วยเหลือได้ดี ความชอบในการเล่นกีฬา ส่วนใหญ่ชอบเล่นฟุตบอลวิชาที่นักเรียน เรียนรู้ได้เข้าใจและทำคะแนนได้ ดีส่วนใหญ่วิชาคอมพิวเตอร์ วิชาที่นักเรียน ไม่ค่อยเข้าใจและทำคะแนนได้ ไม่ดีส่วนใหญ่วิชาภาษาอังกฤษ ความ ต้องการในการประกอบอาชีพใน อนาคตส่วนใหญ่วิชาภาษาอังกฤษ ลีลาการ เรียนรู้ของนักเรียนส่วนใหญ่มี ลีลาการเรียนรู้แบบอิสระ ( พึ่งตนเอง )

10 ควรมีการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมอีกในด้าน ลีลาการเรียนรู้เพื่อช่วยให้ นักเรียนกล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้นควร วิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ อีกคือข้อมูลเกี่ยวกับการพักอยู่ที่หอพัก เพื่อ ดูว่าจะช่วยดูแลผู้เรียนเพิ่มเติม นอกเหนือจากที่ดูแลอยู่ในตอนนี้ 1. ทำให้ครูที่ปรึกษาและครูประจำวิชา รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 2. นักเรียนได้รับการแก้ไขปัญหาอย่าง ใกล้ชิดและต่อเนื่อง


ดาวน์โหลด ppt การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียน ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ พัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมี ความสำคัญที่สุด ดังนั้นในการจัดการ เรียนรู้และการดูแลช่วยเหลือพัฒนาผู้เรียนที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google