งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฏหมายกับสังคมสมัยใหม่ 176100 ผู้สอน – นัทมน คงเจริญ ผู้สอน – นัทมน คงเจริญ เอกสารประกอบการเรียน (หลังจากการบรรยายในแต่ละ สัปดาห์) โพสไว้ให้ที่:

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฏหมายกับสังคมสมัยใหม่ 176100 ผู้สอน – นัทมน คงเจริญ ผู้สอน – นัทมน คงเจริญ เอกสารประกอบการเรียน (หลังจากการบรรยายในแต่ละ สัปดาห์) โพสไว้ให้ที่:"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฏหมายกับสังคมสมัยใหม่ 176100 ผู้สอน – นัทมน คงเจริญ ผู้สอน – นัทมน คงเจริญ เอกสารประกอบการเรียน (หลังจากการบรรยายในแต่ละ สัปดาห์) โพสไว้ให้ที่: http://www.law.cmu.ac.th http://www.law.cmu.ac.th http://www.law.cmu.ac.th ในแถบซ้ายมือ  e-document for student ในแถบซ้ายมือ  e-document for student วันนี้จะทำความเข้าใจ: 1. outline ของเนื้อหาวิชาสำหรับหลังสอบกลางภาค 2. เชื่อมโยง จากก่อนสอบกลางภาค 1 Introduction1

2 เนื้อหาของวิชา เนื้อหาของวิชา เรียนอะไรมาแล้วบ้าง เรียนอะไรมาแล้วบ้าง Modern State & People Justice & Punishment Gender หลังสอบกลางภาค เราจะเรียนอะไรกันบ้าง หลังสอบกลางภาค เราจะเรียนอะไรกันบ้าง Subject of Law Belief & Tradition & Culture Technology & Globalization 1 Introduction2

3 Outline 3 เวลาหัวข้อ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมีนาคมSubject of Law ผู้ทรงสิทธิ์ บุคคลในสายตาของกฎหมาย สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมีนาคมBelief & Religion ความเชื่อ และศาส่นา สัปดาห์ที่ 4 ของเดือนมีนาคมBelief & Religion ความเชื่อ และศาส่นา (ต่อ) สัปดาห์ที่ 1 ของเดือนเมษายนTradition จารีตประเพณี สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนเมษายน (หยุดสัปดาห์สงกรานต์) Culture วัฒนธรรม สัปดาห์ที่ 4 ของเดือนเมษายนTechnology เทคโนโลยี สัปดาห์ที่ 5 ของเดือนเมษายนGlobalization โลกาภิวัตน์

4 เนื้อหาของวิชา Law and Modern World เนื้อหาของวิชา Law and Modern World มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถทำความเข้าใจถึง แนวความคิดสำคัญในยุคสมัยใหม่อันเป็นรากฐาน ของระบบกฎหมายที่ดำรงอยู่ในโลกยุคปัจจุบัน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถทำความเข้าใจถึง แนวความคิดสำคัญในยุคสมัยใหม่อันเป็นรากฐาน ของระบบกฎหมายที่ดำรงอยู่ในโลกยุคปัจจุบัน การทำความเข้าในนี้ จะพิจารณาจากแนวคิด พื้นฐาน, สถาบัน และกลไกที่สำคัญ ที่สร้างระบบ กฎหมายในสังคม การทำความเข้าในนี้ จะพิจารณาจากแนวคิด พื้นฐาน, สถาบัน และกลไกที่สำคัญ ที่สร้างระบบ กฎหมายในสังคม สังคมสมัยใหม่ เริ่มจากการสิ้นสุดของยุคกลางใน ยุโรป หรือประมาณหลังศตวรรษที่ 15 ที่สร้าง แนวคิดต่างๆในสังคมใหม่ สืบเนื่องมาถึงใน ปัจจุบัน สังคมสมัยใหม่ เริ่มจากการสิ้นสุดของยุคกลางใน ยุโรป หรือประมาณหลังศตวรรษที่ 15 ที่สร้าง แนวคิดต่างๆในสังคมใหม่ สืบเนื่องมาถึงใน ปัจจุบัน 1 Introduction4

5 มีอยู่สองเรื่องที่เราจะทำความเข้าใจก่อน มีอยู่สองเรื่องที่เราจะทำความเข้าใจก่อน 1. อะไรคือกฎหมาย? 2. อะไรคือสังคมสมัยใหม่ “Modern” ? ในเรื่องของกฎหมาย ในเรื่องของกฎหมาย โดยทั่วไป เราเข้าใจกันว่ากฎหมายคือคำสั่งของรัฐ  “กฎหมายคือคำสั่ง คำบัญชาของรัฐาธิปัตย์ ที่ผู้ฝ่าฝืนต้อง ถูกลงโทษ” โดยทั่วไป เราเข้าใจกันว่ากฎหมายคือคำสั่งของรัฐ  “กฎหมายคือคำสั่ง คำบัญชาของรัฐาธิปัตย์ ที่ผู้ฝ่าฝืนต้อง ถูกลงโทษ” แต่ในที่นี้จะเริ่มจากการเข้าใจกฎหมายในความหมายอย่าง กว้าง เช่นกฎหมายในระบบกฎหมายแบบจารีตประเพณี แต่ในที่นี้จะเริ่มจากการเข้าใจกฎหมายในความหมายอย่าง กว้าง เช่นกฎหมายในระบบกฎหมายแบบจารีตประเพณี กฎหมายในแต่ละช่วงเวลามีความแตกต่างกัน กฎหมายในแต่ละช่วงเวลามีความแตกต่างกัน กฎหมายก็เกิดขึ้นจากผู้คนในสังคมที่คิดและออกแบบ กฎหมายนั้นขึ้นมา ดังนั้นจึงสำคัญว่าพวกเราคิดอย่างไร และ เข้าใจกฎหมายในโลกสมัยใหม่นี้อย่างไร กฎหมายก็เกิดขึ้นจากผู้คนในสังคมที่คิดและออกแบบ กฎหมายนั้นขึ้นมา ดังนั้นจึงสำคัญว่าพวกเราคิดอย่างไร และ เข้าใจกฎหมายในโลกสมัยใหม่นี้อย่างไร 1 Introduction5

6 ความแตกต่างนี้เป็นผลมาจากฐานความคิดที่ เปลี่ยนแปลงไประหว่างอดีตกับสมัยใหม่ ความแตกต่างนี้เป็นผลมาจากฐานความคิดที่ เปลี่ยนแปลงไประหว่างอดีตกับสมัยใหม่ ความเปลี่ยนแปลงนี้อาจเกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อย ไป หรืออาจเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่าง รวดเร็ว ในกรณีที่เกิดการปะทะกันของความคิดที่ ต่างกันอย่างมาก ความเปลี่ยนแปลงนี้อาจเกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อย ไป หรืออาจเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่าง รวดเร็ว ในกรณีที่เกิดการปะทะกันของความคิดที่ ต่างกันอย่างมาก วิชานี้ต้องการอธิบายถึงความคิดที่มีผลกระทบต่อ ระบบกฎหมาย และกลายเป็นฐานความคิดที่ สำคัญของโลกในห้วงเวลาปัจจุบัน วิชานี้ต้องการอธิบายถึงความคิดที่มีผลกระทบต่อ ระบบกฎหมาย และกลายเป็นฐานความคิดที่ สำคัญของโลกในห้วงเวลาปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ยังมีกฎหมายที่มีลักษณะซึ่ง แตกต่างกันดำรงอยู่ในช่วงเวลาปัจจุบัน เช่น การ ลงโทษแบบโหดเหี้ยมยังมีอยู่ อย่างไรก็ตาม ยังมีกฎหมายที่มีลักษณะซึ่ง แตกต่างกันดำรงอยู่ในช่วงเวลาปัจจุบัน เช่น การ ลงโทษแบบโหดเหี้ยมยังมีอยู่ 1 Introduction6

7 What is Modern World? What is Modern World? 1 Introduction7

8 การเกิดในสังคมยุคก่อน/สมัยใหม่ การเกิดในสังคมยุคก่อน/สมัยใหม่ 1 Introduction8

9 โลกภายหลังศตวรรษที่ 15 – 16 ของยุโรป มีการ เปลี่ยนแปลงทางความคิดที่สำคัญเกิดขึ้น โลกภายหลังศตวรรษที่ 15 – 16 ของยุโรป มีการ เปลี่ยนแปลงทางความคิดที่สำคัญเกิดขึ้น ความเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลกระทบต่อระบบความรู้ การเมือง ระบบกฎหมาย อย่างสำคัญ กลายเป็น สภาวะของโลกสมัยใหม่ (Modern World) ความเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลกระทบต่อระบบความรู้ การเมือง ระบบกฎหมาย อย่างสำคัญ กลายเป็น สภาวะของโลกสมัยใหม่ (Modern World) ผลของยุคสมัยใหม่ที่สำคัญ 4 แนวทาง ผลของยุคสมัยใหม่ที่สำคัญ 4 แนวทาง 1. แนวคิดมนุษยนิยม Humanism 2. แนวคิดในการหาความรู้ วิทยาการ Sciences 3. แนวคิดเกี่ยวกับอำนาจอธิปไตย Sovereignty 4. แนวคิดเกี่ยวกับเสรีภาพ Liberalism 1 Introduction9

10 I. Humanism แนวความคิดมนุษย์นิยม (Humanism) แนวความคิดมนุษย์นิยม (Humanism) ก่อนหน้าศตวรรษที่ 15 คำอธิบายเรื่อง Original Sin (บาป กำเนิด)ระบบการเมือง การปกครองเป็นไปเพื่อ นำมนุษย์กลับสู่ดินแดน ของ God ก่อนหน้าศตวรรษที่ 15 คำอธิบายเรื่อง Original Sin (บาป กำเนิด)ระบบการเมือง การปกครองเป็นไปเพื่อ นำมนุษย์กลับสู่ดินแดน ของ God 1 Introduction10

11 I. Humanism (ต่อ) มนุษย์มีคุณค่าและมี ความสามารถในการ พัฒนาตนเองสู่สิ่งที่ ดีกว่า ก้าวหน้ากว่า ในทางการเมืองมี แนวคิด Social Contract มนุษย์มีคุณค่าและมี ความสามารถในการ พัฒนาตนเองสู่สิ่งที่ ดีกว่า ก้าวหน้ากว่า ในทางการเมืองมี แนวคิด Social Contract 1 Introduction11

12 มนุษย์มีเหตุผลและ ความสำนึกผิดชอบ ชั่วดี มนุษย์มีเหตุผลและ ความสำนึกผิดชอบ ชั่วดี การกระทำของคน การกระทำของคน 1 Introduction12

13 II. Sciences การแผ่อำนาจของความคิดแบบวิทยาศาสตร์ การแผ่อำนาจของความคิดแบบวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการ แสวงหาความรู้ของมนุษย์ – ประสบการณ์นิยม เบียดขับความรู้ของศาสนาคริสต์ วิทยาศาสตร์กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการ แสวงหาความรู้ของมนุษย์ – ประสบการณ์นิยม เบียดขับความรู้ของศาสนาคริสต์ เช่น กำเนิดของจักรวาล โลก มนุษย์ ระบบความรู้ ที่ดำรงอยู่ในโลกปัจจุบัน 1 Introduction13

14 การอธิบายถึงปรากฎการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น การอธิบายถึงปรากฎการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น 1 Introduction14

15 1 Introduction15 แทนคำอธิบายที่เคยเชื่อตามกันมา แทนคำอธิบายที่เคยเชื่อตามกันมา

16 III. Sovereignty อำนาจอธิปไตย (Sovereignty) อำนาจอธิปไตย (Sovereignty) อำนาจสูงสุดเหนือประชาชนภายในรัฐ ไม่ถูก จำกัดด้วยอำนาจอื่นใด กฎหมายของรัฐมีอำนาจ สูงสุด อำนาจสูงสุดเหนือประชาชนภายในรัฐ ไม่ถูก จำกัดด้วยอำนาจอื่นใด กฎหมายของรัฐมีอำนาจ สูงสุด รัฐที่มีอำนาจอธิปไตยเป็นของตนเอง แสดงออก โดยการออกกฎหมายเป็นการแยกออกจากอำนาจ ในการควบคุมของศาสนจักร รัฐที่มีอำนาจอธิปไตยเป็นของตนเอง แสดงออก โดยการออกกฎหมายเป็นการแยกออกจากอำนาจ ในการควบคุมของศาสนจักร 1 Introduction16

17 การปกครองตามแนวคิดตะวันตก การปกครองตามแนวคิดตะวันตก 1 Introduction17

18 IV. Liberalism แนวความคิดเสรีนิยมทางเศรษฐกิจ (หลัง ศ. 17) แนวความคิดเสรีนิยมทางเศรษฐกิจ (หลัง ศ. 17) ระบบตลาด เป็นกลไกในการจัดสรรทรัพยากรที่มี ประสิทธิภาพมากที่สุด รัฐไม่ควรเข้ามายุ่งเกี่ยว (laissez-faire) ระบบตลาด เป็นกลไกในการจัดสรรทรัพยากรที่มี ประสิทธิภาพมากที่สุด รัฐไม่ควรเข้ามายุ่งเกี่ยว (laissez-faire) มนุษย์เป็นสัตว์เศรษฐกิจ Homo Economicus คำนวณถึงผลได้เสียของการกระทำต่างๆ ก่อน ตัดสินใจ และตัดสินใจอย่างมีเหตุผล มนุษย์เป็นสัตว์เศรษฐกิจ Homo Economicus คำนวณถึงผลได้เสียของการกระทำต่างๆ ก่อน ตัดสินใจ และตัดสินใจอย่างมีเหตุผล 1 Introduction18

19 1 Introduction19 พวกเรามีความคิดเห็นอย่างไรต่อเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้น รอบๆตัว ในฐานะที่เป็นผู้มีส่วนกำหนดกฎเกณฑ์ของสังคม เราควรจะคิดถึงกฎต่างๆอย่างไรบ้าง? พวกเรามีความคิดเห็นอย่างไรต่อเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้น รอบๆตัว ในฐานะที่เป็นผู้มีส่วนกำหนดกฎเกณฑ์ของสังคม เราควรจะคิดถึงกฎต่างๆอย่างไรบ้าง?

20 The End ☃ 1 Introduction20


ดาวน์โหลด ppt กฏหมายกับสังคมสมัยใหม่ 176100 ผู้สอน – นัทมน คงเจริญ ผู้สอน – นัทมน คงเจริญ เอกสารประกอบการเรียน (หลังจากการบรรยายในแต่ละ สัปดาห์) โพสไว้ให้ที่:

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google