งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ด. ช. อานนท์ เพ็ช รสวัสดิ์ ชั้น ม.2/4 เลขที่ 19. ผู้บริหาร นายศุภณัฐ เพชร รัตน์ ผู้อำนวยการ โรงเรียน นายเจ๊ะหมัน บินหร่อหีม รองผู้อำนวยการฝ่าย บริหารวิชาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ด. ช. อานนท์ เพ็ช รสวัสดิ์ ชั้น ม.2/4 เลขที่ 19. ผู้บริหาร นายศุภณัฐ เพชร รัตน์ ผู้อำนวยการ โรงเรียน นายเจ๊ะหมัน บินหร่อหีม รองผู้อำนวยการฝ่าย บริหารวิชาการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ด. ช. อานนท์ เพ็ช รสวัสดิ์ ชั้น ม.2/4 เลขที่ 19

2 ผู้บริหาร นายศุภณัฐ เพชร รัตน์ ผู้อำนวยการ โรงเรียน นายเจ๊ะหมัน บินหร่อหีม รองผู้อำนวยการฝ่าย บริหารวิชาการ นายพงศ์ศักดิ์ ภูมิศิริ ไพบูลย์ รองผู้อำนวยการฝ่าย กิจการนักเรียน นายวันชัย หีมสุหรี รองผู้อำนวยการฝ่าย งบประมาณ

3 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ นายพนม ทองเสน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทั่วไป นายสาโรจน์ วงศ์ วัชรินทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย กิจการนักเรียน นายบัญชา เทพี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย กิจการนักเรียน นางกมลรัตน์ สังขกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย งบประมาณ

4 หัวหน้าระดับชั้น นายธีระเดช วรเดช นางเดือนเพ็ญ ดุษฎีอภิชน นายธีระพันธ์ จุล แก้ว สร้อยอินทนิล นางอรพรรณ กาญ จนแก้ว ปรางค์มาลี นางธารทิพย์ บุญ ประเสริฐ สุพรรณิการ์ นายเมธา โปทอง พยับหมอก

5 ผู้บริหาร

6 นายศุภณัฐ เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน

7 นายเจ๊ะหมัน บินหร่อหีม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ

8 นายวันชัย หีมสุหรี รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ

9 นายพงศ์ศักดิ์ ภูมิศิริไพบูลย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

10 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

11 นายพนม ทองเสน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

12 นายสาโรจน์ วงศ์วัชรินทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการ นักเรียน

13 นายบัญชา เทพี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย กิจการนักเรียน

14 นางกมลรัตน์ สังขกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ

15 หัวหน้าระดับชั้น

16 นายธีระเดช วรเดช

17 นางเดือนเพ็ญ ดุษฎีอภิชน

18 นายธีระพันธ์ จุลแก้ว สร้อยอินทนิล

19 นางอรพรรณ กาญจนแก้ว ปรางค์มาลี

20 นางธารทิพย์ บุญประเสริฐ สุพรรณิการ์

21 นายเมธา โปทอง พยับหมอก


ดาวน์โหลด ppt ด. ช. อานนท์ เพ็ช รสวัสดิ์ ชั้น ม.2/4 เลขที่ 19. ผู้บริหาร นายศุภณัฐ เพชร รัตน์ ผู้อำนวยการ โรงเรียน นายเจ๊ะหมัน บินหร่อหีม รองผู้อำนวยการฝ่าย บริหารวิชาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google