งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้างระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
จังหวัดอำนาจเจริญ คณะกรรมการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดอำนาจเจริญ ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูง ( หน่วย ALS ) หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น ( หน่วย FR ) หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับพื้นฐาน ( หน่วย BLS ) จำนวน 7 หน่วย จำนวน 30 หน่วย จำนวน 22 หน่วย ( ตั้งอยู่ที่ รพ.อำนาจเจริญ ) ( ตั้งอยู่ที่ สสจ.อำนาจเจริญ )

2 โครงสร้างสำนักงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอำนาจเจริญ
คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดอำนาจเจริญ นายสอาด วีระเจริญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ จังหวัดอำนาจเจริญ นายแพทย์บัญชา สรรพโส นายแพทย์ 9 ด้านเวชกรรมป้องกัน ทำหน้าที่ หัวหน้าสำนักงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน นายธีระยุทธ์ มุจรินทร์ หัวหน้างานควบคุมโรค เลขานุการ สำนักงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน นายคมกฤษณ์ สุขไชย นักวิชาการสาธารณสุข 5 นางอรอนงค์ สุขไชย ลูกจ้างชั่วคราว โครงการ งานนิเทศ ติดตามหน่วยบริการ งานประสานองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้อง งานสนับสนุนเอกสารวิชาการแก่หน่วยบริการ งานประชาสัมพันธ์ระบบฯ - งานระเบียนรายงานของสำนักงานฯ งานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินหน่วยบริการ งานตรวจสอบการกรอกข้อมูลของศูนย์บริการ งานทะเบียนบุคลากรในระบบฯ งานธุระการ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - งานนโยบายระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน งานตรวจสอบ ติดตาม ควบคุมมาตรฐานการบริการของหน่วยฯ งานแผนงานโครงการพัฒนาระบบฯ งานขึ้นทะเบียนหน่วยบริการฯของจังหวัด งานพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการในจังหวัด งานการบริหารจัดการการเงินในระบบฯ งาน ควบคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ในระบบฯ งานพัฒนาบุคลากรในระบบบริการฯ งานวิเคราะห์ข้อมูลการออกปฏิบัติการของหน่วยฯ

3 ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน หรือ ผู้ประสบอุบัติเหตุ
แผนภูมิแสดงระบบการรับแจ้งเหตุและสั่งการ ของศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ จังหวัดอำนาจเจริญ ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน หรือ ผู้ประสบอุบัติเหตุ แจ้งหน่วยบริการโดยตรง โทร 1669 1669 แจ้งเหตุผ่านทาง วิทยุสื่อสารคลื่น ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ จังหวัดอำนาจเจริญ ให้การช่วยเหลือ ณ จุดเกิดหตุ หน่วยบริการออกปฏิบัติการ 1669 ติดที่ศูนย์จังหวัด ประเมินสถานการณ์โดยพยาบาลวิชาชีพประจำศูนย์ฯ แจ้งหน่วยบริการฯออกปฏิบัติการ กรณีได้รับแจ้งเหตุโดยตรงต้องรายงานศูนย์ฯ ทราบทุกครั้งก่อนออกปฏิบัติการ สั่งหน่วยบริการฯออกปฏิบัติการ หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอำนาจเจริญ ( ระดับ ALS จำนวน 7 หน่วย / BLS จำนวน 22 หน่วย / FR จำนวน 20 หน่วย )


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google