งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดอำนาจเจริญ คณะกรรมการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดอำนาจเจริญ ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดอำนาจเจริญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดอำนาจเจริญ คณะกรรมการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดอำนาจเจริญ ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดอำนาจเจริญ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้างระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดอำนาจเจริญ คณะกรรมการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดอำนาจเจริญ ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดอำนาจเจริญ หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูง ( หน่วย ALS ) หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น ( หน่วย FR ) หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับพื้นฐาน ( หน่วย BLS ) จำนวน 7 หน่วยจำนวน 30 หน่วย จำนวน 22 หน่วย ( ตั้งอยู่ที่ รพ. อำนาจเจริญ ) ( ตั้งอยู่ที่ สสจ. อำนาจเจริญ )

2 - งานระเบียนรายงานของสำนักงานฯ - งานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินหน่วยบริการ - งานตรวจสอบการกรอกข้อมูลของศูนย์บริการ - งานทะเบียนบุคลากรในระบบฯ - งานธุระการ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย โครงสร้างสำนักงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัด อำนาจเจริญ - งานนโยบายระบบบริการการแพทย์ ฉุกเฉิน - งานตรวจสอบ ติดตาม ควบคุมมาตรฐาน การบริการของหน่วยฯ - งานแผนงานโครงการพัฒนาระบบฯ - งานขึ้นทะเบียนหน่วยบริการฯของจังหวัด - งานพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการใน จังหวัด - งานการบริหารจัดการการเงินในระบบฯ - งาน ควบคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ในระบบฯ - งานพัฒนาบุคลากรในระบบบริการฯ - งานวิเคราะห์ข้อมูลการออกปฏิบัติการ ของหน่วยฯ นายคมกฤษณ์ สุขไชย นักวิชาการสาธารณสุข 5 นายธีระยุทธ์ มุจรินทร์ หัวหน้างานควบคุมโรค เลขานุการ สำนักงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน นายแพทย์บัญชา สรรพโส นายแพทย์ 9 ด้านเวชกรรมป้องกัน ทำหน้าที่ หัวหน้าสำนักงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดอำนาจเจริญ นายสอาด วีระเจริญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด อำนาจเจริญ นางอรอนงค์ สุขไชย ลูกจ้างชั่วคราว โครงการ - งานนิเทศ ติดตามหน่วยบริการ - งานประสานองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้อง - งานสนับสนุนเอกสารวิชาการแก่หน่วย บริการ - งานประชาสัมพันธ์ระบบฯ ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ จังหวัดอำนาจเจริญ

3 แผนภูมิแสดงระบบการรับแจ้งเหตุและสั่ง การ ของศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ จังหวัด อำนาจเจริญ หน่วยบริการออกปฏิบัติการ ให้การช่วยเหลือ ณ จุดเกิดหตุ ศูนย์รับแจ้งเหตุและ สั่งการ จังหวัดอำนาจเจริญ ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน หรือ ผู้ประสบอุบัติเหตุ แจ้งเหตุผ่านทาง วิทยุสื่อสารคลื่น 155.725 1669 1669 ติดที่ศูนย์จังหวัด หน่วยบริการการแพทย์ ฉุกเฉินจังหวัดอำนาจเจริญ ( ระดับ ALS จำนวน 7 หน่วย / BLS จำนวน 22 หน่วย / FR จำนวน 20 หน่วย ) ประเมินสถานการณ์โดยพยาบาลวิชาชีพประจำศูนย์ฯ แจ้งหน่วยบริการฯออกปฏิบัติการ แจ้งหน่วยบริการโดยตรง กรณีได้รับแจ้งเหตุโดยตรงต้องรายงานศูนย์ฯ ทราบทุกครั้งก่อนออกปฏิบัติการ โทร 1669 สั่งหน่วยบริการฯออกปฏิบัติการ


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดอำนาจเจริญ คณะกรรมการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดอำนาจเจริญ ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดอำนาจเจริญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google