งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ด.ช.อานนท์ เพ็ชรสวัสดิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ด.ช.อานนท์ เพ็ชรสวัสดิ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ด.ช.อานนท์ เพ็ชรสวัสดิ์
ชั้น ม.2/4 เลขที่ 19

2 ผู้บริหาร นายศุภณัฐ เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายวันชัย หีมสุหรี รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ นายเจ๊ะหมัน บินหร่อหีม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ นายพงศ์ศักดิ์ ภูมิศิริไพบูลย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

3 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ นายพนม ทองเสน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
นายสาโรจน์ วงศ์วัชรินทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นายบัญชา เทพี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นางกมลรัตน์ สังขกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ

4 นางเดือนเพ็ญ ดุษฎีอภิชน
หัวหน้าระดับชั้น นายธีระเดช วรเดช นางอรพรรณ กาญจนแก้ว ปรางค์มาลี นางเดือนเพ็ญ ดุษฎีอภิชน นางธารทิพย์ บุญประเสริฐ สุพรรณิการ์ นายธีระพันธ์ จุลแก้ว สร้อยอินทนิล นายเมธา โปทอง พยับหมอก

5 ผู้บริหาร

6 นายศุภณัฐ เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน

7 นายเจ๊ะหมัน บินหร่อหีม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ

8 นายวันชัย หีมสุหรี รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ

9 นายพงศ์ศักดิ์ ภูมิศิริไพบูลย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

10 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

11 นายพนม ทองเสน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

12 นายสาโรจน์ วงศ์วัชรินทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

13 นายบัญชา เทพี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

14 นางกมลรัตน์ สังขกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ

15 หัวหน้าระดับชั้น

16 นายธีระเดช วรเดช

17 นางเดือนเพ็ญ ดุษฎีอภิชน

18 นายธีระพันธ์ จุลแก้ว สร้อยอินทนิล

19 นางอรพรรณ กาญจนแก้ว ปรางค์มาลี

20 นางธารทิพย์ บุญประเสริฐ สุพรรณิการ์

21 นายเมธา โปทอง พยับหมอก


ดาวน์โหลด ppt ด.ช.อานนท์ เพ็ชรสวัสดิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google