งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO การพัฒนาคุณภาพ การบริการจัดการ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา www.rid.go.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO การพัฒนาคุณภาพ การบริการจัดการ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา www.rid.go.th."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO การพัฒนาคุณภาพ การบริการจัดการ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา www.rid.go.th

2 เกณฑ์การให้คะแนน 22 3 3

3 Company name 3 กรม ชลประทา น เกณฑ์การให้คะแนน ADLI

4 Company name A (wt=0.30) D (wt=0.30) L (wt=0.20) I (wt=0.20) 1 มีแนวทาง/กระบวนการ ครบถ้วนตามประเด็นที่ กำหนด นำแนวทาง/กระบวนการ ไปปฏิบัติครบทุกขั้นตอน มีการประเมินและ กำหนดแนวทางการ ปรับปรุงของแนวทาง/ กระบวนการ แนวทาง/กระบวนการ มีความสอดคล้องกับความ ต้องการขององค์กร 2 แนวทาง/กระบวนการมี ความเป็นระบบ นำแนวทาง/กระบวนการ ไปปฏิบัติในทุกหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง มีการปรับปรุงแนวทาง/ กระบวนการ ตาม แนวทางที่วางไว้ แนวทาง/กระบวนการ มีความสอดคล้องกับ หน่วยงานภายในองค์กร 3 แนวทาง/กระบวนการมี ประสิทธิผล นำแนวทาง/กระบวนการ ไปปฏิบัติอย่างเป็น มาตรฐานเดียวกัน มีการเรียนรู้แนวทาง/ กระบวนการอย่าง สม่ำเสมอ แนวทาง/กระบวนการมี ความสอดคล้องกับ ข้อกำหนดของหมวดต่างๆ ตามเกณฑ์ 4มีการใช้ข้อมูล สารสนเทศที่เชื่อถือได้ ในการกำหนดแนวทาง/ กระบวนการ นำแนวทาง/กระบวนการ ไปปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ การสร้างนวัตกรรมใน แนวทาง/กระบวนการ มีความสอดคล้องกับ ผลสัมฤทธิ์และผลลัพธ์ตาม พันธกิจและยุทธศาสตร์ ขององค์กร 4 กรม ชลประทา น เกณฑ์การให้คะแนน ADLI

5 Company name  A = Approach  หมายถึง แนวทางในการปฏิบัติงานที่กรมฯ กำหนด หรือขั้นตอนการดำเนินงาน หรือ กระบวนการทำงานที่กำหนด ให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติงาน ในเรื่องเดียวกันเหมือนกัน 5 กรม ชลประทา น เกณฑ์การให้คะแนน ADLI

6 Company name  A1= มีแนวทาง/กระบวนการ ครบถ้วนตามประเด็นที่กำหนด หมายถึง การแสดงกระบวนการปฏิบัติในเรื่องนั้น มี ขั้นตอนในการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (การดำเนินงานตามข้อคำถามมีรูปแบบการดำเนินงาน อย่างไร และมีการดำเนินงานครบถ้วนตามรูปแบบหรือ ขั้นตอนการดำเนินงานหรือไม่)  A2= แนวทาง/กระบวนการมีความเป็นระบบ หมายถึง การนำขั้นตอนหรือกระบวนการตาม A1 มา ใช้ปฏิบัติจริงภายในโครงการ (การนำขั้นตอนหรือรูปแบบการดำเนินงานมาปฏิบัติ จริงภายใน โครงการหรือองค์กรหรือไม่) 6 กรม ชลประทา น เกณฑ์การให้คะแนน ADLI

7 Company name  A3= แนวทาง/กระบวนการมีประสิทธิผล หมายถึง นำรูปแบบขั้นตอนตาม A1 A2 มาถ่ายทอด สื่อสาร และใช้ขั้นตอนดังกล่าวทั้งโครงการ ( การนำขั้นตอนหรือรูปแบบการดำเนินงานมาปฏิบัติจริง และ สื่อสารถ่ายทอดให้บุคลากรในหน่วยงาน หรือองค์กร นำไปปฏิบัติในรูปแบบเดียวกันทั้งโครงการ)  A4= มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อถือได้ในการกำหนด แนวทาง/กระบวนการ หมายถึง ในขั้นตอนและกระบวนการทำงานมีการ จัดเก็บข้อมูล ตัวชี้วัดที่สำคัญ เพื่อใช้ในการ ตรวจสอบติดตามการดำเนินงาน (ในกระบวนการหรือขั้นตอนการดำเนินงานมีการจัดเก็บ ข้อมูลที่สำคัญไว้หรือไม่ มีการจัดเก็บอย่างไร) 7 กรม ชลประทา น เกณฑ์การให้คะแนน ADLI

8 Company name  D = Deployment  หมายถึงการนำ A (Approach) ที่มีอยู่ หรือ ขั้นตอนการดำเนินงาน หรือแนวทาง ในการปฏิบัติงานที่กำหนด หรือ กระบวนการทำงาน ไปปฏิบัติเป็น มาตรฐานเดียวกันทั้งหน่วยงาน และสามารถทำซ้ำได้ 8 กรม ชลประทา น เกณฑ์การให้คะแนน ADLI

9 Company name  D1= นำแนวทาง/กระบวนการ ไปปฏิบัติครบทุกขั้นตอน หมายถึง โครงการนำแนวทางขั้นตอนการปฏิบัติ มาปฏิบัติ จริงในทุกขั้นตอน ( การนำแนวทาง หรือกระบวนการ หรือขั้นตอนการ ปฏิบัติงานไปปฏิบัติครบทุกขั้นตอนที่กำหนดไว้)  D2= นำแนวทาง/กระบวนการ ไปปฏิบัติในทุกหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง การนำแนวทาง หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานมาใช้ ปฏิบัติจริงทั้งหน่วยงานภายในโครงการ (การนำแนวทาง หรือกระบวนการ หรือขั้นตอนปฏิบัติงาน มาปฏิบัติจริงภายในโครงการ หรือ ฝ่าย งาน ที่เกี่ยวข้อง) 9 กรม ชลประทา น เกณฑ์การให้คะแนน ADLI

10 Company name  D3=นำแนวทาง/กระบวนการ ไปปฏิบัติอย่างเป็นมาตรฐาน เดียวกัน หมายถึง การนำขั้นตอน หรือกระบวนการ มาปฏิบัติจริงทั่ว ทั้งโครงการ (การนำขั้นตอน หรือกระบวนการ หรือรูปแบบการ ดำเนินงานมาปฏิบัติจริง ทุกหน่วยงาน หรือทุกฝ่าย/งาน ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบเดียวกันตามมาตรฐานที่กำหนด)  D4=นำแนวทาง/กระบวนการ ไปปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ หมายถึง การนำขั้นตอนและกระบวนการที่กำหนดปฏิบัติป็น มาตรฐาน ทำซ้ำได้ ทั้งหนวยงาน ( การนำขั้นตอน หรือกระบวนการ หรือ รูปแบบการ ดำเนินงานมาปฏิบัติจริง ทุกหน่วยงาน หรือทุกฝ่าย งาน ที่ เกี่ยวข้อง ตามมาตรฐานที่กำหนด อย่างสม่ำเสมอ และ สามารถทำซ้ำได้) 10 กรม ชลประทา น เกณฑ์การให้คะแนน ADLI

11 Company name  L = Learning  หมายถึงการนำ A ที่มีอยู่ หรือแนวทางในการ ปฏิบัติงานที่กำหนด หรือขั้นตอนการ ดำเนินงาน หรือกระบวนการทำงานไป ปฏิบัติ โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ และได้เกิดการเรียนรู้ในกระบวนการทำงาน เพื่อการต่อยอด หรือการพัฒนา กระบวนงานให้สามารถทำงานได้ดีขึ้น มี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากขึ้น ลด ต้นทุนผลผลิต ลดระยะเวลาในการ ดำเนินงาน ฯลฯ เพื่อสร้างนวัตกรรมในการ ดำเนินงาน 11 กรม ชลประทา น เกณฑ์การให้คะแนน ADLI

12 Company name  L1=มีการประเมินและกำหนดแนวทางการปรับปรุงของ แนวทาง/ กระบวนการ หมายถึง มีแนวคิดในการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีขึ้น (มีการประเมิน แนวทาง หรือกระบวนการ หรือขั้นตอน การปฏิบัติงาน และกำหนดแนวทางการปรับปรุง กระบวนการ หรือขั้นตอน การปฏิบัติงาน)  L2=มีการปรับปรุงแนวทาง/กระบวนการ ตามแนวทาง ที่วางไว้ หมายถึง มีการปรับปรุงกระบวนการ หรือแนวทางการ ดำเนินงาน ตามที่วางไว้ใน L1 (มีการปรับปรุงแนวทาง หรือกระบวนการ หรือขั้นตอน หรือ รูปแบบการดำเนินงาน ตามแนวทางที่วางไว้) 12 กรม ชลประทา น เกณฑ์การให้คะแนน ADLI

13 Company name  L3=มีการเรียนรู้แนวทาง/ กระบวนการ อย่างสม่ำเสมอ หมายถึง การปรับปรุงแนวทางการดำเนินการหรือขั้นตอนการ ดำเนินการเกิดจากการเรียนรู้ (KM) อย่างสม่ำเสมอ (มีการเรียนรู้ ขั้นตอน หรือกระบวนการ หรือรูปแบบการ ดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอหรือไม่ หรือมีการทำ KM อย่าง สม่ำเสมอหรือไม่)  L4=การสร้างนวัตกรรมใน แนวทาง/กระบวนการ หมายถึง มีการปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินการตาม กระบวนการเรียนรู้ (KM) สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการดำเนินงาน (มีการนำขั้นตอน หรือกระบวนการ หรือรูปแบบการ ดำเนินงานมาปรับปรุงให้ดีขึ้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้น ต้นทุนผลผลิตลดลง หรือ ระยะเวลาในการดำเนินงานน้อยลง ) 13 กรม ชลประทา น เกณฑ์การให้คะแนน ADLI

14 Company name I = Integration  หมายถึง  การนำ A (Approach) ที่มีอยู่ หรือแนวทางในการปฏิบัติงาน ที่กำหนด หรือขั้นตอนการดำเนินงาน หรือกระบวนการ ทำงานที่ได้ถูกพัฒนาจากการเรียนรู้ (Learning : L) ไปสู่การ พัฒนาเป็นนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน ความ ต้องการขององค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมี ความเชื่อมโยง กับหมวดการดำเนินงานในระบบ PMQA หมวดต่างๆ และต้องสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ ผลลัพธ์ตาม พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน 14 กรม ชลประทา น เกณฑ์การให้คะแนน ADLI

15 Company name  I1=แนวทาง/กระบวนการ มีความสอดคล้องกับความ ต้องการขององค์กร หมายถึง แนวทางที่ได้จากการเรียนรู้ (L) มีความสอดคล้อง กับการดำเนินการตามภารกิจของกรมฯ (แนวทาง หรือกระบวนการ หรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน และแนวทางที่ปรับปรุง สอดคล้องกับความต้องการของ โครงการ/องค์กร)  I2=แนวทาง/กระบวนการ มีความสอดคล้องกับหน่วยงาน ภายในองค์กร หมายถึง แนวทางที่ได้จากการเรียนรู้ (L) มีความสอดคล้อง กับการปฏิบัติงานภายในฝ่าย/โครงการ (แนวทาง หรือกระบวนการ หรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน และแนวทางที่ปรับปรุง สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน ภายในหน่วยงานและองค์กร) 15 กรม ชลประทา น เกณฑ์การให้คะแนน ADLI

16 Company name  I3=แนวทาง/กระบวนการ มี ความสอดคล้องกับ ข้อกำหนดของหมวดต่างๆ ตามเกณฑ์ หมายถึง ขั้นตอนหรือกระบวนการที่ปรับปรุงสอด คล้องกับ เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ (PMQA) หมวดต่างๆ (แนวทาง หรือกระบวนการ หรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน และแนวทางที่ปรับปรุง สอดคล้องกับหมวดต่างๆ ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวดต่างๆ ตามเกณฑ์  I4=แนวทาง/กระบวนการ มีความสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ และผลลัพธ์ตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ขององค์กร หมายถึง ขั้นตอนหรือกระบวนการที่ปรับปรุง มีความ สอดคล้องกับผลลัพธ์ ( แนวทาง หรือกระบวนการ หรือ ขั้นตอนการดำนินงาน และแนวทางที่ปรับปรุง สอดคล้อง กับผลสัมฤทธิ์ปฏิบัติ และผลลัพธ์ตามพันธกิจ และ ยุทธศาสตร์ ตลอดจนสอดคล้องกับกิจกรรมขององค์กร 16 กรม ชลประทา น เกณฑ์การให้คะแนน ADLI

17 Company name Diagram for ADLI บริการที่ดี มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล D = การนำขั้นตอนและระบบ มาใช้ในองค์กรอย่างทั่วถึง และเป็นมาตรฐานเดียวกัน A = ขั้นตอน ระบบ ในการดำเนินงาน L1,2 = การเรียนรู้จาก การดำเนินงาน (KM &LO) L3,4 = นำความรู้ที่ได้จากกการ เรียนรู้มาพัฒนาเป็น นวัตกรรม (KMA) I3,4 = ผลลัพธ์จะได้ A ใหม่ ในการดำเนินงาน ปีต่อๆ ไป I1,2 = นำองค์ความรู้ที่ได้ จากนวัตกรรมมาปรับปรุง กระบวนการทำงานใหม่ 17 กรม ชลประทา น

18 Company name  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  ใช้เกณฑ์ LeTCLi  ดูที่เป้าหมาย หรือระดับผลการดำเนินการในปัจจุบัน (Goal) การดูถึงทิศทาง แนวโน้มจากการ ดำเนินงานของโครงการผ่านตัวชี้วัด (KPI) 18 กรม ชลประทา น เกณฑ์การให้คะแนน LeTCLi

19 Company name 19 กรม ชลประทา น เกณฑ์การให้คะแนน LeTCLi

20 Company name  Le (Level)  หมายถึงระดับของผลการดำเนินการในปัจจุบันว่ามีผลการดำเนินงาน เป็นเช่นไร  (ค่าคะแนนที่ได้เมื่อเทียบกับเกณฑ์)  T (Trend)  หมายถึงแนวโน้มของผลการดำเนินงานเป็นการดูทิศทางในการพัฒนา ของโครงการว่าเป็นเช่นไร โดยเทียบกับผลการดำเนินงานย้อนหลังไม่ น้อยกว่า 3 ปี เพื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานว่าเป็นอย่างไร เพื่อ หาโอกาสในการปรับปรุง  (เป็นเส้นแนวโน้มผลการดำเนินงาน) 20 กรม ชลประทา น เกณฑ์การให้คะแนน LeTCLi

21 Company name  C (Compare)  หมายถึง การเปรียบเทียบ หรือตัวเปรียบเทียบ หรือระดับเทียบเคียง เพื่อเป็นค่ากลาง (Benchmark) ของผลการดำเนินงานที่ควรจะต้อง มีมาตรฐานในการดำเนินงาน  (การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับคู่แข่งหรือผู้เทียบเคียง)  Li (Linkage)  หมายถึง ความเชื่อมโยงของตัวชี้วัดต่างๆ กับทิศทางการดำเนินงาน ของโครงการ  (ดูถึงผลที่ได้เชื่อมโยงการดำเนินงานของโครงการในเรื่องใด) 21 กรม ชลประทา น เกณฑ์การให้คะแนน LeTCLi

22 22 เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา 4

23 LOGO หมวดที่ 1 การบริหารองค์กรที่ดี 23

24 หมวดที่ 1 การบริหารองค์กรที่ดี  หมวดที่ 1 การบริหารองค์กรที่ดี จะประกอบด้วย ข้อคำถามหลัก จำนวน 4 หมวดย่อย รวม 19 ข้อ ประกอบด้วย  1.1 การบริหารยุทธศาสตร์ มีข้อคำถามรวม 5 ข้อ  1.2 การจัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีข้อคำถาม 3 ข้อ  1.3 การจัดการฐานข้อมูล มีข้อคำถามจำนวน 4 ข้อ  1.4 การพัฒนาองค์กร มีข้อคำถามรวม 7 ข้อ 24

25 LOGO 1.1 การบริหารยุทธศาสตร์ (1) การกำหนดทิศทางการดำเนินงานพัฒนา/แก้ไข ปัญหาในอนาคตของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา (วิสัยทัศน์)  เป็นการมองถึงฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาได้นำนโยบายจากกรมฯ ยุทธศาสตร์จังหวัดหรือพื้นที่ เพื่อมากำหนดเป็น วิสัยทัศน์ ค่านิยม เป้าประสงค์ หรือผลการดำเนินงานที่คาดหวังที่ ตอบสนองเชิงพื้นที่และความต้องการของผู้รับบริการ 25

26 LOGO (2) การจัดทำแผนปฏิบัติการ 5 ปี  ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาได้นำวิสัยทัศน์ ภารกิจ ความต้องการ ของประชาชน มาแปลงสู่การปฏิบัติ โดยการจัดทำแผนปฏิบัติ การ 5 ปี ว่าการวางแผนงานมีความสอดคล้องกับทิศทางของ องค์กร/โครงการฯ และความต้องการในพื้นที่ ตอบสนองต่อ ภารกิจ และสามารถแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ในระยะ 5 ปี มีภาพ ความสำเร็จในอนาคต เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่  26 1.1 การบริหารยุทธศาสตร์

27 LOGO (3) การตอบสนองต่อผู้รับบริการในการจัดทำแผน 5 ปี  ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษามีวิธีจัดลำดับความสำคัญของปัญหาใน พื้นที่ เพื่อจัดทำเป็นแผนรวมของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณา ความจำเป็นในการจัดเข้าแผน เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ และตอบสนองต่อความต้องการของ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อแก้ไขปัญหาในการ ดำเนินงาน และทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล 1.1 การบริหารยุทธศาสตร์ 27

28 LOGO (4) แนวทางการดำเนินงานให้แผนปฏิบัติการประสบ ผลสำเร็จ  ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษามีวิธีการจัดเตรียมความพร้อมในการ ดำเนินงาน การจัดการด้านงบประมาณ เพื่อให้แผนปฏิบัติการ ประสบผลสำเร็จ และมีการถ่ายทอดและสร้างความเข้าใจให้กับ ผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ถึงแผนงาน โครงการ แผนปฏิบัติการ เพื่อให้ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา สามารถดำเนินงานได้สำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1.1 การบริหารยุทธศาสตร์ 28

29 LOGO (5) การติดตามงานและการบริหารความเสี่ยง  ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาได้มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และนำมาใช้ในการบริหารโครงการ หรือแผนงาน เพื่อลดความ เสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้แผนงานและโครงการที่ฝ่ายส่ง น้ำและบำรุงรักษาตั้งไว้ สามารถดำเนินงานได้บรรลุเป้าหมาย นอกจากนั้นยังจะตรวจสอบถึงการติดตามผลการดำเนินงานของ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาว่ามีวิธีในการติดตามผลการดำเนินงาน การรายงาน การเสนอผู้บังคับบัญชา ความถี่ในการดำเนินงาน และผู้รับผิดชอบ 1.1 การบริหารยุทธศาสตร์ 29

30 LOGO 1.2 การจัดสภาพแวดล้อมการทำงาน (1) การจัดสถานที่และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษามีการจัดสถานที่ สิ่งอำนวยความ สะดวก สภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดี หรือสภาพแวดล้อมที่ดีในสถานที่ทำงาน เพื่อให้ผู้รับบริการ และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความสะดวกในการติดต่อประสานงานกับ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา 30

31 LOGO (2) การจัดแผ่นป้ายและข้อมูลในสถานที่ทำงาน  ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาได้มีการจัดแผ่นป้ายบอกทาง รายชื่อ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน แผนผังโครงสร้างของฝ่ายส่งน้ำและ บำรุงรักษา ข้อมูลด้านการบริหารจัดการน้ำที่สำคัญ ตลอดจน ขั้นตอนหรือกระบวนการให้บริการ ฯลฯ แก่ผู้รับบริการและผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมีความสะดวกในการติดต่อประสานงานและทราบข้อมูล ข่าวสารการดำเนินงานของโครงการ 31 1.2 การจัดสภาพแวดล้อมการทำงาน

32 LOGO (3) การสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ทำงาน  ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ได้มีการดำเนินการในการสร้าง บรรยากาศในการทำงาน ตามแนวทางที่สำนักบริหารงานบุคคล ได้กำหนด หรือนอกเหนือจากนั้น เพื่อให้บุคลากรเกิดความรัก ความผูกพันในการดำเนินงาน และสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง ทุ่มเท 32 1.2 การจัดสภาพแวดล้อมการทำงาน

33 LOGO 1.3 การจัดทำระบบข้อมูล (1) การรวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลฝ่ายส่งน้ำและ บำรุงรักษา  ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษามีการจัดเก็บข้อมูลที่สำคัญเพื่อใช้ในการดำเนินงาน หรือการบริหารจัดการน้ำของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา เพื่อใช้ในการติดตามผล การดำเนินงาน โดยระบบฐานข้อมูลที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินการนั้นมี ผู้ใดเป็นผู้รับผิดชอบ และมีระบบการ Update อย่างไร เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มี ความถูกต้องทันสมัย ตลอดจนการรายงานข้อมูลเสนอโครงการฯ เป็นอย่างไร และมีการประสานฐานข้อมูลกับโครงการฯ อย่างไร เพื่อให้มีข้อมูลเป็นระบบ เดียวกัน ให้เขียนเป็นผังแสดงประกอบคำอธิบาย นอกจากนั้นฝ่ายส่งน้ำและ บำรุงรักษายังมีระบบสารสนเทศที่สำคัญอะไรบ้าง (Data to Information) เช่น GIS MIS ฯลฯ และระบบการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดที่สำคัญ เพื่อรองรับการ รายงานระบบ Online ระบบ GES ฯลฯ ของกรมฯ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาสามารถ ติดตามผลการดำเนินงานได้ 33

34 LOGO (2) การกำหนดผู้รับผิดชอบในการป้อนข้อมูลและ รอบระยะเวลาในการป้อนข้อมูล (Update data)  ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษามีการจัดรอบเวรหรือความถี่ในการ จัดเก็บข้อมูล การป้อนข้อมูล และมีการกำหนดผู้รับผิดชอบใน การดำเนินงาน เพื่อให้ข้อมูลมีความใหม่อยู่เสมอ (Update) 34 1.3 การจัดทำระบบข้อมูล รายการรอบการ จัดเก็บ รูปแบบการ จัดเก็บ ผู้รับผิดชอบจัดเก็บที่ ระดับน้ำในอ่าง...ทุกวันบันทึกลงสมุด File Excel นาย กกกกเครื่อง ฝสบ./ Server โครงการ รายงานการเพาะปลูกสัปดาห์ ละครั้ง บันทึกลงสมุด File Excel GIS นาย ขขขเครื่อง ฝสบ

35 LOGO (3) การสำรองข้อมูล (Backup) ความถี่ และ ผู้รับผิดชอบ  ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษามีระบบการทำสำรองข้อมูล (Backup) โดยมีรอบการสำรองข้อมูลอย่างไร และมีการกำหนด ผู้รับผิดชอบในการสำรองข้อมูลหรือไม่อย่างไร (4) การป้องกันระบบฮาร์ดแวร์ และซอร์ฟแวร์  ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษามีวิธีในการดูแลบำรุงรักษาฮาร์ดแวร์ (Hardware) และซอร์ฟแวร์ (Software) หรือโปรแกรม สำเร็จรูป เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามแนวทางที่กรมฯ กำหนด หรือไม่ อย่างไร 35 1.3 การจัดทำระบบข้อมูล

36 LOGO 1.4 การพัฒนาองค์กร (1) การนำระบบเทคโนโลยี อุปกรณ์ สิ่งอำนวย ความสะดวกและเครื่องมือที่จำเป็นมาใช้ในการ ปฏิบัติงาน  เป็นการตรวจสอบความพร้อมของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ใน การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์ เครื่องไม้เครื่องมือ ในการปฏิบัติงานที่เหมาะสม สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อให้บุคลากรของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา สามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 36

37 LOGO (2) การจัดวางอัตรากำลังบุคลากรอย่างเหมาะสม  ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา มีการจัดวางอัตรากำลังในการดูแล พื้นที่รับผิดชอบ ตามภารกิจได้อย่างไร เพื่อให้เกิดความ สอดคล้องกับปริมาณงาน ระบบงานที่เป็นอยู่ (3) การพัฒนาความสามารถของบุคลากรในการ ปฏิบัติงาน  ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงาน ในฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา พัฒนาสมรรถนะขีดความสามารถ ในการดำเนินงาน หรือเพิ่มองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ มีการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนั้นยังมองถึงการเตรียมบุคลากรเพื่อทดแทนใน ตำแหน่งที่ขาดหายไป 37 1.4 การพัฒนาองค์กร

38 LOGO (4) การรับฟังและตอบสนองความคิดเห็นจาก ผู้รับบริการ/ผู้ใช้น้ำ  ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษามีการรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้เกิดการสื่อสาร 2 ทาง ระหว่าง ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามวิธีการที่ สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ กำหนด กี่ช่องทาง มีการใช้ ช่องทางใดมากที่สุด และเมื่อได้รับข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียน แล้วฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาได้ดำเนินการตามแนวทางการ จัดการข้อร้องเรียน ที่สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ กำหนด เพื่อสร้างความเข้าใจและลดข้อขัดแย้งในการดำเนินงานของ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา 38 1.4 การพัฒนาองค์กร

39 LOGO (5) การสื่อสารและความสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน  ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษามีการสื่อสารการดำเนินงานกับ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเจ้าหน้าที่ภายในอย่างไร นอกจากนั้นฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษายังมีการจัดกิจกรรมเพื่อ เสริมสร้างความสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน หรือกับผู้รับบริการ อย่างไร (6) การจัดสวัสดิการภายในหน่วยงาน  ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษามีการจัดสวัสดิการภายในหน่วยงาน และมีการดำเนินงานตามแผนสวัสดิการที่กรมฯ กำหนดให้กับ บุคลากรภายในหน่วยงาน 1.4 การพัฒนาองค์กร 39

40 LOGO (7) การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนในพื้นที่  ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษามีการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนใน พื้นที่และรอบบริเวณฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา หรือชุมชนใน พื้นที่ที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษารับผิดชอบ ยกตัวอย่างกิจกรรม 40 1.4 การพัฒนาองค์กร

41  แบ่งออกเป็น 4 หมวด รวม 20 ข้อ  2.1 การบริหารจัดการน้ำ จำนวน 11 ข้อ การวางแผนการส่งน้ำ6 ข้อ การปฏิบัติการส่งน้ำ5 ข้อ  2.2 การบำรุงรักษา จำนวน 3 ข้อ  2.3 การประเมินผลการส่งน้ำ จำนวน 3 ข้อ  2.4 การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 ข้อ 41 หมวดที่ 2 การบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา

42 LOGO การวางแผนการส่งน้ำ (1) การจัดทำเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำ เช่น Rule Curve หรือเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำท่าในกรณี ไม่มีอ่างเก็บน้ำ หรืออื่นๆ  เป็นการตรวจสอบแผนการจัดทำเกณฑ์บริหารจัดการน้ำของฝ่าย ส่งน้ำและบำรุงรักษา ว่ามีการวิเคราะห์ปริมาณน้ำต้นทุนและ จัดทำแผนการบริหารจัดการน้ำของอ่างเก็บน้ำที่ฝ่ายส่งน้ำและ บำรุงรักษารับผิดชอบ ส่วนในโครงการฯ ที่ไม่มีอ่างเก็บน้ำ จะดู แผนการบริหารจัดการน้ำในยอดน้ำที่ได้รับการจัดสรร หรือยอด น้ำที่คำนวณได้จากน้ำท่า (Side Flow) เพื่อการจัดสรรน้ำเพื่อ ใช้ในกิจกรรมเพื่อการเกษตร การอุปโภค-บริโภค การ อุตสาหกรรม การรักษาระบบนิเวศ และการใช้ในภาคส่วนอื่นๆ 42 2.1 การบริหารจัดการน้ำ

43 LOGO (2) การตรวจสอบค่าสัมประสิทธิ์ของอาคาร ชลประทานหลัก  ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษามีการตรวจสอบประเมินสัมประสิทธิ์ของ อาคารชลประทานที่สำคัญ เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำมีความ ถูกต้องแม่นยำ 43 2.1 การบริหารจัดการน้ำ

44 LOGO (3) การจัดทำปฏิทินการปลูกพืช/การจัดทำแผนการ จัดการน้ำในพื้นที่ โดยแปลงน้ำฝนเป็นน้ำท่า  ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาได้มีการจัดทำปฏิทินการปลูกพืชใน อ่างเก็บน้ำที่สำคัญหรือที่ดูแลอยู่อย่างเป็นระบบ ถ้าเป็นฝ่ายส่ง น้ำและบำรุงรักษาหรือโครงการฯ ที่ไม่มีอ่างเก็บน้ำให้ทำปฏิทิน การปลูกพืชโดยคิดจากปริมาณน้ำที่ได้รับจัดสรรหรือจากการ คำนวณน้ำท่าหรือวิธีอื่นๆ 44 2.1 การบริหารจัดการน้ำ

45 LOGO (4) การกำหนดพื้นที่เพาะปลูกตามศักยภาพของน้ำ ต้นทุน/การวางแผนการบริหารจัดการน้ำตาม ศักยภาพของลำน้ำ  เมื่อฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษากำหนดปฏิทินการปลูกพืชและ คำนวณปริมาณน้ำที่ใช้ในการเพาะปลูกพืชแล้ว ในขั้นตอนนี้จะ เป็นการดูถึงวิธีการกำหนดพื้นที่เพาะปลูกตามศักยภาพของน้ำ ต้นทุน 45 2.1 การบริหารจัดการน้ำ

46 LOGO (5) การสำรวจข้อมูลความต้องการใช้น้ำของผู้ใช้น้ำ ก่อนส่งน้ำ/การสำรวจศักยภาพในการระบายน้ำใน ลำน้ำที่รับผิดชอบ  เป็นการตรวจสอบวิธีการและการดำเนินงานสำรวจความต้องการ ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการใช้น้ำเพื่อกิจกรรม ต่างๆ ตามแผนงานที่กำหนดไว้ 46 2.1 การบริหารจัดการน้ำ

47 LOGO (6) การจัดทำแผนจัดสรรน้ำรายฤดูกาล/รายเดือน/ รายสัปดาห์/การจัดทำแผนการบริหารจัดการลำน้ำ ในพื้นที่รับผิดชอบ  การจัดทำแผนจัดสรรน้ำรายฤดูกาล/รายเดือน/รายสัปดาห์ของ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ในพื้นที่ชลประทานที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและความมั่นใจในการจัดสรรน้ำและ ขั้นตอนในการจัดทำแผน และการจัดทำแผนในภาวะวิกฤติ 47 2.1 การบริหารจัดการน้ำ

48 LOGO การปฏิบัติการส่งน้ำ (7) การแจ้งข่าวสารให้ผู้ใช้น้ำทราบทั้งก่อนและ ระหว่างส่งน้ำ /การแจ้งข่าวสารให้ผู้รับบริการและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียในลำน้ำที่รับผิดชอบ  ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา มีวิธีการแจ้งข่าวสารให้แก่ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งก่อนการส่งน้ำ ระหว่างการส่งน้ำ และ การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำอย่างไร และใช้ช่องทาง ใดบ้างโดยแยกเป็นกรณี 48 2.1 การบริหารจัดการน้ำ

49 LOGO (8) การควบคุมการส่งน้ำในระดับต่างๆ /การควบคุม การระบายน้ำในระดับต่างๆ  ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษามีวิธีการควบคุมการส่งน้ำ/ระบายน้ำ ใน ระดับต่างๆ และวิธีติดตามผลการดำเนินงานการส่งน้ำ และการ รายงานผล กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ในกรณีวิกฤติหรือ ภาวะวิกฤติ 49 2.1 การบริหารจัดการน้ำ

50 LOGO (9) การดำเนินงานป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ  ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษามีวิธีการดำเนินงานป้องกันและบรรเทา ภัยจากน้ำในพื้นที่โครงการฯ เพื่อลดผลเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับ โครงการฯ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (10) การปฏิบัติงานในภาวะวิกฤติ  ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษามีแนวทางในการปฏิบัติงานในภาวะ วิกฤติอย่างไร และมีความสอดคล้องกับการดำเนินงานของ โครงการฯ อย่างไร และมีการแจ้งข่าวและประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างไร เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 50 2.1 การบริหารจัดการน้ำ

51 LOGO (11) การควบคุมคุณภาพน้ำ  ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษามีวิธีการป้องกัน ควบคุม และ ตรวจสอบคุณภาพน้ำในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยมีรอบในการ ตรวจสอบคุณภาพน้ำตามมาตรฐานอย่างไร และใครเป็น ผู้รับผิดชอบ 51 2.1 การบริหารจัดการน้ำ

52 LOGO 2.2 การบำรุงรักษา (1) การจัดทำบันทึกประวัติ การตรวจสอบสภาพและ การบำรุงรักษาอาคารชลประทาน  ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา มีการจัดทำบันทึกบัญชีอาคาร ประวัติ การซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารชลประทาน ผู้รับผิดชอบในการ ดำเนินการกรอกข้อมูล จัดทำบันทึกฐานข้อมูลการตรวจสอบ สภาพ ประวัติการบำรุงรักษา บัญชีอาคารต่างๆ ในฝ่ายส่งน้ำ และบำรุงรักษา 52

53 LOGO (2) การดำเนินงานบำรุงรักษาปกติ เชิงป้องกัน และ กรณีเร่งด่วน  ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษามีแนวทางในการดำเนินงานบำรุงรักษา ปกติ เชิงป้องกัน และกรณีเร่งด่วน เพื่อให้อาคารชลประทาน ในความรับผิดชอบสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (3) การบันทึกประเมินผลการบำรุงรักษา ประจำ ฤดูกาล  ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษามีนโยบายในการบันทึกประเมินผลการ บำรุงรักษา และมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ตลอดจน การบันทึกข้อมูลและการรวบรวมข้อมูลและการกำหนด ผู้รับผิดชอบ 53 2.2 การบำรุงรักษา

54 LOGO 2.3 การประเมินผลการส่งน้ำ (1) การคำนวณประสิทธิภาพการชลประทานประจำ ฤดู (ร้อยละ) หรือคำนวณปริมาณการใช้น้ำของพืช ต่อฤดู (ลบ.ม./ไร่)  ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษามีการคำนวณประสิทธิภาพการ ชลประทานประจำฤดู และการปฏิบัติ หรือคำนวณปริมาณการใช้ น้ำของพืชประจำฤดูกาล และมีรอบความถี่ในการดำเนินงาน อย่างไร 54

55 LOGO (2) การบันทึกประเมินผลการบริหารจัดการน้ำ ใน วิธีการอื่น ๆ ประจำฤดูกาล  ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษามีการบันทึกประเมินผลการส่งน้ำประจำ ฤดูกาล หรือวิธีการอื่นๆ แบบใด โดยมีรอบการบันทึกเป็น อย่างไร และมีการประเมินความเสียหายของอาคารชลประทาน อย่างไรเพื่อเป็นข้อมูล 55 2.3 การประเมินผลการส่งน้ำ

56 LOGO (3) การบันทึกผลประโยชน์ที่ได้จากการชลประทาน เป็นรายฤดูกาล และรายปี  ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษามีวิธีการบันทึกผลประโยชน์ที่ได้จาก การชลประทานเป็นฤดูกาล รายโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบ เป็นรายฤดูกาลและรายปี และมีวิธีในการจัดเก็บข้อมูล วิธีใน การรวบรวมข้อมูล และการประมวลผลอย่างไร 56 2.3 การประเมินผลการส่งน้ำ

57 LOGO 2.4 การปฏิบัติตาม พรบ. ชลประทานที่เกี่ยวข้อง (1) การดำเนินการประกาศชลประทานตามมาตรา 5 และมาตรา 8 อย่างไร  ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษามีการดำเนินการประกาศมาตรา 5 ครอบคลุมพื้นที่ที่โครงการรับผิดชอบ และมีการประกาศมาตรา 8 ในพื้นที่รับผิดชอบที่มีแนวโน้มหรือมีการใช้น้ำชลประทาน นอกภาคการเกษตรตามมาตรา 8 (2) การจัดเก็บรายได้ตามมาตรา 8  ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษามีการเก็บรายได้ในพื้นที่ฝ่ายส่งน้ำและ บำรุงรักษา ที่ประกาศชลประทานตามมาตรา 8 57

58 LOGO (3) การดูแลและการบริหารจัดการพื้นที่ราชพัสดุ และการบุกรุกที่ราชพัสดุ  ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษามีการอนุญาตและบริหารจัดการพื้นที่ ราชพัสดุ และมีการบุกรุกที่ราชพัสดุ มากน้อยอย่างไร ในพื้นที่ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่รับผิดชอบ 58 2.4 การปฏิบัติตาม พรบ.ชลประทานที่เกี่ยวข้อง

59  หมวดที่ 3 การมีส่วนร่วมขององค์กรผู้ใช้น้ำ ชลประทาน  เกณฑ์การประเมินประกอบด้วย 2 หมวดย่อย ดังนี้ 3.1 การพัฒนาและเสริมสร้างความเข็มแข็ง  จำนวน 9 ข้อ 3.2 การบริหารองค์กรผู้ใช้น้ำ  จำนวน 10 ข้อ 59 หมวดที่ 3 การมีส่วนร่วมขององค์กรผู้ใช้น้ำ ชลประทานและผู้มีส่วนได้เสวนเสีย

60 LOGO 3.1 การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง (1) การสร้างความเข้าใจกับกลุ่มผู้ใช้น้ำอย่างต่อเนื่อง โดยการประชุม อบรม ดูงาน การจัดเวทีชุมชน ฯลฯ  ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษามีการดำเนินการสร้างความเข้าใจกับ กลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน คณะกรรมการจัดการชลประทาน อาสาสมัครชลประทาน โดยการประชุม อบรม ดูงาน การจัดเวที ชุมชน ฯลฯ อย่างไร และมีแผนและผลการดำเนินงาน และมี การวัดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ 60

61 LOGO (2) มีโครงสร้างการบริหารองค์กรผู้ใช้น้ำและกำหนด บทบาทหน้าที่แต่ละตำแหน่งอย่างชัดเจน  องค์กรผู้ใช้น้ำชลประทานมีการจัดทำโครงสร้างการบริหาร และ กำหนดบทบาทหน้าที่ ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมอย่างไร (3) มีระเบียบข้อบังคับขององค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน  องค์กรผู้ใช้น้ำชลประทานมีการกำหนดระเบียบข้อบังคับในการ ดำเนินการ และนำไปบังคับใช้จริงในการดำเนินการหรือไม่ อย่างไร 61 3.1 การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง

62 LOGO (4) การจัดตั้งกองทุนกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน  กลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานมีการจัดตั้งกองทุนหรือไม่ มีการจัดเก็บ เงินเข้ากองทุนอย่างไร มีการควบคุมดูแลการดำเนินงานและ การตรวจสอบอย่างไร เพื่อให้การบริหารเงินกองทุนมีความ โปร่งใส 62 3.1 การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง

63 LOGO (5) การจัดตั้งคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC)  ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา มีการดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการ จัดการชลประทาน (JMC) หรือไม่ มีขั้นตอนในการดำเนินงาน ตามแนวทางที่กำหนดอย่างไร การแต่งตั้งคณะกรรมการ JMC ครอบคลุมตัวแทนกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดหรือไม่ วัด ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้ใช้น้ำอย่างไร และมีการนำ ผลไปปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างไร 63 3.1 การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง

64 LOGO (6) การตั้งและพัฒนาอาสาสมัครชลประทาน  ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษามีการจัดตั้งอาสาสมัครชลประทาน หรือไม่ มีขั้นตอนในการดำเนินงานตามแนวทางที่กำหนด อย่างไร การจัดตั้งและพัฒนาอาสาสมัครชลประทานครอบคลุม ตัวแทนกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดหรือไม่ วัดความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจของผู้ใช้น้ำอย่างไร และมีการนำผลไปปรับปรุง การให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างไร 64 3.1 การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง

65 LOGO (7) มีการสำรวจความพึงพอใจของกลุ่มผู้ใช้น้ำที่มีต่อ การบริหารจัดการน้ำของเจ้าหน้าที่ชลประทาน  ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษามีการสำรวจความพึงพอใจของกลุ่ม ผู้ใช้น้ำที่มีต่อการบริหารจัดการน้ำของเจ้าหน้าที่ชลประทาน โดยมีการแจกแบบสำรวจจำนวนเท่าไหร่ต่อพื้นที่เป้าหมาย เป็นไปตามเงื่อนไขการสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจที่ กรมฯ กำหนดหรือไม่ มีผลการสำรวจออกมาเช่นไร และนำผล ที่ได้ไปดำเนินการอย่างไร 65 3.1 การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง

66 LOGO (8) มีการสำรวจเพื่อประเมินความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้ น้ำชลประทาน  ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษามีการประเมินความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้ น้ำชลประทานอย่างไร การดำเนินงานได้ดำเนินการตาม มาตรฐานที่กรมกำหนดหรือไม่ และนำผลมาปรับปรุงความ เข้มแข็งขององค์กรให้ดียิ่งขึ้นอย่างไร 66 3.1 การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง

67 LOGO (9) การประสานงานและความร่วมมือระหว่าง เจ้าหน้าที่ชลประทาน องค์กรผู้ใช้น้ำ และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง  เป็นการตรวจสอบการประสานการดำเนินงานของฝ่ายส่งน้ำและ บำรุงรักษา องค์กรผู้ใช้น้ำ หน่วยงานราชการต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินงานที่ดี และมีการวัดผล การดำเนินงานอย่างไร และมีการปรับปรุงการดำเนินงาน อย่างไร 67 3.1 การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง

68 LOGO 3.2 การบริหารองค์กรผู้ใช้น้ำ (1) การจัดทำปฏิทินกิจกรรมประจำปี และดำเนินงาน ตามแผน  องค์กรผู้ใช้น้ำฯ ได้จัดทำปฏิทินกิจกรรมประจำปี และมีการ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิทินประจำปีหรือไม่ (2) การปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กรผู้ใช้น้ำ  ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาได้ตรวจ ติดตามการดำเนินงานของ องค์กรผู้ใช้น้ำว่าเป็นไปตามกฎระเบียบที่กำหนด และในกรณีที่ มีการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงมีบทลงโทษและมีผู้ละเมิดมากน้อย อย่างไร 68

69 LOGO (3) ความสามารถขององค์กรผู้ใช้น้ำฯ ในการจัด ประชุมได้เอง  องค์กรผู้ใช้น้ำฯ สามารถจัดประชุมได้เอง หรือไม่อย่างไร และ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯ ได้มีการให้ความรู้ในการจัดประชุม อย่างไร เพื่อให้กลุ่มฯ สามารถดำเนินงานเองได้ (4) การบันทึกรายงานการประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำฯ เป็น ลายลักษณ์อักษร  องค์กรผู้ใช้น้ำฯ สามารถจดบันทึกประชุมได้เอง หรือไม่อย่างไร และหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำได้มีการให้ความรู้ในการจดบันทึกการ ประชุมอย่างไร เพื่อให้กลุ่มสามารถดำเนินงานเองได้ 69 3.2 การบริหารองค์กรผู้ใช้น้ำ

70 LOGO (5) การเข้าร่วมบริหารจัดการน้ำของกลุ่มบริหารการ ใช้น้ำชลประทาน กลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานพื้นฐาน  ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษามีการเข้าร่วมกิจกรรม หรือสนับสนุน กิจกรรม ในการบริหารจัดการน้ำของกลุ่มบริหารการใช้น้ำ ชลประทาน กลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานพื้นฐาน อาสาสมัคร และ คณะกรรมการจัดการชลประทานอย่างไร (6) กลุ่มผู้ใช้น้ำร่วมกันดูแลบำรุงรักษาอาคาร ชลประทานให้มีสภาพดีอยู่เสมอ  ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มผู้ใช้น้ำ ฯ ร่วมกันดูแลบำรุงรักษา อาคารชลประทานให้มีสภาพดีอยู่เสมอ หรือไม่ กลุ่มผู้ใช้น้ำได้จัดกิจกรรมในการดูแลบำรุงรักษา และมี ความถี่ปีละกี่ครั้ง 70 3.2 การบริหารองค์กรผู้ใช้น้ำ

71 LOGO (7) การบริหารองค์กรและกองทุนมีความโปร่งใส  องค์กรผู้ใช้น้ำฯ มีการบริหารงานด้วยความโปร่งใสอย่างไร มีวิธี ในการบริหารเงินกองทุนอย่างไร มีการจัดรูปแบบในการบริหาร เงินกองทุนอย่างไร เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และในบทบาท ของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาได้สนับสนุน ส่งเสริม และให้ ความรู้เช่นไรในเรื่องนี้ 71 3.2 การบริหารองค์กรผู้ใช้น้ำ

72 LOGO (8) มีที่ทำการกลุ่มและบอร์ดสำหรับติดประกาศต่าง ๆ  ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มผู้ใช้น้ำ ฯ มีที่ทำการกลุ่ม และมีการจัดบอร์ดสำหรับติดประกาศต่างๆ หรือการติดเอกสารต่างๆ ที่เป็นองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร 72 3.2 การบริหารองค์กรผู้ใช้น้ำ

73 LOGO (9) การจ้างเหมากลุ่มผู้ใช้น้ำบำรุงรักษาอาคาร ชลประทาน  ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษามีนโยบายและแนวทางในการ ดำเนินงานจ้างเหมาบำรุงรักษาอาคารชลประทาน ให้กับองค์กร ผู้ใช้น้ำและมีวิธีการดำเนินงานอย่างไร 73 3.2 การบริหารองค์กรผู้ใช้น้ำ

74 LOGO (10) การอนุรักษ์สภาพแวดล้อมทางน้ำเพื่อคุณภาพน้ำ ที่ดี  ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษามีการส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ สภาพแวดล้อม ทางน้ำ เพื่อคุณภาพน้ำที่ดี และได้มีรอบความถี่ ในการตรวจสภาพเป็นอย่างไร และมีการตรวจวัดค่าใดบ้าง เป็นไปตามมาตรฐานน้ำชลประทานหรือไม่ มีผู้ใดเป็น ผู้รับผิดชอบ และในกรณีที่น้ำมีสภาพต่ำกว่ามาตรฐานจะมี วิธีการดำเนินงานอย่างไร 74 3.2 การบริหารองค์กรผู้ใช้น้ำ

75 หมวดที่ 4 ผลสัมฤทธิ์ของงาน  เป็นการวัดความสำเร็จของการดำเนินงานในหมวด 1-3  สะท้อนผลการดำเนินงานทั้ง 4 มิติ  มิติด้านประสิทธิผล  มิติด้านคุณภาพการให้บริการ  มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ  มิติด้านการพัฒนาองค์กร  ตัวชี้วัดในหมวด 4 มีทั้งหมด 19 ตัว  ตัวชี้วัดอ้างอิงตัวชี้วัดในกระบวนการและตัวชี้วัดตามคำรับรองการ ปฏิบัติราชการ 75

76  เอกสารการชี้แจงประกอบหมวด 4 จะต้องมี ข้อมูลประกอบไม่น้อยกว่า ดังนี้  กรอกข้อมูลตาม Template  สถิติย้อนหลังไม่น้อยกว่า 3 ปี ถ้าไม่มีให้เว้นไว้และใส่ N/A  ข้อมูลผลการดำเนินงานในปัจจุบัน  กราฟแสดงแนวโน้ม หรือการนำข้อมูลมาพลอต (Plot) กราฟ  คำอธิบาย (C / Li)  ฯลฯ 76 หมวดที่ 4 ผลสัมฤทธิ์ของงาน

77 LOGO มิติด้านประสิทธิผล ตัวชี้วัดที่ 1 จำนวนรายได้เฉลี่ยต่อไร่ของเกษตรกร (บาท/ไร่/ปี) คำอธิบายตัวชี้วัด  เป็นการวัดรายได้ของเกษตรกรในเขตพื้นที่ชลประทานจากการทำกิจกรรมทุกประเภท ในพื้นที่ชลประทานทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง วิธีการเก็บข้อมูล  ฝสบ. ทำการสำรวจและเก็บข้อมูลจำนวนผลผลิตในแต่ละฤดูกาล และคำนวณเป็น รายได้ของเกษตรกรที่อยู่ในเขตพื้นที่ชลประทานของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา สูตรการคำนวณ จำนวนรายได้ของเกษตรกรในเขตพื้นที่ชลประทานตลอดทั้งปี (บาท) พื้นที่ชลประทานของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา (ไร่) 77

78 LOGO ข้อมูลย้อนหลัง (ไม่น้อยกว่า 3 ปี) ค่าคะแนนที่ได้ X = ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง (ไม่น้อยกว่า 3 ปี) ค่าคะแนนที่ได้ ____________ คะแนน 25522553255425552556 ค่าแฉลี่ย X = (ผลรวมข้อมูลย้อนหลัง) / จำนวนปี 12345 X-4%X-2%XX+2%X+4% 78 มิติด้านประสิทธิผล

79 LOGO ข้อมูลย้อนหลัง (ไม่น้อยกว่า 3 ปี) ค่าแฉลี่ย X = (1,500+1,700+1,500+1,600+1,800) / 5 = 1,620 ค่าคะแนนที่ได้ ผลการดำเนินงาน 1,800 บาท/ไร่/ปี ค่าคะแนนที่ได้ ____5_____ คะแนน 25522553255425552556 1,5001,7001,5001,6001,800 ค่าแฉลี่ย X = (ผลรวมข้อมูลย้อนหลัง) / จำนวนปี 12345 1,555.201,587.601,620.001,652.401,684.80 79 มิติด้านประสิทธิผล Le

80 LOGO 80 T แนวโน้ม + เพิ่มขึ้น C = เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ 1,620 บาท/ไร่/ปี มีเกณฑ์ที่ดีกว่า Li = แนวโน้มที่ดีขึ้นเนื่องจากโครงการได้มีการดำเนินการสร้างความเข้าใจ เพื่อไม่ให้ เกิดความแย่งน้ำ ทำให้ประสิทธิภาพชลประทานสูงขึ้น ส่งผลทำให้ค่า Yield สูงขึ้น..... มิติด้านประสิทธิผล ค่ามาตรฐาน

81 LOGO ตัวชี้วัดที่ 2 จำนวนพื้นที่บริหารจัดการน้ำในเขตชลประทานที่ฝ่ายส่งน้ำและ บำรุงรักษารับผิดชอบ (Cropping Intensity) คำอธิบายตัวชี้วัด  เป็นการวัดจำนวนพื้นที่ในการส่งน้ำให้แก่เกษตรกรในฤดูฝน รวมกับพื้นที่ในการส่งน้ำ ให้แก่เกษตรกรในฤดูแล้ง เมื่อเทียบกับพื้นที่ชลประทานของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา วิธีการเก็บข้อมูล  ฝสบ. ให้เจ้าหน้าที่สำรวจและเก็บข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกในเขตพื้นที่ชลประทานของ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง ทั้งนี้ไม่นับรวมในกรณีที่มีการส่งน้ำ ให้เกษตรกรนอกเขตชลประทาน สูตรการคำนวณ (จำนวนพื้นที่ในการทำการเกษตรฤดูฝน + ฤดูแล้ง) x 100 จำนวนพื้นที่ชลประทานของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา 81 มิติด้านประสิทธิผล

82 LOGO ข้อมูลย้อนหลัง (ไม่น้อยกว่า 3 ปี) เกณฑ์การให้คะแนน (Le) ค่าคะแนนที่ได้ ____________ คะแนน 2552255325542555255 12345 120%125%130%135%140% 82 มิติด้านประสิทธิผล

83 LOGO ข้อมูลย้อนหลัง (ไม่น้อยกว่า 3 ปี) พื้นที่ชลประทาน 100,000 ไร่ เกณฑ์การให้คะแนน (Le) ผลการดำเนินการ 132 % ค่าคะแนนที่ได้ ______3.4______ คะแนน 25522553255425552556 ฤดูฝน100,000 95,00097,000100,000 ฤดูแล้ง20,00025,00023,00027,00032,000 รวม120,000125,000118,000124,000132,000 ร้อยละ120125118124132 12345 120%125%130%135%140% 83 มิติด้านประสิทธิผล

84 LOGO 84 T แนวโน้ม + เพิ่มขึ้น C = เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ 130% ผลงานสูงกว่าเกณฑ์ Li = แนวโน้มที่ดีขึ้นเนื่องจากโครงการได้มีการดำเนินการสร้างความเข้าใจ เพื่อไม่ให้ เกิดการแย่งน้ำ ทำให้ประสิทธิภาพชลประทานสูงขึ้น ส่งผลทำให้ค่า Yield สูงขึ้น..... มิติด้านประสิทธิผล ค่ามาตรฐาน

85 LOGO ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละความเสียหายของพืชเศรษฐกิจในเขตชลประทานจาก อุทกภัยและภัยแล้งที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษารับผิดชอบ คำอธิบายตัวชี้วัด  เป็นการวัดความเสียหายของพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา จาก อุทกภัยและภัยแล้งตลอดฤดูฝนและฤดูแล้ง โดยพื้นที่ดังกล่าวจะต้องอยู่ในแผนการ ส่งน้ำของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา และเกิดความเสียหายโดยสิ้นเชิง วิธีการเก็บข้อมูล  ฝสบ.ให้เจ้าหน้าที่สำรวจและเก็บข้อมูลความเสียหายของพื้นที่เพาะปลูกที่เกิดจาก อุทกภัยและภัยแล้งที่เสียหายโดยสิ้นเชิงทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง สูตรการคำนวณ (พื้นที่ความเสียหายของพืชเศรษฐกิจจากอุทกภัย + ภัยแล้ง) x 100 จำนวนพื้นที่ชลประทานของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา 85 มิติด้านประสิทธิผล

86 LOGO ข้อมูลย้อนหลัง (ไม่น้อยกว่า 3 ปี) ค่าคะแนนที่ได้ ผลการดำเนินการ ____________ ค่าคะแนนที่ได้ ____________ คะแนน 25522553255425552556 12345 0.2450.1950.1450.0950.045 86 มิติด้านประสิทธิผล

87 LOGO ข้อมูลย้อนหลัง (ไม่น้อยกว่า 3 ปี) พื้นที่ชลประทาน 100,000 ไร่ ค่าคะแนนที่ได้ ผลการดำเนินการ ___0.015______ ค่าคะแนนที่ได้ ______5______ คะแนน 25522553255425552556 เสียหายฤดูฝน5025402010 เสียหายฤดูแล้ง10075 155 เสียหายรวม1501001153515 คิดเป็นร้อยละ0.150.100.1150.0350.015 12345 0.2450.1950.1450.0950.045 87 มิติด้านประสิทธิผล

88 LOGO 88 T แนวโน้ม เสียหาย น้อยลง C = เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ 0.145% ผลงานดีกว่ากว่าเกณฑ์ Li = แนวโน้มที่ดีขึ้นเนื่องจากโครงการได้มีการดำเนินการสร้างความเข้าใจ เพื่อไม่ให้ เกิดความแย่งน้ำ ทำให้ประสิทธิภาพชลประทานสูงขึ้น ส่งผลทำให้ค่า Yield สูงขึ้น..... มิติด้านประสิทธิผล ค่ามาตรฐาน

89 LOGO ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำและทางน้ำชลประทานผ่าน เกณฑ์มาตรฐาน (ร้อยละ) คำอธิบายตัวชี้วัด  เป็นการตรวจวัดคุณภาพน้ำชลประทาน ก่อนที่จะส่งให้ผู้ใช้น้ำชลประทานว่ามีคุณภาพ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดหรือไม่ ภายใต้ขอบเขตที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา รับผิดชอบ วิธีการเก็บข้อมูล  ให้ ฝสบ.กำหนดจุดการตรวจวัดคุณภาพน้ำภายในขอบเขตที่รับผิดชอบ เช่นบริเวณ อ่างเก็บน้ำ คลองส่งน้ำ และคลองระบายน้ำ โดยระบุจุดตรวจวัดให้ชัดเจน และ กำหนดช่วงเวลาในการตรวจวัด เช่น วัดทุกเดือน วัดทุก 3 เดือน เป็นต้น และ ดำเนินการตรวจวัดตามที่กำหนด โดยจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จะต้องมีผลการตรวจวัดที่ผ่านเกณฑ์ตลอดทั้งปี สูตรการคำนวณ จำนวนจุดตรวจวัดที่คุณภาพน้ำผ่านเกณฑ์มาตรฐาน x 100 จำนวนจุดตรวจวัดทั้งหมด 89 มิติด้านประสิทธิผล

90 LOGO ข้อมูลย้อนหลัง (ไม่น้อยกว่า 3 ปี) ค่าคะแนนที่ได้ ผลการดำเนินการ __________ ค่าคะแนนที่ได้ ____________ คะแนน 25522553255425552556 12345 60708090100 90 มิติด้านประสิทธิผล

91 LOGO ข้อมูลย้อนหลัง (ไม่น้อยกว่า 3 ปี) จุดตรวจวัด 50 จุด ค่าคะแนนที่ได้ ผลการดำเนินการ 100% ค่าคะแนนที่ได้ _____5_______ คะแนน 25522553255425552556 จุดตรวจวัดผ่านเกณฑ์40424750 ร้อยละผ่านเกณฑ์808494100 12345 60708090100 91 มิติด้านประสิทธิผล

92 LOGO 92 T แนวโน้ม + คุณภาพน้ำดีขึ้น C = เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ 80% ผลงานดีกว่ากว่าเกณฑ์ Li = แนวโน้มที่ดีขึ้นเนื่องจากได้มีมาตรการรณรงค์การรักษาคุณภาพน้ำและไม่ทิ้งน้ำ เสียที่เจือปนสารเคมี และขยะลงทางน้ำชลประทาน มิติด้านประสิทธิผล ค่ามาตรฐาน

93 LOGO มิติด้านคุณภาพการให้บริการ ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่ชลประทานที่พอใจต่อการบริหาร จัดการน้ำ คำอธิบายตัวชี้วัด  เป็นการวัดคุณภาพการให้บริการของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่มีต่อลูกค้าตาม รายละเอียดแบบประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจที่กำหนด โดยจะดูในเรื่อง ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการน้ำของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา วิธีการเก็บข้อมูล  ฝสบ.ให้เจ้าหน้าที่ออกสำรวจความพึงพอใจของเกษตรกรโดยใช้แบบประเมินความ พึงพอใจและไม่พึงพอใจ (แบบ สสช. P1) ของสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชน โดยกลุ่มตัวอย่างจะต้องครอบคลุมทั้งต้นคลอง กลางคลอง และปลาย คลอง โดยทำการประเมินช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน ของทุกปี 93

94 LOGO สูตรการคำนวณ ประเด็นวัดความพึงพอใจ จำนวนผู้แสดงความคิดเห็น แต่ละระดับ รวมจำนวน ผู้ตอบแบบ สำรวจ 1234 น้อยที่สุดน้อยมากมากที่สุด 1. การให้บริการของเจ้าหน้าที่ชลประทาน 1.1 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความ สุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส A1 A2A3A4n 1.2 เจ้าหน้าที่เอาใจใส่ในการปฏิบัติ หน้าที่ ออกพบปะเกษตรกรอย่าง สม่ำเสมอ B1 B2B3B4n 1.3 เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ และตอบ ปัญหา ข้อซักถามได้เป็นอย่างดี C1 C2C3C4n 1.4 เจ้าหน้าที่รับฟังความคิดเห็นและ ข้อเสนอแนะของผู้ใช้น้ำ D1 D2D3D4n 94 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ

95 LOGO ประเด็นวัดความพึงพอใจ จำนวนผู้แสดงความคิดเห็น แต่ละระดับ รวมจำนวน ผู้ตอบแบบ สำรวจ 1234 น้อยที่สุดน้อยมากมากที่สุด 2. ความพึงพอใจในกระบวนการส่งน้ำและบำรุงรักษาของกรมชลประทาน 2.1 มีการแจ้งข้อมูลข่าวสาร แก้ผู้ใช้ น้ำอย่างสม่ำเสมอ E1 E2E3E4n 2.2 มีการสำรวจความต้องการ เพาะปลูก ก่อนถึงฤดูกาลเพาะปลูก F1 F2F3F4n 2.3 มีการกำหนดแผนการส่งน้ำ ประจำฤดูกาลที่ชัดเจน G1 G2G3G4n 2.4 เกษตรกรผู้ใช้น้ำร่วมกันขุดลอก คู คลองส่งน้ำอย่างสม่ำเสมอ H1 H2H3H4n 95 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ

96 LOGO ประเด็นวัดความพึงพอใจ จำนวนผู้แสดงความคิดเห็น แต่ละระดับ รวม จำนวน ผู้ตอบ แบบ สำรวจ 1234 น้อยที่สุด น้อยมาก มากที่สุด 3. ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก ที่กรมชลประทานจัดให้ 3.1 คลองส่งน้ำ คูส่งน้ำ ถนนบนคันคลอง และอาคารบังคับน้ำอยู่ในสภาพดี พร้อมใช้ งาน I1 I2I3I4n 3.2 ผู้ใช้น้ำมีช่องทาง และสามารถติดต่อกับ เจ้าหน้าที่ชลประทานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว J1 J2J3J4n 4. ความพึงพอใจต่อผลการส่งน้ำและบำรุงรักษาของกรมชลประทาน 4.1 ผู้ใช้น้ำได้รับน้ำ ตามแผนที่กำหนดK1 K2K3K4n 4.2 ผู้ใช้น้ำสามารถเพาะปลูกได้พื้นที่ ตามที่วางแผนร่วมกับชลประทาน L1 L2L3L4n 4.3 ไม่มีปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้ใช้น้ำM1 M2M3M4n 96 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ

97 LOGO ประเด็นวัดความพึงพอใจการคำนวณ ผลรวม คะแนน ค่าคะแนน ความพึง พอใจแต่ละ ประเด็นย่อย 1. การให้บริการของเจ้าหน้าที่ชลประทาน 1.1 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วย ความสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส (A1x1)+(A2x2)+(A3x3)+(A4x4)∑ A∑ A / n 1.2 เจ้าหน้าที่เอาใจใส่ในการ ปฏิบัติหน้าที่ ออกพบปะ เกษตรกรอย่างสม่ำเสมอ (B1x1)+(B2x2)+(B3x3)+(B4x4)∑ B∑ B / n 1.3 เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ และ ตอบปัญหา ข้อซักถามได้เป็น อย่างดี (C1x1)+(C2x2)+(C3x3)+(C4x4)∑ C∑ C / n 1.4 เจ้าหน้าที่รับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้ใช้น้ำ (D1x1)+(C2x2)+(C3x3)+(C4x4)∑ C∑ C / n คะแนนความพึงพอใจการ ให้บริการของเจ้าหน้าที่ ชลประทาน (∑ A + ∑ B + ∑ C + ∑ D) / nZ1 97 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ

98 LOGO ประเด็นวัดความพึงพอใจการคำนวณ ผลรวม คะแนน ค่าคะแนน ความพึงพอใจ แต่ละประเด็น ย่อย 2. ความพึงพอใจในกระบวนการส่งน้ำและบำรุงรักษาของกรมชลประทาน 2.1 มีการแจ้งข้อมูลข่าวสาร แก้ ผู้ใช้น้ำอย่างสม่ำเสมอ (E1x1)+(E2x2)+(E3x3)+(E4x4)∑ E∑ E / n 2.2 มีการสำรวจความต้องการ เพาะปลูก ก่อนถึงฤดูกาลเพาะปลูก (F1x1)+(F2x2)+(F3x3)+(F4x4)∑ F∑ F / n 2.3 มีการกำหนดแผนการส่งน้ำ ประจำฤดูกาลที่ชัดเจน (G1x1)+(G2x2)+(G3x3)+(G4x4)∑ G∑ G / n 2.4 เกษตรกรผู้ใช้น้ำร่วมกันขุด ลอก คู คลองส่งน้ำอย่างสม่ำเสมอ (H1x1)+(H2x2)+(H3x3)+(H4x4 ) ∑ H∑ H / n คะแนนความพึงพอใจใน กระบวนการส่งน้ำและ บำรุงรักษาของกรมชลประทาน (∑ E + ∑ F + ∑ G + ∑ H) / nZ2 98 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ

99 LOGO ประเด็นวัดความพึงพอใจการคำนวณ ผลรวม คะแนน ค่าคะแนน ความพึง พอใจแต่ละ ประเด็นย่อย 3. ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก ที่กรมชลประทานจัดให้ 3.1 คลองส่งน้ำ คูส่งน้ำ ถนนบน คันคลองและอาคารบังคับน้ำอยู่ ในสภาพดี พร้อมใช้งาน (I1x1)+(I2x2)+(I3x3)+(I4x4)∑ I∑ I / n 3.2 ผู้ใช้น้ำมีช่องทาง และ สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ ชลประทานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว (J1x1)+(J2x2)+(J3x3)+(J4x4)∑ J∑ J / n ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวย ความสะดวก ที่กรม ชลประทานจัดให้ (∑ I + ∑ J) / nZ3 99 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ

100 LOGO ประเด็นวัดความพึงพอใจการคำนวณ ผลรวม คะแนน ค่าคะแนน ความพึง พอใจแต่ละ ประเด็นย่อย 4. ความพึงพอใจต่อผลการส่งน้ำและบำรุงรักษาของกรมชลประทาน 4.1 ผู้ใช้น้ำได้รับน้ำ ตามแผนที่ กำหนด (K1x1)+(K2x2)+(K3x3)+(K4x4)∑ K∑ K / n 4.2 ผู้ใช้น้ำสามารถเพาะปลูกได้ พื้นที่ ตามที่วางแผนร่วมกับ ชลประทาน (L1x1)+(L2x2)+(L3x3)+(L4x4)∑ L∑ L / n 4.3 ไม่มีปัญหาความขัดแย้ง ระหว่างผู้ใช้น้ำ (M1x1)+(M2x2)+(M3x3)+(M4x4)∑ M∑ M / n ความพึงพอใจต่อผลการส่งน้ำ และบำรุงรักษาของกรม ชลประทาน (∑ K + ∑ L + ∑ M) / nZ4 คิดคำนวณค่าคะแนนเป็น ร้อยละ (Z1 + Z2 +Z3 + Z4) x 100 / 4 = Y 100 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ

101 LOGO ข้อมูลย้อนหลัง (ไม่น้อยกว่า 3 ปี) ค่าคะแนนที่ได้ ผลการดำเนินงาน 75% ค่าคะแนนที่ได้ ______3______ คะแนน 25522553255425552556 65687275 12345 6570758085 101 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ Le

102 LOGO 102 T แนวโน้ม + ความพึงพอใจดีขึ้น C = เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ 75% ผลงานอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน Li = แนวโน้มที่ดีขึ้นเนื่องจากได้มีการสร้างความเข็มแข็ง.............. มิติด้านคุณภาพการให้บริการ ค่ามาตรฐาน

103 LOGO มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของพื้นที่ชลประทานที่ได้รับน้ำต่อพื้นที่เป้าหมาย ฤดูฝน คำอธิบายตัวชี้วัด  เป็นการวัดการวางแผนพื้นที่ชลประทานในฤดูฝน กับพื้นที่ที่สามารถดำเนินงานได้จริง โดยจะดูจากแผน ที่คำนวณปริมาณน้ำกับพื้นที่ส่งน้ำตามการคำนวณ เทียบกับ แผนการเพาะปลูกและปริมาณน้ำที่ส่งจริง วิธีการเก็บข้อมูล  ฝสบ.ให้เจ้าหน้าที่ทำการสำรวจพื้นที่ที่ทำการเพาะปลูกจริงในช่วงฤดูฝน ตามข้อมูลที่ ได้จัดทำการรายงานพื้นที่เพาะปลูกให้กรมฯ ทราบ เพื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ เพาะปลูกในฤดูฝนตามที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาได้วางแผนไว้ สูตรการคำนวณ (จำนวนพื้นที่เพาะปลูกที่ปลูกได้จริงในฤดูฝน) x 100 จำนวนพื้นที่เพาะปลูกที่วางแผนในฤดูฝน 103

104 LOGO ข้อมูลย้อนหลัง (ไม่น้อยกว่า 3 ปี) ค่าคะแนนที่ได้ ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ _____3_______ คะแนน 25522553255425552556 แผน100,000 ผล85,00090,00095,000100,000 ร้อยละ859095100 12345 8090100110120 104 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

105 LOGO 105 T แนวโน้ม + ดีขึ้น C = เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ 100% ผลงานอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน Li = แนวโน้มที่ดีขึ้นเนื่องจากได้มีการสร้างความเข็มแข็ง มีการวางแผนการใช้น้ำ................. มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ ค่ามาตรฐาน

106 LOGO ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละของพื้นที่ชลประทานที่ได้รับน้ำต่อพื้นที่เป้าหมาย ฤดูแล้ง น้ำหนัก : ร้อยละ 5 คำอธิบายตัวชี้วัด  เป็นการวัดการวางแผนพื้นที่ชลประทานในฤดูแล้ง กับพื้นที่ที่สามารถดำเนินงานได้ จริง โดยจะดูจากแผน ที่คำนวณปริมาณน้ำกับพื้นที่ส่งน้ำตามการคำนวณ เทียบกับ แผนการเพาะปลูกและปริมาณน้ำที่ส่งจริง วิธีการเก็บข้อมูล  ฝสบ.ให้เจ้าหน้าที่ทำการสำรวจพื้นที่ที่ทำการเพาะปลูกจริงในช่วงฤดูแล้ง ตามข้อมูล ที่ได้จัดทำการรายงานพื้นที่เพาะปลูกให้กรมฯ ทราบ เพื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ เพาะปลูกพืชฤดูแล้งตามที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาได้วางแผนไว้ สูตรการคำนวณ (จำนวนพื้นที่เพาะปลูกที่ปลูกได้จริงในฤดูแล้ง) x 100 จำนวนพื้นที่เพาะปลูกที่วางแผนในฤดูแล้ง 106 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

107 LOGO ข้อมูลย้อนหลัง (ไม่น้อยกว่า 3 ปี) ค่าคะแนนที่ได้ ผลการดำเนินงาน 103.33 % ค่าคะแนนที่ได้ _____3.33_______ คะแนน 25522553255425552556 แผน30,000 ผล25,00027,00030,00031,000 ร้อยละ83.3390.00100103.33 12345 8090100110120 107 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

108 LOGO 108 T แนวโน้ม + ดีขึ้น C = เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ 100% ผลงานอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน Li = แนวโน้มที่ดีขึ้นเนื่องจากได้มีการสร้างความเข็มแข็ง มีการวางแผนการใช้น้ำ................. มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ ค่ามาตรฐาน

109 LOGO ตัวชี้วัดที่ 8 ประสิทธิภาพชลประทานในฤดูฝน คำอธิบายตัวชี้วัด  เป็นการตรวจสอบถึงประสิทธิภาพของการชลประทานในฤดูฝน ซึ่งหมายถึงอัตราส่วน ที่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ระหว่างปริมาณน้ำสุทธิที่จะต้องให้แก่พืช (Net Water Application) ต่อปริมาณน้ำทั้งหมดที่ต้องให้แก่พืช (Gross Water Application) วิธีการเก็บข้อมูล  ฝสบ.ต้องทำการเก็บข้อมูลปริมาณน้ำที่ส่งจริงเป็นรายวัน และรวบรวมวิเคราะห์เป็น ข้อมูลรายสัปดาห์ รายเดือน จนเสร็จสิ้นฤดูกาลเพาะปลูกในฤดูฝน จึงรวบรวม วิเคราะห์ว่าตลอดฤดูกาลเพาะปลูกใช้น้ำทั้งหมดเป็นปริมาณเท่าใด แล้วนำมา เปรียบเทียบกับปริมาณน้ำที่ต้องส่งตามทฤษฎี สูตรการคำนวณ (ปริมาณน้ำตามทฤษฎี – ฝนใช้การ + การรั่วซึม)x 100 ปริมาณน้ำที่ส่งจริงตลอดฤดูฝน 109 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

110 LOGO ข้อมูลย้อนหลัง (ไม่น้อยกว่า 3 ปี) ค่าคะแนนที่ได้ ผลการดำเนินงาน _______________ ค่าคะแนนที่ได้ ____________ คะแนน 25522553255425552556 12345 2030405060 110 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

111 LOGO ตัวชี้วัดที่ 9 ประสิทธิภาพชลประทานในฤดูแล้ง คำอธิบายตัวชี้วัด  เป็นการตรวจสอบถึงประสิทธิภาพของการชลประทานในฤดูแล้ง ซึ่งหมายถึง อัตราส่วนที่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ระหว่างปริมาณน้ำสุทธิที่จะต้องให้แก่พืช (Net Water Application) ต่อปริมาณน้ำทั้งหมดที่ต้องให้แก่พืช (Gross Water Application) วิธีการเก็บข้อมูล  ฝสบ.ต้องทำการเก็บข้อมูลปริมาณน้ำที่ส่งจริงเป็นรายวัน และรวบรวมวิเคราะห์เป็น ข้อมูลรายสัปดาห์ รายเดือน จนเสร็จสิ้นฤดูกาลเพาะปลูกในฤดูแล้ง จึงรวบรวม วิเคราะห์ว่าตลอดฤดูกาลเพาะปลูกใช้น้ำทั้งหมดเป็นปริมาณเท่าใด แล้วนำมา เปรียบเทียบกับปริมาณน้ำที่ต้องส่งตามทฤษฎี สูตรการคำนวณ (ปริมาณน้ำตาทฤษฎี – ฝนใช้การ + การรั่วซึม) x 100 ปริมาณน้ำที่ส่งจริงตลอดฤดูแล้ง 111 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

112 LOGO ข้อมูลย้อนหลัง (ไม่น้อยกว่า 3 ปี) ค่าคะแนนที่ได้ ผลการดำเนินงาน _______________ ค่าคะแนนที่ได้ ____________ คะแนน 25522553255425552556 12345 2030405060 112 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

113 LOGO ตัวชี้วัดที่ 10 จำนวนผลผลิตของข้าวต่อปริมาณน้ำที่ใช้ (กก./ลบ.ม.) น้ำหนัก : ร้อยละ 10 คำอธิบายตัวชี้วัด  เป็นการวัดปริมาณน้ำที่ส่งให้พื้นที่เพาะปลูกข้าว ส่งผลให้ได้ผลผลิตเป็นปริมาณ เท่าใด โดยดูจากผลผลิตที่ได้ หารด้วย ปริมาณน้ำที่ส่งให้ (กิโลกรัม / ลูกบาศก์ เมตร) วิธีการเก็บข้อมูล  ฝสบ.ให้เจ้าหน้าที่ทำการสำรวจและเก็บข้อมูลจำนวนผลผลิตข้าวในเขตพื้นที่ ชลประทานของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา เปรียบเทียบกับปริมาณน้ำที่ส่งจริงให้พื้นที่ ที่ทำการเพาะปลูกข้าว สูตรการคำนวณ จำนวนผลผลิตข้าวที่ได้ (กก.) ปริมาณน้ำที่ส่งให้พื้นที่เพาะปลูกข้าว (ลบ.ม.) 113 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

114 LOGO ข้อมูลย้อนหลัง (ไม่น้อยกว่า 3 ปี) ค่าคะแนนที่ได้ ผลการดำเนินงาน ____________ ค่าคะแนนที่ได้ ____________ คะแนน 25522553255425552556 12345 0.30.40.50.60.7 114 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

115 LOGO ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละของงานซ่อมแซม ปรับปรุงระบบชลประทานและงาน บรรเทาอุทกภัยที่แล้วเสร็จตามแผนในแต่ละปี น้ำหนัก : ร้อยละ 10 คำอธิบายตัวชี้วัด  เป็นการตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนงานซ่อมแซม ปรับปรุง และงานบรรเทาภัย ทางน้ำที่แล้วเสร็จตามแผน โดยวัดแผน-ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ วัดรายโครงการ โดยให้ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาทำเป็นรายละเอียดรายโครงการ โดยเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามงบประมาณที่ได้รับ วิธีการเก็บข้อมูล  ฝสบ.ทำการเก็บข้อมูลของงานซ่อมแซม ปรับปรุงระบบชลประทานและงานบรรเทา อุทกภัยที่ได้จัดทำในแต่ละปีว่า ดำเนินการเสร็จภายในกำหนดหรือไม่ และแต่ละ โครงการ ใช้งบประมาณเป็นจำนวนเท่าใด เพื่อเปรียบเทียบกับจำนวนงานและ งบประมาณที่ได้รับ 115 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

116 LOGO สูตรการคำนวณ ลำดั บ ที่ รายการงปม. (X) ผลการ ดำเนิน งาน (%) 12345 คะแนน ที่ได้ (y) น้ำหนัก คะแนนเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก (m) ซ่อม A1.5 100% 30กย 80%90% 100% เสร็จ ก่อน 15 กย. เสร็จ ก่อน 1 กย. 30.3411.023 ซ่อม B1.1 100% 14 กย 80%90% 100% เสร็จ ก่อน 15 กย. เสร็จ ก่อน 1 กย. 4 0.2501.000 ซ่อม C1.8 100% 28 สค 80%90% 100% เสร็จ ก่อน 15 กย. เสร็จ ก่อน 1 กย. 5 0.4092.045 4.4 1.004.068 116 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ ค่าคะแนนที่ได้ ____4.068________ คะแนน

117 LOGO ตัวชี้วัดที่ 12 ร้อยละของจำนวนอาคารชลประทาน ที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน น้ำหนัก : ร้อยละ 10 คำอธิบายตัวชี้วัด  เป็นการตรวจสอบถึงสภาพอาคารชลประทานของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาว่าอยู่ใน สภาพใช้งานได้ดีเป็นจำนวนเท่าใด เมื่อเทียบกับปริมาณอาคารทั้งหมด เพื่อจะดูถึง ความสอดคล้องกับการตั้งงบประมาณงานซ่อมแซมปรับปรุงของฝ่ายส่งน้ำและ บำรุงรักษา วิธีการเก็บข้อมูล  ออกสำรวจสภาพอาคารชลประทานทั้งหมดของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาว่าอยู่ใน สภาพที่ใช้งานได้เป็นจำนวนเท่าไร เพื่อเปรียบเทียบกับจำนวนอาคารชลประทาน ทั้งหมดของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา โดยนำข้อมูลที่ได้บันทึกลงในบัญชีประวัติอาคาร ชลประทาน 117 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

118 LOGO ข้อมูลย้อนหลัง (ไม่น้อยกว่า 3 ปี) ค่าคะแนนที่ได้ ผลการดำเนินงาน ____________ ค่าคะแนนที่ได้ ____________ คะแนน 12345 60708090100 118 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 25522553255425552556

119 LOGO ตัวชี้วัดที่ 13 ต้นทุนการบริหารจัดการน้ำ (บาท/ไร่/ปี) คำอธิบายตัวชี้วัด  เป็นการคำนวณต้นทุนการบริหารจัดการน้ำ โดยเป็นการคำนวณงบประมาณ ที่ใช้ใน การบริหารจัดการที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาได้รับ หารด้วยพื้นที่เพาะปลูกของฝ่ายส่ง น้ำและบำรุงรักษา วิธีการเก็บข้อมูล  ฝสบ.ทำการเก็บข้อมูลงบประมาณต่าง ๆ ที่ได้รับในแต่ละปี ได้แก่ เงินเดือนของ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่า สาธารณูปโภค (ทั้งนี้ ไม่รวมงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างทั้งหมด) สูตรการคำนวณ งบประมาณที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาได้รับ พื้นที่ชลประทานของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา 119 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

120 LOGO ข้อมูลย้อนหลัง (ไม่น้อยกว่า 3 ปี) ค่าคะแนนที่ได้ ผลการดำเนินงาน ____________ ค่าคะแนนที่ได้ ____________ คะแนน 12345 500-600400-500300-400200-300200> 120 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 25522553255425552556

121 LOGO ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณงบลงทุนที่เป็นไปตามแผน คำอธิบายตัวชี้วัด  เป็นการวัดร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณงบลงทุน ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วิธีการเก็บข้อมูล  ฝสบ. ตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณจากงบลงทุนที่ ฝสบ.ได้รับว่ามีการใช้ จ่ายงบประมาณไปเป็นจำนวนเท่าไร เปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด สูตรการคำนวณ งบประมาณที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาเบิกจ่ายงบลงทุน x 100 งบประมาณที่ได้รับ ที่รายการงบประมาณที่ได้รับงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง รวม 121 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

122 LOGO ข้อมูลย้อนหลัง (ไม่น้อยกว่า 3 ปี) ค่าคะแนนที่ได้ ผลการดำเนินงาน ____________ ค่าคะแนนที่ได้ ____________ คะแนน 12345 80%85%90%95%100% 122 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 25522553255425552556

123 LOGO ตัวชี้วัดที่ 15 ร้อยละของงานพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้ น้ำที่แล้วเสร็จตามแผนใน แต่ละปี คำอธิบายตัวชี้วัด  เป็นการวัดแผน-ผลการดำเนินงานของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาในงานพัฒนาและ เสริมสร้างความเข็มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ำที่แล้วเสร็จตามแผนในแต่ละปี วิธีการเก็บข้อมูล  นำผลการดำเนินงานที่ได้จากงานพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ำ ชลประทานที่แล้วเสร็จ ตามแผนงานที่ได้รับงบประมาณการดำเนินงานจากสำนัก ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน ตาม แบบฟอร์มการรายงานของสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สูตรการคำนวณ ผลการดำเนินงานพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ำ x 100 แผนการดำเนินงานพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ำ 123 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

124 LOGO ข้อมูลย้อนหลัง (ไม่น้อยกว่า 3 ปี) ค่าคะแนนที่ได้ ผลการดำเนินงาน ____________ ค่าคะแนนที่ได้ ____________ คะแนน 12345 80%85%90%95%100% 124 25522553255425552556 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

125 LOGO  ตัวชี้วัดที่ 16 ร้อยละของพื้นที่ชลประทานที่มีการตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ ชลประทานพื้นฐาน  คำอธิบายตัวชี้วัด เป็นการวัดถึงฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ว่ามีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน พื้นฐานครอบคลุมพื้นที่ที่รับผิดชอบคิดเป็นร้อยละ  วิธีการเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูลพื้นที่ของกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานพื้นฐานจากฐานข้อมูลองค์กรผู้ใช้ น้ำชลประทานของโครงการฯ ที่กรอกข้อมูลในระบบออนไลน์  สูตรการคำนวณ (พื้นที่ของกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานพื้นฐาน) x 100 จำนวนพื้นที่ชลประทานของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา 125 มิติด้านการพัฒนาองค์การ

126 LOGO ข้อมูลย้อนหลัง (ไม่น้อยกว่า 3 ปี) ค่าคะแนนที่ได้ ผลการดำเนินงาน ____________ ค่าคะแนนที่ได้ ____________ คะแนน 12345 50%60%70%80%90% 126 25522553255425552556 มิติด้านการพัฒนาองค์การ

127 LOGO  ตัวชี้วัดที่ 17 ร้อยละของพื้นที่ชลประทานที่มีการตั้งกลุ่มบริหารการใช้น้ำ ชลประทาน กลุ่มเกษตรกรฯ สมาคมฯ และสหกรณ์ฯ  คำอธิบายตัวชี้วัด เป็นการวัดถึงฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ว่ามีการจัดตั้งกลุ่มบริหารการใช้น้ำ ชลประทาน กลุ่มเกษตรกรฯ สมาคมฯ และสหกรณ์ฯ ครอบคลุมพื้นที่ที่รับผิดชอบ คิดเป็นร้อยละของพื้นที่ชลประทานที่มีการตั้ง ต่อพื้นที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา  วิธีการเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูลพื้นที่ของกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน กลุ่มเกษตรกรฯ สมาคม ฯ และสหกรณ์ฯจากฐานข้อมูลองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทานของโครงการฯ ที่กรอก ข้อมูลในระบบออนไลน์  สูตรการคำนวณ (พื้นที่ของกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน กลุ่มเกษตรกรฯ สมาคมฯ และสหกรณ์ฯ) x 100 จำนวนพื้นที่ชลประทานของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา 127 มิติด้านการพัฒนาองค์การ

128 LOGO ข้อมูลย้อนหลัง (ไม่น้อยกว่า 3 ปี) ค่าคะแนนที่ได้ ผลการดำเนินงาน ____________ ค่าคะแนนที่ได้ ____________ คะแนน 12345 50%60%70%80%90% 128 25522553255425552556 มิติด้านการพัฒนาองค์การ

129 LOGO  ตัวชี้วัดที่ 18 ร้อยละของกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานที่มีความเข้มแข็งในการ บริหารจัดการน้ำ  คำอธิบายตัวชี้วัด เป็นการวัดความเข็มแข็งของกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานตามแบบประเมินความเข็ม แข็งองค์กรผู้ใช้น้ำ  วิธีการเก็บข้อมูล ฝสบ. ให้เจ้าหน้าที่ออกสำรวจและประเมินความเข้มแข็งของกลุ่มผู้ใช้น้ำ ชลประทาน (กลุ่มบริหารการใช้น้ำฯ ขึ้นไป) โดยใช้แบบประเมินความเข้มแข็ง ของกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน (แบบ ปมอ.3 ปมอ.4) ของสำนักส่งเสริมการมีส่วน ร่วมของประชาชน โดยทำการประเมินช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน ของทุกปี  สูตรการคำนวณ จำนวนกลุ่มผู้ใช้น้ำฯ ที่มีเกณฑ์ประเมินอยู่ในระดับเข้มแข็ง x 100 จำนวนกลุ่มผู้ใช้น้ำทั้งหมดที่ต้องทำการประเมินฯ 129 มิติด้านประสิทธิผล

130 LOGO ข้อมูลย้อนหลัง (ไม่น้อยกว่า 3 ปี) ค่าคะแนนที่ได้ ผลการดำเนินงาน ____________ ค่าคะแนนที่ได้ ____________ คะแนน 12345 50%60%70%80%90% 130 25522553255425552556 มิติด้านการพัฒนาองค์การ

131 LOGO  ตัวชี้วัดที่ 19 จำนวนช่องทางในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ (ช่องทาง/ เรื่อง/ฉบับ)  คำอธิบายตัวชี้วัด เป็นการวัดประสิทธิภาพในช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของฝ่ายส่งน้ำและ บำรุงรักษา ว่ามีช่องทางจำนวนกี่ช่องทาง ในช่องทางนั้นมีกี่เรื่อง/ฉบับ ตาม จำนวนช่องทางที่กรมฯ กำหนด  วิธีการเก็บข้อมูล ฝสบ. ทำการสำรวจข้อมูลจำนวนช่องทางที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาใช้ในการ สื่อสารและประชาสัมพันธ์ ให้กับผู้รับบริการว่ามีกี่ช่องทาง ในช่องทางนั้นมีกี่ เรื่อง/ฉบับ ตามจำนวนช่องทางที่กรมฯ กำหนด  สูตรการคำนวณ จำนวนช่องทางในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ตามช่องทางที่กรมฯ กำหนด 131 มิติด้านการพัฒนาองค์การ

132 LOGO ข้อมูลย้อนหลัง (ไม่น้อยกว่า 3 ปี) ค่าคะแนนที่ได้ ผลการดำเนินงาน ____________ ค่าคะแนนที่ได้ ____________ คะแนน 12345 23456 132 25522553255425552556 มิติด้านการพัฒนาองค์การ

133 LOGO www.rid.go.th


ดาวน์โหลด ppt LOGO การพัฒนาคุณภาพ การบริการจัดการ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา www.rid.go.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google