งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการเรียน Couse_Syllabus สาขาเทคโนโลยีการผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบูรณ์ วิชา เทคโนโลยีงานโลหะแผ่นรหัส วิชา 5610204 จำนวน 3 หน่วยกิต ทฤษฏี 2 ชั่วโมง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการเรียน Couse_Syllabus สาขาเทคโนโลยีการผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบูรณ์ วิชา เทคโนโลยีงานโลหะแผ่นรหัส วิชา 5610204 จำนวน 3 หน่วยกิต ทฤษฏี 2 ชั่วโมง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนการเรียน Couse_Syllabus สาขาเทคโนโลยีการผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบูรณ์ วิชา เทคโนโลยีงานโลหะแผ่นรหัส วิชา 5610204 จำนวน 3 หน่วยกิต ทฤษฏี 2 ชั่วโมง / สัปดาห์ ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง / สัปดาห์ อาจารย์ผู้สอน อ. ธรรม์ณชาติ วันแต่ง วศ. บ ( วิศวกรรมอุตสาหการ ) มศว. วศ. ม (Metal Forming Technology) มจธ. E-mail tannachart@gmail.com โทรศัพท์ 084-0747714 056-717100 ต่อ 1601 โทรสาร 056-717124tannachart@gmail.com

2 5610204 เทคโนโลยีงานโลหะแผ่น Sheet Metal Technology ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานโลหะแผ่น การใช้เครื่องมือพื้นฐาน และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง การสร้างแผ่นคลี่ ตะเข็บและขอบของงาน งาน บัดกรี งานย้ำหมุด งานเชื่อมจุดและเคาะขึ้นรูป ตลอดจนเครื่องจักรกลที่ใช้กับงานโลหะแผ่น กิจกรรมการเรียนการสอน 1. การบรรยายทฤษฏีก่อนลงปฏิบัติงานโดย ผู้สอน ด้วย power point ด้วยวีดีทัศน์ ใบ ความรู้ 2. การแบ่งกลุ่มปฏิบัติงาน ตามแบบงาน 3. การนำเสนอการค้นคว้าและรายงานรูปเล่ม สมบูรณ์

3 การประเมินผล - คะแนนเวลาเรียน 10 % ( เวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80%) - คะแนนพฤติกรรม 10 % - ปฏิบัติงาน 20 % - งานสำเร็จ ชิ้นที่ 1 และ 2 40 % - สอบปลายภาค 20 % รวม 100 %

4 หนังสือประกอบการเรียน 1. ธรรม์ณชาติ วันแต่ง, เทคโนโลยีงานโลหะแผ่น, สาขา เทคโนโลยีการผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, 2551 2.Repp McCarthy, Metalwork Technology and Practice, New York, 1989 3. ชุดสื่อการสอน วิชา การออกแบบแม่พิมพ์โลหะ, โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ พ. ศ. 2550, สถาบันไทย - เยอรมัน 4. ชานนท์ สุขตาอยู่, รศ. ดร. พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์, รศ. ดร. วารุณี เปรมานนท์, แม่พิมพ์ปั๊มโลหะแผ่น, สมาคม อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย, 2547 5. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ, Sheet Metal And DIE Design, E-learning, มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2551

5

6

7

8

9 สารบัญ บทที่ 1. การใช้งานโลหะแผ่นในปัจจุบัน บทที่ 2. ลักษณะทั่วไปของงานตัดและขึ้นรูป โลหะแผ่น บทที่ 3. การเขียนแบบแผ่นคลี่ บทที่ 4. เครื่องมือและเครื่องจักรที่ใช้ในงานโลหะ แผ่นเบื้องต้น บทที่ 5 เครื่องจักรและกรรมวิธีการตัดโลหะแผ่น สมัยใหม่ บทที่ 6. การดัดขึ้นรูปโลหะแผ่น บทที่ 7. การคำนวณแรงและงานที่เกี่ยวข้องกับ การออกแบบแม่พิมพ์ดัดงอขึ้นรูป แบบงาน 1. Dustpan แบบงาน 2. Tool Box


ดาวน์โหลด ppt แผนการเรียน Couse_Syllabus สาขาเทคโนโลยีการผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบูรณ์ วิชา เทคโนโลยีงานโลหะแผ่นรหัส วิชา 5610204 จำนวน 3 หน่วยกิต ทฤษฏี 2 ชั่วโมง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google