งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเปลี่ยนแปลงการ บริหาร ทรัพยากรมนุษย์ใน สถาบันอุดมศึกษา ภาวิช ทองโรจน์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อธิการบดีเกียรติคุณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเปลี่ยนแปลงการ บริหาร ทรัพยากรมนุษย์ใน สถาบันอุดมศึกษา ภาวิช ทองโรจน์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อธิการบดีเกียรติคุณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเปลี่ยนแปลงการ บริหาร ทรัพยากรมนุษย์ใน สถาบันอุดมศึกษา ภาวิช ทองโรจน์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อธิการบดีเกียรติคุณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ( ๒๕๔๕ )

2 ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย ( สถาบันอุดมศึกษา ) ใน ระบบราชการ ปัจจุบัน : พ. ร. บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนใน มหาวิทยาลัย ๒๕๐๗ อนาคต : พ. ร. บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนใน สถาบันอุดมศึกษา พ. ศ..... ( ผ่านวุฒิสภา 23 ก. พ. 47) มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ พนักงาน : ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารบุคคล ( ออกโดยสภาฯ ) ข้าราชการ : พ. ร. บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา

3 อ. ก. ม. สามัญ, วิสามัญ พ. ร. บ. ข้าราชการพลเรือน ในมหาวิทยาลัย คณะกรรมการ ขรก. พ. มหาวิทยาลัย ( ก. ม.) อ. ก. ม. มหาวิทยาลัย อ. ก. ม. อุทธรณ์ฯ ( เก่ า ) ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลใน สถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการ ขรก. พ. ใน ส. อุดมฯ ( ก. พ. อ.) พ. ร. บ. ข้าราชการพลเรือน ใน ส. อุดมศึกษา อนุกรรมการ สภามหาวิทยาลัย / สถาบัน ( ให ม่ )

4 โครงสร้าง ก. พ. อ. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ( กรณี ก. ม. – นายกฯ เป็นประธาน ) ปลัดกระทรวงฯ, เลขาธิการ ก. พ. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ( โปรดเกล้าฯ ) 8-10 คน ( ศาสตราจารย์, อธิบดี, ภาคเอกชนที่ประสบ ความสำเร็จ, กึ่งหนึ่งต้องเชี่ยวชาญบริหารบุคคล กฎหมายหรือบริหารจัดการภาครัฐ ) นายกสภาสถาบัน, อธิการบดี, ผู้แทน ขรก. ประเภทละ 2 เลขาธิการ สกอ. เป็นกรรมการและ เลขานุการ

5 หน้าที่ ก. พ. อ. เสนอแนะ ให้คำปรึกษาแก่ ร. ม. ต. ประสานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเรื่อง ค่าตอบแทน สวัสดิการ ประโยชน์เกื้อกูล กำหนดมาตรฐานการบริหารงาน บุคคล วินัย การออกจาก ราชการ การอุทธรณ์ร้องทุกข์ การพิจารณา ตำแหน่ง วช.  สถาบันอุดมศึกษา ออกกฎ ก. พ. อ. ระเบียบ ข้อบังคับ

6 หน้าที่ ก. พ. อ. ( ต่อ ) กำหนดกรอบอัตรากำลัง กำกับดูแลและประเมินผลการ บริหารงานบุคคล กำหนดค่าตอบแทนนายก และกรรมการสภาสถาบัน รับรองคุณวุฒิ เพื่อการบรรจุ แต่งตั้ง กำหนดมาตรฐาน จรรยาบรรณ

7 พ. ร. บ. ขรก. พลเรือนใน สถาบันอุดมศึกษา มี ก. พ. อ. แทน ก. ม., โครงสร้างเปลี่ยนไป ไม่มี อ. ก. ม. มหาวิทยาลัย แต่..... กำหนดให้สภามหาวิทยาลัยมีบทบาทหน้าที่ด้าน บริหารบุคคล ( เดิม ไม่มี ) กำหนดตำแหน่ง ขรก. พอ. เป็น 2 สาย, วิชาการ และ บริหาร กำหนดจำนวนของตำแหน่งบริหาร ( รองฮธิการ 5, ผช. อธิการ 3, รองคณบดี 3 ) ให้ ศ. และ รศ. ต่ออายุราชการได้ถึง 65 ปี กำหนดเงินเดือนสูงกว่าที่กำหนดได้ ตามความรู้ ความมสามารถ ผู้บริหารรับเงินประจำตำแหน่งบริหาร + วิชาการ

8 พ. ร. บ. ขรก. พลเรือนใน สถาบันอุดมศึกษา ( ต่อ ) กำหนดเงื่อนไขต่างๆ ได้เอง ( การคัดเลือก, การ ทดลองปฏิบัติราชการ, การเลื่อนระดับ ฯลฯ ) เงือนเดือน ยังเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง แต่ ก. พ. อ. อาจ กำหนดเงินเพิ่ม ได้ มีหมวดว่าด้วย วินัย ( เดิมไม่มี ) สภาสถาบันต้องกำหนดจรรยาบรรณ การกำหนดจรรยาบรรณต้องรับฟังข้อคิดเห็น อาจกำหนดให้การผิดจรรยาบรรณบางข้อ เป็นการผิด วินัย หรือผิดวินัยร้ายแรง

9 พ. ร. บ. ขรก. พลเรือนใน สถาบันอุดมศึกษา ( ต่อ ) การดำเนินการทางวินัย – ตราเป็นข้อบังคับของ สภาสถาบันอุดมศึกษา การอุทธรณ์ร้องทุกข์ – ไม่มี อ. ก. ม. อุทธรณ์ฯ โทษปลดออก ไล่ออก อุทธรณ์ต่อ ก. พ. อ. ( 30 วัน ) โทษอื่นๆ อุทธรณ์ ต่อ สภาสถาบัน ( 30 วัน ) หากไม่พอใจคำวินิจฉัย ให้ฟ้องศาลปกครอง

10 มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ระบบบริหารบุคคล เป็นไปตาม “ หลักการกลาง ” ตามที่ ค. ร. ม. เห็นชอบ ให้มีระบบคู่ขนานได้ โดยไม่กำหนดเงื่อนเวลาการ ปรับเปลี่ยนจาก ขรก. ไปเป็น พนักงาน ไว้ใน กฎหมาย แต่ให้ใช้มาตรการเชิงบริหารแทน โดยให้กำหนด เป็นมติ ค. ร. ม. มีหลักการว่าให้พยายามปรับ ขรก. ไปเป็น พนักงาน ทั้งหมดในเวลาเร็วที่สุด เห็นชอบให้ใช้ชื่อตำแหน่ง “ ข้าราชการ มหาวิทยาลัย....... ” ได้ มีสิทธิเป็นสมาชิก ก. บ. ข. มีสิทธิได้รับเครื่องราชฯ

11 แนวทางการปรับเปลี่ยนสถานภาพ ขรก. เป็น พนักงาน กลุ่ม 1 เกิน 3,000 คน จุฬาฯ 4,323 ขอนแก่น 4,221 เชียงใหม่ 5,231 มหิดล 9,358 สงขลา 4,111 เกษตร 3,182 กลุ่ม 3 จำนวน 500- 1,000 คน นเรศวร 752 บูรพา 841 สจล. 857 กลุ่ม 2 จำนวน 1,000- 2,000 คน รามฯ 1,814 มศว. 1,496 ศิลปากร 1,200 มสธ. 1,204 สจพ. 1,021 กลุ่ม 4 ต่ำกว่า 500 คน ทักษิณ 305 มหาสารคาม 493 แม่โจ้ 457 อุบล 477 นิด้า 422


ดาวน์โหลด ppt การเปลี่ยนแปลงการ บริหาร ทรัพยากรมนุษย์ใน สถาบันอุดมศึกษา ภาวิช ทองโรจน์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อธิการบดีเกียรติคุณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google