งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ให้ความสำคัญกับเรื่องการเพิ่มมูลค่าผลผลิต ทั้ง แปร รูปเป็นอาหาร และเป็นผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการส่งเสริม การบริโภค และขยายการตลาด เน้นการขับเคลื่อนกิจกรรมที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ให้ความสำคัญกับเรื่องการเพิ่มมูลค่าผลผลิต ทั้ง แปร รูปเป็นอาหาร และเป็นผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการส่งเสริม การบริโภค และขยายการตลาด เน้นการขับเคลื่อนกิจกรรมที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ให้ความสำคัญกับเรื่องการเพิ่มมูลค่าผลผลิต ทั้ง แปร รูปเป็นอาหาร และเป็นผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการส่งเสริม การบริโภค และขยายการตลาด เน้นการขับเคลื่อนกิจกรรมที่ กลุ่มเลี้ยงแพะ / วิสาหกิจ ชุมชนอาชีพเลี้ยงแพะ และชมรมผู้เลี้ยงแพะระดับ จังหวัด และเครือข่ายแพะระดับเขต / ระดับประเทศ บูรณาการขับเคลื่อนกิจกรรมในพื้นที่ร่วมกับ หน่วยงานทางเทคนิควิชาการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยยึดถือกลุ่ม / ชมรม / เครือข่ายเลี้ยงแพะ เป็นเป้าหมาย เดียวกัน เพื่อให้เกิดผลสำฤทธิ์ต่อเกษตรกร และกลุ่ม เลี้ยงแพะเป็นสำคัญ

3 แผ่นภาพแสดงการขับเคลื่อนส่งเสริม และพัฒนาแพะ คณะกรรมการยุทธศาสตร์แพะ ระดับประเทศ / เขต / จังหวัด เครือข่ายเกษตรกร ในเขต 1,6,7,8 และ 9 และระดับ จังหวัด 40 จังหวัด จำนวน 445 กลุ่ม เกษตรกร 5,900 ราย แพะ 154,900 ตัว ยุทธศาสตร์พัฒนาแพะระดับประเทศ / เขต / จังหวัด แผนปฏิบัติการ สร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม / ชมรมจังหวัด / เครือข่าย ระดับเขต / ระดับประเทศและธุรกิจการแปรรูป และการตลาด

4 กิจกรรมขับเคลื่อนกลุ่ม / ชมรมแพะจังหวัด / เครือข่าย ระดับเขต - ประเทศ ระดับประเท ศ ระดับเขต ชมรม จังหวัด กลุ่มผู้เลี้ยง แพะ เวทีจัดทำแผนแบบ มีส่วนร่วม - งานแพะแห่งชาติ - ประกวดกลุ่ม ดีเด่น - ประกวดเกษตรกร ดีเด่น - กรรมการ ตัดสิน การประกวดแพะ - รับรองฟาร์มผลิต และรับรองสายพันธุ์ แพะ เวทีจัดทำแผนแบบ มีส่วนร่วม - งานแพะระดับเขต - ประกวดกลุ่ม ดีเด่น - ประกวดเกษตรกร ดีเด่น - กรรมการ ตัดสิน การประกวดแพะ - รับรองฟาร์มผลิต และรับรองสายพันธุ์ แพะ เวทีจัดทำแผนแบบ มีส่วนร่วม - งานแพะระดับ จังหวัด - ประกวดกลุ่ม ดีเด่น - ประกวดเกษตรกร ดีเด่น - ฟาร์มสาธิต / ศูนย์ เรียนรู้ - โรงเชือดแพะ มาตรฐานระดับ ชุมชน - จุดสาธิตสถานที่ แปรรูป และ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ จากแพะ เวทีจัดทำแผนแบบ มีส่วนร่วม - อบรม / ถ่ายทอด เทคโนโลยี - ฟาร์มสาธิต / ศูนย์ เรียนรู้ - อาสาปศุสัตว์ ประจำกลุ่ม / กองทุน เวชภัณฑ์ - อาหาร - อาสาผสมเทียม ประจำกลุ่ม - ลดต้นทุน โดยใช้ หญ้า สด / หมัก ใช้ วัตถุดิบอาหารสัตว์ ในท้องถิ่น - แพะขุน / กึ่งขุน - แปรรูป เพิ่มมูลค่า เป็นผลิตภัณฑ์ ต่างๆ - ส่งเสริมการ บริโภค และสาธิต การตลาด : ร้านค้า ชุมชน

5 ยุทธศาสตร์พัฒนาแพะ ระดับประเทศ / เขต / จังหวัด งบ. กรมปศุสัตว์ งบ. จังหวัด / กลุ่มจังหวัด งบ. อปท. และอื่นๆ แผนงานโครงการ พัฒนาแพะ เพิ่มประสิทธิภาพ การผลิต ดำเนินการทุก กลุ่ม / ราย เพิ่มมูลค่า ลดต้นทุนการผลิต  เพิ่มอัตราการ เกิด / แม่ / ปี  ลดอัดตราการ ตาย - ผลิตเป็นแพะพันธุ์ดี - ผลิตเป็นแพะขุน - แปรรูปเป็นอาหาร / ผลิตภัณฑ์ - แปลงพืชอาหารสัตว์ คุณภาพดี / ผลผลิตสูง - ใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ใน ท้องถิ่น / ที่มีราคาถูก

6 ก.โครงการ หนึ่งศูนย์ ( ศวป. เขต ) หนึ่งผลิตภัณฑ์ ( แพะ ) One center one product. ( แพะ ) ใน ศวป. เขต 1, 6, 7, 8 และ 9 งบประมาณ – ใช้งบ. หมุนเวียน ของ กรมฯ สนับสนุนปัจจัย การผลิตที่จำเป็น - ใช้ งบ ส. ส. ส. สนับสนุน เป็นปัจจัยการผลิตพื้นฐาน เช่น : ถังหมัก, เครื่องหั่น, ค่าวัสดุการเกษตรจัดทำแปลงหญ้าเน เปียร์ ค่าอาหารข้น / แร่ธาตุ / เวชภัณฑ์ ค่าจัดหาพันธุ์แพะ สำหรับขุน เป็นต้น ศวป. เขต ร่วมกับ กลุ่มผู้เลี้ยงแพะ ที่มีศักยภาพ ผลิต และ เชือดส่งซากแพะให้ กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สัตว์ หรือ ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว์ จัดทำเป็นผลิตภัณฑ์ ต่างๆ ที่ตลาดต้องการ ส่งคืนให้ ศวป. เขต ไปสาธิต และส่งเสริม การตลาด ที่จุดหรือร้านค้าชุมชน บาง ศวป. เขต สามารถร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ดำเนินการ จัดทำเป็นผลิตภัณฑ์เองได้

7 ข. โครงการลดต้นทุนการผลิตแพะ ดำเนินการในจังหวัด พื้นที่ เขต 1, 6, 7, 8 และ 9 ร่วมกับ ศวป. เขต แนวทางการโดยให้แต่ละ ศวป. เขต ดำเนินงานโดยเก็บ ข้อมูลต้นทุนการเลี้ยงแพะ 2 รูปแบบ ได้แก่ 1. แพะที่เลี้ยงด้วยหญ้าคุณภาพดี จำนวน 10 ราย 2. แพะที่เลี้ยงในสภาพทั่วไป จำนวน 10 ราย สนับสนุน เป็นปัจจัยการผลิตพื้นฐานแก่เกษตรกรที่เลี้ยง แพะในรูปแบบที่ 1 เช่น : ถังหมัก, เครื่องหั่น, ค่าวัสดุ การเกษตรจัดทำแปลงหญ้าเนเปียร์ ค่าอาหารข้น / แร่ธาตุ / เวชภัณฑ์ สำหรับขุน เป็นต้น เก็บข้อมูลการเลี้ยงแพะ 1 รอบการผลิต แล้วเปรียบเทียบ ต้นทุนการเลี้ยงแพะ รายได้ผลตอบแทน จากการจำหน่าย แพะ ทั้ง 2 รูปแบบ

8 ค. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแพะ ดำเนินการในจังหวัด พื้นที่ เขต 1, 6, 7, 8 และ 9 ร่วมกับ ศวป. เขต สนง. ปศจ. ร่วมกับกลุ่มผู้เลี้ยงแพะ สำรวจและคัดเลือกฟาร์ม แพะที่ มีอัตราการตายของลูกแพะช่วงแรกเกิด – หย่านม สูง และฟาร์มที่มีอัตราการให้ลูก ต่อแม่ / ปี ต่ำ โดยร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปปรับปรุงวิธีการจัดการเลี้ยง และ พิจารณาจัดทำแปลงหญ้าเนเปียร์ฯ หรือพืชอาหารสัตว์ ชนิด อื่นๆ ที่เหมาะสมในฟาร์มเกษตรกรที่มีความพร้อม เร่งรัด การจัดทำฟาร์มปลอดโรค บรูเซลโลซีส ในกลุ่มผู้ เลี้ยงแพะทุกกลุ่ม อย่างน้อย กลุ่มละ 3 ราย

9

10

11


ดาวน์โหลด ppt ให้ความสำคัญกับเรื่องการเพิ่มมูลค่าผลผลิต ทั้ง แปร รูปเป็นอาหาร และเป็นผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการส่งเสริม การบริโภค และขยายการตลาด เน้นการขับเคลื่อนกิจกรรมที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google